Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inventarisatie GIS-bestanden met informatie over bodemverstoring
  Maas, G.J. ; Vries, F. de; Brouwer, F. ; Heidema, A.H. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2751) - 35
  bodem - archeologie - bodemverstoring - grondbewerking - geografische informatiesystemen - soil - archaeology - soil disturbance - tillage - geographical information systems
  In de bodem zit een schat aan sporen van activiteiten uit het verleden. In ons dichtbevolkte land is de kans groot dat deze waardevolle archeologische resten worden aangetast door grondbewerking en graafwerkzaamheden. Dit rapport geeft een overzicht van geografische bronbestanden die gebruikt kunnen worden om gebieden te lokaliseren waar de bodem reeds verstoord is.
  Archeologische Landschappenkaart van Nederland
  Rensink, E. ; Weerts, H.J.T. ; Kosian, M.C. ; Feiken, H. ; Smit, B.I. ; Doesburg, J. van; Groenewoudt, B.J. ; Lascaris, M. ; Lauwerier, R.C.G.M. ; Brounen, F.T.S. ; Cohen, K.M. ; Heiden, M. van der; Jansen, D. ; Maas, G.J. ; Theunissen, E.M. ; Vreenegoor, E. - \ 2015
  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  archeologie - landschapsarcheologie - geologie - geomorfologie - cultuurhistorie - Indicatieve Kaart Archeologische Waarden
  Het betreft de volledige digitale dataset van het project ‘Archeologische Landschappenkaart van Nederland’ , onderdeel van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het project is uitgevoerd van november 2013 tot en met mei 2015 door medewerkers van de afdeling Landschap en de afdeling Archeologie van de Rijksdienst. De kaart maakt de landschappelijke en hiermee verbonden archeologische diversiteit van Nederland inzichtelijk. Het kaartbeeld is zowel landschappelijk als archeologisch relevant en betekenisvol op nationale schaal. Anders geformuleerd: de op de Archeologische Landschappenkaart afgebeelde ruimtelijke eenheden (landschappen en landschapszones) zijn ook uit archeologische oogpunt onderscheidend. Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verwachte archeologische verschillen. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart om de juiste methoden en technieken te bepalen waarmee deze verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord. De kaart wordt gebruikt voor de projecten Verwachtingen in lagen en Best practices prospectie van de RCE.
  Verkenning toegevoegde waarde van data voor omgevingsmanagers : de integratie van ruimtelijke informatie t.b.v. de onderbouwing of objectivering van duurzame gebiedsontwikkeling
  Danes, M.H.G.I. ; Wal, T. van der; Eupen, M. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2626) - 35
  gezamenlijke gegevens - databasebeheer - bodem - landgebruik - archeologie - methodologie - inventarisaties - duurzaamheid (sustainability) - aggregate data - database management - soil - land use - archaeology - methodology - inventories - sustainability
  In het kader van de natte en droge infrastructuur, is duurzame gebiedsontwikkeling een complex samenspel tussen Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, marktpartijen en andere organisaties. ‘Deze partijen hebben verschillende belangen en werken vanuit hun eigen terrein aan een duurzame leefomgeving.’ Om dit proces te faciliteren is er binnen Rijkswaterstaat de tool Omgevingswijzer ontwikkeld, met als doel de verschillende belangen overzichtelijk in kaart te brengen en zo tot een duurzame oplossing te komen voor het gebied. Dit rapport is het resultaat van een eerste verkenning naar de toegevoegde waarde van data voor omgevingsmanagers om in gesprek te gaan/raken met belanghebbenden en zo een duurzame oplossing na te streven. Hierbij is gekeken in hoeverre de integratie van ruimtelijke datasets kan worden gebruikt als onderbouwing of objectivering voor effecten op de huidige duurzaamheidsthema’s en/of het bijdraagt bij het formuleren van duurzaamheidsambities.
