Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 2363

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  ‘Akkerbouwer kan meer doen met minder middel’
  Zande, Jan van de - \ 2020
  circular agriculture - plant protection - arable farming - innovations - technical progress
  Nuttige beestjes voor het voetlicht
  Sterk, Guido ; Huiting, H.F. - \ 2020
  Ministerie van LNV
  circular agriculture - arable farming - natural enemies - plant protection
  Nu de rem op gewasbeschermingsmiddelen langzaam verder wordt ingetrapt, is het wellicht zaak om als akkerbouwer een goed beeld van de ‘nuttige beestjes’ in je gewas te krijgen. Wat zijn het, wat doen ze en hoe hou je ze in het gewas? Maar ook: hoe zien ze er uit? Met medewerking van bioloog Guido Sterk en entomoloog Hilfred Huiting een bloemlezing in tekst en beeld van de succesvolste natuurlijke vijanden (predatoren) van onder meer luis en trips in de akkerbouw.
  Kringlooplandbouw: Regionale samenwerking tussen akkerbouwers en veetelers
  Wolf, P.L. de - \ 2018
  circular agriculture - cooperation - livestock farming - arable farming
  Enhancing Soil Organic Matter as a Route to the Ecological Intensification of European Arable Systems
  Garratt, M.P.D. ; Bommarco, R. ; Kleijn, D. ; Martin, E. ; Mortimer, S.R. ; Redlich, S. ; Senapathi, D. ; Steffan-Dewenter, I. ; Świtek, S. ; Takács, V. ; Gils, S. van; Putten, W.H. van der; Potts, S.G. - \ 2018
  Ecosystems 21 (2018)7. - ISSN 1432-9840 - p. 1404 - 1415.
  aphids - arable farming - ecological intensification - fertiliser, soil organic matter
  Soil organic matter (SOM) is declining in most agricultural ecosystems, impacting multiple ecosystem services including erosion and flood prevention, climate and greenhouse gas regulation as well as other services that underpin crop production, such as nutrient cycling and pest control. Ecological intensification aims to enhance crop productivity by including regulating and supporting ecosystem service management into agricultural practices. We investigate the potential for increased SOM to support the ecological intensification of arable systems by reducing the need for nitrogen fertiliser application and pest control. Using a large-scale European field trial implemented across 84 fields in 5 countries, we tested whether increased SOM (using soil organic carbon as a proxy) helps recover yield in the absence of conventional nitrogen fertiliser and whether this also supports crops less favourable to key aphid pests. Greater SOM increased yield by 10%, but did not offset nitrogen fertiliser application entirely, which improved yield by 30%. Crop pest responses depended on species: Metopolophium dirhodum were more abundant in fertilised plots with high crop biomass, and although population growth rates of Sitobion avenae were enhanced by nitrogen fertiliser application in a cage trial, field populations were not affected. We conclude that under increased SOM and reduced fertiliser application, pest pressure can be reduced, while partially compensating for yield deficits linked to fertiliser reduction. If the benefits of reduced fertiliser application and increased SOM are considered in a wider environmental context, then a yield cost may become acceptable. Maintaining or increasing SOM is critical for achieving ecological intensification of European cereal production.
  Photosynthesis : Online introductory course
  Vreugdenhil, D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  photosynthesis - plants - plant physiology - biomass - fotosynthese - planten - plantenfysiologie - biomassa
  The aim of this online course is to explain the basic mechanisms of photosynthesis.
  Genetic modification – applications
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 31
  cultivation - breeding - breeding methods - arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - crosses - plant protection
  Genetische modificatie – toepassingen
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 29
  horticulture - greenhouse horticulture - arable farming - cultivation - genetic engineering - plant protection - crosses
  Hybrid cultivars : Advantages & disadvantages
  Wiel, C.C.M. van de; Schaart, J.G. ; Lotz, L.A.P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 14
  arable farming - horticulture - greenhouse horticulture - breeding methods - cultivation - crossbreds
  Dossier Nieuwe technieken plantenveredeling
  Lotz, L.A.P. ; Wiel, C.C.M. van de - \ 2017
  Wageningen : Groen Kennisnet
  cultivation - greenhouse horticulture - vegetable growing - breeding methods - breeding programmes - fruit growing - arable farming - technical progress - innovations - circular agriculture
  In de plantenveredeling vindt op dit moment zeer snelle innovatie plaats. Een deel van deze innovatie is onderdeel van een maatschappelijk debat. Dit dossier bevat lesmateriaal om nieuwe wetenschappelijke kennis en inzichten door te laten stromen naar verschillende niveaus in het Groene onderwijs. Ultiem doel is jongeren zodanig van kennis te voorzien dat zij zelf een goed onderbouwde mening kunnen formuleren over kansen en risico’s van gebruik van nieuwe technieken in de veredeling, en daarmee ook een bijdrage kunnen leveren aan genoemd maatschappelijk debat.
