Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 128

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  NSO-typering 2010-2012 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 2015-153) - 34
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - bedrijfsstructuur in de landbouw - productiestructuur - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - landbouw - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands - farm structure - production structure - farms - farming systems - agriculture
  Binnen de agrarische sector komen zeer uiteenlopende productiestructuren en bedrijfssystemen voor. Om de structurele kenmerken en de economische resultaten gemakkelijker te kunnen beschrijven en analyseren, is een eenduidige, homogene classificatie van landbouwbedrijven noodzakelijk. Deze classificatie, gebaseerd op economische normen, is in Europees verband in de jaren tachtig ontwikkeld en sindsdien enkele malen aangepast. De actuele documentatie van de Europese Commissie is opgenomen in het Typology Handbook (RI/CC 1500 rev.).1 Het onderhoud van de typering en de normen in Nederland wordt gecoördineerd door het Centrum voor Economische Informatievoorziening (CEI). Bij elk van de aanpassingen is door Nederland gekozen om een eigen variant te gebruiken waarin meer recht wordt gedaan aan specifiek Nederlandse agrarische producten, zoals zetmeelaardappelen, bloembollen en blank kalfsvlees. Tot en met 2009 werd voor de Nederlandse variant het brutostandaardsaldo (bss), de Nederlandse grootte-eenheid (nge) en de NEG-typering gebruikt. In 2010 zijn die criteria vervangen door de Standaardopbrengst (SO) en de Nederlandse standaardopbrengst (NSO)-typering. In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de SO het geval is.
  NSO-typering 2015; Typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-084) - 36
  landbouw bedrijven - bedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsvoering - opbrengsten - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsgegevens - standaardisering - classificatie - agrarische economie - farming - businesses - farm comparisons - management - yields - farm income - farm size - farm accountancy data - standardization - classification - agricultural economics
  In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de Standaardopbrengst (SO) het geval is. De classificatie is gekoppeld aan de Landbouwtelling. De normen worden berekend voor de categorieën dieren en gewassen die in de Landbouwtelling worden uitgevraagd. Het doel van dit document is inzicht verschaffen in de achtergronden, rekenschema’s, indelingen en normen die bij de typering in gebruik zijn rond de Landbouwtelling van 2015. Achtereenvolgens komen in de volgende paragrafen de Standaardopbrengst (1), de NSO-typering (2), de Standaard Verdiencapaciteit (3) en het gebruik van de gegevens (4) aan bod.
  Ontwikkeling dieraantallen tot 2020; Provinciaal gedifferentieerde scenario’s
  Koeijer, T.J. de; Jager, J.H. ; Blokland, P.W. ; Bondt, N. ; Horne, P.L.M. van; Hoste, R. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-087) - 26
  aantallen vee - veetellingen - melkvee - pluimvee - varkens - bedrijfsgrootte in de landbouw - provincies - nederland - livestock numbers - livestock censuses - dairy cattle - poultry - pigs - farm size - provinces - netherlands
  In het kader van de PAS wordt per provincie de depositieruimte en de behoefte aan ontwikkelingsruimte in 2020 en 2030 in kaart gebracht. Om de behoefte aan ontwikkelingsruimte te kunnen bepalen, is allereerst inzicht nodig in de te verwachten ontwikkeling van de veehouderij en de bijbehorende dieraantallen in 2020. Voor zowel de ontwikkeling van de melkvee- als de varkens- en de pluimveehouderij is door respectievelijk de provincie Friesland en de provincie Overijssel een scenario voor 2020 opgesteld. Echter, in deze scenario’s is geen rekening gehouden met provinciale verschillen. Om de te verwachten depositie per provincie zo nauwkeurig mogelijk te kunnen berekenen, is het daarom van belang dat de scenario’s met betrekking tot de verwachte ontwikkeling van de veehouderij per provincie worden verfijnd. Het doel van dit onderzoek is de door de provincies Friesland en Overijssel ontwikkelde scenario’s met betrekking tot de ontwikkeling van de dieraantallen per provincie nader te onderbouwen en per provincie verder te verfijnen.
