Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 23

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==arbeidskrachten in de landbouw
Check title to add to marked list
CAO’s in de multifunctionele landbouw : kies de juiste CAO voor uw multifunctionele bedrijf
Boxtel, M. van; Schoutsen, M.A. ; Dijk, S.M. van; Velde, M. te - \ 2010
Zegveld : Taskforce Multifunctionele Landbouw
arbeidskrachten in de landbouw - collectieve overeenkomsten - arbeidscontracten - arbeidsomstandigheden - multifunctionele landbouw - agricultural manpower - collective agreements - labour contracts - working conditions - multifunctional agriculture
In deze brochure ‘Cao’s in de multifunctionele landbouw’ leest u als ondernemer in de multifunctionele landbouw meer over cao’s. Cao’s zijn collectieve afspraken tussen groepen werkgevers en werknemers over loon en overige arbeidsvoorwaarden. In de multifunctionele landbouw hebben bedrijven vaak meerdere takken naast de landbouw, van zorg tot natuurbeheer en van horeca tot kinderopvang. Het is dan vaak onduidelijk welke cao voor u als ondernemer en werkgever geldt. Terwijl het volgen van zo’n collectieve afspraak tussen werkgevers en werknemers soms wel verplicht is. Ondernemers die een verplichte cao niet volgen riskeren een boete of nabetaling van loon bij een arbeidsconflict.
Structuur primaire land- en tuinbouw
Voskuilen, M.J. ; Bergevoet, R.H.M. ; Berkhout, P. ; Bondt, N. ; Bont, C.J.A.M. de; Luijt, J. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2010
In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal Beleid 2010-013) - p. 139 - 162.
landbouwsector - landbouwontwikkeling - bedrijfsgrootte in de landbouw - arbeidskrachten in de landbouw - landbouwgrond - pachtovereenkomsten - prijzen - duurzame landbouw - agricultural sector - agricultural development - farm size - agricultural manpower - agricultural land - farm leases - prices - sustainable agriculture
Hoofdstuk over de structuur van de Nederlandse landbouwsector.
Arbeid door jongeren in de agrarische sector : mogelijkheden voor veilig en gezond werken = Employment of younger people in the agricultural sector : possibilities for safe and healthy work
Oude Vrielink, H.H.E. ; Ruigewaard, P. ; Tamsma, P. - \ 2006
Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group 556) - ISBN 9067549770 - 149
arbeidskrachten in de landbouw - minderjarige werknemers - arbeidswetgeving - arbeidsomstandigheden - gezondheidsgevaren - veiligheid op het werk - Nederland - agricultural manpower - young workers - labour legislation - working conditions - health hazards - safety at work - Netherlands
An ongoing discussion in the Netherlands between employers and the Labour Inspectorate about the interpretation of legal rules of employing youth in agricultural work situations is addressed. A working group, consisting of representatives of agricultural employers, employees, government, Labour Inspectorate, advisory boards and knowledge workers, has analysed two inspection reports (2003, 2004), interviewed 13 inspectors, and consulted 35 employers of 5 different agricultural branches in 4 workshops to know their (possible) conflicts and solutions.Analysis of the inspection reports showed that a relatively large amount of violations dealt with a lack of the obligatory risk and safety evaluation of the farm, or work-rest registration, or violated the time aspects of labour for younger people. The working group did not address these items and insisted these rules to be obeyed.The evaluation concentrated on the age group 13 to 15 years, and the items mechanized environment, physical load, re-entry after application of herbicides of fungicides, and mental well-being were addressed.Mechanized environment: the present rules exclude youth of 13-15 years old to work in any mechanized environment. Part of the working group suggests the law to be redirected more close to International and European law, and to include safety risk into the rules.Physical load: present rules have limitations for lifting, pushing/pulling and bad working postures, but not for repetitive work. The working group argues the protection level at present not to be too high, and suggests to implement a time limitation for low-level repetitive work for this age group. Furthermore, it is advised to gain knowledge on the time-effects of kneeled work and low-level repetitive movements.Re-entry: the present rules exclude youth of 13-15 years to come in contact with crops that are treated with chemicals within a period of 14 days, irrespective of the substance. The working group advises to develop and implement a herbicide-specific approach, in which the risk, speed of degradation and safety factor for youth should be implemented. Also, the knowledge on the eventual specific effects of chemicals on children should be improved.Well-being: the law does not show many rules regarding this aspect. The working group advises a forced working speed to be prevented by technical and organisational measures. Piece-wages were argued to be not advisable, as stated in the present rules.
