Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sample of Dutch FADN 2013 : Design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
  Ge, L. ; Veen, H.B. van der; Meer, R.W. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR LEI 2015-130) - ISBN 9789086156948 - 35
  european farm accounting network - farm accounting - farm accounts - farm accountancy data - sampling - evaluation - european union - netherlands - european farm accounting network - boekhouding van landbouwbedrijf - rekeningen van landbouwbedrijf - bedrijfsgegevens - bemonsteren - evaluatie - europese unie - nederland
  The EU Farm Accountancy Data Network (FADN) requires the Netherlands to yearly send bookkeeping data of 1,500 farms to Brussels. This task is carried out by LEI and CEI. This report explains the background of the farm sample for the year 2013. All phases from the determination of the selection plan, the recruitment of farms to the quality control of the final sample are described in this report.
  NSO-typering 2015; Typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-084) - 36
  landbouw bedrijven - bedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsvoering - opbrengsten - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsgegevens - standaardisering - classificatie - agrarische economie - farming - businesses - farm comparisons - management - yields - farm income - farm size - farm accountancy data - standardization - classification - agricultural economics
  In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de Standaardopbrengst (SO) het geval is. De classificatie is gekoppeld aan de Landbouwtelling. De normen worden berekend voor de categorieën dieren en gewassen die in de Landbouwtelling worden uitgevraagd. Het doel van dit document is inzicht verschaffen in de achtergronden, rekenschema’s, indelingen en normen die bij de typering in gebruik zijn rond de Landbouwtelling van 2015. Achtereenvolgens komen in de volgende paragrafen de Standaardopbrengst (1), de NSO-typering (2), de Standaard Verdiencapaciteit (3) en het gebruik van de gegevens (4) aan bod.
  Kansen voor verbinden en analyseren van datastromen in de schapenhouderij
  Holster, H.C. ; Antonis, A.F.G. ; Bergevoet, R.H.M. ; Vellema, P. ; Verkaik, J.C. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Report / Wageningen UR Livestock Research 780) - 46
  schapenhouderij - schapen - nederland - publiek-private samenwerking - diergezondheid - dierenwelzijn - gegevensverwerking - gegevensanalyse - bedrijfsgegevens - professionaliteit - sheep farming - sheep - netherlands - public-private cooperation - animal health - animal welfare - data processing - data analysis - farm accountancy data - professionalism
  Een grote uitdaging is het professionaliseren van de schapenhouderij en het verbeteren van het economisch perspectief ervan, met behoud van het goede imago. Binnen de Publiek-Private Samenwerking Kleine Herkauwers-Schapen (PVE en EZ) is onderzoek uitgevoerd naar kansen voor van het verbinden van bestaande datastromen in de keten en het analyseren van data ter ondersteuning van de kwaliteitsslag die de sector wil maken.
  Sample of Dutch FADN 2011 : design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
  Meer, R.W. van der; Veen, H.B. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2013
  The Hague : LEI Wageningen UR (LEI report / LEI Wageningen UR 2013-064) - ISBN 9789086156597 - 33
  landbouwbedrijven - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - aantallen landbouwbedrijven - landbouwtellingen - bemonsteren - bedrijfsgegevens - farms - crop enterprises - market gardens - farm numbers - agricultural censuses - sampling - farm accountancy data
  For the bookkeeping year 2011, 1,491 farm reports have been delivered to the European Commission. The target number of 1,500 farms has nearly been reached. A difference between the target number of 9 farm reports is within the legally allowed boundaries. Farm data are of major importance in the evaluation of the agricultural policies and the monitoring of the economic developments in the agricultural sector.
  Ctgb, groei in kwaliteit en verantwoordelijkheid
  Leeuw, J.F. ; Duijn, L.P. van; Everaarts, T.C. ; Goud, J.C. - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)6. - ISSN 0166-6495 - p. 164 - 168.
  gewasbescherming - certificering - nederland - bedrijfsgegevens - kwaliteit - bestuur - eu regelingen - toelating van bestrijdingsmiddelen - interviews - plant protection - certification - netherlands - farm accountancy data - quality - administration - eu regulations - authorisation of pesticides - interviews
  Ruim 2 jaar ervaring met in de Ctgb-uitvoeringspraktijk met de nieuwe verordening, heeft Ctgb een aardige groei doorgemaakt wat betreft het aantal personeelsleden en inmiddels zijn er ook een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris/directeur aangesteld bij het College. Een interview met voorzitter Johan de Leeuw en secretaris/directeur Luuk van Duijn.
