Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 81

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Regionale verschillen in werkgelegenheid en inkomen
  Heijman, W.J.M. ; Kroes, R.G. - \ 2012
  ESB Economisch Statistische Berichten 97 (2012)4626. - ISSN 0013-0583 - p. 13 - 14.
  arbeidsmarkt - werkgelegenheid - arbeid (werk) - inkomen - regio's - arbeidseconomie - labour market - employment - labour - income - regions - labour economics
  De regionale groei van inkomen en werkgelegenheid wijkt sterk af van het landelijk gemiddelde. Het grootste deel van dit verschil kan worden verklaard door regionaal-specifieke omstandigheden.
  Invloed van perceelsgrootte op arbeidsbehoefte voor veldwerkzaamheden in de melkveehouderij
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
  melkveehouderij - arbeidseconomie - perceelsgrootte (landbouwkundig) - wiskundige modellen - dairy farming - labour economics - field size - mathematical models
  Een nieuw rekenmodel, genaamd PergroBeko (Perceelsgrootte-Bewerkingskosten) is gemaakt. Het rekenmodel moest worden geactualiseerd door regressieformules op te stellen voor de huidige situatie. Bedrijven zijn namelijk groter geworden, de perceelsgrootte is aangepast aan de grotere bedrijfsomvang en machines worden gebruikt met grotere capaciteit en werkbreedte. Doel van dit onderzoek was het opstellen van regressieformules waarmee DLG snel een inschatting kan maken van de invloed van perceelsgrootte op de arbeidsbehoefte en –kosten voor veldwerkzaamheden in de veehouderij.
  Het verlaagde btw-tarief voor sierteeltproducten : situatie 2010
  Bunte, F.H.J. ; Poel, N. van der - \ 2010
  Den Haag : LEI (LEI-rapport : Markt & ketens ) - ISBN 9789086154562 - 22
  sierteelt - belasting toegevoegde waarde - effecten - economische evaluatie - verandering - omzet - werkgelegenheid - arbeidseconomie - europese unie - ornamental horticulture - value added tax - effects - economic evaluation - change - turnover - employment - labour economics - european union
  Dit rapport evalueert het effect van een mogelijke verhoging van het btw-tarief op sierteeltproducten op de omzet en wergelegenheid in de sierteeltketen. Het lage btw-tarief wordt in 13 EU-lidstaten op bloemen en planten toegepast. Het effect wordt gemeten met behulp van een partieel evenwichtsmodel dat beschikbaar is op het LEI. Het model modelleert vraag en aanbod in de Europese tuinbouw.
  Zzp'ers in beeld : een inventarisatie in de agrarische sector
  Knijff, A. van der; Splinter, G.M. ; Zijlstra, J. ; Jukema, N.J. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086153176
  ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - arbeidseconomie - landbouwsector - nederland - entrepreneurship - farm management - labour economics - agricultural sector - netherlands
  Dit rapport schetst een beeld van zzp (zelfstandige zonder personeel) in de agrarische sector. In deze inventariserende studie zijn de voor% en nadelen van deze relatief nieuwe vorm van arbeid beschreven en is ingezoomd op de kansen die zzp biedt voor bepaalde doelgroepen. Het rapport omvat ook kwantitatieve informatie over de inzet van zzp'ers in de land% en tuinbouw. Verder is een aantal inhoudelijke thema's uitgewerkt, waaronder werving van zzp'ers/opdrachten, regelgeving, certificering en sociale zekerheid. Het rapport is gebaseerd op een deskstudie en een praktijkinventarisatie
  HIV/AIDS, labor organization and agrobiodiversity : the case of farm households in Southwest Ethiopia
  Gebreselassie, K. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Justus Wesseler; Lisa Price. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085852933 - 154
