Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 138

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Iris als registratiesysteem voor runderrassen
  Maurice - Van Eijndhoven, M.H.T. ; Oldenbroek, J.K. - \ 2016
  Zeldzaam huisdier 41 (2016)1. - ISSN 0929-905X
  zeldzame rassen - registratie - rundveerassen - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - rare breeds - registration - cattle breeds - computer software - herdbooks - management information systems
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit artikel komt het IRISsysteem van veeverbeteringsorganisatie CRV aan de orde, dat in combinatie met het CRV-managementpakket VeeManager ook mogelijkheden biedt voor de zeldzame runderrassen.
  Innovatie in de land- en tuinbouw 2014
  Meer, R.W. van der; Galen, M.A. van - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2015-140) - ISBN 9789086157235 - 22
  landbouwbedrijven - tuinbouwbedrijven - innovaties - landbouwsector - monitoring - bedrijfsinformatiesystemen - agrarische economie - farms - market gardens - innovations - agricultural sector - monitoring - management information systems - agricultural economics
  Het percentage vernieuwende bedrijven (innovatoren en volgers) in de land- en tuinbouw was in 2013 ruim 14%. Dit is ongeveer gelijk aan het jaar ervoor. Daarmee is de doelstelling van het ministerie van Economische Zaken van 15% vernieuwende bedrijven in 2013 net niet gehaald. In de melkveehouderij nam het aandeel vernieuwers het sterkst toe. Dit blijkt uit de Innovatiemonitor, onderdeel van het Bedrijveninformatienet van LEI Wageningen UR.
  GReIS en Elda als registratiesystemen voor geitenrassen
  Oldenbroek, J.K. ; Eijndhoven, M.H.T. - \ 2015
  Zeldzaam huisdier 40 (2015)2. - ISSN 0929-905X - p. 16 - 17.
  dierveredeling - rassen (dieren) - zeldzame rassen - geitenrassen - registratie - melkcontrole - computer software - stamboeken - bedrijfsinformatiesystemen - toggenburgergeit - fokwaarde - animal breeding - breeds - rare breeds - goat breeds - registration - milk recording - computer software - herdbooks - management information systems - toggenburg - breeding value
  In een serie artikelen worden de mogelijkheden van registratiesystemen voor zeldzame rassen toegelicht. In dit tweede artikel komt eerst GReIS (GeitenRegistratie- en InformatieSysteem) aan de orde en daarna het Elda-systeem.
  Uitleg over de weidewig (feedwedge)
  Stienezen, M.W.J. - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - grassen - graslandbeheer - meetsystemen - bedrijfsinformatiesystemen - weiden - dairy farming - grasses - grassland management - measurement systems - management information systems - pastures
  De weidewig geeft inzicht in het grasaanbod en de grasbehoefte. Een handige tool, maar dan moet je wel de droge stofbrengst wekelijks meten. In dit filmpje vertelt melkveehouder Tom Keuper wat het gebruik van de weidewig voor zijn bedrijf betekent. Wageningen UR onderzoekster Marcia Stienezen legt uit hoe je de weidewig gebruikt. Het project Amazing Grazing en het netwerk Dynamisch Weiden zetten zich in om het gebruik van de weidewig te stimuleren. www.amazinggrazing.eu
  Een professionele schapenhouderij door efficiënter en slimmer gebruik van informatie : Kernpunten uit een inventarisatie in het veld
  Holster, H.C. ; Antonis, A.F.G. ; Bergevoet, R.H.M. ; Vellema, P. ; Verkaik, J. ; Bokma-Bakker, M.H. - \ 2014
  Wageningen UR
  schapenhouderij - professionaliteit - professionele erkenning - kwaliteitszorg - bedrijfsinformatiesystemen - datacommunicatie - toekomst - sheep farming - professionalism - professional recognition - quality management - management information systems - data communication - future
  In de periode 2013-2016 werken bedrijfsleven en schapenhouders (de sector) samen aan de uitdaging de schapenhouderij verder te professionaliseren. Hierbij is het economisch perspectief, met behoud van het goede imago, het uitgangspunt. Deze brochure bevat de populaire samenvatting van een verkennend onderzoek naar kansen voor verbinden en analyseren van datastromen in de schapenhouderij. Hierin stonden de volgende kennisvragen centraal : - Wat vindt de sector? - Welke datasystemen zijn er binnen de schapenhouderij? - Hoe ziet een gewenst toekomstbeeld er uit? - Op welke wijze kan het gewenste toekomstbeeld worden gerealiseerd?
  Decision making under uncertainty in fisheries management: capital adjustment, fishermen behavior and stochasticity in fish stocks
  Dijk, D. van - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Ekko van Ierland, co-promotor(en): Rolf Groeneveld; Rene Haijema; Eligius Hendrix. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789461737304 - 103
