Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 112

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Persistence in the fine-scale distribution and spatial aggregation of fishing
  Hintzen, Niels T. ; Aarts, Geert ; Rijnsdorp, Adriaan D. - \ 2018
  ICES Journal of Marine Science (2018). - ISSN 1054-3139 - 11 p.
  beam trawling - benthic impact - Effects of trawling - inaccessible habitat - North Sea - unfavourable habitat - VMS
  High-resolution vessel monitoring (VMS) data have led to detailed estimates of the distribution of fishing in both time and space. While several studies have documented large-scale changes in fishing distribution, fine-scale patterns are still poorly documented, despite VMS data allowing for such analyses. We apply a methodology that can explain and predict effort allocation at fine spatial scales; a scale relevant to assess impact on the benthic ecosystem. This study uses VMS data to quantify the stability of fishing grounds (i.e. aggregated fishing effort) at a microscale (tens of meters). The model links effort registered at a large scale (ICES rectangle; 1 longitude0.5 latitude,~3600 km2) to fine spatial trawling intensities at a local scale (i.e. scale matching gear width, here 24 m). For the first time in the literature, the method estimates the part of an ICES rectangle that is unfavourable or inaccessible for fisheries, which is shown to be highly stable over time and suggests higher proportions of inaccessible grounds for either extremely muddy or courser substrates. The study furthermore shows high stability in aggregation of fishing, where aggregation shows a positive relationship with depth heterogeneity and a negative relationship with year-on-year variability in fishing intensity.
  Monitoring cod catches of the Dutch demersal fleet in 2016
  Hal, R. van; Machiels, M.A.M. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research Report C056/17) - 29
  monitoring - cod - beam trawling - pulse trawling - demersal fisheries - marine fisheries - fish catches - north sea - gadus morhua - monitoring - kabeljauw - boomkorvisserij - pulsvisserij - demersale visserij - zeevisserij - visvangsten - noordzee - gadus morhua
  This report presents the results of the cod monitoring program 2016. The research was commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs within the EZ-program Beleidsondersteunend Onderzoek. Cod catches of the vessels in the fleet segments BT2 (beam trawl and pulse trawl) and TR (otter trawls and seines) need to be monitored yearly, due to the Dutch implementation of the European cod recovery plan. The European cod recovery plan restricts the fishing effort of European fleets catching cod. Fishing effort, based on historical track records, is allocated to different gear groups. Fishing effort can be transferred between gear groups by use of conversion factors. In the Netherlands fishing effort is transferred yearly from the BT2 gear group to the TR group, based on a national conversion factor of 1:3 (BT:TR) kWdays instead of the European conversion factor of 1:16. This is because the cod catches in the Dutch TR fleet are not as high as the European conversion factor implies. In order to substantiate for the national conversion factor, the Dutch government is obliged to report cod catches per unit of effort (CpUE) of the vessels in these gear groups to the European Commission. An overview is provided of the fishing activity, the cod landings and the cod landings per unit of effort of the various gear categories in the BT2 and the TR fleet segments during the year 2016. First the cod Catch per Unit of Effort (CpUE) transition ratio between the BT2 on the one hand and the TR1C plus TR2 fleet segments on the other hand was calculated. And secondly the percentage of cod avoidance trips – trips during which 5% or less cod was caught – in the TR-fleet were calculated. The TR fleet has a higher cod CpUE on average than the BT fleet. When the cod targeted fisheries (TR1AB) are not taken into account, the CpUE effort transition ratio (TR1C+TR2): BT2 of 2016 lies between 4.2:1 and 5.7:1, depending on whether the ratio is calculated on the basis of minimum or maximum cod discards estimation by the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF) respectively whereby in the minimum calculation the vessels participating in the CCTV program are excluded. Based on average discards estimations including all vessels, the ratio is 5.1:1. The percentage of cod avoidance trips, fishing trips with 5% cod or less in the total catches, in the TR1C and the TR2 fleets were 94% and 96% in 2016 respectively. These percentages are based on average STECF cod discards estimations. When minimum or maximum discards estimations are used, the calculated percentages of cod avoidance trips does not vary more than 2 or 3% from the percentage based on average estimations.