  plattelandsontwikkeling - platteland - plattelandsbevolking - biodiversiteit - humaan immunodeficiëntievirussen - acquired immune deficiency syndrome - arbeidseconomie - allocatie van arbeid - landbouwhuishoudens - landbouwbedrijven - deelpacht - Ethiopië - agrobiodiversiteit - arbeid in de landbouw - rural development - rural areas - rural population - biodiversity - human immunodeficiency viruses - acquired immune deficiency syndrome - labour economics - labour allocation - agricultural households - farms - metayage - Ethiopia - agro-biodiversity - farm labour
  Hoge drempel om vast personeel in dienst te nemen
  Peppelman, G. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2005
  De Fruitteelt 95 (2005)10. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  arbeidseconomie - fruitteelt - arbeidscontracten - agrarische bedrijfsvoering - personeelsmanagement - vragenlijsten - labour economics - fruit growing - labour contracts - farm management - personnel management - questionnaires
  In opdracht van het ministrerie van LNV zijn de huidige knelpunten die fruittelers in de rol van werkgever ervaren, nagegaan. Voor het onderzoek zijn vijf fruittelers met vast personeel in dienst geïntervieuwd. Tevens heben 42 fruittelers, waarvan veertien met vast personeel, een vragenformulier ingevuld
  Verbetering arbeidsefficientie op vier melkveehouderijbedrijven : netwerkproject De Tik
  Roelofs, P.F.M.M. ; Vogelzang, T.A. ; Kroeze, G.H. ; Schotanus, L. - \ 2005
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 432) - ISBN 9789067549202 - 67
  arbeidseconomie - vraag - arbeidsmarkt - alternatieve landbouw - arbeidsproductiviteit - melkveebedrijven - arbeid (werk) - arbeid in de landbouw - labour economics - demand - labour market - alternative farming - labour productivity - dairy farms - labour - farm labour
  On four dairy farms, the labour demand and effects of alternate farming plans on labour efficiency and financial results are studied. Insight into the development of labour demand during a year was obtained by labour recording during three weeks (week 39, 43 and 46) and by labour budgeting. To record labour demand, every worker on the farms recorded exactly how many quarters of an hour were spent on welldefined treatments. Labour budgeting is done using the computer-model AgroWerk. To obtain detailed input data for this model, all farms were visited and data were collected together with the farmers. As expected, the results of labour recording and labour budgeting were different. Labour recording during three weeks gave specific information about the farms in question and during these three weeks, but did not represent the labour demand for seasonal activities. Further, it was difficult for the workers to distinguish some categories of treatments. It was concluded that labour budgeting gave the best insight into labour demand and its distribution over the year, especially when combined with the data obtained by labour recording. Total labour demands were between 4268 hours on the dairy farm with 91 dairy cows and 6659 hours on the farm with 89 cows. Labour demand per 1000 kg milk was between 5.6 and 8.0 hours. Labour demand was affected by farm size (scale effects), farming out the cattle breed, calling in agricultural contractors and the intensity of the grassland use (kg milk per ha). For each farm, effects of one or two alternative business plans on labour demand and financial results were calculated. The alternatives consisted of combinations of expansion of farm size, expansion of the milking shed or purchase of a milking robot, and several other changes in equipment and management. In all cases the work efficiency improved. Six alternatives resulted in reduction of total work demand, three of them also in a light improvement of financial results. In three other cases, the financial results decreased firmly. Evaluating the project, the farmers judged it gave them good insight in labour input and labour demand on their farms and in effects of alternate farming plans on labour efficiency and financial results. They intend to use the results in their business plans.