  visserijbeheer - visserij - visserijbeleid - bedrijfsinformatiesystemen - besluitvorming - investeringsbeslissingen - onzekerheid - economisch gedrag - vissers - visstand - quota - stochastische modellen - fishery management - fisheries - fishery policy - management information systems - decision making - investment decisions - uncertainty - economic behaviour - fishermen - fish stocks - quotas - stochastic models
  The world’s marine fisheries are characterized by declining global catch, an increasing number of overexploited stocks and high natural variability in fish stocks. Policy makers are becoming more aware that effective management systems have to be implemented to rebuild overexploited fish stocks. The success of a management system is specified in terms of biological, economic, social and political objectives of policy makers and the fishing industry. However, the combination of these objectives makes the implementation of policies one of the main challenges in fisheries management. To prevent overfishing, different measures have been applied that limit catch and/or fleet capacity. Yet, the same management systems and economic behavior of fishermen may lead to an increase in investments in the fleet capacity, causing overcapacity. Decisions of policy makers and fishermen are made under uncertainty, such as uncertainty about fish stock dynamics and/or fish prices, and this can affect optimal management, investment decisions, healthy and productive fish stocks and resource rents. The objective of this thesis is to study the impact of different fisheries management systems on resource rents from the fishery, investment in the fleet capacity and fish stock under uncertainty about fish stock growth and the ex-vessel price of fish. Bi-level stochastic dynamic programming is used to model the interaction between the quota decision of a policy maker and fishermen behavior. The fisheries management systems of multiannual quota and a quota adjustment restriction are introduced and analyzed in terms of resource rents, overcapacity and fish stock. Real Options theory is used to determine for a fisheries management system of limited entry at what ex-vessel prices it is optimal for fishermen to make investment and disinvestment decisions.
  Bedrijfsmanagementsystemen in de akkerbouw : Een inventarisatie van gebruik en wensen
  Janssens, S.R.M. ; Kruize, J.W. ; Dijk, J.J. van; Robbemond, R.M. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2013-033) - ISBN 9789086156368 - 73
  agrarische bedrijfsvoering - akkerbouw - registratie - bedrijfsinformatiesystemen - bedrijfsmanagement - precisielandbouw - nuttig gebruik - nederland - farm management - arable farming - registration - management information systems - business management - precision agriculture - utilization - netherlands
  De initiatiefnemers Suiker Unie, CZAV, Agrifirm Plant BV, Nedato en Landbouwcommunicatie BV hebben geconcludeerd dat telers in de akkerbouw relatief weinig gebruik maken van al beschikbare registratie- en bedrijfsmanagementsystemen (BMS) en dat zij de bijbehorende mogelijkheid van elektronische uitwisselingsmogelijkheden met onder andere de PETAcoöperaties maar ten dele benutten. In opdracht van het Programma Precisie Landbouw (PPL) heeft het LEI een onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de redenen waarom telers relatief weinig gebruik maken van genoemde mogelijkheden. Daarvoor is onder andere een enquête gehouden onder bijna 50 deelnemers aan het Bedrijveninformatienet van het LEI die afnemer/leverancier waren bij twee of meer van genoemde PETAcoöperaties. Uit het onderzoek blijkt dat Akkerbouwers tevreden tot ruim tevreden zijn over hun bedrijfsmanagementsysteem (BMS). Ze gebruiken hun BMS in eerste instantie voor het registreren van teeltgegevens om deze in verband met voedselveiligheidseisen aan externe partijen door te geven. Uit het onderzoek blijkt niet dat telers weinig gebruik maken van een BMS. De mogelijkheid om een BMS te gebruiken om de eigen interne bedrijfsvoering te analyseren of te verbeteren dan wel te gebruiken voor gegevensuitwisseling met externe apparatuur, wordt in beperkte mate benut.
  Using management information in broiler supply chains
  Yassin, H. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Annet Velthuis; M. Boerjan. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461732996 - 142
  vleeskuikenproductie - vleeskuikens - bedrijfsinformatiesystemen - ketenmanagement - broiler production - broilers - management information systems - supply chain management

