Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 174

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Methoden voor het opstellen van kostennormen voor bosbouw en natuurbeheer
  Jong, J.J. de; Raffe, J.K. van - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 742) - 44
  bosbouw - natuurbescherming - nederland - kostenanalyse - kosten - normen - arbeidskunde - tijdsbesteding - natuurbeheer - forestry - nature conservation - netherlands - cost analysis - costs - standards - work study - time allocation - nature management
  Kostennormen zijn genormeerde kostprijzen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het aanschaffen van goederen. Kostennormen worden met name gebruikt voor het geven van adviezen en het onderbouwen en verantwoorden van plannen. Ten behoeven van het bos- en natuurbeheer zijn in het verleden veel studies uitgevoerd om kostennormen voor het uitvoeren van werkzaamheden te bepalen. In een aantal gevallen voldoen de kostennormen niet meer aan de behoefte van de gebruikers. Het bepalen van nieuwe kostennormen is daarom gewenst om normenboeken actueel te houden. Doel van deze studie is het inzichtelijk maken van methoden om kostennormen te bepalen. Daarbij dient per methode aangegeven te worden wat de voor- en nadelen zijn. Het is niet de bedoeling om de methoden uitputtent te beschrijven. Wel is het van belang dat op basis van de gegevens in dit rapport een keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende methode, al naar gelang het doel waarvoor de kostennormen worden opgesteld en de aard van de werkzaamheden waarvoor ze gelden.
  Het groene boek : tijdnormen aanleg en onderhoud van natuur, groen en recreatieve voorzieningen ingedeeld volgens RAW-systematiek
  Anonymous, - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG-rapport 2001-05) - ISBN 9789054061892 - 363
  tijdsbesteding - arbeidskunde - onderhoud - constructie - parken - openbare parken - recreatievoorzieningen - arbeidsnormen - handboeken - natuur - time allocation - work study - maintenance - construction - parks - public parks - recreational facilities - work norms - handbooks - nature
  IMAG normenboek openbaar groen
  Onkruidbestrijding met wiedbedden minder effectief
  Hendrix, A.T.M. ; Looije, A.A.J. - \ 2001
  Ekoland 21 (2001)11. - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  onkruidbestrijding - onkruiden - wieden - handmatige onkruidbestrijding - arbeidskunde - werk - werkuren - arbeidsomstandigheden - tijd - arbeid (werk) - ergonomie - lichaamshouding - penen - uien - kwaliteit - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - handarbeid - weed control - weeds - weeding - manual weed control - work study - work - working hours - working conditions - time - labour - ergonomics - posture - carrots - onions - quality - farm management - farm labour - manual work
  Resultaten van tijdstudies op een aantal akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven naar handmatige onkruidbestrijding in uien en peen bij diverse werkmethoden en onkruiddichtheden. Voor handwieden en wieden met een wiedbed het wiedresultaat, de benodigde tijd, de arbeidsbehoefte per hectare bij variërende onkruidbezetting, en een ergonomische beoordeling aan de hand van de ARBO-checklist 'Kwaliteit van de arbeid'
  Arbeidsnormen afgeleid uit arbeidsregistraties
  Hendrix, A.T.M. - \ 2000
  Wageningen : Instituut voor Milieu- en Agritechniek (Nota / IMAG P 2000-23) - 39
  arbeidsnormen - arbeidskunde - activiteitsmeting - tijdsbesteding - timing - registratie - potcultuur - potplanten - work norms - work study - activity sampling - time allocation - timing - registration - pot culture - pot plants
  Arbeidsprestaties en bewerkingskosten bij oogst en het afzetklaar maken van wittekool (bewaring)
  Geven, C.G.M. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)2. - ISSN 1385-5298 - p. 20 - 23.
  brassica oleracea var. capitata - oogsten - arbeid (werk) - arbeidskunde - werk - opslag - kostenanalyse - brassica oleracea var. capitata - harvesting - storage - labour - work study - work - cost analysis
  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Resultaten tijdstudie oogst en afzetklaar maken wittekool; 2) Bewerkingskosten oogst van wittekool (volgens de werkmethode koolwagen + oogstband); 3) Bewerkingskosten per werkmethode voor het afzetklaar maken van wittekool (bewaring)
  Droogschonen van prei vriendelijk voor ondernemer en milieu
  Kruistum, G. van; Geven, C.G.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)3. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 3.