  PPO de Noord pioniert met het AutoMaatje
  Hazelaar, W.J.M. ; Snoek, A.J. ; Jansma, J.E. - \ 2004
  BloembollenVisie 2004 (2004)35. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  bloembollen - automatisering - mechanisatie - engineering - gewasbescherming - meting - arbeidseconomie - onderzoek - globale plaatsbepalingssystemen - bemesting - ornamental bulbs - automation - mechanization - engineering - plant protection - measurement - labour economics - research - global positioning systems - fertilizer application
  Ontwikkeling van zelfrijdende robot voor veldwerk in de bollenteelt (koppen van tulpen, bespuitingen, bemesting, mechanische onkruidbestrijding, meten van stikstofbehoefte, emissieloos spuiten, infrarood detectie)
  Ontwerp van familiestalsystemen voor de biologische varkenshouderij
  Aarnink, A.J.A. ; Houwers, H.W.J. ; Eijck, I.A.J.M. ; Borgsteede, F.H.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Altena, H. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations 085) - ISBN 9789067547604 - 73
  varkensstallen - ontwerp - bouwconstructie - dierenwelzijn - varkenshouderij - arbeidseconomie - pig housing - design - building construction - animal welfare - pig farming - labour economics
  De doelstelling van dit project was om in een multidisciplinaire werkgroep te komen tot innovatieve ontwerpen van biologische varkensstallen die voldoen aan hoge eisen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid, milieu, management, arbeid en economie. Uitgangspunt voor deze ontwerpen was het familiestalconcept zoals beschreven door Stolba en Woodgush (1984). Deze onderzoekers hebben op basis van het natuurlijk gedrag van varkens een stalsysteem ontworpen waarbinnen de dieren hun repertoire aan natuurlijke gedragingen kunnen uitvoeren. Drie varianten van het familiestalconcept uitgewerkt, de Vechtdal-stal, de Bloem-stal en de Commune-stal. De conclusie is dat het familiestalconcept een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het welzijn van varkens, aangezien het varkens de mogelijkheid biedt om hun natuurlijk gedrag uit te voeren. Kritische succesfactoren voor implementatie van het familiestalconcept worden genoemd
  Kosten en opbrengsten van arbomaatregelen
  Hendrix, A.T.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Oude Vrielink, H.H.E. - \ 2001
  Wageningen : IMAG (Nota / IMAG P 2000-92) - 28
  arbeidsomstandigheden - arbeidseconomie - verbetering - kosten-batenanalyse - landbouw - wetgeving - nederland - maatregelen - working conditions - labour economics - improvement - cost benefit analysis - agriculture - legislation - netherlands - measures
  Employment dynamics in rural Europe
  Terluin, I.J. ; Post, J.H. - \ 2000
  New York : CABI Publishers - ISBN 9780851994994 - 243
  werkgelegenheid - landbouw - sociale economie - arbeidseconomie - platteland - Europa - overheidsbeleid - arbeidskrachten in de landbouw - arbeidskrachten - employment - agriculture - socioeconomics - labour economics - rural areas - Europe - government policy - agricultural manpower - labor force
  A comparative analysis of rural employment dynamics in leading and lagging rural regions in the EU member states during the last two decades is presented. A theoretical framework for the analysis of employment development in rural regions is discussed and a statistical analysis of socioeconomic characteristics of all EU regions is presented. Detailed case studies of pairs of leading and lagging rural regions in nine EU member states (Germany, Greece, Spain, France, Italy, Netherlands, Austria, Belgium, Finland) are presented. Key messages for employment creation in rural regions are identified.
  Droogschonen van prei vriendelijk voor ondernemer en milieu
  Kruistum, G. van; Geven, C.G.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 3.
  preien - allium porrum - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeidseconomie - arbeidskunde - kwaliteit - prestatieniveau - milieubescherming - leeks - allium porrum - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour economics - work study - environmental protection - quality - performance
  Onderzoek naar de invloed van schoningssystemen (droog en nat schonen) op de kwaliteit van prei. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gemiddelde resultaten van de kwaliteitsbeoordeling van prei geschoond volgens het natschoningsprincipe of volgens het droogschoningsprincipe op een droog- of natschoningslijn; 2) Samenvatting resultaten arbeidsprestaties, hoeveelheid afval en aandeel kwaliteit I
  Een zorg minder?
  Maassen, H. van den; Groot, W. de - \ 2000
  ESB Economisch Statistische Berichten 85 (2000)4266. - ISSN 0013-0583 - p. 611 - 612.
  arbeidseconomie - arbeidsmarkt - secundaire arbeidsvoorwaarden - kostenanalyse - arbeidsverdeling - verlof - zorg - financieren - vrouwenemancipatie - labour economics - labour market - fringe benefits - cost analysis - division of labour - leave - care - financing - emancipation of women
  Over de kosten van langdurig zorgverlof en de effecten op het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid
  Een te hoge lastendruk?
