Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Computergestuurde Circulatie : regelingen in de praktijk
  Wildschut, J. ; Janssen, H.J.J. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 32
  bloembollen - opslag - ventilatie - klimaatregeling - tests - regelingen - energiebesparing - meting - sensors - computer software - bedrijfsapplicaties - ornamental bulbs - storage - ventilation - air conditioning - tests - regulations - energy saving - measurement - sensors - computer software - business software
  In tegenstelling tot computergestuurde ventilatie wordt de circulatie handmatig ingesteld. In de praktijk betekent dit dat gedurende het bewaarseizoen het toerental van de circulatieventilator slechts zelden wordt aangepast aan het aantal kisten voor de wand en/of aan de kistinhoud (bolmaat en vulling). Een regeling waarbij het toerental van de ventilator op basis van debietmeting door de klimaatcomputer gestuurd wordt, zodat er gemiddeld altijd exact het door de teler ingestelde debiet door de kisten stroomt, kan echter heel veel elektra besparen en zo de kosten verlagen. Doelstelling van dit project is het ontwikkelen en testen van dergelijke regelingen die bij de bewaring van alle bolgewassen toepasbaar zijn. Op sectorniveau zal hiermee zeer veel energie bespaard kunnen worden. Er zijn verschillende regelingen mogelijk, gebaseerd op kistentelling en/of debietmeting. In samenwerking met Agratechniek BV heeft Automated4u een interface gecreëerd tussen de Bulb Store Manager en de ABC klimaatcomputer van Agratechniek BV. Voor een systeem gebaseerd op uitsluitend kistentelling is door Automated4u een interface gecreëerd met de Sercom klimaatcomputer. Systemen voor computergestuurde circulatie, die gebaseerd zijn op sensortechnieken voor positiedetectie van kuubskisten, gecombineerd met debietmeting, worden nu (nog) door fabrikanten van klimaatcomputers en installateurs als te duur gezien om de ontwikkeling ervan op te starten. Op drie bloembollenbedrijven zijn de gerealiseerde regelingen getest en zijn bewaarwanden doorgemeten op debiet als functie van het aantal kisten voor de wand. Met systemen die uitsluitend gebaseerd zijn op kistentelling blijkt ook veel energie te besparen. De ventilator wordt dan teruggetoerd op basis van een formule. De simpelste formule regelt de ventilatorstand in procenten evenredig met het aantal kisten voor de wand. Nadeel van deze regeling is dat als er weinig kisten voor de wand staan, en er sprake is van frequentiegeregelde ventilatoren begrensd op een minimum van 15 – 25 Hz, de kisten toch een overmaat aan lucht krijgen. Bij gelijkstroomventilatoren die tot bijna 0% teruggetoerd kunnen worden, is er dan echter het risico dat met de simpele formule juist te weinig lucht per kist wordt gegeven, omdat bij weinig kisten voor de wand de weerstand groter is en het totale debiet dus kleiner. Een terugtoerformule kan hiermee rekening houden, maar voor het verschil in debiet tussen kisten met bolmaat 3/4 en bv. bolmaat 7/9, zal de formule weer aangepast moeten worden. Met systemen waarbij het debiet door luchtsnelheidssensoren in de ventilator wordt bepaald, wordt fors meer energie bespaard, vooral wanneer de eerste stapels weggehaald worden. Bij de begrensde frequentiegeregelde ventilatoren neemt de energiebesparing niet meer toe wanneer er wat debiet betreft verder dan de begrenzing teruggetoerd had kunnen worden. Het debiet per kist wordt daarbij dus ook niet constant gehouden worden. Bij de gelijkstroomventilatoren kan het debiet wel constant gehouden worden en kan de energiebesparing tot boven de 90% oplopen. De pitotbuis in de ventilatorring gecombineerd met een drukverschilmeter blijkt een goede sensor om de dynamische druk te meten en hieruit kan eenvoudig het debiet worden afgeleid. De buis waarmee de statische druk wordt gemeten is in principe ook geschikt, zeker bij niet al te hoge weerstand. Nadeel is dat het verband tussen statische druk en luchtsnelheid in de ventilatorring voor elk ventilatortype anders is. De pitotbuis heeft dit nadeel niet en is daarom direct geschikt voor elke ventilator. Wanneer er twee rijen kisten voor één ventilator staan is het debiet bij asymmetrische stapeling ongelijk over de rijen verdeeld. Terugtoeren op grond van een formule of debietmeting in de ventilatorring leidt er dan toe dat er voor de rij waar per kist de meeste lucht door gaat onvoldoende wordt teruggetoerd en waar het minst door gaat teveel wordt teruggetoerd. Als beste systeem is aan te bevelen om de pitotbuis (plus differentiële drukmeter) te combineren met de gelijkstroom ventilator. Dan wordt maximaal energie besparen gecombineerd met optimaal (dwz. niet te veel en niet te weinig) circuleren. Het gewenste gemiddelde debiet kan altijd nauwkeurig ingesteld worden. Een goedkope oplossing is het gebruik van de simpele formule in bewaarsystemen met begrensde frequentiegeregelde ventilatoren. Hoewel het gemiddelde debiet hiermee niet constant gehouden wordt, maar bij ontstapelen toeneemt, wordt toch flink op energie bespaard
  Kwaliteitsgestuurde Tracking & Tracing: Deelproject ‘A Smarter Greenport’
  Zwinkels, H. ; Bremmer, J. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR
  sierplanten - snijbloemen - kwaliteit na de oogst - houdbaarheid (kwaliteit) - transport - tracking en tracing - logistiek - bedrijfsapplicaties - ornamental plants - cut flowers - postharvest quality - keeping quality - transport - tracking and tracing - logistics - business software
  Het doel van dit project is om in een praktijkpilot een innovatief systeem voor realtime management van productkwaliteit in de keten te ontwikkelen en toe te passen. Het systeem bestaat uit verschillende applicaties ('business apps') die ketenpartners in de bloemen- en plantenketen ondersteunen bij het beheersen van de condities die van invloed zijn op de kwaliteit van producten gedurende de gehele naoogstfase van producent tot retailer. Toepassing van deze applicaties leidt tot een hogere kwaliteit van het product bij de eindgebruiker, minder uitval, lagere logistieke kosten door betere capaciteitsbenutting en kortere lead-times.