  Nadenken over slimme teeltsystemen
  Voort, M.P.J. van der - \ 2017
  cropping systems - mechanization - controlled traffic farming - strip cropping - arable farming - organic farming - robots
  Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw
  Bloem, Jaap ; Koopmans, Chris ; Schils, René - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2843) - 53
  dierlijke meststoffen - bodemkwaliteit - akkerbouw - zeeland - nederland - animal manures - soil quality - arable farming - zeeland - netherlands
  Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk 4 beschreven.
  Invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Balen, D.J.M. van - \ 2017
  BIOpraktijk
  landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
  Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Strokenteelt klaar voor de praktijk : aardappel drie tot tien dagen later branden
  Apeldoorn, D.F. van; Rossing, W.A.H. ; Oomen, Gerard - \ 2017
  Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 10 - 11.
  strokenteelt - aardappelen - akkerbouw - phytophthora - zomertarwe - teeltsystemen - landbouw - biologische landbouw - teelt - strip cropping - potatoes - arable farming - phytophthora - spring wheat - cropping systems - agriculture - organic farming - cultivation
  Na de eerste verkenningen met het telen in stroken zijn onderzoeken naar de effecten ervan verder uitgebreid. Inmiddels zijn er meerdere strokenproeven verdeeld over vier locaties – Droevendaal, ERF, De Graanrepubliek en NZ27 – en zijn de verwachte voordelen van dit teeltsysteem bevestigd. Afhankelijk van de inrichting van het bedrijf en aansluitende mechanisatie lijkt strokenteelt klaar voor de praktijk.
  Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland : een 360 graden-verkenning van de stand van zaken rond informatie-intensieve landbouw en in het bijzonder de plantaardige, openluchtteelt
  Wal, T. van der; Vullings, L.A.E. ; Zaneveld-Reijnders, J. ; Bink, R.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2820) - 89
  precisielandbouw - landbouw - akkerbouw - drones - winsten - duurzaamheid (sustainability) - wetgeving - nederland - precision agriculture - agriculture - arable farming - drones - profits - sustainability - legislation - netherlands
  Duurzame beheersing van phytophthora : Resistentiemanagement blijft noodzakelijk
  Pacilly, F.C.A. - \ 2017
  Ekoland (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  aardappelen - resistentie van variëteiten - gewasbescherming - phytophthora - akkerbouw - teelt - biologische landbouw - potatoes - varietal resistance - plant protection - phytophthora - arable farming - cultivation - organic farming
  De Wageningse promovenda Francine Pacilly doet onderzoek naar phytophthorabeheersing. Ze ontwikkelt een computermodel waarmee je kan onderzoeken wat het effect is van bepaalde maatregelen. Afgelopen winter is het model getest met hulp van biologische en gangbare aardappeltelers. In dit artikel meer achtergronden over het model en de ervaringen uit de workshops met de telers.
  Kavelruil draagt flink bij aan grondmobiliteit
  Kuiper, Paul Peter ; Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2017
  Wageningen University & Research (Notitie Wageningen Economic Research 2017-063) - 7
  cooperation - livestock farming - arable farming - circular agriculture
  De vrijwillige kavelruil heeft na een sterke terugval in 2000 -2003 een comeback gemaakt. In de laatste vijf jaar is gemiddeld 7.100 ha landbouwgrond per jaar via dit instrument overgedragen. Na de piek in 2014 van meer dan 8.000 ha, is de omvang echter gedaald tot 5.500 ha in 2016. Relatief wordt veel landbouwgrond in het noorden en oosten van het land via vrijwillige kavelruil overgedragen; in het zuiden gebeurt dat veel minder. Dit blijkt uit een verkenning van Kadaster en Wageningen Economic Research in opdracht van a.s.r. vastgoed vermogensbeheer.