  Conservation and sustainable use of Animal Genetic Resources for Food and Agriculture : country report of the Netherlands for the 2nd State of the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture : executive summary
  Hiemstra, S.J. ; Hoving, A.H. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2014
  Wageningen/The Hague : CGN&Ministry of Economic Affairs (CGN report 31) - 25
  genetische bronnen van diersoorten - genetische diversiteit - landbouwbeleid - conservering - duurzaamheid (sustainability) - voedselveiligheid - landbouw - nederland - specialisatie - technologie - bedrijfsgrootte in de landbouw - animal genetic resources - genetic diversity - agricultural policy - conservation - sustainability - food safety - agriculture - netherlands - specialization - technology - farm size
  The updated Dutch national report on conservation and sustainable use of Animal Genetic Resources summarizes the state of national implementation of the Global Plan of Action for Animal Genetic Resources. Seven strategic priority areas have been identified, dealing with remaining or future challenges. At national level conservation strategies will be strengthened to halt the loss of farm animal genetic diversity and to protect our bio-cultural heritage. New technologies will be adopted and further developed for characterization, conservation and breeding purposes. The Netherlands will contribute to the global agenda by generating knowledge and development of improved breeding material for sustainable development of the livestock sector and future food security.
  Regio heeft grote invloed op levensvatbaarheid
  Pellikaan, F. ; Ouweltjes, W. ; Windig, J.J. ; Muskens, J. ; Linden, R. van der; Pelt, M.L. van; Calus, M.P.L. - \ 2014
  Veeteelt 31 (2014)14. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 13.
  melkveehouderij - kalveren - levensvatbaarheid - geboorte - vaarzen - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwstatistieken - bedrijfsvergelijking in de landbouw - invloeden - dairy farming - calves - viability - birth - heifers - large farms - farm size - agricultural statistics - farm comparisons - influences
  Een afname van zes procent levend geboren kalveren van vaarzen tussen 1995 en 2010 was aanleiding voor nieuw sectoronderzoek. Uit de inventarisatie blijkt dat naast bekende factoren als draagtijd en geboorteverloop de regio waar het bedrijf is gehuisvest en het seizoen van afkalven zorgen voor opmerkelijke verschillen in levensvatbaarheid van kalveren.
  NSO-typering 2014 : typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van; Meulen, H.A.B. van der; Veen, H.B. van der; Vrolijk, H.C.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-046) - 26
  normen - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - landbouwstatistieken - standaardisering - nederland - standards - farm size - farm management - agricultural statistics - standardization - netherlands
  Hoogproductieve landbouw : een verkenning van motivaties, knelpunten, condities, nieuwe organisatiemodellen en de te verwachten bijdragen aan natuur en landschap
  Gerritsen, A.L. ; Groot, A.M.E. ; Agricola, H.J. ; Nieuwenhuizen, W. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 324) - 60
  landbouw - agrarisch natuurbeheer - natuurbeheer - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsgrootte in de landbouw - schaalverandering - agrarische bedrijfsvoering - nederland - agriculture - agri-environment schemes - nature management - sustainability - farm size - scaling - farm management - netherlands
  Het Planbureau voor de Leefomgeving wilde voor haar verkenning Leren van het energieke platteland inzicht in wat de bijdrage van de landbouw zou kunnen zijn voor natuur en landschap. Hiervoor is eerst in beeld gebracht welke hoofdontwikkelingsrichtingen er binnen de landbouw onderscheiden kunnen worden en vervolgens welke motivaties er achter de ontwikkeling van de hoogproductieve landbouw onderscheiden kunnen worden, welke verschijningsvormen er zijn, welke knelpunten er zijn en welke bijdrage aan natuur en landschap verwacht kan worden, en ten slotte welke overheidsinterventies denkbaar zijn om de duurzame ontwikkeling van de hoogproductieve landbouw te ondersteunen. Hierbij is met name gekeken naar het aspect schaalvergroting. Het onderzoek heeft vooral gebruik gemaakt van interviews en workshops als informatiebronnen. Om deze informatie beter te kunnen plaatsen en gebruiken, is ook gebruik gemaakt van bestaande literatuur en van een analyse van informatie uit de Landbouwtellingen (GIAB).
