Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Extreem vroege start herfst
  Vliet, A.J.H. van; Bron, W.A. ; Roerink, G.J. - \ 2014
  Stichting voor Duurzame Ontwikkeling
  bomen - openbaar groen - herfst - temperatuur - fenologie - trees - public green areas - autumn - temperature - phenology
  Bij heel veel boomsoorten beginnen de bladeren al een herfstkleur te krijgen en bladeren vallen al van de bomen. De bladverkleuring en bladval komen daarmee onverwacht zo’n drie tot vier weken eerder dan normaal op gang. De laatste jaren begon de herfst juist later dan normaal door hoge temperaturen. Uit de Groenmonitor blijkt dat de bossen momenteel zo’n 8% minder groen zijn dan vorig jaar. Graslanden zijn daarentegen 3% groener. De vroege herfst komt waarschijnlijk door de lage temperaturen in augustus in combinatie met de zeer vroege start van het voorjaar.
  Belichtingsonderzoek Freesia : led en plasma lampen in de najaarsteelt van Freesia
  Helm, Frank van der - \ 2012
  freesia - greenhouse horticulture - illumination - cultivars - light intensity - autumn - lamps - artificial light - light emitting diodes - led lamps
  Mesttoediening in het voorjaar op kleibouwland en precisiedosering mest in maïs, thema: duurzame mineralen BO-12.03-002-007
  Huijsmans, J.F.M. - \ 2011
  S.n.
  precisielandbouw - bemesting - milieubeleid - zware kleigronden - ammoniakemissie - lente - herfst - toedieningswijzen - precision agriculture - fertilizer application - environmental policy - clay soils - ammonia emission - spring - autumn - application methods
  Informatieposter over mesttoediening op kleigrond. Op kleigrond gaat bij najaarstoepassing van (drijf)mest op bouwland een groot deel van de aanwezige stikstof verloren. Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit de mest. Op kleibouwland bestaat hierbij de vrees voor bodem- en gewasschade. De mesttoediening moet voldoen aan eisen van beperkte ammoniakemissie. Door de verdere verlaging van de gebruiksnormen is precisiedosering vereist.
  Benutting van najaarsgras in de geitenhouderij
  Eekeren, N.J.M. van - \ 2010
  Biokennis
  biologische landbouw - geitenhouderij - herfst - graskuilvoer - hooi - grasbrokken - eiwit - voersamenstelling - organic farming - goat keeping - autumn - grass silage - hay - grass pellets - protein - feed formulation
  Door weersomstandigheden is najaargras vaak moeilijk in te kuilen. Aan de andere kant bevat najaarsgras, door het hogere klaveraandeel, juist het eiwit wat de geiten in het rantsoen hard nodig hebben. Darm Verteerbaar Eiwit (DVE) is vaak een knelpunt op melkproducerende biologische bedrijven. Door gras kunstmatig te laten drogen, kan het eiwit in grasklaver als DVE benut worden. In dit dossier leest u meer over verschillende afwegingen om najaarsgras in te kuilen of kunstmatig te laten drogen, en eventueel in brok te laten persen.
  Stikstofwerking dikke fractie gescheiden mest als meststof voor een groenbemester
  Dekker, P.H.M. ; Paauw, J.G.M. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 15
  akkerbouw - dierlijke meststoffen - stikstofmeststoffen - groenbemesters - gewasopbrengst - herfst - zware kleigronden - bemesting - arable farming - animal manures - nitrogen fertilizers - green manures - crop yield - autumn - clay soils - fertilizer application
  Toepassen van mest in de akkerbouw is noodzakelijk om het organisch stofgehalte van de bodem op peil te houden en met de mest worden goedkope mineralen toegediend. Dit maakt toepassen van mest in de akkerbouw ook economisch interessant. De belangrijkste toepassing van mest in de akkerbouw is de toepassing van varkensdrijfmest. Het tijdstip van toepassen van drijfmest is en wordt in de wetgeving al meer beperkt. Akkerbouwers op kleigrond staan huiverig tegenover het de toepassing van drijfmest in het voorjaar. Zij vrezen structuurbederf van de grond door de insporing van de zware mestmachine, verlating van het tijdstip van zaaien of poten en daardoor opbrengstverlies van het gewas dat geteeld wordt. Toepassen van mest in augustus op een graanstoppel gecombineerd met de teelt van een groenbemester zou een goed alternatief bieden voor de voorjaarstoepassing. De toepassing in augustus kan weliswaar met drijfmest worden uitgevoerd, maar omdat de dosering aangepast moet worden aan de N-behoefte van de groenbemester is de levering van fosfaat en organische stof dan beperkt. Het is daarom nuttig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van de dikke fractie bij toepassing op kleigrond in het najaar. Het doel van dit onderzoek is om akkerbouwers op klei het perspectief te tonen van de toepassing van de dikke fractie uit mestscheidingsprojecten toegepast in augustus gecombineerd met de teelt van een groenbemester om enerzijds aan de stikstofbehoefte van de groenbemester te voldoen en anderzijds de aanvoer van effectieve organische stof op peil te houden.