  Deursen, S.M. van; Heijman, W. ; Nauta, A. ; Ophem, J. van - \ 2000
  ESB Economisch Statistische Berichten 85 (2000)4282. - ISSN 0013-0583 - p. 950 - 952.
  belastingen - arbeidseconomie - oeso-landen - taxes - labour economics - oecd countries
  De juistheid van de opvatting dat in de meeste westerse geïndustrialiseerde landen de lastendruk te hoog is wordt onderzocht met behulp van een model voor de berekening van de optimale marginale belastingvoet voor 12 landen van de OESO
  Comparison of task time models for field work of DIAS-RCB (Denmark), KTBL (Germany), IMAG (The Netherlands), TTS-Institute (Finland)
  Anonymous, - \ 1999
  Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 99-104) - 47
  arbeid (werk) - arbeidskrachten in de landbouw - allocatie van arbeid - arbeidseconomie - arbeidsnormen - taakanalyse - modellen - veldwerk - labour - agricultural manpower - labour allocation - labour economics - work norms - task analysis - models - field work
  Labour is still important as one of the main production factors in agriculture. It plays not only an important role due to the high share of the production costs, but also do the human behaviour factors play an important and even increasing role on many farms. One may think of the quality of work to get sufficient labour force on the farm, about the motivation of regular workers to stay on the farm, the health care problems due to less good labour circumstances and the like. The calculation of labour costs as well as the possibilities to decrease the labour costs require adequate labour standards. A Working Group was established to harmonise definitions and algorithms concerning task time calculations for field work operations and to set up and test procedures for an international sharing of data collection and mutual exchange of data. This report is the result of the work of the Working Group.
  Rural employment dynamics in the EU; Key findings for policy consideration emerging from the RUREMPLO project.
  Meyer, H. von; Terluin, I.J. ; Post, J.H. ; Haeperen, B. van - \ 1999
  Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.99.08) - ISBN 9789052424804 - 40
  werkgelegenheid - plattelandsontwikkeling - arbeidseconomie - economische situatie - landbouwbeleid - europese unie - analyse - employment - rural development - labour economics - economic situation - agricultural policy - european union - analysis
  In the RUREMPLO project employment dynamics in leading and lagging rural regions of the EU have been analyzed. This resulted in a series of research findings that are relevant for the future design and delivery of rural development policies in Europe. These findings are presented in this paper. Starting points in the RUREMPLO project were the territorial approach and the field of force analysis of rural regions. Against this background RUREMPLO findings have to be interpreted. The findings are summarized under the following four headings: stimulating economic activities and innovation, matching labour supply and demand, enhancing infrastructure and amenities and mobilizing local initiatives and networks.
  Comparative analysis of employment dynamics in leading and lagging rural regions of the EU, 1980-1997.
  Terluin, I.J. ; Post, J.H. ; Sjöström, Å. - \ 1999
  Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.99.09) - ISBN 9789052424835 - 133
  werkgelegenheid - arbeidseconomie - plattelandsontwikkeling - analyse - europese unie - employment - labour economics - rural development - analysis - european union
  In this study a comparative analysis of factors hampering and encouraging the development of employment in 9 leading and 9 lagging regions in the EU during the 1980s and the first half of the 1990s is made. Derived from this comparative analysis, some lessons, which leading and lagging rural regions can learn from each other with regard to employment creation, are given. During the period 1980-1995 leading rural regions tend to have both growth in industrial employment and in services employment. Besides, in this period leading rural regions showed also a population growth, whereas that in lagging rural regions stagnated. Leading rural regions are characterized by a rather well developed road infrastructure relatively to lagging regions. So in leading regions infrastructure is no serious economic constraint for entrepreneurs, whereas the poorer condition of infrastructure in lagging regions hampers economic development. On the whole actors in leading regions show a better developed capacity than actors in lagging regions. This is for example reflected in the way in which they co-operate with other actors inside and outside the region, in which they face challenges, in which they innovate and in which they launch projects in line with the strengths and needs of the region. Due to the higher capacity of actors in leading regions, both internal and external networks are rather strong. Lessons, which may be helpful in the creation of employment in rural regions, are: design projects according to the strengths of the region, integrate infrastructure into a broader development concept, follow a multisectoral approach in employment creation, tourism is not the only solution, involve a wide range of local actors in the development process and strengthen both internal and external networks.