  Elkaar een toekomst gunnen : naar een modern en duurzaam teeltareaal glastuinbouw
  Buurma, J.S. ; Ruijs, M.N.A. ; Knijff, A. van der - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - 62
  glastuinbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - economische situatie - duurzame landbouw - doelstellingen - innovaties - oppervlakte (areaal) - greenhouse horticulture - market gardens - farm size - farm development - economic situation - sustainable agriculture - objectives - innovations - acreage
  Voorjaar 2012 heeft een aantal partijen de handen ineengeslagen in de Initiatiefgroep ' Duurzame modernisering teeltareaal '. Zij hebben zich tot doel gesteld 'het aanjagen van de modernisering en verduurzaming van het teeltareaal door het maken van een gereedschapskist met nieuwe instrumenten en stimulering van de (creatieve) aanwending daarvan' . Dit alles met als uiteindelijke doel: het verhogen van de toegevoegde waarde van de glastuinbouwbedrijven per m2 en de concurrentiekracht van de sector als geheel.
  Economic analysis of water harvesting technologies in Ethiopia
  Wakeyo, M.B. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam, co-promotor(en): Koos Gardebroek; Tassew Woldehanna. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461738707 - 150
  agrarische economie - ontwikkelingseconomie - ethiopië - regenwateropvang - econometrie - economische analyse - panelgegevens - bedrijfsgrootte in de landbouw - kunstmeststoffen - agricultural economics - development economics - ethiopia - water harvesting - econometrics - economic analysis - panel data - farm size - fertilizers

  Rainfall shortage and variability constrain crop production of smallholder farmers in Ethiopia and climate change may even aggravate this problem. An attractive method to mitigate this is water harvesting. This thesis examines the economic aspects of water harvesting by exploring optimal water use and the impact of water harvesting using micro-econometric analyses of cross-section and panel data collected from Ethiopian farmers in 2005 and 2010.

  In the first empirical chapter, the study estimates marginal values and elasticitiesof harvested water in the production of three vegetables to determine whether water allocation is economically optimal. The results are mixed, although the estimated marginal product values between onions and tomatoes show that farmers on average allocate water economically across these two crops.

  The descriptive data show that the share of irrigated land is lower at larger farms. Because farm size may increase in the future, it is interesting to investigate what determines the share of irrigated land in relation to farm size. A random-effects tobit model is appropriate to estimate this relationship. The result shows that access to both credit and markets, farm-size, region, aridity, and plot distance to water source all affect the share. Encouraging water harvesting requires flexible and effective variables that will work also for larger farms.

  Despite its weather-risk reducing advantage, the average disadoption rate of water harvesting technology between 2005 and 2010 was as high as 42%. To find out why farmers disadopt, binary choice models are estimated to investigate the factors that cause disadoption. Based on the estimation results, it is concluded that increasing availability of plastic sheets and labour-saving equipment (water pumps), easier market and credit access, and the cultivation of perennials can reduce disadoption.

  The last empirical chapter focuses on the relation between water harvesting and fertilizer use. Due to weather risk, farmers may limit the use of purchased fertilizer, thereby continuing to grow a high share of low-risk and low-yield crops. To establish whether harvested water encourages fertilizer use, two variants of random-effect models are estimated. The results strongly support the idea that water harvesting technology induces fertilizer use, indicating that water harvesting can increase fertilizer use- and hence crop yields- in Ethiopia.

  The concluding chapter discusses the results against the background of the research objective: what are the economics of water harvesting at micro level?