  Netinnovatie Kottervisserij
  Marlen, B. van; Molenaar, P. ; Bol, R.A. ; Dammers, M. ; Groeneveld, K. ; Machiels, M.A.M. ; Heijer, W.M. den - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C110/15) - 130
  visserij - boomkorvisserij - bijvangst - vangstsamenstelling - fisheries - beam trawling - bycatch - catch composition
  Als reactie op de aanlandplicht heeft de kottersector via de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) het initiatief opgepakt om de selectiviteit van de vistuigen te verhogen om zo weinig mogelijk discards te vangen en aan te landen. Na een ontwerpfase met modelonderzoek in de flume tank van SINTEF te Hirtshals, Denemarken, en met ervaringen uit eerdere projecten werden op verscheidene schepen netinnovaties uitgeprobeerd. Er werd onderzoek gedaan op een schip met boomkor, verschillende schepen vissend met pulsvistuigen en op twinriggers. Hierbij werd aanvankelijk gewerkt op ‘trial-and error’ basis met in sommige gevallen zelfmonitoring. Vervolgens werden enkele uitgebreide vangst- en bijvangstvergelijkingen gedaan met medewerkers van IMARES aan boord.
  Zeebaars paaigebieden en opgroeigebieden in Nederlandse wateren
  Tulp, I.Y.M. ; Hal, R. van; Damme, C.J.G. van; Smith, S.R. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C060/16) - 35
  visserijbeheer - zeevisserij - visserijbeleid - visbestand - habitatbeheer - nederland - het kanaal (english channel) - kuitschieten - waddenzee - zeeuwse eilanden - boomkorvisserij - zeebaars - noordzee - rijpen - fishery management - marine fisheries - fishery policy - fishery resources - habitat management - netherlands - english channel - spawning - wadden sea - zeeuwse eilanden - beam trawling - sea bass - north sea - maturation
  De zeebaarspopulatie neemt sinds 2010 sterk af door een hoge visserij-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008. Zeebaars is een langlevende soort die zich pas op latere leeftijd gaat voortplanten. Op een leeftijd van ca 4 jaar en met een lengte vanaf ca 42 cm (vrouwtjes) en 32 cm (mannetjes) beginnen ze paairijp te worden. De huidige minimum aanlandingsmaat van 42 cm heeft als gevolg dat veel vrouwtjes al gevangen worden voordat ze voor het eerst hebben kunnen paaien. Naast vangstbeperkende maatregelen wordt gezocht naar maatregelen ter bescherming van paai- en opgroeigebieden. Hiervoor is ecologische kennis nodig, die voor de Nederlandse wateren nog grotendeels ontbreekt. Aanwezigheid van paaiende volwassen zeebaarzen is direct bewijs voor een paaigebied. Het alternatief is om aan paaigebieden vast te stellen aan de hand van de verspreiding van eieren in een vroeg ontwikkelstadium. Een relatief groot aantal larven en juveniele zeebaars kan wijzen op het belang van een gebied als opgroeigebied. Aanbevelingen voor beleid Gezien de huidige staat van onze kennis, kunnen we nu geen steekhoudende aanbevelingen voor maatregelen gericht op bescherming van gebieden of habitats te geven. De evidentie voor paaigebieden is nog erg dun, de opgroeigebieden zijn wel redelijk bekend, maar over het relatieve belang van elk gebied voor de populatie is nog geen inzicht. Het is duidelijk dat overbevissing een probleem is gezien de ontwikkelingen in de aanlandingen en de afname in gemiddelde lengte bij aanlanding. Het is ook duidelijk dat de zeebaars die in Nederland gevangen wordt in ieder geval voor een groot deel afkomstig is uit het Kanaal en dat de visserij daar in het vroege voorjaar van grote invloed is op de hoeveelheid zeebaars, die later in het jaar in onze wateren terechtkomt. Op basis van de huidige gegevens en inzichten is een verdere inperking van de vangsten door zowel commerciële als recreatieve vissers in ieder geval een effectieve maatregel om de zeebaarsstand te vergroten. Of er in aanvulling daarop ook noodzaak is om gericht gebieden of habitats te beschermen of te verbeteren is met de huidige kennis en gegevens niet vast te stellen en kan alleen met aanvullend onderzoek worden vastgesteld.
  An exploratory analysis of environmental conditions and trawling on species richness and benthic ecoystem structure in the Frisian Front and Central Oyster Grounds
  Kooten, T. van; Denderen, P.D. van; Glorius, S.T. ; Wal, J.T. van der; Witbaard, R. ; Ruardij, P. ; Lavaleye, M. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C037/15) - 47
  fisheries - biodiversity - fishes - beam trawling - species richness - species diversity - friesland - visserij - biodiversiteit - vissen - boomkorvisserij - soortenrijkdom - soortendiversiteit - friesland
  Distribution of fishing intensity of pulse- and beam trawling in the North Sea
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C146A/15) - 16
  noordzee - pulsvisserij - boomkorvisserij - mariene ecologie - habitats - q-i relaties - north sea - pulse trawling - beam trawling - marine ecology - habitats - q-i relationships
  Within this study, we quantify the fishing intensity that is allocated at the various sediment- and energy habitats type areas found in the North Sea by selected Dutch bottom fishing vessels. For 2010 traditional beam trawlers and for 2014 pulse trawlers are selected. Trawling frequency, as a measure of impact, equals the surface area covered by the fishing gear per unit time as a fraction of the surface area of a specific habitat.