  preien - allium porrum - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeidseconomie - arbeidskunde - kwaliteit - prestatieniveau - milieubescherming - leeks - allium porrum - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour economics - work study - environmental protection - quality - performance
  Onderzoek naar de invloed van schoningssystemen (droog en nat schonen) op de kwaliteit van prei. Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Gemiddelde resultaten van de kwaliteitsbeoordeling van prei geschoond volgens het natschoningsprincipe of volgens het droogschoningsprincipe op een droog- of natschoningslijn; 2) Samenvatting resultaten arbeidsprestaties, hoeveelheid afval en aandeel kwaliteit I
  Arbeidsprestaties en kosten oogstsysteem blootgelegd op witlofbedrijven
  Geven, C.G.M. - \ 2000
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 4 (2000)4. - ISSN 1385-5298 - p. 3 - 7.
  cichorium intybus - cichorei - oogsten - arbeidsproductiviteit - kosten - productiekosten - mechanisatie - landbouwtechniek - arbeidskunde - arbeid (werk) - cichorium intybus - chicory - harvesting - labour - labour productivity - costs - production costs - mechanization - agricultural engineering - work study
  Gegevens in bijgaande tabellen: 1) Arbeidsbehoefte en kosten voor vier oogstsystemen in de witloftrek; 2) Berekening investeringsruimte systeem Robolof bij twee bedrijfsgrootten. Gegevens in bijgaande grafieken:1) Verband tussen kg-productie per trekbak en de arbeidsprestatie (kg geoogst lof/uur/persoon), gebaseerd op een tijdstudie op praktijkbedrijven; 2) Verband tussen aantal wortels per trekbak en de arbeidsbehoefte (sec./wortel) gebaseerd op een tijdstudie op praktijkbedrijven; 3) Verband tussen arbeidsprestatie en produktkwaliteit gebaseerd op een tijdstudie op praktijkbedrijven; 4) Totale kosten van het oogstsysteem inclusief arbeid en kosten per kg witlof gerelateerd aan drie te trekken arealen witlof voor het systeem dubbele afsnijmachine en twee oogstbanden
  Onkruidbeheersing als knelpunt biologische landbouw
  Lotz, L.A.P. ; Groeneveld, R.M.W. ; Kempenaar, C. - \ 2000
  Gewasbescherming 31 (2000)6. - ISSN 0166-6495 - p. 157 - 160.
  biologische landbouw - onkruiden - onkruidbestrijding - gewasbescherming - alternatieve landbouw - veldgewassen - arbeid (werk) - arbeidskunde - cultuurmethoden - rotaties - teeltsystemen - onderzoek - handarbeid - organic farming - alternative farming - field crops - weeds - weed control - plant protection - labour - work study - cultural methods - rotations - cropping systems - research - manual work
  De gewenste groei van de biologische landbouw kan stranden op een te hoge arbeidsbehoefte bij onkruidbeheersing (handmatig wieden). Het onkruidkundig onderzoek zal zich moeten richten op innovatie in preventie en bestrijding en op implementatie van deze innovatie op systeemniveau. Rubrieken in dit artikel zijn: 1) Huidige en toekomstige inzet van handmatig wieden; 2) Belangrijkste onkruidsoorten; 3) Effectiviteit van onkruidbestrijding; 4) Conflicterende teeltmaatregelen; 5) Rol van lopend en toekomstig onderzoek m.b.t. innovatie en optimalisatie van onkruidpreventie in bouwplanverband, innovatie van mechanische en fysische bestrijding, implementatie onkruidbeheersing in het biologisch bedrijfssysteem
  Arbeidsbehoefte en bewerkingskosten van het afzetklaar maken van prei : resultaten praktijkmetingen bij diverse schoningssystemen
  Geven, C. - \ 1999
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1999 (1999)2. - ISSN 1385-5298 - p. 28 - 30.
  preien - schoonmaken - arbeidskunde - kostenanalyse - arbeid in de landbouw - leeks - cleaning - work study - cost analysis - farm labour
  Taken van vrouwen op zeugenbedrijven en de belasting van het werk voor de rug
  Hartman, E. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)6. - ISSN 1382-0346 - p. 17 - 17.
  varkenshouderij - arbeidsomstandigheden - ruggengraatziekten - arbeidskunde - tijdsbesteding - mens - vrouwen - fysieke belasting - ziekteverlof - pig farming - working conditions - spinal diseases - work study - time allocation - man - women - physical pressure - sick leave
  Vrouwen voeren op zeugenbedrijven diverse werkzaamheden uit. Met name voeren, gezondheidszorg en geboorteverzorging behoren tot hun taken. Vrouwen ervaren dezelfde werkmethoden als even belastend voor de rug als mannen.
