Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 81

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Monitoringsonderzoek Gezonde Schoolpleinen : monitor van het proces Gezonde Schoolpleinen van 70 Icoonscholen, inspiratie voor een gezond schoolplein en landelijke bekendheid van het proces Gezonde Schoolpleinen
  Goossen, Martin ; Pleijte, Marcel ; Langers, Fransje ; Donders, Josine ; Vries, Sjerp de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2814) - 89
  basisscholen - kinderen - gebiedsontwikkeling - campus - gezondheid van kinderen - architectuur - ontwerp - sociale gevolgen - cognitieve ontwikkeling - lichamelijke activiteit - gezondheid - elementary schools - children - area development - campus - child health - architecture - design - social impact - cognitive development - physical activity - health
  Interventiestudie Gezonde Schoolpleinen : Het effect op leerlingen van het herinrichten van schoolplein tot gezond schoolplein
  Vries, S. de; Langers, F. ; Goossen, C.M. ; Rijn, S.E.M. van; Vlasblom, E. ; Sterkenburg, R.P. ; Pierik, F.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2830) - 113
  kinderen - scholen - basisscholen - gebiedsontwikkeling - campus - gezondheid van kinderen - speelterreinen - spel - kwaliteit van het leven - sociaal welzijn - welzijn - vragenlijsten - beweging - concentreren - concentratie - children - schools - elementary schools - area development - campus - child health - playgrounds - play - quality of life - social welfare - well-being - questionnaires - movement - concentrating - concentration
  Kennisagenda biomimicry 2015-2018
  Vogelzang, T.A. ; Vader, J. ; Michels, R. - \ 2016
  Den Haag : Wageningen Economic Research - 23
  biobased economy - ontwerp - innovaties - biomimicry - duurzame ontwikkeling - productontwikkeling - biotechnologie - kennismanagement - gebiedsontwikkeling - organisatieontwikkeling - biobased economy - design - innovations - biomimicry - sustainable development - product development - biotechnology - knowledge management - area development - organizational development
  Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het biedt ook veel toepassingsmogelijkheden voor een groot aantal sectoren , zoals bouw, industrie en landbouw . Om aan een kennisinfrastructuur voor biomimicry te kunn en werken, is het van belang om te weten welke kennis diverse partijen in ons land in huis hebben, welke ze willen delen en welke kennislacunes er zijn. Deze kennisagenda is met dat doel opgesteld. De kennisagenda agendeert een aantal vraagstukken voor de komende periode waaraan betrokken stakeholders in onderlinge samenwerking gericht kunnen werken om de toepassing van biomimicry in ons land de komende jaren op een hog er plan te brengen. Deze kennisagenda geeft daarmee richting aan biomimicry -innovaties die de komende jaren (wellicht) met voorrang opgepakt worden.
  Volksdijk; de adaptieve dijk, studielocatie Grebbedijk
  Blokland, J. ; Ziegler, P. ; Aben, R. ; Vries, R. de; Broekhuizen, R.E. van; Agricola, H. ; Kuiper, E. - \ 2016
  In: De adaptieve dijk; strategieën voor dijktransitie in de komende 100 jaar BNA Onderzoek Amsterdam - p. 32 - 41.
  dijken - veiligheid - hoogwaterbeheersing - waterbouwkunde - innovaties - ruimtelijke ordening - gebiedsontwikkeling - dykes - safety - flood control - hydraulic engineering - innovations - physical planning - area development
  Hoe kan de dijk weer volwaardig onderdeel worden van de maatschappij, zonder daarbij de veiligheid aan te tasten? Kunnen we onze democratie –die een oorsprong heeft in de waterschappen- herijken en waarde geven? Hoe maken van de dijk als technisch kunstwerk ook een democratisch kunstwerk dat past bij 21ste eeuw? Hoe transformeren we de verkrampte en functioneel eenzijdige dijk in een adaptieve en veelzijdige dijk?
  Ruimtelijke verdiencapaciteiten Greenport Westland-Oostland
  Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Ruijs, M.N.A. ; Bergen, Jago van; Kolpa, Evert ; Aaftink, Rutger ; Janssen, Bernadette ; Boddeke, Jorick - \ 2016
  Van Bergen Kolpa Architecten - 59
  Greenport Westland Oostland, tuinbouw, handelingsperspectief - zuid-holland - westland - beleidsondersteuning - tuinbouw - glastuinbouw - gebiedsontwikkeling - marketingbeleid - zuid-holland - westland - policy support - horticulture - greenhouse horticulture - area development - marketing policy
  Dit ruimtelijk perspectief voor nieuwe verdiencapaciteiten geeft aan welke ontwikkelingen in de Greenport Westland-Oostland als structurerend kunnen worden gezien en leidend zijn voor het handelen van de overheden in de Greenport Westland-Oostland. Dit perspectief geeft input aan het strategisch handelingsperspectief Greenport Westland-Oostland, zoals dit door Provincie en betrokken andere overheden ontwikkeld wordt.