  The Dutch broiler supply chain involves several interdependent firms such as breeding and feed companies, rearing farms, breeder farms, broiler hatcheries and broiler farms. To stay competitive and sustain continuity, evaluation of production at each level of the chain is crucial. Good quality data and the use of management information systems (MIS) can facilitate this process. Firms in the Dutch broiler supply chain collect data as a routine practice. However, the data are not often analysed and not fully used to support management decisions. The focus of this thesis is on the broiler breeder farms, because eggs are the origin of broiler production. Thus, improving the management at broiler breeder farms could contribute to the improvement of the performance of subsequent firms and the whole supply chain. The objective of this research is, therefore, to develop MIS based on available data in the broiler supply chain to support management decisions at breeder farms. The thesis is composed of three parts.
  In the first part, management factors at breeder farms that are related to the performance indicators at the subsequent levels of the broiler production chain are explored. For this, field data from three Dutch hatcheries of 2004, 2005 and 2006 were analysed. Hatchability and first week mortality (FWM) of chicks are considered as performance indicators as these are related to the performance at the breeder farms, hatcheries and broiler farms. A significant difference in hatchability and FWM among eggs from different breeder flocks was found. Furthermore FWM differ significantly between broiler farms. Hatchability and FWM are significantly related with breeder flock age, egg storage length, strain, feed company of the breeder farm, season, year, as well as hatchery. It is concluded that breeder farm management factors are related to the performance in the subsequent levels of the chain next to hatchery and broiler farm factors.
  In the second part of this thesis, the availability and quality of data in the Dutch broiler supply chain was assessed. The data quality of the hatchery dataset (from part one) was assessed based on the intuitive approach whereby the quality attitudes are selected by the researcher intuitively. Results showed that the datasets had some fields with inaccurate, incorrect, inconsistent, non-uniform, incomprehensible, and/or incomplete data. In addition, a protocol was proposed and validated for standardization of data to improve the quality of data in the chain.
  In the third part of this thesis, two management information systems were developed aiming to support decisions at broiler breeder farms. The first management information system evaluates the tactical management at broiler breeder farms using individual farm analysis combined with a deterministic simulation model (IFAS). With IFAS, the performance of a breeder farm is compared with an average of similar farms or other standards, and relevant deviations are determined based on economic and statistical importance. According to the relevance of the identified deviations the strong and weak management practices are indicated. The second management information system determines the economic optimal replacement age of the broiler breeder flock using the marginal net revenue approach. A well informed replacement decision for breeder flocks improves profitability, not only at the breeder farms but also at hatcheries and broiler farms.

  Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications
  Andreopoulou, Z. ; Manos, B. ; Polman, N.B.P. ; Viaggi, D. - \ 2011
  Hershey, USA : IGI Global - ISBN 9781609606213 - 574
  informatietechnologie - gegevensanalyse - bedrijfsinformatiesystemen - geografische informatiesystemen - informatiesystemen - landbouw - milieu - beslissingsondersteunende systemen - besluitvorming - governance - bedrijfsvoering - information technology - data analysis - management information systems - geographical information systems - information systems - agriculture - environment - decision support systems - decision making - governance - management
  Agricultural and Environmental Informatics, Governance and Management: Emerging Research Applications is a state-of-the-art reference book which explores how rural policymakers and stakeholders can use information and communication technologies to sustainably manage agricultural and natural resources. The book explores how ICT can support public governance and rural decision-making, how supply chain and agricultural informatics tools and methods can improve agricultural management, and how ICT is especially useful for environmental, resource, and ecosystems management and for geospatial landscape planning. The book integrates cross-disciplinary knowledge about agricultural and environmental applications of informatics, connecting science and policy on a subject critical to the present and future quality of life in rural areas
  Kosten jongveeopfok berekenen met Jonkos
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
  melkveehouderij - kalveren - opfoktechnieken - kalvervoeding - voer - kosten - bedrijfsinformatiesystemen - dairy farming - calves - rearing techniques - calf feeding - feeds - costs - management information systems
  Wageningen UR Livestock Research, DLV, Wageningen UR Leerstoelgroep Bedrijfseconomie en de Universiteit Utrecht faculteit Diergeneeskunde hebben samen het rekenprogramma Jonkos ontwikkeld. Deze software brengt de kosten voor jongveeopfok in beeld. Er is een versie voor de melkveehouder en één voor de opfokker van jongvee gemaakt.
  Hoe effectief zijn uw voedselveiligheidssystemen?
  Jacxsens, L. ; Luning, P.A. ; Boekel, T. van; Devlieghere, F. ; Uyttendaele, M. - \ 2010
  Voedingsmiddelentechnologie 43 (2010)25. - ISSN 0042-7934 - p. 11 - 14.
  voedselveiligheid - voedselhygiëne - voedselmicrobiologie - risicoschatting - risicovermindering - efficiëntie - bemonsteren - protocollen - procesmanagement - haccp - bedrijfsinformatiesystemen - food safety - food hygiene - food microbiology - risk assessment - risk reduction - efficiency - sampling - protocols - process management - haccp - management information systems
  Binnen het Europees project PathogenCombat zijn nieuwe tools ontwikkeld waarmee de prestaties van een voedselveiligheidssysteem kunnen worden gemeten. Vandaag deel 1 over het Microbial Assessment Scheme (MAS), een protocol voor een microbiologisch monternameplan.
  Resultaten internetenquête 2009
  Koenderink, N. ; Rip, F.I. - \ 2010
  Agro Informatica 23 (2010)4. - ISSN 0925-4455 - p. 4 - 5.
  informatica - landbouwsector - bedrijfsinformatiesystemen - voeding - informatiewetenschap - vragenlijsten - informatics - agricultural sector - management information systems - nutrition - information science - questionnaires
  In de herfst van 2009 hebben we als bestuur een enquête uitgeschreven ter inspiratie voor onze activiteiten van 2010. We hebben een respons van 48 leden gehad en we willen graag de resultaten van de enquête delen.