Met een aangepaste hogedrukspuit minder fysieke belasting tijdens het reinigen van stallen
Roelofs, P.F.M.M. ; Looije, A. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Timmerman, M. - \ 2005
arbeidsomstandigheden - beroepskwalen - technieken - arbeidskrachten in de landbouw - ergonomie - arbeid in de landbouw - working conditions - occupational disorders - techniques - agricultural manpower - ergonomics - farm labour
Beschrijving van de resultaten van een project met als doel het verminderen van de fysieke belasting tijdens het reinigen van varkens- en pluimveestallen.
Communicatie sleutelwoord bij personeelsbeleid
Zonderland, J.J. ; Koster, A.C. - \ 2005
V-focus 2 (2005). - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
varkenshouderij - personeelsmanagement - relaties tussen werkgevers en werknemers - arbeidskrachten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - communicatie - arbeid in de landbouw - pig farming - personnel management - employer employee relationships - agricultural manpower - farm management - communication - farm labour
Omdat op groeiende varkensbedrijven, waar met steeds meer mensen wordt gewerkt, zaken als heldere afspraken maken en delegeren nog weleens worden vergeten, wordt hier een aantal tips gegeven
Lage kosten- en hightechbedrijf vergen weinig arbeid
Evers, A.G. ; Blanken, K. - \ 2005
V-focus 2 (2005)5. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
melkveehouderij - arbeid (werk) - efficiëntie - arbeidsintensiteit - werkorganisatie - arbeidskrachten in de landbouw - werkingsduur - bedrijfssystemenonderzoek - proefstations - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - arbeidsproductiviteit - dairy farming - labour - efficiency - labour intensity - labour productivity - organization of work - agricultural manpower - operating time - farming systems research - experimental stations - farm comparisons - farm management - farm results
Op veel melkveebedrijven is een werkweek van meer dan 70 uur geen uitzondering. Door schaalvergroting is arbeid steeds vaker een knelpunt. Het lagekostenbedrijf en hightechbedrijf laten zien dat arbeidsbesparing mogelijk is. Dit artikel laat de verschillen en de overeenkomsten zien in strategie van beide bedrijven
Pieken en dalen: niet iedere werkweek 50 uur op hightechbedrijf
Evers, A.G. ; Kamp, A. van der - \ 2004
Veeteelt 21 (2004)22. - ISSN 0168-7565 - p. 71 - 71.
melkveehouderij - arbeidskrachten in de landbouw - werkingsduur - onderzoeksinstituten - proefstations - arbeid in de landbouw - dairy farming - agricultural manpower - operating time - research institutes - experimental stations - farm labour
Aangegeven wordt hoe de gemiddelde arbeidsverdeling lag voor het hightechbedrijf in de periode 1999-2003 en waar de arbeidspieken lagen
Zorglandbouw heeft toekomst
Hassink, J. ; Oomen, E. - \ 2004
Ekoland 24 (2004)7-8. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
landbouw - gezondheidszorg - gezondheidsvoorzieningen - sociale voorzieningen - arbeidskrachten in de landbouw - arbeid (werk) - therapie - agrarische bedrijfsvoering - diversificatie - nevenactiviteiten - landbouwondernemingen - landbouwbedrijven - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - investering - kosten-batenanalyse - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - zorgboerderijen - multifunctionele landbouw - agriculture - health care - health services - social services - agricultural manpower - labour - therapy - farm management - diversification - ancillary enterprises - farm enterprises - farms - farm development - investment - cost benefit analysis - returns - farm results - social care farms - multifunctional agriculture
Zorgboerderijen ontwikkelen zich snel in Nederland. De doelgroep bestaat niet meer alleen uit verstandelijk gehandicapten maar ook uit mensen met bijv. een psychiatrische of verslavingsproblematiek. De werkzaamheden op een zorgboerderij, met name het werken met planten en dieren, dragen bij aan diverse leerdoelen, bijv. het ontwikkelen van tijdsbesef en het nemen van verantwoordelijkheid. belangrijk voor de deelnemers is dat de zorgboerderij een bedrijfsmatige sfeer behoudt (agrarische kwaliteitsproductie). Met name rond de steden zijn er kansen voor de ontwikkeling van nieuwe zorgboerderijen en voor koppeling van zorg met andere functies (bijv. recreatie, educatie, natuur- en landschapsbeheer, streekproducten). In een tabel de benodigde investeringen en de opbrengsten voor 3 typen zorgboerderijen met verschillende aantallen deelnemers
Individualisering loont? Inkomen en vermogen van vrouwelijke zelfstandigen in de land- en tuinbouw en verblijfsrecreatie
Overbeek, M.M.M. - \ 2001
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 16 (2001)1. - ISSN 0921-481X - p. 24 - 33.