  Waardekaarten Sylter Aussenriff
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C129/15) - 11
  visserij - waarden - tabellen - boomkorvisserij - gegevensanalyse - fisheries - values - tables - beam trawling - data analysis
  Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen het gebied Sylter Außenriff.
  Vissen in de 12-mijlszone : inzetverandering visserij na introductie puls
  Turenhout, M.N.J. ; Hamon, K.G. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-100) - 12
  pulsvisserij - pleuronectiformes - boomkorvisserij - visserijbeheer - kustwateren - noordzee - pulse trawling - pleuronectiformes - beam trawling - fishery management - coastal water - north sea
  Door de introductie van puls-techniek lijkt een ruimtelijke verplaatsing van de kottervisserij plaats te vinden (door economische overwegingen van vissers) naar de kustwateren (12-mijlszone). Door de efficiëntere tongvangsten lijkt het niet meer noodzakelijk om ver uit de kust te vissen. Deze verschuiving kan mogelijke risico’s met zich meebrengen door hogere visintensiteit in het kustgebied. Door het Ministerie van EZ is aan LEI Wageningen UR gevraagd om een eventuele verschuiving van de platvisvisserij naar de kustzone (12-mijlszone) in beeld te brengen aan de hand van een QuickScan. Het doel van dit onderzoek is: Een goed beeld geven van de mogelijke toename van inzet (en de daarbij behorende consequenties) van de platvisvisserij in de 12-mijlszone bij de introductie van visserij met puls-techniek.
  Ecosystem effects of bottom trawl fishing
  Denderen, P.D. van - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Adriaan Rijnsdorp, co-promotor(en): Tobias van Kooten. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573468 - 182
  vis vangen - zeevisserij - boomkorvisserij - vismethoden - ecosystemen - milieueffect - visserijbeheer - benthos - soortenrijkdom - mariene ecologie - fishing - marine fisheries - beam trawling - fishing methods - ecosystems - environmental impact - fishery management - benthos - species richness - marine ecology - cum laude
  cum laude graduation
  Brandstofbesparing 75% : energiebesparing en rendementsverbeteringen aan boord van TX 36 (2.000 pk-kotter)
  Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI VR2015-008)
  energiebesparing - vissersschepen - brandstofverbruik - rendement - boomkorvisserij - visserijbeheer - energy saving - fishing vessels - fuel consumption - returns - beam trawling - fishery management
  Na het jaar 2007 zijn verschillende innovaties op het gebied van vistuigen toegepast bij de Nederlandse platvissector (boomkor). Een gemiddeld brandstofverbruik voor 2007 van 10.000 liter per zeedag was min of meer gebruikelijk. Na 2007 zijn vistuigen (onder andere SumWing en PulsWing) ontwikkeld en in gebruik genomen die het brandstofverbruik fors hebben doen afnemen tot rond 3.750 liter per zeedag bij de TX36. Bij het project Brandstofbesparing 75% is gekeken of het brandstofverbruik van de TX36 nog eens 1.250 liter per zeedag kan afnemen, door te kijken naar efficiëntieverbeteringen op het gebied van warmtehuishouding, energiemanagement, aanpassing aan de vislijn met e-kabel, het hoofdmotorgebruik (met behulp van een generator), mogelijke aanpassingen aan de schroef in combinatie met (reductie) op de keerkoppeling en de tunnel.
  Hoe konden er tonijnen van vier meter in de Noordzee leven?
  Lindeboom, H.J. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  tonijn - heilbot - oesters - visserij-ecologie - boomkorvisserij - habitat vernietiging - noordzee - lesmaterialen - geschiedenis - tuna - halibut - oysters - fisheries ecology - beam trawling - habitat destruction - north sea - teaching materials - history
  Onder de zeespiegel van de Noordzee ligt een gevarieerd landschap met gebieden met mysterieuze namen. De Dodemansduim, de Doggersbank, het Friese Front en de Klaverbank bijvoorbeeld. Hoe het komt dat daar unieke planten en dieren leven, dat legt prof. dr. Han Lindeboom van de Wageningen UR uit in dit college.