  KringloopWijzer, goed geborgd! = Annual Nutrient Cycling Assessment (ANCA), adequately assured!?
  Holster, H.C. ; Haan, M.H.A. de; Plomp, M. ; Timmerman, M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 676) - 55
  voedingsstoffen - kringlopen - mestverwerking - melkveehouderij - bedrijfsgegevens - nutrients - cycling - manure treatment - dairy farming - farm accountancy data
  The Annual Nutrient Cycle Assessment (ANCA) model requires assurance for use as a dairy farm-specific environmental performance tool. Assurance can be given due to the fact that the electronic data it generates is produced using traceable and reliable input data.
  Ammoniakemissie op melkveebedrijven in het Bedrijveninformatienet.
  Ham, A. van den - \ 2013
  melkveehouderij - ammoniakemissie - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsgegevens - dairy farming - ammonia emission - farm management - farm accountancy data
  In het BedrijvenInformatieNet (BIN) van het LEI, onderdeel van Wageningen UR, worden van ruim 300 melkveebedrijven bedrijfsstructurele, bedrijfsvoerings- en bedrijfseconomische gegevens bijgehouden. Zo kunnen milieuresultaten en bedrijfseconomische resultaten aan elkaar worden gekoppeld. Ook ontstaat een indruk van de grote diversiteit tussen individuele bedrijven.
  Broeikasgasemissie op melkveebedrijven op veen in het Bedrijveninformatienet
  Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. - \ 2013
  melkveehouderij - broeikasgassen - emissie - bedrijfsgegevens - agrarische bedrijfsvoering - dairy farming - greenhouse gases - emission - farm accountancy data - farm management
  In het Bedrijveninformatienet (BIN) van LEI Wageningen UR worden van ruim 300 melkveebedrijven gegevens over de bedrijfsstructuur, de bedrijfsvoering en de bedrijfseconomie bijgehouden. Zo kunnen milieuresultaten en bedrijfseconomische resultaten aan elkaar worden gekoppeld. Ook ontstaat een indruk van de grote diversiteit tussen individuele bedrijven. Het BIN is een representatieve steekproef van de melkveehouderij in Nederland.
  Broeikasgasemissie op melkveebedrijven op zand en klei in het Bedrijveninformatienet
  Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. - \ 2013
  melkveehouderij - bedrijfsgegevens - bedrijfsvoering - broeikasgassen - emissie - dairy farming - farm accountancy data - management - greenhouse gases - emission
  In het Bedrijveninformatienet (BIN) van LEI Wageningen UR worden van ruim 300 melkveebedrijven gegevens over de bedrijfsstructuur, de bedrijfsvoering en de bedrijfseconomie bijgehouden. Zo kunnen milieuresultaten en bedrijfseconomische resultaten aan elkaar worden gekoppeld. Ook ontstaat een indruk van de grote diversiteit tussen individuele bedrijven. Het BIN is een representatieve steekproef van de melkveehouderij in Nederland.
  Sample of Dutch FADN 2009-2010. Design principles and quality of the sample of agricultural and horticultural holdings
  Veen, H.B. van der; Bezlepkina, I. ; Hek, P.A. de; Meer, R.W. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156016 - 76
  landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - bedrijfsgegevens - farms - market gardens - crop enterprises - farm accountancy data
  Steekproef Bedrijven-Informatienet 2009-2010. Ontwerpprincipes en kwaliteit van de steekproef onder land- en tuinbouwbedrijven.