  Samenstelling van blad, stengel en rhizomen in relatie tot optimaal oogst-tijdstip van Miscanthus x giganteus
  Kasper, G.J. ; Kolk, J.C. van der; Putten, J.C. van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1022) - 27
  brandstofgewassen - biobased economy - miscanthus - grassen - oogsttijdstip - gewasopbrengst - akkerbouw - plantensamenstelling - suikergehalte - lignine - pectinen - droge stof - koolhydraten - stengels - wortelstokken - fuel crops - biobased economy - miscanthus - grasses - harvesting date - crop yield - arable farming - plant composition - sugar content - lignin - pectins - dry matter - carbohydrates - stems - rhizomes
  A plurality of components (such as sugars, lignin, pectin) of Miscanthus x giganteus has been studied in stem, leaf, and rhizomes for the harvest times July and January in view of the optimal harvest time. Additional literature search shows that the end of October is the optimum time for harvesting on the basis of the maximum above-ground dry matter yield and sugar yield, and dry matter yield in the next year. It will have to be investigated whether the optimal harvest time also applies to long-term research.
  Duurzaam bodembeheer maïs : Maïs en Bodem jaarrapport 2016
  Riemens, Marleen ; Huiting, Hilfred ; Deru, Joachim ; Schooten, Herman van; Weide, Rommie van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Wageningen Plant Research rapport 731) - 61
  maïs - zea mays - bodembeheer - ruwvoer (forage) - akkerbouw - maize - zea mays - soil management - forage - arable farming
  Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Dat is de centrale vraag van het project “Duurzaam bodembeheer maïs” (BO-31.03-001-003). Veel melkveehouderijbedrijven telen snijmaïs, een gemakkelijk te telen ruwvoergewas met een goede productie van constante hoge kwaliteit. Als zetmeelbron met een ruime energie/eiwitverhouding past het goed in het runderdieet, naast gras en graskuil. De maïsteelt kan echter nadelige effecten hebben voor de bodem door gewasbeschermingsmiddelen en het uit- en afspoelen van nutriënten. Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. Deze kennis wordt vervolgens doorgegeven aan de praktijk middels o.a. de beslisboom snijmaïs, een instrument om praktische kennis naar veetelers en erfbezoekers te brengen. De resultaten uit het vijfde projectjaar (2016) worden in deze rapportage beschreven. Onderstaande paragrafen geven eerst per proeflocatie een korte samenvatting van de bevindingen van 2016.
  BEN: Bedrijfsspecifieke bemesting met kunstmest stikstof : resultaten 2014 en 2015
  Verloop, Koos ; Hilhorst, Gerjan ; Oenema, Jouke ; Gielen, Jaap - \ 2017
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Koeien en kansen nr. 77) - 38
  melkveehouderij - bemesting - kunstmeststoffen - stikstof - graslanden - akkerbouw - wetgeving - nederland - dairy farming - fertilizer application - fertilizers - nitrogen - grasslands - arable farming - legislation - netherlands
  Resultaat tot nu toe op biologisch proefveld: veelbelovende resistente tafelaardappelrassen
  Balen, D.J.M. van; Janmaat, L. - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)1. - ISSN 0926-9142 - p. 17 - 17.
  biologische landbouw - aardappelen - rassen (planten) - consumptieaardappelen - rassenproeven - veldproeven - akkerbouw - organic farming - potatoes - varieties - table potatoes - variety trials - field tests - arable farming
  De biologische agf-keten heeft de ambitie om bio-aardappelen te produceren en het winkelschap te vullen met goede kwaliteit biologische consumptieaardappelen. Dat vergt de komende jaren de nodige inspanning. Kwekers werken aan verruiming van het assortiment resistente rassen. Telers zorgen voor goed resistentiemanagement. Winkels gaan het aanbod aanpassen en kiezen voor sterke rassen. Jaarlijks worden de aardappelrassen getest op vatbaarheid, productie en kwaliteit. De infectiedruk was afgelopen jaar hoog. Hoe hebben de rassen gepresteerd?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.