  De Enkeerdgrond: de meest kenmerkende bodem van Nederland
  Sonneveld, M.P.W. ; Jongmans, A.G. - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2010 (2010)nov.. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 25.
  bodemtypen - zandgronden - erfgoed - archeologie - soil types - sandy soils - heritage areas - archaeology
  De Nederlandse Bodemkundige Vereniging hield dit jaar in het kader van haar 75-jarig jubileum een verkiezing binnen haar ledenbestand voor de meest kenmerkende bodem van Nederland. De enkeerdgrond eindigde daarbij met 25% van de stemmen op de eerste plaats. Tweede en derde werden respectievelijk de koopveengrond en de poldervaaggrond.
  The Cultural Landscape & Heritage Paradox; Protection and Development of the Dutch Archeological-Historical Landscape and its European Dimension
  Valk, A.J.J. van der; Bloemers, J.H.F. ; Kars, H. ; Wijnen, M. - \ 2010
  Amsterdam : Amsterdam University Press (Landscape & Heritage Studies (LHS) ) - ISBN 9789089641557 - 744
  cultuurlandschap - archeologie - landschapsbescherming - cultureel erfgoed - beleid - nederland - europa - cultural landscape - archaeology - landscape conservation - cultural heritage - policy - netherlands - europe
  To what extent can we know past and mainly invisible landscapes, and how we can use this still hidden knowledge for actual sustainable management of landscape’s cultural and historical values. It has also been acknowledged that heritage management is increasingly about ‘the management of future change rather than simply protection’. This presents us with a paradox: to preserve our historic environment, we have to collaborate with those who wish to transform it and, in order to apply our expert knowledge, we have to make it suitable for policy and society. The answer presented by the Protection and Development of the Dutch Archaeological-Historical Landscape programme (pdl/bbo) is an integrative landscape approach which applies inter- and transdisciplinarity, establishing links between archaeological-historical heritage and planning, and between research and policy. This is supported by two unifying concepts: ‘biography of landscape’ and ‘action research’. This approach focuses upon the interaction between knowledge, policy and an imagination centered on the public. The European perspective makes us aware of the resourcefulness of the diversity of landscapes, of social and institutional structures, of various sorts of problems, approaches and ways forward. In addition, two related issues stand out: the management of knowledge creation for landscape research and management, and the prospects for the near future. Underlying them is the imperative that we learn from the past ‘through landscape’.
  Tijd en ruimte : nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen
  Boonstra, O. ; Schuurman, A.J. - \ 2009
  Utrecht : Matrijs - ISBN 9789053453889 - 232
  geografische informatiesystemen - cartografie - kaarten - geschiedenis - archeologie - kunst - literatuur - geografie - geesteswetenschappen - tijd - landgebruik - ruimte - taal - geographical information systems - mapping - maps - history - archaeology - arts - literature - geography - humanities - time - land use - space - language
  Geografische Informatiesystemen (GIS) eisen een steeds grotere rol op in onze samenleving. De digitale representatie van ruimte is bijvoorbeeld al door ‘Tom-Tom’ en ‘GoogleMaps’ dicht bij de doorsnee gebruiker gebracht. Het gebruik van ‘geo-informatie’ maakt een opvallende bloei door, maar er is nog maar bij een beperkte groep onderzoekers kennis over aanwezig. Dit boek laat zien dat GIS op meerdere onderzoeksvelden toepasbaar is. Zo is men begonnen met het toepassen van GIS binnen de onderzoeksgebieden van de geschiedenis, archeologie, kunstgeschiedenis en de taal- en letterkunde. De toepassing van GIS kan ook in deze onderzoeksgebieden, de zogenaamde alfawetenschappen, interessante nieuwe vraagstukken en resultaten opleveren.
  Erfgoed en ruimtelijke planning; Sterft, gij oude vormen en gedachten!