  Akkerbouw in de kleiregio’s
  Ham, A. van den - \ 2012
  LMM e-nieuws 2012 (2012)april.
  akkerbouw - bodemtypen (naar textuur) - klei - bedrijfsresultaten in de landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arable farming - soil types (textural) - clay - farm results - farm size - farm management
  In dit artikel worden de structuurkenmerken en de gevolgen voor het bodemoverschot van akkerbouwbedrijven in de diverse kleiregio’s beschreven. De kleiregio wordt ingedeeld in vier subregio's. Dat zijn het Noordelijk kleigebied, het Centraal kleigebied, het Zuidwestelijk kleigebied en het Rivierkleigebied. In de drie eerstgenoemde subregio's is een aanzienlijk aandeel akkerbouw aanwezig, voor het rivierkleigebied zijn in het Bedrijven-Informatienet van het LEI te weinig bedrijven beschikbaar. Op basis van de gegevens van de landbouwtelling t/m 2008 is duidelijk dat er verschillen zijn in de structuur van de akkerbouwbedrijven tussen deze drie kleigebieden.
  Grond voor schaalvergroting; Achtergronddocument
  Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 37
  landbouw - extensieve landbouw - landgebruik - melkveehouderij - akkerbouw - grondmarkten - bedrijfsgrootte in de landbouw - agriculture - extensive farming - land use - dairy farming - arable farming - land markets - farm size
  Het beleid van de agrarische sector is gericht op het versterken van de marktpositie, concurrentiekracht, innovatievermogen en duurzaamheid. De vraag is in welke mate de realisatie van beleidsdoelen afhankelijk is van het tempo van schaalvergroting in de grondgeboden agrarische sectoren
  Biologische melkveehouderij kan een schaalsprong maken
  Thijssen, J. - \ 2012
  Syscope Magazine 2012 (2012)30. - p. 18 - 19.
  biologische landbouw - melkveehouderij - bedrijfsgrootte in de landbouw - vraag - conversie - organic farming - dairy farming - farm size - demand - conversion
  Bij biologisch denken we aan kleine afzetmarkten. In Denemarken is 30 procent van de melk in de supermarkt al biologisch. Kan dit ook in Nederland, waar het aandeel naar schatting op 12 procent ligt? Hoe maak je zo’n schaalsprong en wat voor innovaties zijn daar voor nodig?
  Duurzame schaalvergroting : kansen en dilemma's voor de biologische landbouw
  Slobbe, R.B. ; Grip, K. de; Hoste, R. ; Vogelzang, T.A. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155545 - 54
  biologische landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - ondernemerschap - schaalverandering - grote landbouwbedrijven - duurzame landbouw - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - organic farming - farm size - entrepreneurship - scaling - large farms - sustainable agriculture - sustainability - farm management
  Belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn: schaalvergroting in de biologische landbouw kan bijdragen aan verduurzaming; grotere biologische bedrijven kennen wel een aantal aandachtspunten; dure grond remt de groei van biologische bedrijven.
  Stand van zaken van implementatie van groepshuisvesting voor dragende zeugen in Nederland
  Hoste, R. - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI : Werkveld, Sectoren en bedrijven ) - 16
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - dierenwelzijn - bedrijfsgrootte in de landbouw - pig farming - sows - group housing - animal welfare - farm size
  De Europese Commissie (EC) heeft de lidstaten gevraagd te peilen hoe ver de varkenshouders zijn met de implementatie van groepshuisvesting voor drachtige zeugen. De EC wil weten welk deel van de bedrijven per 30 juni 2011 en welk deel per 31-12-2012 in groepen gehuisvest zullen zijn. Bovendien moeten deze resultaten worden gesplitst naar bedrijfsomvang: 10-99 zeugen, 100-249 zeugen, 250-750 zeugen en groter dan 750 zeugen. Het ministerie van EL&I heeft het LEI gevraagd om deze vragen te beantwoorden. Het onderzoek is uitgebreid met enkele aanvullende vragen.
  De helpdeskvraag : hoeveel megastallen heeft Nederland?
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)nov. - p. 2 - 2.
  dierhouderij - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - stallen - animal husbandry - large farms - farm size - stalls
  Uit verschillende tellingen van het aantal megastallen in Nederland, kwamen afgelopen jaar andere aantallen. Dat kwam omdat de methoden verschilden. Maar het maakt discussie over beleid rond megastallen lastig. Daarom werd de helpdesk gevraagd om een totaaloverzicht op basis van de Nederlandse grootte-eenheid (nge).