arbeidskrachten in de landbouw - vrouwelijke arbeidskrachten - ondernemerschap - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomen van landbouwers - positie van de vrouw - agrarische bedrijfsvoering - verblijfsrecreatie - agricultural manpower - female labour - entrepreneurship - farm income - farmers' income - woman's status - farm management - short stay tourism
Het verdienen van inkomen en vermogen verschuift van huishoudens naar het niveau van individuen. Aan de hand van een enquête onder vrouwelijke zelfstandigen die zelf eigenaar zijn van een onderneming of waarvan de levenspartner eigenaar is, is onderzocht in hoeverre deze ontwikkeling bij zelfstandigen in de landbouw en verblijfsrecreatie plaatsvindt en in hoeverre vrouwen inkomen en onroerende zaken krijgen
Employment dynamics in rural Europe
Terluin, I.J. ; Post, J.H. - \ 2000
New York : CABI Publishers - ISBN 0851994997 - 243
werkgelegenheid - landbouw - sociale economie - arbeidseconomie - platteland - Europa - overheidsbeleid - arbeidskrachten in de landbouw - arbeidskrachten - employment - agriculture - socioeconomics - labour economics - rural areas - Europe - government policy - agricultural manpower - labor force
A comparative analysis of rural employment dynamics in leading and lagging rural regions in the EU member states during the last two decades is presented. A theoretical framework for the analysis of employment development in rural regions is discussed and a statistical analysis of socioeconomic characteristics of all EU regions is presented. Detailed case studies of pairs of leading and lagging rural regions in nine EU member states (Germany, Greece, Spain, France, Italy, Netherlands, Austria, Belgium, Finland) are presented. Key messages for employment creation in rural regions are identified.
ARBO-VLV: beoordeling met fuzzy logic van arbeidsomstandigheden in een vleesvarkensstal
Drost, H. ; Satter, I.H.G. - \ 2000
Wageningen : IMAG - ISBN 9789054061830 - 73
arbeidsomstandigheden - arbeidskrachten in de landbouw - arbeidsplaatsen - varkenshouderij - slachtdieren - vage logica - arbeid (werk) - working conditions - agricultural manpower - work places - pig farming - meat animals - fuzzy logic - labour
Until now, assessment of working conditions occurs mainly in a qualitative way or quantitative but in different variables. Because of this, interpretation results of similar data differ between researchers. The aim of this study is to develop a fuzzy logic model for quantitative assessment of working conditions. This model assesses working conditions on lifting, push/pull, noise, chemical and biological agents, and safety. The result is an ARBO-score (score for working conditions) varying between 0 and 100
Comparison of task time models for field work of DIAS-RCB (Denmark), KTBL (Germany), IMAG (The Netherlands), TTS-Institute (Finland)
Anonymous, - \ 1999
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Milieu- en Agritechniek P 99-104) - 47
arbeid (werk) - arbeidskrachten in de landbouw - allocatie van arbeid - arbeidseconomie - arbeidsnormen - taakanalyse - modellen - veldwerk - labour - agricultural manpower - labour allocation - labour economics - work norms - task analysis - models - field work
Labour is still important as one of the main production factors in agriculture. It plays not only an important role due to the high share of the production costs, but also do the human behaviour factors play an important and even increasing role on many farms. One may think of the quality of work to get sufficient labour force on the farm, about the motivation of regular workers to stay on the farm, the health care problems due to less good labour circumstances and the like. The calculation of labour costs as well as the possibilities to decrease the labour costs require adequate labour standards. A Working Group was established to harmonise definitions and algorithms concerning task time calculations for field work operations and to set up and test procedures for an international sharing of data collection and mutual exchange of data. This report is the result of the work of the Working Group.