  Zande, A.N. van der; During, R. - \ 2009
  Den Haag : Sdu uitgevers (Reeks planologie 12) - ISBN 9789012131995 - 397
  regionale planning - cultureel erfgoed - erfgoed - conservering - beschermingsgebieden - archeologie - oude monumenten - historische plaatsen - geschiedenis - nederland - cultuurgeschiedenis - regional planning - cultural heritage - heritage areas - conservation - conservation areas - archaeology - ancient monuments - historic sites - history - netherlands - cultural history
  De uitgave Erfgoed en ruimtelijke planning plaatst de relatie erfgoed en ruimtelijke planning in een historisch, wetenschappelijk en praktijkgericht perspectief. Publieke emoties lijken vaak belangrijker dan beredeneerde afwegingen bij het behoud van cultureel erfgoed in ons land. Het zijn zelden rationele beslissingen die leiden tot het behoud of juist verloren gaan ervan. Planologen verschuilen zich nog maar al te vaak achter procedures, projectontwikkelaars achter geld en overheden achter wetten en regelgeving. "Erfgoed is echter een maatschappelijk zaak en de professionals in de wereld van de ruimtelijke ordening zullen zich daarvan veel meer rekenschap moeten geven," zo blijkt uit het boek 'Erfgoed en Ruimtelijke Planning'.
  Reliëf in tijd en ruimte : interdisciplinair onderzoek naar bewoning en landschap van Oost-Nederland tussen vroege prehistorie en middeleeuwen
  Beek, R. van - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Jelle Vervloet; F.C.W.J. Theuws, co-promotor(en): B.J. Groenewoudt. - Wageningen Universiteit - ISBN 9789085854609 - 641
  nederzetting - landschap - geschiedenis - archeologie - regio's - historische geografie - salland - twente - achterhoek - oost-nederland - settlement - landscape - history - archaeology - regions - historical geography - salland - twente - achterhoek - east netherlands
  In dit proefschrift wordt de landschapsgeschiedenis van Oost-Nederland onderzocht, dat vanwege de sterk gefragmenteerde landschapsstructuur wel als een ‘eilandenrijk’ wordt omschreven, en wel vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. Archeologische bronnen vormen de rode draad. De titel van dit proefschrift refereert aan de doelstelling om de bewonings- en landschapsontwikkeling van Oost-Nederland in onderlinge samenhang te reconstrueren, zowel in diachroon als in ruimtelijk perspectief. De factoren tijd en ruimte verwijzen niet alleen naar het landschapsbiografisch perspectief dat wordt gehanteerd, maar ook naar eventuele regionale en locale verschillen in bewonings- en landschapsontwikkeling die binnen het onderzoeksgebied herkenbaar zijn
  De Bosatlas van Ondergronds Nederland
  Vries, F. de; Camarasa, M. - \ 2009
  Groningen : Noordhoff - ISBN 9789001122454 - 96
  geologie - grondwater - archeologie - energie - natuurlijke hulpbronnen - geomorfologie - infrastructuur - landgebruik - nederland - natuur - geology - groundwater - archaeology - energy - natural resources - geomorphology - infrastructure - land use - netherlands - nature
  De ondergrond van Nederland is bijzonder. Geen enkel land met zo’n slappe ondergrond is tegelijk zo dichtbevolkt. En vrijwel geen ander land in Europa beschikt over een gasvoorraad met zo’n enorme omvang. Maar liefst 400.000 keer boorden geologen een gaatje in de Nederlandse bodem, meestal tot een meter of tien diep, een enkele keer zelfs zes kilometer. Alle kennis die dat opleverde, is in deze atlas overzichtelijk weergegeven in beelden en kaarten. Acht hoofdstukken geven een kleurrijk beeld van alles wat normaal gesproken onzichtbaar blijft: bodem- en gesteentelagen vol aardgas, grondwater, voedingsstoffen, bodemenergie, metselzand, Romeinse resten, metrotunnels en elektriciteitskabels. Ook nemen we de lezer mee op een reis door de tijd, die Nederland 300 miljoen jaar geleden begon in een Surinaams tropenbos, om via een Afrikaanse zoutvlakte en een Mediterrane binnenzee te eindigen aan de voet van een reusachtige gletsjer. Deze nieuwe Bosatlas ontcijfert de kilometersdikke bodemlagen die zich gaandeweg onder onze voeten ophoopten.