  Global Focus Tour Nuffield Veenkolonien 2014 en 2015
  Beldman, A.C.G. - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 7
  agrarisch onderwijs - internationale vergelijkingen - nederland - australië - veenkolonien - eu regelingen - zetmeelgewassen - aardappelen - gebiedsontwikkeling - agricultural education - international comparisons - netherlands - australia - veenkolonien - eu regulations - starch crops - potatoes - area development
  Twee groepen Nuffield scholars kwamen gezamenlijk naar Nederland in juni 2014. Een derde groep scholars bracht juni 2015 een bezoek aan de Veenkoloniën. Een Nuffield scholar reist de wereld rond om informatie te verzamelen om de antwoorden op de belangrijkste vragen van hun Nuffield studie te vinden. Hiervoor leggen ze bezoeken af bij collega ondernemers, bij ketenpartijen, onderzoeksinstellingen, overheden en daar stellen ze vooral veel kritische vragen. Dit deel van het Global Focus Tour werd op een iets andere manier georganiseerd. Natuurlijk kregen de scholars ook de kans om te leren over de Nederlandse landbouw in het algemeen en op zoek te gaan naar antwoorden voor hun eigen onderwerpen. Maar de Nuffield scholars werden ook 'gebruikt' om te helpen om de huidige situatie in een bepaalde regio in Nederland te analyseren en om te komen met nieuwe ideeën en oplossingen. Eigenlijk is de case study van het gebied "de Veenkoloniën” al begonnen tijdens de conferentie van 2014 scholars in Australië. 2012 Nuffield scholar Henk Smith presenteerde daar al de casus van de Veenkoloniën.
  Bedrijven investeringszone, een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving
  Borgstein, M.H. ; Polman, N.B.P. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 2015-006) - 28
  bedrijven - fondsgelden - fondsen - landinrichting - recreatie - toerisme - gebiedsontwikkeling - investering - financieren - businesses - funding - funds - land development - recreation - tourism - area development - investment - financing
  De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat de overheid al doet, in een afgebakend gebied. Het fonds wordt gevuld met financiële bijdragen van de aangesloten ondernemers. De Experimentenwet is in 2013 geëvalueerd en op enkele punten aangepast. De nieuwe Experimentenwet is per 1 januari 2015 in werking getreden (Staatsblad, 8 december 2014).1 Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is het vrijwillige karakter van de BIZ bevestigd. Directie Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) laat onderzoeken hoe de BIZ-wet kan worden gebruikt door ondernemers die betrokken zijn bij de gastvrijheidssector (recreatie en toerisme) in het buitengebied.
  Kennis- en innovatiesystemen in de Greenportregio’s : Notitie monitor Innovatiemotor Greenport Aalsmeer 2014
  Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Os, G.J. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (Notitie ) - 6
  kennissystemen - kennisoverdracht - gebiedsontwikkeling - gebiedsgericht beleid - plattelandseconomie - economische samenwerking - knowledge systems - knowledge transfer - area development - integrated spatial planning policy - rural economy - economic cooperation
  De notitie betreft een aanvulling van de stand van zaken (2014) op de paragraaf greenportregio Aalsmeer in de gelijknamige tweede tussenrapportage resultaten monitorstudie 2013 Het thema MK levert bouwstenen aan voor het verbeteren van kennisvalorisatie, het tot waarde brengen van kennis, middels integrale kennisketens en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen door en voor kennispartners en ondernemers in Greenportregio’s. Dit met als doel dat de keten van kennis naar kunde, naar kassa structureel wordt.
  Reconsidering the habitats assessment : the compatibility of the habitats assessment with green infrastructure
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 32) - 4
  economische ontwikkeling - gebiedsontwikkeling - habitats - wetgeving - natura 2000 - economic development - area development - habitats - legislation - natura 2000
  Traditional understandings of the Natura 2000 habitats assessment may not be fully compatible with modern sustainability and EU Green Infrastructure demands. One criterion testing might obstruct such a green infrastructure and its sustainable multi-functionality. Also given the latest judgement of the European Court of Justice on the Galway bypass, a rethinking of the habitats assessment legislation might be needed.