  Industrial survey for associated species: Results of a pilot-year
  Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Pasterkamp, T.L. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C036/15) - 25
  visserijbeheer - visbestand - beoordeling - vergelijkend onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - visserijbeleid - eu regelingen - noordzee - tarbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - boomkorvisserij - fishery management - fishery resources - assessment - comparative research - scientific research - fishery policy - eu regulations - north sea - turbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - beam trawling
  To increase scientific knowledge and stimulate discussion on management of data-limited species, Ekofish Group B.V., the North Sea Foundation (NSF) and IMARES started a research project. This project consisted of two phases. In the first phase, IMARES and NSF performed a literature study on the constrains in management and biological knowledge for species selected by Ekofish. After phase one, Ekofish Group B.V. requested IMARES to set up an industrial survey to gather more information on turbot, brill and lemon sole. A pilot-survey was designed and performed for these species to test whether an industrial survey is feasible and valuable for biological knowledge and if so, how this survey should be designed. To test the design of the survey, research will be done on the haul duration and mesh size. To examine the added value of the pilot survey, results are compared with the BTS. In this report, the results of this pilot survey are presented and answer will be given to the following research question: “Is an industrial survey for turbot, bill and lemon sole feasible and does it increase knowledge with respect to scientific surveys?”
  North Sea submarine cable disruptions and fishing activity
  Hintzen, N.T. ; Machiels, M.A.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C117/14-A) - 26
  noordzee - telecommunicatie - kabels - demersale visserij - boomkorvisserij - energiebesparing - innovaties - vistuig - north sea - telecommunications - cables - demersal fisheries - beam trawling - energy saving - innovations - fishing gear
  At the North Sea seafloor, numerous submarine cables are positioned that connect telecommunication networks between countries. Worldwide, human activities cause most of the cable disruptions with fisheries accounting for nearly half of all reported faults. Due to a recent increase of submarine cable disruptions in the central North Sea area, Global Marine Systems Ltd. requested IMARES to investigate a possible link between these occurrences and the recent gear switch of the Dutch –demersal beam-trawlfishing fleet.
  Vergelijking vangstsamenstelling vernieuwd twinrigtuig voor de Osprey group
  Wijsman, J.W.M. ; Ende, D. van den; Perdon, K.J. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C151a/14) - 35
  boomkorvisserij - innovaties - netten - vangstsamenstelling - discards - brandstofverbruik - vergelijkend onderzoek - visvangsten - duurzaamheid (sustainability) - efficiëntie - vistuig - vismethoden - beam trawling - innovations - nets - catch composition - discards - fuel consumption - comparative research - fish catches - sustainability - efficiency - fishing gear - fishing methods
  De Osprey group B.V. werkt aan de ontwikkeling van een nieuw netontwerp voor de twinrigvisserij met als doel de bodemberoering, de hoeveelheid discards en het brandstofverbruik te verminderen. Dit rapport beschrijft de resultaten van een vergelijkend visonderzoek dat is uitgevoerd in september 2014, waarbij het twinrigtuig is uitgerust met een traditioneel net aan stuurboordzijde en een nieuw net aan\\ bakboordzijde. In totaal zijn er voor het onderzoek 16 trekken uitgevoerd met een visserschip op de Doggersbank waarbij de hoofddoelsoort schol was. De discards zijn verzameld en aan boord uitgezocht door medewerkers van IMARES. Dit onderzoek richt zich specifiek op het vergelijken van de hoeveelheden discards (vis en benthos) die met beide netten zijn gevangen.
  Pulswing. Ontwikkeling van een vistuig voor platvis waarin pulstechniek met de SumWing is gecombineerd
  Taal, C. ; Klok, A.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 2014-039) - 46
  pleuronectiformes - vissersschepen - vistuig - boomkorvisserij - pulsvisserij - innovaties - milieueffect - brandstofverbruik - kosten-batenanalyse - pleuronectiformes - fishing vessels - fishing gear - beam trawling - pulse trawling - innovations - environmental impact - fuel consumption - cost benefit analysis
  By integration of pulse-technique in SumWing gear (“flat beam”) a new, working and marketable pulsewing fishing gear model has been developed. This as an alternative gear for beam trawl, specifically suitable for catching sole. Economic results of pulsewing seems to be better than the results of using beam trawl and SumWing and impact on ecology is considerably less. Compared to beam trawl, less fish was landed and a lower revenues were realised per day at sea, but less fuel consumption and as a result of that lower costs shows better margins to pay other costs. Fuel consumption related to landed fish (per kilogram) shows also lower figures. In this report just calculations are made for fishing vessels of 2.000 hp. Till 2011 no smaller vessels (Eurocutters, 300 hp) were active with pulsewing fishing gear.