Arbeidsbelasting, fysieke klachten en ziekteverzuim bij varkenshouders
Hartman, E. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Oude Vrielink, H.H.E. - \ 1999
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.38) - 8
varkenshouderij - arbeidskrachten in de landbouw - gezondheid - arbeidsomstandigheden - psychosociale aspecten - werk stress - vragenlijsten - arbeid in de landbouw - fysieke belasting - ziekteverlof - pig farming - agricultural manpower - health - working conditions - psychosocial aspects - work stress - questionnaires - farm labour - physical pressure - sick leave
De meest genoemde werkfactoren door ondernemers zijn 'duwen/trekken', 'lopen', 'licht buigen van de romp' en 'vaak alleen moeten werken'. Echtgenoten noemen 'licht buigen van de romp' het meest en werknemers noemen de werkfactoren 'duwen/trekken', 'licht buigen van de romp' en 'zetten van kracht met armen/handen' het meest
Arbeidsbelasting, fysieke klachten en ziekteverzuim bij varkenshouders
Hartman, E. ; Oude Vrielink, H.H.E. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 1999
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.217) - 60
varkenshouderij - arbeid (werk) - arbeidskrachten in de landbouw - werk stress - arbeidsomstandigheden - gezondheid op het werk - lichamelijke activiteit - pig farming - labour - agricultural manpower - work stress - working conditions - occupational health - physical activity
In 1997 en 1998 hebben het Praktijkonderzoek Varkenshouderij en IMAG-DL0 een enquête onder varkenshouders gehouden met als doel het inventariseren van arbeidsbelasting, gezondheidsklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek bestond uit twee fasen: een antwoordkaart met een paar korte vragen en een uitgebreide enquête. De antwoordkaart is verstuurd naar 2.174 varkenshouders. Dit was een derde deel van alle bedrijven met meer dan 75 zeugen of meer dan 500 vleesvarkens die bij de locale standsorganisaties van LTO-Nederland waren aangesloten. Naar de varkenshouders die op de antwoordkaart aangegeven hadden mee te willen werken aan een enquête, zijn vervolgens enquêtes verstuurd. De enquête bevatte vragen over persoonskenmerken, arbeidsgebonden factoren, belastingsverschijnselen en belastingsgevolgen
Studien zur körperlichen Belastung des Menschen und ihrer Grenzen bei Holzerntearbeiten in den Tropen
Mueller-Darss, H. ; Staudt, F.J. - \ 1974
Wageningen : [Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, Landbouwhogeschool Wageningen] (CELOS bulletins 27)
suriname - arbeidsomstandigheden - fysieke belasting - arbeid in de landbouw - arbeidskrachten in de landbouw - tropen - oogsten - working conditions - physical pressure - farm labour - agricultural manpower - tropics - harvesting
Arbeidsorganisatie op akkerbouwbedrijven
Oving, R.K. ; Tanis, T. - \ 1969
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 16
akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - arbeidskrachten in de landbouw - arbeidseconomie - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - crop enterprises - agricultural manpower - labour economics - organization of work - farm labour
Uitgangspunten en berekeningsmethoden voor de taaktijdopbouw in het nieuwe "Taaktijdenboek"
Lint, M.M. de - \ 1969
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 31
arbeidskrachten in de landbouw - arbeidsproductiviteit - werkorganisatie - stuklonen - loontarieven - werkplanning - tijdlonen - arbeidskunde - nederland - arbeid in de landbouw - agricultural manpower - labour productivity - organization of work - piece work wages - wage rates - work planning - time wages - work study - netherlands - farm labour
Tabellen ten behoeve van taaktijdberekeningen
Lint, M.M. de - \ 1968
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie
arbeidskrachten in de landbouw - taakanalyse - werkuren - arbeidskunde - tabellen - agricultural manpower - task analysis - working hours - work study - tables
Arbeidsorganisatie-onderzoek op grotere weidebedrijven : concept-verslag over het onderzoek in het jaar 1965-1966 op bedrijven met meer dan 20 koeien per man en 40 koeien totaal
Migchels, A. - \ 1968
Wageningen : ILR - 47
melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - arbeidskrachten in de landbouw - arbeidseconomie - arbeidsproductiviteit - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - nederland - dairy farms - farm management - agricultural manpower - labour economics - labour productivity - working conditions - organization of work - netherlands
Bevordering van de rationalisering van landbouwwerkzaamheden door constructies en installaties
Coolman, F. - \ 1966
Wageningen : Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie - 10
arbeidskrachten in de landbouw - landbouwbedrijven - rationalisering - efficiëntie - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - landbouwtechniek - arbeidsproductiviteit - arbeidsomstandigheden - arbeid in de landbouw - agricultural manpower - farms - rationalization - efficiency - farm machinery - farm equipment - agricultural engineering - labour productivity - working conditions - farm labour
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.