  Habitattoets heroverwogen : belemmeringen van de habitattoets voor duurzame groei en evenwichtige gebiedsontwikkeling
  Kistenkas, F.H. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 32) - 5
  economische ontwikkeling - gebiedsontwikkeling - habitats - wetgeving - natura 2000 - economic development - area development - habitats - legislation - natura 2000
  De huidige invulling van de Natura 2000-habitattoets lijkt niet voldoende voorbereid op de eisen van een duurzame samen-leving met groene groei. In gebieden waar veel functies zoals natuur, landbouw, wonen, werken en vervoer een plek moeten krijgen, kan een exclusieve toetsing aan bepaalde ecologische eisen vanuit een oogpunt van duurzame gebiedsontwikkeling tot suboptimale en wellicht ook contraproductieve uitkomsten leiden. In deze paper is gezocht naar juridische vernieuwing om aan deze bezwaren tegemoet te (kunnen) komen.
  Duurzaamheidsprestaties Greenport Westland-Oostland; Periode 2007-2012
  Ruijs, M.N.A. ; Meer, R.W. van der - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-068) - 30
  glastuinbouw - duurzaamheid (sustainability) - energiegebruik - gebiedsontwikkeling - waterbeheer - alternatieve methoden - westland - zuid-holland - indicatoren - investering - monitoring - greenhouse horticulture - sustainability - energy consumption - area development - water management - alternative methods - westland - zuid-holland - indicators - investment - monitoring
  Het programma Duurzame Greenport Westland-Oostland (DGWO) richt zich op het versterken van de economische basis van de glastuinbouw door het stimuleren van de verduurzaming. Het programma DGWO omvat een aantal initiatieven en projecten, welke gericht zijn op de transitie naar een duurzamere glastuinbouw in de Greenport Westland-Oostland. In het projectplan zijn bij de start van het programma indicatoren opgenomen om de output en effecten aan het eind van het programma te tonen. Gemeente Westland - als penvoerder van de Taskforce DGWO - heeft behoefte aan een monitoring van enkele indicatoren op het terrein van de verduurzaming van de glastuinbouw. Dit betreft de ontwikkeling van het energiegebruik, van de investeringen in R&D, en investeringen in duurzaam energie- en waterbeheer op glastuinbouwbedrijven.
  Biodiversiteit in Zundert : concrete maatregelen ter bevordering van de ecologische kwaliteit in de gemeente Zundert
  Hoofwijk, H. ; Stobbelaar, D.J. ; Os, L. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 311) - ISBN 9789461738820 - 96
  biodiversiteit - gebiedsontwikkeling - boomteelt - wilde dieren - ecologisch herstel - landschap - noord-brabant - innovaties - biodiversity - area development - arboriculture - wild animals - ecological restoration - landscape - noord-brabant - innovations
  Dit rapport beschrijft hoe de ecologische kwaliteit van de gemeente Zundert verbeterd kan worden. Ecologische kwaliteit is hier gedefinieerd als een combinatie van diversiteit, samenhang en duurzaamheid. Om de diversiteit te vergroten, zijn maatregelen ontworpen die de levensomstandigheden voor zorgvuldig geselecteerde ambassadeurssoorten optimaliseren. In het kielzog van de ambassadeurssoorten zullen ook andere soorten profiteren. Om de samenhang te vergroten, zijn maatregelen ontworpen die de ecologische verbindingen op landschapsschaal en op ecotoopschaal kunnen herstellen. Om de duurzaamheid van de maatregelen te borgen, wordt voor een aantal betrokken partijen een voorzet gedaan voor natuurplannen.
  Samen werken in gebiedsontwikkeling : een verkenning naar rollen en ambities van Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en waterschappen in gebiedsontwikkeling
  Pleijte, M. ; Kuindersma, W. ; Hettinga, N. ; Tepic, J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra rapport 2527) - 75
  gebiedsontwikkeling - regionale planning - overheidsdiensten - provincies - waterschappen - samenwerking - inventarisaties - area development - regional planning - public services - provinces - polder boards - cooperation - inventories
  Verschuivingen in gebiedsontwikkeling, in de politiek en in de rol van de eigen organisatie in gebiedsontwikkeling leiden tot meer afhankelijkheden tussen overheden onderling en tussen publieke en private organisaties. Samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en beheerders is in de praktijk nog zeer beperkt. De belangrijkste aanbeveling is om als uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat, DLG/provincies en waterschappen) de verbetering van samenwerking vooral op het gebiedsniveau zelf te zoeken en niet zozeer op organisatieniveau. Daarbij is het belangrijk dat uitvoeringsorganisaties eerst (gezamenlijk) gaan nadenken over de beste aanpak.