  Geoarchaeological prospection of a Medieval manor in the Dutch polders using an electromagnetic induction sensor in combination with soil augerings
  Simpson, D. ; Lehouck, A. ; Meirvenne, M. ; Bourgeois, J. ; Thoen, E. ; Vervloet, J. - \ 2008
  Geoarchaeology: an international journal 23 (2008)2. - ISSN 0883-6353 - p. 305 - 319.
  archeologie - geologie - globale plaatsbepalingssystemen - historische geografie - archaeology - geology - global positioning systems - historical geography - geophysical survey - features
  In archaeological prospection, geophysical sensors are increasingly being used to locate buried remains within their natural context. To cover a large area in sufficient detail, an electromagnetic induction sensor can be very useful, measuring simultaneously the electrical conductivity and the magnetic susceptibility of the soil (e.g., Geonics EM38DD). In this study, an 8 ha field containing a Medieval manor was mapped in a submeter resolution, using a mobile sensor configuration equipped with a GPS. As different soil features can yield analogous responses, the interpretation of geophysical maps can be ambiguous. Therefore, soil auger observations were laid out along two perpendicular transects to provide vertical profiles across the sensor measurements. This information greatly enhanced the interpretation of the anomalies obtained by the sensor. Both natural and anthropogenic features were delineated, which clearly presented a moated site along a former tidal channel. (C) 2008 Wiley Periodicals, Inc.
  Uitgesloten amateurs in het nieuwe landschap van de Nederlandse archeologie
  Duineveld, M. ; Assche, K.A.M. van; Beunen, R. - \ 2008
  Vrijetijdstudies 26 (2008)4. - ISSN 1384-2439 - p. 29 - 39.
  archeologie - regionaal beleid - cultuurbeleid - amateurs - overheidsbeleid - archaeology - regional policy - cultural policy - amateurs - government policy
  Dit artikel gaat in op de bijdrage en rollen van amateurarcheologen . Beargumenteerd wordt dat een Nederlandse transformatie van het beleidssysteem dat verantwoordelijk is voor het behoud van archeologie, heeft bijgedragen aan de uitsluiting van de amateur-archeologen. Een aantal mechanismen die bijdragen aan de geslotenheid van het archeologisch beleidssysteem an aan de uitsluiting van de amateur-archeologen wordt geëxpliciteerd. Genoemde mechanismen zijn terug te vinden in vele contexten waarin burgers en overheden interageren
  Ontstaanswijze van eikenclusters in het natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, bodemontwikkeling en vegetatiegeschiedenis.
  Ouden, J. den; Spek, T. - \ 2007
  Amersfoort : RACM (Rapportage archeologische monumentenzorg 131B) - ISBN 9789057991127 - 167
  quercus - palynologie - archeologie - vegetatie - bodem - nederland - geschiedenis - historische ecologie - veluwe - bodem-landschap relaties - quercus - palynology - archaeology - vegetation - soil - netherlands - history - historical ecology - veluwe - soil-landscape relationships
  Dit rapport is het eindverslag van een interdisciplinair onderzoek naar archeologie, geschiedenis van de Wilde Kampen, en de mogelijke ontstaanswijze van eikenclusters (ook wel strubben genaamd) die daar voorkomen. Dit eindrapport vervangt een eerdere rapportage, aangezien de eindconclusie op sommige punten sterk afwijken van de eerdere versie (RAM 131)
  Bodemkundig onderzoek van twee daliebulten bij Middelie en Beets in de Zeevang (N.H.)