  Mean daily growth of herring larvae in relation to temperature over a range of 5-20°C, based on weekly repeated cruises in the Greifswalder Bodden
  Oeberst, R. ; Dickey-Collas, M. ; Nash, R.D.M. - \ 2009
  ICES Journal of Marine Science 66 (2009)8. - ISSN 1054-3139 - p. 1696 - 1701.
  clupea-harengus larvae - north-sea - l. larvae - otolith - starvation - ingestion - autumn - rates - fish - age
  Reported estimates of mean daily growth of herring larvae generally cover the temperature range 1-12°C and few estimates are available for temperatures >15°C. We use larval surveys on Rügen spring-spawning herring in the Strelasund and the Greifswalder Bodden to estimate larval growth over a wider temperature range because the water temperature in that area normally increases from 5 to 20°C during the larval growth period (i.e. from spring to summer). This large temperature increase has a significant influence on the mean daily growth of herring larvae. Growth estimates were based on the modes of length frequencies observed at individual stations or accumulated over strata from consecutive surveys. Mean daily growth (G; mm d¿1) of larvae was primarily determined by the ambient temperature (T) during the growth interval (5-7 d), resulting in the following relationship: G = 0.011 + 0.037 T. A non-linear function is also described. Growth rate was not length-dependent over the size range studied (5-20 mm). The study also showed that herring larvae were growing and surviving in temperatures up to 17.5°C
  Mest in voorjaar 't proberen waard
  Slabbekoorn, J.J. ; Dekker, P.H.M. - \ 2006
  Boerderij/Akkerbouw 92 (2006)26. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  drijfmest - klei - stikstofmeststoffen - landbouwbeleid - landbouwkundig onderzoek - herfst - lente - slurries - clay - nitrogen fertilizers - agricultural policy - agricultural research - autumn - spring
  Uitrijden van mest op klei in het voorjaar in plaats van in het najaar is over het algemeen beter omdat klei de stikstof in het voorjaar beter vasthoudt. Het maken van de overstap van najaar naar voorjaar blijkt vaak goed te werken, ook binnen de seizoenen zijn verschuivingen te maken
  Mogelijkheden verbetering benutting najaarsgras in het veenweidegebied = Possibilities for improving autumn grass utilisation in low moor peat soil areas
  Holshof, G. ; Houwelingen, K.M. van; Evers, A.G. ; Visscher, J. ; Zom, R.L.G. - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 6) - 41
  graslandbeheer - herfst - agrarische bedrijfsvoering - veenweiden - grassland management - autumn - farm management - peat grasslands
  In dit onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om de benutting van herfstgras te vergroten. Er is naar 3 sporen gekeken: economie bij meer weiden op etgroen (door meer bij te voeren), mogelijkheden toepassen andere grasrassen en mogelijke uitmaaimethoden van de weiderest. Weiden op etgroen verbetert de grasopname, maar leidt niet per definitie tot betere economische resultaten, door hogere loonwerkkosten inkuilen, voeren en mest uitrijden. De effecten van het toepassen van andere grassoorten zijn minimaal. Een opener zode (tetraploide rassen en eventueel de nieuwere rietzwenkgrassen bieden enig perspectief. Het klepelen van een weiderest op 6 cm stoppel leidt tot een betere benutting dan bloten of niets doen en tot een vergelijkbare grasbenutting als weiden op etgroen. Laat maaien in het najaar (eind augustus-half september) leidt tot de beste grasbenutting in het late najaar (in 2 vervolgsneden)
  Graslandvernieuwing, voorjaar niet nadelig voor grasopbrengst
  Hoving, I.E. - \ 2005
  V-focus (2005)oktober 2005. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  rundveeteelt - graslandbeheer - graslandverbetering - cultuurmethoden - toepassingsdatum - graslanden - gewasopbrengst - opbrengsten - lente - herfst - cattle farming - grassland management - grassland improvement - cultural methods - application date - grasslands - crop yield - yields - spring - autumn
  Grasland wordt bij voorkeur in het najaar vernieuwd. Maar volgens de nieuwe mestwet mag dat in 2006 niet meer op zand- en lössgrond (1 februari - 10 mei). Voor veen- en kleigronden mag dit nog wel (1 februari - 15 september). Maar hoe pakt het scheuren in het voorjaar uit t.o.v. scheuren in het najaar? Hiervoor is vergelijkend veldexperiment uitgevoerd
  Mest op klei in voorjaar goed mogelijk
  Dekker, P.H.M. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)7. - ISSN 0169-0116 - p. 12 - 13.