  Water en natuur: een mooi koppel! : onderzoek naar de succesfactoren, belemmeringen en kansen voor het meekoppelen van water- en natuuropgaven
  Hattum, T. van; Kwakernaak, C. ; Tol-Leenders, T.P. van; Roelsma, J. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Schmidt, A.M. ; Hartgers, E.M. ; Nysingh, S.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2533) - 69
  waterbeleid - veiligheid - natuurbeleid - watervoorziening - wateropslag - natura 2000 - klimaatverandering - gebiedsontwikkeling - regionale planning - water policy - safety - nature conservation policy - water supply - water storage - natura 2000 - climatic change - area development - regional planning
  Nederland staat de komende jaren voor forse opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwatervoorziening, waterkwaliteit en natuur. Daarbij is het belangrijk bij deze investeringen ambities te laten ‘meekoppelen’ om zo meer maatschappelijk rendement te halen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Alterra een onderzoek uitgevoerd naar de succesfactoren en belemmeringen van het mee-koppelen van water- en natuuropgaven. Op basis van interviews met diverse vertegenwoordigers van rijksoverheid, provincies, waterschappen, bedrijfsleven en natuurorganisaties zijn de belangrijkste succesfactoren en belemmeringen in beeld gebracht, die zijn vertaald naar aanbevelingen om het meekoppelen van water- en natuuropgaven te stimuleren.
  Experimenteren met erfgoed
  Janssen, Joks - \ 2014
  area development - landscape - cultural landscape - cultural heritage - historic buildings
  Erfgoedzorg bevindt zich in het oog van de orkaan. Er is veel gedaan aan het ‘oppoetsen van de collectie’, maar de wereld er omheen is inmiddels compleet veranderd. De hoogste tijd dat de erfgoedzorg zich opnieuw gaat verhouden tot de maatschappij en de ruimtelijke ordening. Niet langer de stenen, maar het verhaal staat centraal. En het zijn steeds vaker lokale inititatiefnemers die bepalen wat het volgende hoofdstuk van een gebouw of gebied wordt. Hoogleraren Eric Luiten en Joks Janssen over een open vizier-benadering van het erfgoed. ‘In een tijd dat de bouwwoede tot stilstand is gekomen is het goed om vanuit een meer ontspannen houding te kijken naar de voorraad.’
  Combineren van regionale opgaven bespaart overheden tijd en geld
  Linderhof, V.G.M. ; Michels, R. ; Reinhard, A.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Notitie ) - 30
  regionale planning - gebiedsontwikkeling - waterbeheer - kosten-batenanalyse - noord-brabant - regional planning - area development - water management - cost benefit analysis - noord-brabant
  Bestuurders staan voor verschillende beleidsopgaven in gebieden, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Deltaprogramma, Natura 2000 en beleid op het gebied van infrastructuur en ruimte. De beleidscycli van deze regionale opgaven verlopen vaak niet parallel en de verantwoordelijke overheden (Rijk, provincie, gemeente of waterschap) verschillen per beleidsopgave. Afstemming van regionale opgaven van verschillende overheden, in verschillende fasen van het gebiedsproces, biedt voordelen. Deze resultaten zijn gebaseerd op de cases Sarsven en de Banen (nabij Nederweert) en de Vierde Bergboezem (nabij Breda).
  Complexiteit en gebiedsontwikkeling
  Timmermans, W. ; Hakvoort, L. ; Hupkes, M. - \ 2013
  Velp : Hogeschool van Hall Larenstein (Planning by surprise ) - ISBN 9789068240375 - 64
  regionale planning - landgebruik - gebiedsontwikkeling - projecten - ontwikkelingsprojecten - innovaties - procesontwerp - regional planning - land use - area development - projects - development projects - innovations - process design
  Dit boek – Complexiteit en gebiedsontwikkeling – vertelt het verhaal over hoe docenten en studenten in het onderwijs en het onderzoek van Hogeschool Van Hall Larenstein omgaan met complexiteit en gebiedsontwikkeling. Het is bedoeld voor iedereen die bij complexe projecten betrokken is, maar vooral voor huidige en toekomstige studenten van de hogeschool die zullen worden opgeleid voor de omgang met complexe projecten.