  Investering in kennis en diepgang, hulpmiddel voor teeltoptimalisatie : Groeimodel gerbera klaar voor gebruik
  Arkesteijn, M. ; Visser, P.H.B. de - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)9. - p. 7 - 9.
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - groeimodellen - registratie - bedrijfsapplicaties - computer software - kastechniek - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - growth models - registration - business software - computer software - greenhouse technology
  Sinds deze zomer is het groeimodel gerbera klaar voor gebruik door Nederlandse telers. Zij kunnen dan zelf met dit hulpmiddel aan de slag om bijvoorbeeld te zien wat hun oogst is op de korte termijn, maar ook teeltbeslissingen of investeringen toetsen.
  Belichtingsapplicatie; een tussenstand
  Gelder, A. de - \ 2014
  glastuinbouw - kasgewassen - belichting - assimilatie - zonne-instraling - lichtregiem - bedrijfsapplicaties - software-ontwikkeling - behoeftenbepaling - greenhouse horticulture - greenhouse crops - illumination - assimilation - insolation - light regime - business software - software engineering - needs assessment
  Assimilatiebelichting op basis van stralingsverwachting en behoefte van het gewas maakt de teler meer bewust van de belichtingsstrategie. Het doel van dit project is de bouw van een applicatie voor advies over belichtingsduur afgestemd op de assimilatenvraag van een gewas en besparing op energie vraag van 10 % voor belichting bij gebruik van de applicatie.
  De implementatie van integrale bedrijfsmanagementsystemen: Lessons Learned in de tuinbouw
  Robbemond, R.M. ; Verdouw, C.N. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 12-021) - 54
  tuinbouw - automatisering - informatiemanagement - bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsmanagement - bedrijfsapplicaties - horticulture - automation - information management - management - farm management - business management - business software
  Bedrijfsinformatie is de bron voor keteninformatie. Bovendien kunnen met goed geïntegreerde bedrijfsinformatiesystemen enorme verbeteringen worden gerealiseerd in de efficiëntie, snelheid, kwaliteit (minder fouten) en duurzaamheid van de bedrijfsprocessen. Veel bedrijven hebben echter moeite om geïntegreerde bedrijfsmanagementsystemen in te voeren. Dit rapport brengt in kaart wat we kunnen leren van bestaande ervaringen in de tuinbouw.
  MEBOT voor boomkwekerij en fruitteelt, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.05
  Dijk, W. van; Roelofs, P.F.M.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2011
  S.n.
  boomkwekerijen - fruitteelt - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - geïntegreerde bestrijding - bedrijfsapplicaties - bedrijfseconomie - milieutechniek - forest nurseries - fruit growing - plant protection - sustainability - integrated control - business software - business economics - environmental engineering
  Informatieposter over MEBOT (Milieutechnisch en Economisch Bedrijfsmodel Open Teelten) voor boomkwekerij en fruitteelt
  Beslissing ondersteunende systemen
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2009
  teeltsystemen - groenteteelt - gewasbescherming - informatieontsluiting - pesticiden - toepassing - vollegrondsteelt - beslissingsondersteunende systemen - bedrijfsapplicaties - vollegrondsgroenten - cropping systems - vegetable growing - plant protection - information retrieval - pesticides - application - outdoor cropping - decision support systems - business software - field vegetables
  Kennis over schadeverwachtig, populatieontwikkeling in de tijd, kosten-/batenanalyse van bestrijdingsmiddelen etc. vraagt om het gebruik van rekenmodellen. Een fractie van de kennis bereikt de praktijk. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen en uitbreiden van software die de kennisoverdracht bewerkstelligt
  Gebruik winterperiode om (onkruid-)kennis te bij te spijkeren
  Zeeland, M.G. van - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)7 nov.
  gewasbescherming - pesticiden - spuiten - onkruidbestrijding - computer software - akkerbouw - bedrijfsapplicaties - vollegrondsteelt - plant protection - pesticides - spraying - weed control - computer software - arable farming - business software - outdoor cropping
  Tip om tijdens de winterperiode vertrouwd te raken met adviesprogramma’s die helpen bij het nemen van beslissingen ten aanzien van bespuitingen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.