  aardappelen - klei - mest - drijfmest - wetgeving - stikstof - toepassingsdatum - herfst - lente - milieu - bemesting - Nederland - potatoes - clay - manures - slurries - legislation - nitrogen - application date - autumn - spring - environment - fertilizer application - Netherlands
  PPO-onderzoek laat zien dat er voor aardappelen mogelijkheden zijn voor gebruik van mest in het voorjaar. De rulle fractie van gescheiden drijfmest kan in het najaar worden uitgereden
  Effect DMPP op reductie van stikstofuitspoeling na herfsttoediening van dierlijke mest
  Dekker, H.P.M. ; Slabbekoorn, J.J. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 mei.
  drijfmest - dierlijke meststoffen - stikstofgehalte - toepassing - herfst - varkensdrijfmest - uitspoelen - akkerbouw - veldproeven - slurries - animal manures - nitrogen content - application - autumn - pig slurry - leaching - arable farming - field tests
  Doel van het onderzoek was vast te stellen hoeveel stikstof er door toediening van DMPP aan drijfmest bij najaarstoepassing extra beschikbaar komt voor het volggewas. Het Nmin-gehalte in de grond in het voorjaar werd hiervoor als criterium gebruikt.
  Benutting najaarssnede grasklaver in biologische melkveerantsoenen = Utilization of autumn cut grassclover in organic dairy cow rations
  Klop, A. ; Veer, D.F. ter; Henniphof, C.J. ; Koopman, W.J. ; Plomp, M. ; Duinkerken, G. van - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek, Animal Sciences Group : Rundvee ) - 30
  melkkoeien - melkveehouderij - biologische landbouw - grassen - klavers - trifolium - herfst - droogvoer - drogen - korrelvoer - rundveevoeding - voedergrassen - dairy cows - dairy farming - organic farming - grasses - clovers - trifolium - autumn - dry feeds - drying - pelleted feeds - cattle feeding - fodder grasses
  The possibilities to optimally utilise protein-rich autumn grass with clover in organic dairy farming were investigated extensively. Drying grass clover artificially improves the nutritional value and has more prospects as feed than if ensiled. An experiment with grass pellets yielded comparable results with concentrates. Thanks to the current subsidy for drying it is economically interesting to have grass clover dried to spare the purchase of concentrates. In organic farming, various farms dry part of their roughage surplus to grass (clover) pellets annually.
  Voorjaarsbeplanting iris verlaagt de kosten
  Hazelaar, W.J.M. ; Groen, N.P.A. - \ 2003
  BloembollenVisie 1 (2003)1. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 25.
  iridaceae - beplanten - kosten-batenanalyse - rendement - rentabiliteit - agrarische bedrijfsvoering - lente - herfst - iridaceae - planting - cost benefit analysis - returns - profitability - farm management - spring - autumn
  Irissen planten in het voorjaar biedt voordelen, zoals geen strodek, betere grondstructuur en minder kans op vorstschade. De opbrengst is gelijk aan die van najaarsbeplanting tegen lagere kosten en gebruik van minder middelen, zoals blijkt uit de kostenvergelijking die PPO sector Bloembollen maakte. Op bedrijfsniveau is nog meer voordeel te behalen
  Wankleurigheid tomaat : een studie naar mogelijke oorzaken wankleurigheid in herfstteelt trostomaten in 2001
  Paassen, R.A.F. van - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw (Intern rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw GT 12015) - 25
  solanum lycopersicum - tomaten - plantenziektebestrijding - kleur - kasgewassen - teelt onder bescherming - gewasopbrengst - herfst - solanum lycopersicum - tomatoes - plant disease control - colour - greenhouse crops - protected cultivation - crop yield - autumn
  In 2001 kwamen in de herfstteelt trostomaat met het ras Durinta op veel bedrijven in Limburg en Noord- Brabant bonte vruchten voor. De vruchten hebben hierdoor een langere uitgroeiduur of zijn niet als klasse I verkoopbaar. Om mogelijke oorzaken te vinden, heeft PPO glastuinbouw een enquête opgesteld. In deze enquête werden vragen gesteld over bedrijfsopzet, ziektebeeld, bemesting en klimaat. Hiernaast is van 10 partijen het drogestofgehalte bepaald. Vervolgens zijn deze partijen geanalyseerd op het gehalte aan kationen (K, Ca, Mg, Na) en pepinomoza'ilwirus. Het doel van dit onderzoek is het aangeven van mogelijke oorzaken voor wankleurigheid.