  Koekoekspolder Innovatief : Rapportage interviews, prioritering kansenkaart en voorzet fase 2
  Vermeulen, P.C.M. ; Selman, G. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1248) - 38
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - gebiedsontwikkeling - gebiedsgericht beleid - innovaties - kosten-batenanalyse - economische analyse - economische haalbaarheid - duurzame energie - duurzame ontwikkeling - overijssel - crop enterprises - area development - integrated spatial planning policy - innovations - cost benefit analysis - economic analysis - economic viability - sustainable energy - sustainable development - overijssel
  De gemeente Kampen wil door middel van het project Koekoekspolder Innovatief innovaties aanjagen op basis van de kansenkaart voor de Koekoekspolder met een focus op energie en hiervoor voldoende draagvlak creëren bij de ondernemers. Economische haalbaarheid is daarbij een belangrijke voorwaarde.
  Oude sporen in een nieuwe eeuw; de uitdaging na Belvedere
  Janssen, J. ; Luiten, E.A.J. ; Renes, H. ; Rouwendal, J. - \ 2013
  Amersfoort : Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed/ netwerk Erfgoed en Ruimte - 44
  erfgoed - cultureel erfgoed - monumenten - ruimtelijke ordening - gebiedsontwikkeling - heritage areas - cultural heritage - monuments - physical planning - area development
  In dit essay brengen de hoogleraren van het Netwerk Erfgoed & Ruimtevoor het eerst de erfenis van het stimuleringsprogramma Belvedere (1999-2009) in kaart. De volgende vragen worden behandeld: Wat heeft het programma betekend voor zowel de erfgoedsector als de betrokken plannende en ontwerpende disciplines? Maar ook: hoe kan de erfgoedsector zich actief blijven verbinden met maatschappelijke opgaven binnen de huidige, sterk veranderende omstandigheden van een terugtredende (rijks)overheid, een omslag in ruimtelijke ontwikkeling (van groei naar krimp) en de economische crisis? Samenvatting: Evenals in veel andere Europese landen nam in Nederland in de jaren negentig van de twintigste eeuw de belangstelling voor de rol van geschiedenis bij de vormgeving van de leefruimte sterk toe. Waar in de meeste Europese landen initiatieven voor de integratie van erfgoed in ruimtelijke plannen en projecten vooral op lokaal of regionaal niveau vorm kregen, nam in Nederland de nationale overheid het initiatief. In de vorm van het stimulerings- en innovatieprogramma Belvedere (1999-2009) ging de rijksoverheid de inzet van erfgoed bij ruimtelijke transformaties actief stimuleren. De gedachte hierachter was, dat het erfgoed van de leefomgeving kwaliteit en betekenis zou kunnen toevoegen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Het Belvedere-programma is intussen afgerond. In dit essay wordt een poging ondernomen om de erfenis van het programma in kaart te brengen. Wat heeft het programma betekend voor zowel de erfgoedsector als de betrokken plannende en ontwerpende disciplines? Wij betogen dat Belvedere vaste voet aan de grond heeft gekregen in de ruimtelijke praktijk, in nieuw beleid, in de missie en visie van organisaties, in voorbeeldprojecten en in het universitair onderwijs. Tegelijkertijd staat de erfgoedsector vandaag voor compleet nieuwe uitdagingen als gevolg van een terugtredende (rijks)overheid, een omslag in de ruimtelijke ordening (van groei naar krimp) en een crisis in vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Pas wanneer de erfgoedsector zich ook onder deze veranderende omstandigheden actief weet te verbinden met maat-schappelijke opgaven en actoren, zal het Belvedere-programma onzes inziens echt een succes mogen worden genoemd
  Systematische benadering: Sleutel tot succes?
  Snippert, T.J.B. ; Stremke, S. - \ 2013
  Agora 29 (2013)2. - ISSN 1380-6319 - p. 35 - 37.
  regionale ontwikkeling - gebiedsontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - bevolkingsafname - veenkolonien - regional development - area development - sustainability - population decrease - veenkolonien
  Groeiende problemen met een krimpende bevolking, ambities voor een duurzaamheidtransitie op het gebied van energie, een toenemend watertekort en een aanmodderende agrarische sector. Kan een systemische benadering de Veenkoloniën helpen een duurzamere toekomst dichterbij te brengen?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.