  Maatschappelijke acceptatie van (grootschalige) veehouderij in LOG's : over de houding van burgers en boeren en rollen van overheden = Societal acceptance of (large-scale) farming in LOG's : on the attitude of citizens and farmers and roles of governments
  Bokma-Bakker, M.H. ; Bakker, H.C.M. de; Bremmer, B. ; Commandeur, M.A.M. ; Lauwere, C.C. de; Os, J. van; Beekman, V. ; Ham, A. van den; Selnes, T. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 515) - 71
  veehouderij - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - vergunningen - landbouwbeleid - besluitvorming - Nederland - livestock farming - large farms - farm size - permits - agricultural policy - decision making - Netherlands
  The report provides insight into reasons for (non-) acceptance of large-scale farms in LOG areas, the decision making by provinces and municipalities and (desired) roles of governments.
  Resultaat en financiering primaire landbouw
  Meulen, H.A.B. van der; Blokland, P.W. ; Bolhuis, J. ; Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van; Jager, J.H. ; Jukema, G.D. ; Kleijn, A.J. de; Meer, R.W. van der; Stokkers, R. ; Veen, H.B. van der; Wisman, J.H. - \ 2011
  In: Landbouw-Economisch Bericht 2011 / Berkhout, P., van Bruchem, C., Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / ISNN 0169-3255 2011-017) - p. 177 - 203.
  landbouwsector - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsgrootte in de landbouw - rentabiliteit - neveninkomsten - agricultural sector - farm results - farm income - farm size - profitability - supplementary income
  Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de sector land-en tuinbouw als geheel en van de verschillende typen land-en tuinbouwbedrijven.
  Is de bodemgrens bereikt?
  Lee, H. ; Balen, D.J.M. van - \ 2011
  Akker magazine 2011 (2011)7. - ISSN 1875-9688 - p. 22 - 25.
  agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - klimaatverandering - bodemstructuur - mechanisatie - bedrijfsgrootte in de landbouw - farm management - arable farming - climatic change - soil structure - mechanization - farm size
  De zomer wordt warmer, de herfst natter. Als het regent, regent het langer en valt er meer. Dit is de klimaatverandering in een notendop. Moeten we ons als akkerbouwers en loonwerkers hierop aanpassen? Akker Magazine legde vijf verschillende spelers uit de sector vijf verschillende stellingen voor over mechanisatie, structuur en schaalgrootte.
  Bedrijfsomvang en -type: overstap van NGE naar SO
  Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)november -. - ISSN 1383-6455 - 3
  agrarische economie - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - standaardisering - agricultural economics - farm size - farm results - profitability - standardization
  De EU stapt dit jaar over op andere uitgangspunten voor de omvang en typering van land- en tuinbouw bedrijven. In plaats van de Nederlandse Grootte-Eenheid (nge) komt de Standaardopbrengst (SO) met gestandaardiseerde opbrengst van een gewas of diersoort als uitgangspunt.
  Schaalvergroting in kleinschalig landschap : [Innovatieve bedrijfsontwikkeling melkveehouderij in Noardlike Fryske Wâlden]
  Galama, P.J. ; Bosma, A.J.J. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 412) - 15
  melkveehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - landschap - schaalverandering - agrarische aanpassing - friese wouden - friesland - dairy farming - farm development - farm size - landscape - scaling - agricultural adjustment - friese wouden - friesland
  Dit rapport gaat in op kansen voor een renderende bedrijfsvoering in een kleinschalig landschap. Er is in het gebied al veel gediscussieerd over aanpassen van de kavels en landschapselementen aan de schaalvergroting in de landbouw. zodat je goed uit de voeten kunt met grote machines. In een bijeenkomst met melkveehouders en regionale overheden is nagedacht over het omgekeerde, namelijk hoe kan de landbouw zich aanpassen aan het landschap, waarbij beide voordeel hebben. Het perspectief van een aantal innovatieve gedachten zijn besproken en beoordeeld. Vervolgens zijn met een kleine groep melkveehouders scenarioberekeningen gemaakt. rond schaalvergroting die rekening houdt met knelpunten en kansen in het gebied. De verschillende scenario’s en innovaties worden toegelicht.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.