  Herfstanemonen : de oudjes doen het nog best.
  Hop, M.E.C.M. - \ 2002
  De Boomkwekerij 15 (2002)42. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 16.
  sierplanten - anemone - rassen (planten) - cultivars - certificering - taxonomie - nomenclatuur - herfst - bloei - ornamental plants - anemone - flowering - varieties - cultivars - certification - taxonomy - nomenclature - autumn
  Waardering en beschrijving van gekeurde en niet-keurde in de herfstbloeiende anemone-cultivars
  Bijvoeding met triticale-GPS of snijmaiskuil aan weidende melkkoeien
  Zom, R. ; Schooten, H. van; Pinxterhuis, I. - \ 2002
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport. Rundvee, paarden, schapen, geiten / Praktijkonderzoek Veehouderij 3) - 22
  melkkoeien - rundvee - begrazing - triticale - kuilvoer van het hele gewas - maïskuilvoer - grassen - klavers - herfst - voederwaardering - melkproductie - melksamenstelling - biologische landbouw - rundveevoeding - dairy cows - cattle - grazing - triticale - whole crop silage - maize silage - grasses - clovers - autumn - feed evaluation - milk production - milk composition - organic farming - cattle feeding
  Over de effecten van het bijvoeren van triticale-GPS of snijmaoskuil aan melkkoeien weidend op gras/klaver in de herfst, was echter nog weinig bekend. Praktijkcentrum Aver Heino heeft hier onderzoek naar gedaan.
  Demonstratieproef radijs : zaai oktober/november 2000
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. ; Rijpsma, E.C. - \ 2001
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 23 p.
  raphanus sativus - radijsjes - veldproeven - herfst - zaaien - teelt onder bescherming - kasgewassen - raphanus sativus - radishes - field tests - autumn - sowing - protected cultivation - greenhouse crops
  Blokkenpatroon voorkomt glijden
  Smits, M.C.J. - \ 1998
  Boerderij/Veehouderij 83 (1998)20. - ISSN 0169-0213 - p. 20 - 20.
  melkveehouderij - graslandbeheer - herfst - dairy farming - grassland management - autumn
  Aster (2): keuringsrapport kleinbloemige herfstasters
  Hoffman, M.H.A. - \ 1996
  Dendroflora 33 (1996). - ISSN 0374-7247 - p. 3 - 26.
  rassen (planten) - cultivars - rassen (taxonomisch) - overblijvende planten - taxonomie - classificatie - biologische naamgeving - plantenplagen - zaden - zaadcontrole - plantenanatomie - plantenmorfologie - herfst - varieties - cultivars - races - perennials - taxonomy - classification - biological nomenclature - plant pests - seeds - seed testing - plant anatomy - plant morphology - autumn
  In het eerste deel in Dendroflora nr. 32 (pag. 6-23) is een overzicht van asters gegeven en zijn de belangrijkste soorten en cultivargroepen beschreven. Als vervolg hierop worden in dit artikel de cultivars van kleinbloemige herfstasters behandeld met gegevens over gebruikswaarde, ziekten en plagen
  Herfstbehandeling van roodzwenk- en veldbeemdzaadgewassen op zandgrond
  Borm, G.E.L. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 83 - 86.
  herfst - festuca - mechanische methoden - stikstofmeststoffen - gewasbescherming - poa - plantenvermeerdering - zandgronden - autumn - festuca - mechanical methods - nitrogen fertilizers - plant protection - poa - propagation - sandy soils
  Beknopt verslag van de proeven met stikstofbemesting en maaien in september/oktober
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.