  Mulder, J.R. ; Dekker, L.W. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1411) - 32
  veengronden - bodemfysica - bodemtypen - archeologie - polders - nederland - noord-holland - peat soils - soil physics - soil types - archaeology - polders - netherlands - noord-holland
  Tijdens de bodemkartering van De Zeevang in 1994 in opdracht van DLG zijn meer dan 500 zogenaamde daliebulten ontdekt. De ontstaanswijze is identiek aan die van daliegaten. Omdat de daliebulten door voorgenomen grootschalige egalisaties dreigen verloren te gaan is aan Alterra opdracht verleend om een archeobotanisch en bodemkundig onderzoek uit te voeren naar ontstan en inhoud van daliebulten
  A cultural biography of the coversand landscapes in the Salland and Achterhoek Regions. The aims and methods of the Eastern Netherlands Project
  Beek, R. van; Keunen, L.J. - \ 2006
  In: Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek/Proceedings of the National Service for Archaeological Heritage in the Netherlands, nr. 46 / van Heeringen, R.M., Lauwerier, R.C.G.M., Amersfoort : Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten - p. 355 - 375.
  landschap - archeologie - zandgronden - geomorfologie - landschapsbescherming - nederland - ruimtelijke ordening - salland - achterhoek - oost-nederland - landscape - archaeology - sandy soils - geomorphology - landscape conservation - netherlands - physical planning - east netherlands
  In archaeological and historical geographical terms, the Salland and Achterhoek are among the least know areas of the Netherlands. Urbanisation, industrialisation, water management measures and nature development are rapidly beginning to take their toll on these coversand areas, and the buried history and landscape heritage they represent are coming under increasing pressure. An interdisciplinary project has been started to build a broad scientific base and to produce a biography of this coversand landscape from the late Palaeolithic to the beginning of the nineteenth century. By analysing existing databases and studying four areas in detail, and on an interdisciplinary basis an attempt will be made to understand the development of settlements and the layout and exploitation of lower-lying parts of the landscape, which will be the first comprehensive picture of the coversand landscape of the eastern Netherlands
  Van oude dingen, de mensen, die voorbij gaan... : over de voorwaarden meer recht te kunnen doen aan de door burgers gewaardeerde cultuurhistories
  Duineveld, M. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045489 - 172
  landschap - archeologie - cultureel erfgoed - erfgoed - ecologie - beleid - deskundigen - overheidsbeleid - nederland - cultuurlandschap - landscape - archaeology - cultural heritage - heritage areas - ecology - policy - experts - government policy - netherlands - cultural landscape
  Duineveld beargumenteert dat als de Nederlandse overheid haar cultuurhistorisch beleid wil democratiseren daarvoor meer openheid moet worden gecreëerd in het formele beleidsysteem
  In de ban van de Betuwse dijken: deel 6 Opheusden; een bodemkundig, archeologisch en historisch onderzoek naar de opbouw en ouderdom van de Rijndijk te Opheusden
  Mulder, J.R. ; Franzen, P.F.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 900) - 59
  dijken - archeologie - bodemkarteringen - nederland - leeftijd - bodemprofielen - nederzetting - geschiedenis - kaarten - rijn - betuwe - dykes - age - settlement - history - archaeology - soil profiles - soil surveys - netherlands - maps - river rhine - betuwe
  In het kader van de dijkverzwaring heeft Alterra in opdracht van het Waterschap Rivierenland de bandijk van Opheusden in 2003 op drie plaatsen archeologisch en bodemkundig onderzocht
  Woodlands of the past : The excavation of wetland woods at Zwolle-Stadshagen (the Netherlands): Reconstruction of the wetland wood in its environmental context
  Kooistra, M.J. ; Kooistra, L.I. ; Rijn, P. van; Sass, U.G.W. - \ 2006
  Netherlands journal of geosciences 85 (2006)1. - ISSN 0016-7746 - p. 37 - 60.