  Modules moeten LetsGrow toegankelijker maken (interview met Frank van der Helm, zie kader: Gerbera botrytisvoorspeller)
  Petter, M. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)15. - ISSN 0042-2223 - p. 28 - 29.
  tuinbouwbedrijven - bedrijfsgegevens - informatiesystemen - kennisoverdracht - modellen - optimalisatiemethoden - market gardens - farm accountancy data - information systems - knowledge transfer - models - optimization methods
  Sinds kort is LetsGroW.com uitgekleed tot een basispakket, waar modules en externe software aan kunnen worden gekoppeld. Volgens LetsGroW is het pakket daarmee laagdrempeliger en functioneler geworden. Ook worden er modules met andere partners ontwikkeld. Hoe staat het daarmee?
  The agricultural world in equations: an overview of the main models at LEI
  Woltjer, G.B. ; Bezlepkina, I. ; Leeuwen, M.G.A. van; Helming, J.F.M. ; Bunte, F.H.J. ; Buisman, F.C. ; Luesink, H.H. ; Kruseman, G. ; Polman, N.B.P. ; Veen, H.B. van der; Verwaart, T. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Memorandum / LEI Wageningen UR : Natural resources )
  agrarische economie - modellen - economische modellen - gegevens verzamelen - bedrijfsgegevens - landbouwkundig onderzoek - econometrie - agricultural economics - models - economic models - data collection - farm accountancy data - agricultural research - econometrics
  At LEI, several different quantitative models are being used. In many projects more than one model is used and in some cases information from one model is explicitly used in another model. This report attempts to sketch brief overviews of the main models used at LEI.
  Aardappelteelt: grote verschillen in kosten en kostprijs pootgoed
  Prins, H. ; Janssens, S.R.M. - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)april. - ISSN 1383-6455 - 2
  akkerbouw - aardappelen - pootaardappelen - agrarische bedrijfsvoering - kostenbeheersing - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfsgegevens - arable farming - potatoes - seed potatoes - farm management - cost control - farm size - farm results - farm accountancy data
  In de pootaardappelsector lopen de kosten tussen de bedrijven sterk uiteen. Gemiddeld genomen hebben grotere bedrijven lagere kosten, vooral vanwege de efficiëntere inzet van arbeid en werktuigen. Binnen de grootteklassen is de spreiding echter omvangrijker dan tussen de klassen. Daarnaast zijn er ook regionale verschillen in de kosten van pootaardappelbedrijven.
  Factoranalyse voor het verklaren van opbrengst- en gehalteverschillen tussen percelen cichorei
  Brink, L. van den - \ 2008
  Kennisakker.nl 2008 (2008)24 nov.
  bladgroenten - cichorium - groeistadia - teeltsystemen - bodemtypen (naar textuur) - oogsttijdstip - factoranalyse - statistische analyse - gewasopbrengst - inuline - gewasgroeimodellen - bedrijfsgegevens - akkerbouw - leafy vegetables - cichorium - growth stages - cropping systems - soil types (textural) - harvesting date - factor analysis - statistical analysis - crop yield - inulin - crop growth models - farm accountancy data - arable farming
  502-F-3 513-G-1
  Factoranalyse voor het verklaren van opbrengst- en gehalteverschillen tussen percelen cichorei : factoranalyse uitgevoerd op de I-top databestanden van de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006
  Brink, L. van den; Berg, W. van den - \ 2008
  Wageningen : PPO (PPO nr. 3250103100) - 77
  bladgroenten - cichorium - groeistadia - teeltsystemen - bodemtypen (naar textuur) - oogsttijdstip - factoranalyse - statistische analyse - gewasgroeimodellen - bedrijfsgegevens - leafy vegetables - cichorium - growth stages - cropping systems - soil types (textural) - harvesting date - factor analysis - statistical analysis - crop growth models - farm accountancy data
  In de cichoreiteelt wordt sinds 2003 gewerkt met het teeltregistratiesysteem I-top. In dit systeem wordt geregistreerd hoe de teelt op de diverse percelen wordt uitgevoerd. Het doel van het systeem is om inzicht te krijgen in de teeltfactoren die met name de wortelopbrengst, het inulinegehalte en de inuline-opbrengst van de cichorei bepalen. Op basis van dit inzicht kan de teeltadvisering verbeterd worden, terwijl daarnaast ook vastgesteld kan worden aan welke factoren eventueel extra onderzoek nodig is. In het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt is een factoranalyse uitgevoerd op de databestanden van de jaren 2003 t/m 2006. Met behulp van een factoranalyse kan inzicht verkregen worden in de samenhang tussen de variabelen die in de datasets aanwezig zijn
  Op weg naar fl exibele gebruiksnormen meststoffen
  Aarts, H.F.M. - \ 2007
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen 2007 (2007)27. - p. 2 - 2.