  Factsheet: Pulsvisserij
  Quirijns, F.J. ; Turenhout, M.N.J. ; Paijmans, A.J. ; Taal, K. - \ 2014
  pulsvisserij - visserij-ecologie - discards - visvangsten - economische haalbaarheid - vismethoden - boomkorvisserij - zeevisserij - vangstsamenstelling - pulse trawling - fisheries ecology - discards - fish catches - economic viability - fishing methods - beam trawling - marine fisheries - catch composition
  De pulstechniek is relatief nieuw en roept veel vragen op over de mate van duurzaamheid en economische haalbaarheid. Daarom is er in de afgelopen decennia veel onderzoek gedaan naar deze visserijtechniek. Deze factsheet bevat de laatste gegevens over vangsten, discards, ecosysteem-effecten en economische haalbaarheid bij gebruik van puls in de platvisvisserij.
  Boomkorvisserij: hoe voedselweb-interacties op de zeebodem het succes van visserijmaatregelen kunnen bepalen
  Kooten, T. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C127/14) - 12
  visserij - visserij-ecologie - boomkorvisserij - onderwatergronden - bodemecologie - benthos - mariene gebieden - visserijbeheer - noordzee - voedselwebben - visbestand - visstand - aquatische ecosystemen - natuurbeheer - fisheries - fisheries ecology - beam trawling - subaqueous soils - soil ecology - benthos - marine areas - fishery management - north sea - food webs - fishery resources - fish stocks - aquatic ecosystems - nature management
  Dit document is een samenvatting, met daarbij de beleidsrelevantie, van de wetenschappelijke publicatie ‘When does fishing lead to more fish? Community consequences of bottom trawl fisheries in demersal food webs ’ geschreven door Daniel van Denderen, Tobias van Kooten en Adriaan Rijnsdorp, gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B, vol. 280, no. 20131883 op 4 september 2013. Het doel van deze Nederlandstalige samenvatting is het ontsluiten van de conclusies uit deze publicatie voor een breder publiek, en het schetsen van de consequenties daarvan voor het Nederlandse visserij- en natuurbeheer.
  Belang puls techniek voor Nederlandse visserijvloot
  LEI, ; Imares, - \ 2014
  pulsvisserij - vismethoden - boomkorvisserij - pulse trawling - fishing methods - beam trawling
  Factsheet over het belang van pulsvisserij voor de Nederlandse kottervlot.
  Monitoring of cod catches in Dutch otter trawls and seines
  Kraan, M.L. ; Machiels, M.A.M. ; Reijden, K.J. van der; Paijmans, A.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C105/14) - 22
  kabeljauw - visvangsten - boomkorvisserij - visbestand - vistuig - netten - monitoring - gadidae - discards - cod - fish catches - beam trawling - fishery resources - fishing gear - nets - monitoring - gadidae - discards
  This report presents the results of the Dutch Cod Monitoring Project (TRMON) in the bottom trawls and seines (TR) that was carried out in 2013. Due to the Dutch Cod Avoidance Plan (DCAP), the transition of effort between different fishing gears is restricted.
  Proeven aan de FishWing
  Marlen, B. van; Nijman, R.R. ; Machiels, M.A.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C001/14) - 31
  boomkorvisserij - brandstofverbruik - vismethoden - vistuig - proeven - beam trawling - fuel consumption - fishing methods - fishing gear - trials
  In oktober 2013 is een proef uitgevoerd aan boord van de LT34 “Jupiter” met de zgn. “FishWing”, een boomkor met een speciale vleugel in vergelijking met een conventioneel 5 m boomkortuig met wekkers en kietelaars . Het vistuig was ontworpen om door verandering van de waterstroming erdoorheen een vermindering van ongewenste bijvangsten te krijgen. Tijdens de ontwerpfase zijn modelproeven uitge-voerd in een sleeptank in Duitsland, die aangaven, dat er onder de vleugel een drukvermindering op-treedt, waardoor platvis zonder wekkers zou kunnen worden gestimuleerd de bodem te verlaten. De totale vangsten (zowel in aantallen als kilo’s per uur) waren voor de FishWing zowel qua aanlanding (ca. 30% minder in kg per uur) als vis discards (ca. 47% minder in kg per uur) en benthos (ca. 49% minder in kg per uur) duidelijk lager dan die van de conventionele boomkor. Door de grote afmetingen van de FishWing was deze moeilijk hanteerbaar op dit kleine schip.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.