  Waarom louter tekst niet genoeg is
  Koenderink, N.J.J.P. ; Timmer, M.J. ; Broekstra, J. ; Top, J.L. - \ 2010
  Agro Informatica 23 (2010)4. - ISSN 0925-4455 - p. 20 - 23.
  informatiesystemen - internet - sociale interactie - programmeren - bedrijfsinformatiesystemen - computerwetenschappen - computernetwerken - information systems - internet - social interaction - programming - management information systems - computer sciences - computer networks
  Om alle informatie die in Web 1.0 en Web 2.0 beschikbaar is gekomen ook daadwerkelijk goed te kunnen benutten , zonder veel tijd kwijt te zijn met het filteren van informatie is Web 3.0 een noodzakelijke en onontkoombare stap. Web 3.0 is een semantisch web. De Web 3.0 ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden om efficiënter om te gaan met data, kennis en informatie. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden in de agrifoodsector worden de mogelijkheden besproken om beschikbare kennis beter te benutten.
  Informatiemodel Landelijk Gebied (IMLG) ontwikkelversie concept 2009 : rapportage, aanbevelingen en advies
  Bulens, J.D. ; Reuvers, M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2065) - 42
  landbouwbeleid - informatie - modellen - informatieverspreiding - subsidies - agrarische bedrijfsvoering - nederland - landbouwpolitiek - informatieanalyse - bedrijfsinformatiesystemen - natuurbeheer - landschapsbeheer - agricultural policy - information - models - diffusion of information - subsidies - farm management - netherlands - agricultural politics - information analysis - management information systems - nature management - landscape management
  Om tot een eerste versie van het IMLG (Informatie Model Landelijk Gebied) te komen is een inventarisatie gemaakt van de informatie die voor LNV relevant is. Dit is gedaan aan de hand van use cases uit de dagelijkse praktijk van LNV. Deze use cases zijn geprioriteerd om in een eerste stap tot het IMLG te komen. Er zijn twee belangrijke regelingen, de bedrijfstoeslagregeling (BTR) en de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) en de use case Dierziekte uitgewerkt in wat de ontwikkelversie IMLG (concept: 2009) is geworden. Geadviseerd is deze versie door te ontwikkelen naar een volledige operationele versie. Hiermee wordt informatie van zowel LNV als IPO vergelijkbaar en integreerbaar. Een IMLG kan daarmee niet tot alleen het domein van LNV gerekend worden. De toekomstige Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt een nieuwe referentiekaart voor geheel Nederland, en daarmee ook voor het landelijk gebied. In de doorontwikkeling van het IMLG zal nadrukkelijk naar een goede integratie van het IMLG en de Basisregistratie.
  Business process modelling in demand-driven agri-food supply chains : a reference framework
  Verdouw, C.N. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Adrie Beulens, co-promotor(en): Jacques Trienekens. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857105 - 185
  voedselketens - agro-industriële sector - vraag - informatieverwerking - informatiesystemen - modellen - agro-industriële ketens - ketenmanagement - bedrijfsinformatiesystemen - food chains - agroindustrial sector - demand - information processing - information systems - models - agro-industrial chains - supply chain management - management information systems
  Keywords: Business process models; Supply chain management; Information systems; Reference information models; Market orientation; Mass customisation; Configuration; Coordination; Control; SCOR; Pot plants; Fruit industry