  Arbeid op Lagekostenbedrijf benadert doelstelling van 50 uur per week
  Jagtenberg, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)2. - ISSN 1386-8470 - p. 29 - 31.
  melkveehouderij - melkvee - productiekosten - melkproductie - melken - arbeidskunde - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - production costs - milk production - milking - work study - farm management - farm labour
  De totale bedrijfsvoering werd in 1998 rondgezet in 51 uur per week. Naast loonwerk werd per koe 52 uur per week besteed. Bijna eenderde van de totale werktijd kwam voor rekening van het melken.
  Buisrail bij alstroemeria's scheelt jaarlijks 1000 uur per ha
  Hendrix, A.T.M. - \ 1999
  Vakblad voor de Bloemisterij 54 (1999)43. - ISSN 0042-2223 - p. 82 - 84.
  snijbloemen - oogsten - arbeidskunde - arbeid (werk) - tijd - intern transport op landbouwbedrijven - cut flowers - harvesting - work study - labour - time - intrafarm transport
  Arbeidskundig onderzoek bij oogst en verwerking van Alstroemeria's. In bijgaande tabellen gegevens over: 1) Taaktijden oogsten Alstroemeria, in minuten per 100 stuks; 2) Arbeidsbehoefte van een aantal Alstroemeria-rassen bij verschillende oogstmethoden, in uren per ha per jaar
  Kleine vruchten kosten te veel arbeid bij oogst en sorteren
  Hendrix, A.T.M. - \ 1999
  Groenten en Fruit. Vakdeel glasgroenten 9 (1999)41. - ISSN 1380-3573 - p. 16 - 17.
  Solanum melongena - aubergines - varieties - harvesting - cleaning - sorting - grading - labour - time - work study - Solanum melongena - aubergines - rassen (planten) - oogsten - schoonmaken - sorteren - indeling - arbeid (werk) - tijd - arbeidskunde
  Onderzoek naar de arbeidsbehoefte van de belangrijkste auberginerassen Cava, Combo, Orion en Ritmo. Gegevens in de tabellen: 1) Taaktijden voor het bovendoor oogsten bij verschillende producties (in kilo per vierkante meter), vruchtgewichten (in grammen) en werkmethoden (zittend, lopend en met elektrowagen) in minuten per honderd kilo; 2) Taaktijden voor het sorteren (opleggen en inpakken) in minuten per honderd kilo bij verschillende vruchtgewichten (in grammen) in de standaard kartonnen 5 kg doos; 3) Arbeidsbehoefte van Cava, Combo, Orion en Ritmo per bewerking in uren per hectare per jaar
  Liever inweken met schuim dan met water
  Roelofs, P. ; Plagge, G. - \ 1998
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)6. - ISSN 1382-0346 - p. 11 - 13.
  varkensstallen - stallen - schoonmaakgereedschap - schoonmaken - schuim - water - watertarieven - arbeidskunde - arbeid (werk) - pig housing - stalls - cleaning equipment - cleaning - foams - water - water costs - work study - labour
  Inweken van varkensstallen met een schuimend inweekmiddel bespaart water en tijd ten opzichte van inweken met alleen water. Als de mest moet worden afgezet is de besparing op water en mestafzetkosten voldoende om de kosten van het inweekmiddel te betalen. Bovendien is het reinigingsresultaat beter.