  Employment in leading and lagging rural regions of the EU; Summary report of the RUREMPLO project.
  Terluin, I.J. ; Post, J.H. - \ 1999
  Den Haag : LEI (Rapport LEI 4.99.10) - ISBN 9789052424811 - 53
  werkgelegenheid - arbeidseconomie - plattelandsontwikkeling - plattelandsgemeenschappen - europese unie - employment - labour economics - rural development - rural communities - european union
  In the RUREMPLO project an analysis is made of the development of employment in the rural regions of the EU against the background of a downward trend in the agricultural labour force. For this purpose a quantitative analysis of socio-economic characteristics in all EU regions during the 1980s and 1990s and 18 case studies in 'leading' and 'lagging' rural regions in 9 EU Member States have been carried out in order to reveal forces behind employment dynamics. This resulted in a series of research findings that are relevant for the future design and delivery of rural employment policies in Europe. In this report a summary is presented of the methodology and the findings of the RUREMPLO project.
  De achterban aan het woord : verslag van een onderzoek naar de opvattingen van leden en niet-leden van GLTO en AJK over de belangenorganisaties
  Nijland, M. - \ 1998
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Landbouwuniversiteit Wageningen, Fonds Wetenschapswinkel 146) - 63
  landbouw - agrarische samenleving - boeren - landbouw bedrijven - landbouwondernemingen - plattelandsjongeren - plattelandsbevolking - arbeidseconomie - boerenorganisaties - land- en tuinbouwbonden - onderzoek - nederland - agriculture - agricultural society - farmers - farming - farm enterprises - rural youth - rural population - labour economics - farmers' associations - agricultural trade unions - research - netherlands
  Agrarische arbeid 2010; Themaverkenning naar arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden, arbeidskosten en sociale zekerheid in de land- en tuinbouw
  Douw, L. ; Spierings, C.J.M. - \ 1998
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 615) - ISBN 9789052424491 - 91
  arbeid (werk) - arbeidseconomie - werkgelegenheid - werk - werkorganisatie - arbeidskunde - landbouw - arbeidsplaatsen - arbeidsomstandigheden - Nederland - labour - labour economics - employment - work - organization of work - work study - agriculture - work places - working conditions - Netherlands
  Kwalitatieve verkenning van de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van arbeid in de land- en tuinbouw voor de komende tien tot vijftien jaar. Het onderzoek is gericht op de onderling samenhangende thema's arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden, arbeidskosten en sociale zekerheid. De ontwikkeling wordt verkend tegen de achtergrond van te verwachten veranderingen op economisch, sociaal en technologisch gebied. Bij de arbeidsvoorziening zal arbeid meer als "human capital" worden beschouwd en neemt de concurrentie met andere bedrijfstakken toe. Wat de arbeidsomstandigheden betreft, zal de psychische belasting van zowel ondernemers als het personeel eerder toe- dan afnemen. Van betekenis is eveneens de verdere invoering van combizorg. Ten aanzien van arbeidskosten is op termijn sprake van hogere kosten per uur en geleidelijke productiviteitsgroei. Op het gebied van de sociale zekerheid speelt de tendens tot privatisering en de versterking van financiële prikkels. Tenslotte wordt ingegaan op aandachtspunten voor het beleid die samenhangen met hogere kwaliteitseisen aan arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden, flexibilisering van de arbeid en privatisering van de sociale zekerheid.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.