  Abstract

  The increasing volatility and diversity of demand urge agri-food supply chains to become more demand driven, i.e. sensitive and responsive to demand information of the ultimate consumer. Companies that participate in demand-driven supply chains must manage a high variety and variability of supply chain configurations to meet the specific requirements of their customers. Business process models can be valuable means to achieve this by supporting the design of customised supply chain configurations and subsequently the engineering of enabling information systems.
  However, existing reference process models do not sufficiently support specific requirements in demand-driven agri-food supply chains. Therefore, this dissertation aims to design a reference framework for business process modelling that i) is setup to enable the instantiation of various specific supply chain configurations, ii) supports a seamless translation of high-level supply chain designs to detailed information engineering models, and iii) is sector-specific i.e. contains domain-specific knowledge for the agri-food sector.

  The research started with the definition of basic design requirements based on literature review and subsequently existing reference models were assessed on these requirements. Based on this assessment and the reviewed literature, a generic framework was constructed. This generic framework was applied, evaluated and refined in three different case studies: i) an explorative multiple case study in the Dutch flower industry, ii) an in-depth multiple case study in the European fruit industry, and iii) a single case study in the Dutch flower industry on implementation of the framework in configurable process models.

  The main result of this thesis is the design of a framework for reference process modelling in demand-driven agri-food supply chains. The framework provides concepts and a toolkit for modelling a wide variety of supply chain configurations from standard model components. As such, it enhances shared understanding and reuse of process knowledge in supply chain design and information systems engineering.
  The framework consists of two parts: i) an object system definition and ii) a toolbox for modelling the defined object system.
  The object system definition provides typologies of the main elements of supply chain configurations, i.e. business processes, product units, control systems and coordination mechanisms.
  The toolbox provides the representation power for modelling the defined object system. It identifies three types of supply chain process models:
  1. Product Flow Models: visualise the allocation of basic transformations to supply chain actors and the related product flows from input material into end products;
  2. Thread Diagrams: visualise how order-driven and forecast-driven processes are decoupled in specific supply chain configurations (positions Customer Order Decoupling Points), and how interdependences between processes are coordinated;
  3. Business Process Diagrams: depict the sequence and interaction of control and coordination activities (as identified in Thread Diagrams) in an executable notation.
  For each process model type, the toolbox contains i) standard model building blocks (reference components), ii) a method to configure specific diagrams (configuration tree), and iii) pre-configured models (reference templates) that capture reusable knowledge abstracted from the case studies. The toolbox also includes a conceptual architecture for implementation of enabling information systems.

  The main addition of this thesis to existing theory is the design of an innovative artefact: a new framework that captures the concepts needed to design adequate reference process models in demand-driven agri-food supply chains. Therefore, the thesis has defined, developed and evaluated the representation power needed to model a wide variety of supply chain configurations as specific networks with different allocations of business processes to supply chain participants and different modes of control and coordination. More specifically, three additional contributions can be mentioned.
  First, the research has applied the concept of mass customisation to reference process models, which implies that customised models are configured from a repository of standard building blocks i.e. predefined model components. As such, it contributes to the emerging field of process model configuration, which is a relatively new research area.
  Second, the research has developed a framework that combines process models at different levels of abstraction for two main purpose of usage: supply chain design and information systems engineering. As such, it contributes to the development of a common conceptualisation and consistent terminology of these two research streams.
  Third, the research has applied the framework to specific agri-food sectors, i.e. pot plants and fruit supply chains. As such, it has developed sector-specific reference process models for pot plants and fruit supply chains, which do not yet exist.