  landschap - bodem - geologie - archeologie - palynologie - geschiedenis - hout - overijssel - landscape - soil - geology - history - archaeology - palynology - wood - overijssel - pollen - bog - teleconnections - sections - pipette - climate - remains - holland - rise - bc
  Information on the vegetation and landscape history of a region is often limited, and available data are hard to interprete. A concept is presented here on how a more comprehensive picture of the structure and development of landscapes and vegetations of the past can be gained by integrating the information of several disciplines. Archaeological field methods have been combined with methods used in landscape studies (geology, soil science, micromorphology) and vegetation studies (ecology, palynology and dendrochronology). This concept has been applied and tested during an integrated study of a buried woodland at Zwolle-Stadshagen (Province of Overijssel, the Netherlands). Many large wood remnants were found in a peat layer preserved below a thick clay deposit. The wood remnants were dated by using dendrochronology to the period between ca. 150 BC and AD 580 (ca. 2200 - 1400 cal. BP). Two phases could be distinguished in the development of the peat. The woodland consisted of a closed stand with ash, alder and oak as main species, in the first phase mostly resembling an alder carr, and in the second one the near-extinct Filipendulo-Alnetum Passage et Hofmann 1968. No evidence of exploitation of the woodland by man nor of animal foraging was found. The followed integrated procedure has led to a more substantiated reconstruction of the palaeo-environment with its wetland wood, but also of the influence of human activities on the palaeo-landscape and its woodlands, that could not have been obtained otherwise.
  Geomorphology and human palaeoecology of the Méma, Mali
  Vries, E. de; Makaske, B. ; Tainter, J.A. ; McIntosh, R.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1244) - 119
  archeologie - paleo-ecologie - mali - geomorfologie - woestijnvorming - paleoklimatologie - archaeology - palaeoecology - mali - geomorphology - desertification - palaeoclimatology
  The Méma is a semi-arid region in central-Mali with a rich archaeological heritage indicating the former existence of large urban settlements. Previous investigations suggest that the Méma is an important area in which to study the origins of Sahelian agriculture, metallurgy, and urbanism, the continuing effects of long-term desiccation, the fluvial history of the Niger River basin, human responses to desertification, and regional abandonment. As a basis for such future studies, a geomorphological map of the Méma was made based on remote sensing and field data. In this report the geomorphological map is presented with a discussion of the origin and chronology of the landforms. Following upon this discussion, the archaeology of the Méma is described, with theoretical considerations about the origin of urbanism and the abandoment of the urban settlements
  Het verzwolgen cultuurlandschap : archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen
  Lehouck, A.J.J. - \ 2005
  Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 14 (2005)2. - ISSN 0927-3336 - p. 59 - 78.
  landschap - geschiedenis - overstromingen - archeologie - cartografie - luchtfotografie - zeeland - zeeuws-vlaanderen - landscape - history - floods - archaeology - mapping - aerial photography - zeeland - zeeuws-vlaanderen
  Historische reconstructie van het landschap in de regio Oostburg; met behulp van luchtfoto's komen oude greppels aan het licht; kaartfragmenten van voormalig getijdengebied en vernieuwd kwartair-geologisch onderzoek in het kustgebied werpen nieuwe gezichtspunten op het bestaan van getijdengeulen
  Tussen Grave en Gennep en Arcen en Velden : archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas in het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief
  Bont, C.H.M. de; Maas, G.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1174) - 101
  rivieren - fysische geografie - archeologie - landschap - waterbeleid - maas - noord-limburg - rivers - physical geography - archaeology - landscape - water policy - river meuse - noord-limburg
  In het stuwpand Grave en het stuwpand Sambeek worden in het kader van de Maaswerken rivierverruimende maatregelen in het winterbed van de Maas voorbereid. In deze archief- en literatuurstudie zijn voor een ca. 2 km brede zone aan weerszijden van de Maas gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde en aandachtsgebieden voor archeologisch veldonderzoek gelokaliseerd. Het onderzoek schetst tevens een historisch landschappelijk kader waarin de vondsten en waarnemingen die tijdens de uitvoering van de maatregelen worden gedaan kunnen worden geplaatst. Hierin zijn opgenomen een beschrijving van het natuurlijke landschap voor de bedijking, het oude cultuurlandschap, rivier en waterwerken, vestingwerken en linies.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.