  melkveehouderij - bemesting - mest - normen - excretie - bedrijfsgegevens - dairy farming - fertilizer application - manures - standards - excretion - farm accountancy data
  De van EU-beleid afgeleide Nederlandse gebruiksnormen voor meststoffen zijn gebaseerd op gemiddelde praktijksituaties. Voor individuele bedrijven zijn die vaak te laag of te hoog. In opdracht van het ministerie van LNV onderzoekt Koeien & Kansen in 2008 daarom de toepassing van flexibele, bedrijfsspecifieke gebruiksnormen. De berekende bedrijfsspecifieke excretie speelt daarbij een belangrijke rol.
  Bodemoverschotten op landbouwbedrijven : deelrapportage in het kader van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 (EMW 2007)
  Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. ; Doornewaard, G.J. ; Hoop, D.W. de - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 3, Natuurlijke hulpbronnen en milieu ) - ISBN 9789086151769 - 90
  landbouwbeleid - overschotten - mest - uitspoelen - stikstof - fosfaten - nederland - mestoverschotten - mestbeleid - bedrijfsgegevens - agricultural policy - surpluses - manures - leaching - nitrogen - phosphates - netherlands - manure surpluses - manure policy - farm accountancy data
  In dit onderzoek wordt met behulp van de gegevens uit het representatief Informatienet een indruk gegeven van de ontwikkelingen bij de bodemoverschotten op landbouwbedrijven. Een opvallend punt is een stabilisatie van het niveau na een jarenlange daling op veebedrijven en schommeling op akkerbouwbedrijven. De opgebouwde Minas-saldi zijn maar zeer gedeeltelijk gebruikt en zijn mede daardoor maar beperkt een verklaring voor de stagnerende daling van de bodemoverschotniveaus na ongeveer 2002. Er is geen sprake van normopvulling. Inschattingen bij ex ante evaluaties kunnen worden verbeterd door meer rekening te houden met het gedrag van landbouwers bij de bemesting van hun grond.
  Ontwikkeling van de Nederlandse akkerbouw, melkvee- en varkenshouderij in Europees verband, 1990-1996
  Bont, C.J.A.M. de - \ 1997
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 590) - 47
  akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - akkerbouw - melkveehouderij - melkveebedrijven - varkenshouderij - bedrijfseconomie - bedrijfsgegevens - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - crop enterprises - arable farming - dairy farming - dairy farms - pig farming - business economics - farm accountancy data - farm comparisons - farm results
  Dit rapport geeft inzicht in de concurrentiepositie van enkele bedrijfstypen van de Nederlandse landbouw binnen de Europese Unie. Voor de akkerbouwbedrijven, de melkvee- en de varkenshouderijbedrijven in ons land is de ontwikkeling van de positie in de afgelopen jaren vergeleken met die in de belangrijkste gebieden in de Europese Unie. Ingegaan wordt op de ontwikkeling van opbrangsten, kosten en inkomen van deze bedrijven.
  Uitkomsten van de pluimveehouderij : verslag van de resultaten van pluimveebedrijven over de boekjaren 1947/80 en 1948/49
  Hupkes, C.M. - \ 1950
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Bedrijfseconomische mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut no. 1) - 30
  pluimvee - pluimveehouderij - pluimveebedrijf - bedrijfsgegevens - rentabiliteit - poultry - poultry farming - poultry industry - farm accountancy data - profitability
  Studie over de pluimveehouderij, waarin gegevens zijn verwerkt van gewone pluimveebedrijven en van fok- en vermeerderingsbedrijven. Om in stijl te blijven: "Het eerste ei - bedoeld als broedei - is gelegd". Moge deze eersteling een goed onthaal vinden in een ruime kring van praktijk, voorlichting en onderwijs en daarbij leiden tot een betere rentabiliteit van de bedrijfstak pluimvee.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.