  The main practical value of the framework helps to map, in a timely, punctual and coherent way, the business processes of the supply chain configurations that a company must manage in order to fulfil the different demand requirements of their customers. The framework is designed for demand-driven supply chains that aim to provide a rapid and customised response to volatile demand. We have argued that this imposes stringent demands on information systems and requires. The designed framework supports the ability to design and implement customised supply chain configurations by supplying business and ICT professionals with concepts and a toolkit for modelling a wide range of supply chain configurations. As such, although designed for demand-driven supply chains, the framework is a general tool for supply chain modelling.
  Milieu- en economiemaatregelen Evaluatie met MEBOT
  Dijk, W. van; Schreuder, R. ; Pauw, J. - \ 2009
  simulatiemodellen - gewasbescherming - normen - drift - pesticiden - bedrijfsinformatiesystemen - vollegrondsgroenten - beslissingsondersteunende systemen - simulation models - plant protection - standards - drift - pesticides - management information systems - field vegetables - decision support systems
  Posterpresentatie. Om te voldoen aan diverse milieunormen op het gebied van gewasbescherming zijn diverse maatregelen beschikbaar. Voor een goede evaluatie van deze maatregelen moeten zowel de milieutechnische als economische effecten op gewas- en bedrijfsniveau in kaart worden gebracht. Het bedrijfsmodel MEBOT is hiervoor een geschikt instrument
  Bestrijding late koolvlieg in spruitkool
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Kruistum, G. van - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV - 22
  brassica oleracea var. gemmifera - delia radicum - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfsinformatiesystemen - insectenplagen - brassica oleracea var. gemmifera - delia radicum - cultural control - plant diseases - plant protection - management information systems - insect pests
  In spruitkool is de late koolvlieg een specifiek probleem, omdat er ook eitjes afgezet worden onder de buitenste blaadjes van de zich ontwikkelende spruitjes. Enkele aangetaste spruiten vervuilen bij de oogst relatief grote partijen. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat door verschillende maatregelen toe te passen er wel een reductie in aantasting kan worden bewerkstelligd. Ten eerste is het telen van een minder gevoelig ras van belang. Het reduceren van het sulfaatgehalte in de bodem bij een voldoende stikstofvoorziening kan mogelijk ook de eileg reduceren. Het toepassen van ondergroei met klaver of een verregaande vorm van mengteelt reduceert de aantasting aanzienlijk, maar is economisch niet rendabel. Het tijdig signaleren van de koolvlieg met geurvallen en ondersteuning van een computermodel in combinatie met een effectief vliegdodend middel, is op dit moment de beste methode voor een effectieve bestrijding.
  Bodemmanagementinformatiesysteem voor de biologische kasteelt
  Visser, P.H.B. de; Voogt, W. ; Marcelis, L.F.M. ; Heinen, M. ; Evert, F.K. van - \ 2007
  teelt onder bescherming - bodembeheer - biologische landbouw - informatiesystemen - glastuinbouw - bodemkwaliteit - bedrijfsinformatiesystemen - protected cultivation - soil management - organic farming - information systems - greenhouse horticulture - soil quality - management information systems
  Een bodemmanagementinformatiesysteem voor de biologische kasteelt geeft telers ondersteuning bij het bereiken van een goede bodemkwaliteit
  Standaardisatie in ruimtelijke informatievoorziening op het agrarisch bedrijf : boeren zonder ruis : ruimte voor Geo-informatie
  Wal, T. van der; Janssen, H. - \ 2006
  Agro Informatica 19 (2006)2. - ISSN 0925-4455 - p. 28 - 31.
  geografische informatiesystemen - informatiesystemen - landbouw - agrarische bedrijfsvoering - standaardisering - bedrijfsinformatiesystemen - geographical information systems - information systems - agriculture - farm management - standardization - management information systems
  Het RGI project GEOboer richt zich op de ontsluiting en uitwisseling van geo-informatie tussen het agrarisch bedrijf, de overheid en dienstverleners. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van geomatica toepassingen op bedrijfsniveau, waarbij ook het belang van standaardisatie wordt onderstreept
  Improving research management: institutionalization of management informations systems in national agricultural research organisations in Sub Saharan Africa
  Webber, H. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Adrie Beulens; Gert Jan Hofstede; D. Horton. - [S.l. ] : S.n. - ISBN 9789085043898
  bedrijfswetenschap - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksinstituten - kennis - zuidelijk afrika - informatiesystemen - bedrijfsinformatiesystemen - kennismanagement - management science - agricultural research - research institutes - information systems - knowledge - southern africa - management information systems - knowledge management
  Agricultural research management in the public sector in Sub Saharan Africa suffers from a lack of relevant, timely and accurate information on which to base decision-making. Developments in Management information systems over the past several years have been dramatic and can offer research managers in developing countries a great deal of help in the orderly capture, processing and presentation of information for decision-making. This thesis describes case study research on institutionalization of a MIS in National Agricultural Research Organizations in Sub Saharan Africa. Full MIS institutionalization is defined as the continuous and integrated use of MIS by NAROs' staff for data collection, and data processing into information and decision-making in NAROs' research management processes.The MIS software package INFORM (Information for Agricultural Research Management) was designed and developed by ISNAR (The International Service for National Agricultural Research) in the early 1990s in collaboration with developing countries' NAROs and implemented in several countries in Africa, Asia and Latin America.