  Agrarische arbeid 2010; Themaverkenning naar arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden, arbeidskosten en sociale zekerheid in de land- en tuinbouw
  Douw, L. ; Spierings, C.J.M. - \ 1998
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 615) - ISBN 9789052424491 - 91
  arbeid (werk) - arbeidseconomie - werkgelegenheid - werk - werkorganisatie - arbeidskunde - landbouw - arbeidsplaatsen - arbeidsomstandigheden - Nederland - labour - labour economics - employment - work - organization of work - work study - agriculture - work places - working conditions - Netherlands
  Kwalitatieve verkenning van de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten op het gebied van arbeid in de land- en tuinbouw voor de komende tien tot vijftien jaar. Het onderzoek is gericht op de onderling samenhangende thema's arbeidsvoorziening, arbeidsomstandigheden, arbeidskosten en sociale zekerheid. De ontwikkeling wordt verkend tegen de achtergrond van te verwachten veranderingen op economisch, sociaal en technologisch gebied. Bij de arbeidsvoorziening zal arbeid meer als "human capital" worden beschouwd en neemt de concurrentie met andere bedrijfstakken toe. Wat de arbeidsomstandigheden betreft, zal de psychische belasting van zowel ondernemers als het personeel eerder toe- dan afnemen. Van betekenis is eveneens de verdere invoering van combizorg. Ten aanzien van arbeidskosten is op termijn sprake van hogere kosten per uur en geleidelijke productiviteitsgroei. Op het gebied van de sociale zekerheid speelt de tendens tot privatisering en de versterking van financiële prikkels. Tenslotte wordt ingegaan op aandachtspunten voor het beleid die samenhangen met hogere kwaliteitseisen aan arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden, flexibilisering van de arbeid en privatisering van de sociale zekerheid.
  Nek- en schouderklachten bij chrysantensteksteeksters : intern verslag
  Kleemans, I.A. - \ 1997
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) P 97-17)
  plantenvermeerdering - stekken - zaailingcultuur - zaaibedden - beplanten - Asteraceae - lichamelijke activiteit - moeheid - werk - analyse - arbeid (werk) - arbeidskunde - beroepskwalen - propagation - cuttings - seedling culture - seedbeds - planting - Asteraceae - physical activity - fatigue - work - analysis - labour - work study - occupational disorders
  Kijk kritisch naar de arbeidsbehoefte
  Geven, C.G.M. - \ 1997
  PAV-bulletin. Vollegrondsgroenteteelt / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt 1997 (1997)3. - ISSN 1385-5298 - p. 4 - 6.
  arbeid (werk) - werkplanning - werk - analyse - arbeidskunde - vollegrondsteelt - labour - work planning - work - analysis - work study - outdoor cropping
  Verschillen in werktijd voor aanbrengen ER-gebruiksmerken minimaal
  Elst-Wahle, L. ter; Roelofs, P. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)2. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  landbouw - identificatie - merken - biggen - arbeidskunde - handarbeid - agriculture - identification - marking - piglets - work study - manual work
  Het aanbrengen van I&R-gebruiksmerken kost de zeugenhouder ongeveer een half uur per 100 biggen. Het grootste verschil tussen de zeven toegelaten merken bedraagt 2,5 minuut per 100 biggen. Het plaatsen van het merk in de tang levert de belangrijkste bijdrage aan dit verschil.
  Arbeidsbehoefte handheld-computer versus schriftelijke registratie van aandoeningen
  Ramaekers, P.J.L. ; Huiskes, J.H. ; Langelaan, I.S. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.16) - 8
  tijd - arbeid (werk) - arbeidskunde - symptomatologie - diagnose - diagnostische technieken - werk - computers - minicomputers - microcomputers - gegevensverwerking - diergeneeskunde - varkens - machines - time - labour - work study - symptomatology - diagnosis - diagnostic techniques - work - computers - minicomputers - microcomputers - data processing - veterinary science - pigs - machines
  In een tijdstudie zijn de arbeidsbehoefte voor de registratie van aandoeningen en behandelingen bij vleesvarkens via een handheld-computer en de arbeidsbehoefte bij een schriftelijke registratiemethode met elkaar vergeleken
  Reiniging melkkoeltank kan sneller en efficienter
  Wiegersma, W. - \ 1996
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 9 (1996)3. - ISSN 1386-8470 - p. 3 - 6.
  schoonmaken - onderhoud - melkkoelers - melktanks - arbeidskunde - cleaning - maintenance - milk coolers - milk tanks - work study
  De reinigingsduur van de melkkoeltank kan met 30 tot 40% verkort worden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.