  The institutionalization of the latest version INFORM-R and INFORM- Light in the annual research management cycle of priority setting, planning, budgeting, monitoring, evaluation and reporting of Sub Saharan African NAROs was found to be inadequate. Issues such as data collection and use, adequacy of the MIS software packages, leadership, information management capacity, organizational structure etc. were initially considered as problem factors. The goal of the study is to get insight into factors affecting positively and negatively institutionalization and the continuous and integrated use and maintenance of the MISin NAROs in Sub Saharan Africa. The objectives are fourfold: to evaluate the extent of institutionalization, to identify factors that promoted (critical success factors) and frustrated (critical failure factors) institutionalization,to evaluate the contribution of MIS to agricultural research management, and to recommend a method of working for institutionalizing MIS.

  Based on the goal and objectives, we attempted to answer three questions: (1) to what extent is MIS institutionalized in Sub Saharan African NAROs? (2) What key factors promoted (critical success factors) and frustrated (critical failure factors) institutionalization of the MIS in Sub Saharan African NAROs? (3) How does institutionalization of MIS improve research management and performance of Sub Saharan African NAROs? Based on our literature review, a causal model for MIS institutionalization was developed and used to design a questionnaire and face-to-face interviews in four countries (NAROs) in Sub Saharan Africa: CSIR Ghana, DRD Tanzania, NARO Uganda and ZARI Zambia. Quantitative and qualitative data were collected from managers and researchers in these NAROs. The quantitative data were analysed by statistical means, frequency, correlation and regression in SPSS, and the qualitative data were analysed using (a self designed) MIS institutionalization database.

  Regarding the question on critical factors of success and failure, we conclude that leadership involvement is the most important critical success factor that strongly and significantly correlates with institutionalization of MIS in Sub Saharan African NAROs. This implies that the more NAROs' leaders (especially the Director General, Permanent Secretary or Minister of Agriculture) get involved in the institutionalization of MIS, the greater the chance of success. Other critical factors such as adoption, adaptation, government support, ICT Infrastructure, organizational structure and culture, and transparency in information sharing also contribute to the success of institutionalization. The major critical failure factors that frustrate institutionalization are lack of funds, user resistance to change and lack of MIS policy/strategy guidelines. Based on these results an impact model for institutionalization has been designed.

  Considering the results of the question on how MIS improved research management, we conclude that MIS enables NAROs to organize their data and generate information for timely decision-making on their annual research management cycle. Annual reports generated from MIS improve NAROs internal performance, in terms of NAROs being able to show accountability, relevance and sense of continuity to their stakeholders and beneficiaries. Website publications generated from MIS improve NAROs external performance, in terms of NAROs being able to show their achievements to the world. With respect to the results of the question on the extents of institutionalization, we conclude that MIS is still not fully institutionalized in Sub Saharan African NAROs. Zambia and Uganda NAROs scored high while Tanzania and Ghana NAROs scored low. We therefore strongly recommend that the Zambian and Ugandan NAROs can serve as benchmarks of good practices to other NAROs in Sub Saharan Africa wishing to introduce MIS in their organizations.

  Based on these conclusions, we recommend that the Director General, or Permanent Secretary or Minister of Agriculture (depending on the organization structure of a NARO) be the continuous champion of MIS in order to ensure full and continuous institutionalization of MIS in Sub Saharan African NAROs.

  The champion should: include MIS in their organizational vision and support MIS policy and strategy development in NARO, allocate special funds for MIS institutionalization, support and spearhead efforts to acquire funds from partners, donors, governments, or clients, participate in the stages of introduction, adoption, implementation, adaptation and institutionalization of MIS and encourage teamwork, support and finance the procurement of ICT infrastructure (especially Local Area Network) and connectivity of NARO headquarters with remote research stations, support MIS training (especially training of institute/station managers and program leaders, reward MIS coordinators and practitioners by promotion or higher degree training, ensure clear link between NAROs and ministries of agriculture and finance so as to enable funds to reach NAROs in a timely fashion.

  Finally, the above-mentioned recommendations for a MIS champion and other useful recommendations for research managers at stations/institutes, governments (ministries of agriculture and finance), donors, MIS coordinators, and researchers, were used to design a flow chart model for planning and managing MIS projects in NAROs.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.