Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 17 / 17

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Model maakt afwegingen over efficiëntie en automatisering mogelijk
  Kierkels, T. ; Ooster, A. van 't - \ 2012
  Onder Glas 4 (2012). - p. 30 - 31.
  tuinbouwbedrijven - arbeid (werk) - werkorganisatie - arbeidsproductiviteit - efficiëntie - bedrijfskosten - modellen - glastuinbouw - economische analyse - rozen - snijbloemen - tomaten - groenten - market gardens - labour - organization of work - labour productivity - efficiency - operating costs - models - greenhouse horticulture - economic analysis - roses - cut flowers - tomatoes - vegetables
  Arbeid is de grootste kostenpost op het gemiddelde tuinbouwbedrijf. Toch bestond er nog geen instrument om efficiënte arbeidsinzet en automatisering door te rekenen. Agrotechnoloog Bert van ’t Ooster brengt daar verandering in. Het simulatie- en analysemodel GWorkS werkt al voor rozen en trostomaat.
  3D sorteren van kiemplanten werkt sneller en beter
  Kierkels, T. ; Zedde, H.J. van de - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)4. - p. 22 - 23.
  tuinbouwbedrijven - zaailingen - sorteermachines - scheidingsapparaten - automatisering - innovaties - arbeid (werk) - bedrijfskosten - kwaliteitscontroles - glastuinbouw - groenten - tomaten - market gardens - seedlings - sorters - separators - automation - innovations - labour - operating costs - quality controls - greenhouse horticulture - vegetables - tomatoes
  Vorig jaar had de Westlandse Plantenkwekerij in Made nog tientallen uitzendkrachten nodig om in korte tijd enkele miljoenen tomatenonderstammen te sorteren. Dit seizoen staan er drie of vier mensen aan de band. Het bedrijf heeft als eerste in de wereld een sorteerlijn voor jonge planten met 3D technologie. Behalve arbeidsbesparing geeft die ook kwaliteitsverbetering.
  Hogere energie- en onderhoudskosten voor bedrijven met melkrobot
  Jager, J.H. ; Everdingen, W.H. van - \ 2012
  Agri-monitor 2012 (2012)sept. - ISSN 1383-6455 - 3
  melkveehouderij - melkveehouderijsystemen - melkrobots - melkstandinrichtingen - kosten - bedrijfskosten - agrarische bedrijfsvoering - rendement - inkomsten uit het landbouwbedrijf - dairy farming - dairy farming systems - milking robots - milking parlours - costs - operating costs - farm management - returns - farm income
  De laatste jaren hebben veel melkveebedrijven in een nieuw melksysteem geïnvesteerd. De bedrijven die een melkrobot kochten, realiseren dezelfde kasstroom per 100 kg als de bedrijven die in een zij-aan-zijstal investeerden. Wel vallen ze op door hogere kosten voor onderhoud en energie. Bedrijven met een draaimelkstal zijn gemiddeld veel groter dan de andere twee groepen en hebben gemiddeld het hoogste inkomen uit bedrijf, ondanks de forse investeringen. De bedrijven met een zij-aan-zijmelkstal produceren relatief goedkoop en passen vaker dan gemiddeld weidegang toe.
  Helft agrarische ondernemers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid
  Meulen, H.A.B. van der - \ 2009
  Agri-monitor 2009 (2009)april. - ISSN 1383-6455 - 2
  ziektekostenverzekering - verzekering - premies - kosten van voorzieningen - sociale lasten - bedrijfskosten - arbeidsongeschiktheid - health insurance - insurance - grants - utility costs - social costs - operating costs - labour disability
  De kans op arbeidsongeschiktheid is voor agrarische ondernemers groter dan bij veel andere beroepsgroepen. Ongeveer de helft van de ondernemers in de land- en tuinbouw is echter niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
  Bedrijfseconomische vergelijking tussen gaasbak en kuubskist op handels- en exportbedrijven
  Roelofs, P.F.M.M. ; Wildschut, J. - \ 2009
  bloembollen - drogen - kratten - modellen - bedrijfseconomie - bedrijfskosten - arbeid (werk) - ornamental bulbs - drying - crates - models - business economics - operating costs - labour
  Tegenwoordig wordt er in de teelt vrijwel alleen gewerkt met kuubskisten en worden ze ook in de handel gebruikt. Met een model zijn verschillende bedrijfssituaties (scenario’s) doorgerekend. Hiebij de resultaten van een zevental scenarioberekeningen. Bij dit onderzoek wordt gekeken naar alle bloembollen in gaasbakken of alle bloembollen in kuubskisten.
  Kunstmest: invloed van prijsstijging op inkomen
  Bolhuis, J. ; Jager, J.H. - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)februari. - ISSN 1383-6455 - 2
  agrarische economie - kunstmeststoffen - grondstoffenindustrie - landbouwprijzen - bedrijfskosten - inkomen van landbouwers - prijsbepalende factoren - agricultural economics - fertilizers - input industries - agricultural prices - operating costs - farmers' income - price determining factors
  De prijzen van kunstmest stijgen sinds enige tijd fors. Oorzaken zijn de gestegen energieprijzen en de toegenomen vraag naar kunstmest vanwege productiestijgingen bij granen en oliehoudende zaden. De gestegen kunstmestprijzen leiden tot hogere kosten per bedrijf. Op akkerbouwbedrijven is de kostenstijging gemiddeld hoger dan op melkveebedrijven.
  Scenariostudie 100% biologisch voer voor pluimvee
  Vermeij, I. - \ 2005
  Leystad : Animal Sciences Group - 13
  biologische landbouw - pluimveehouderij - voer - bedrijfskosten - bedrijfsresultaten in de landbouw - organic farming - poultry farming - feeds - operating costs - farm results
  In overleg met enkele pluimveehouders en mengvoederfabrikanten zijn enkele scenario’s bedacht voor de overgang naar 95 of 100% biologische grondstoffen. Er worden voor vleeskuikens en leghennen aparte scenario’s doorgerekend. De aanbeveling die uit het onderzoek voorkomt is als volgt: Als de vrijstelling van gangbare grondstoffen per 24 augustus 2005 volledig komt te vervallen en er geen synthetische aminozuren worden toegestaan (zoals nu vastgelegd in de EU-richtlijn), stijgt de kostprijs in de biologische pluimveehouderij fors. De sector zou gebaat zijn bij uitstel van het vervallen van de vrijstelling of bij stapsgewijze invoering van de 100%-eis. Intussen kan de sector werken aan uitbreiding van de beschikbaarheid van eiwitrijke grondstoffen door zelf voedergewassen te telen of door akkerbouwers daartoe te stimuleren.
  Vier jaar primaire mestscheiding op het lagekostenbedrijf = Four years primary manure solids separation on the low cost farm
  Haan, M.H.A. de; Evers, A.G. ; Holshof, G. ; Blanken, K. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Rundvee ) - 60
  melkvee - melkveehouderij - bedrijfskosten - mest - scheiding - fosfaat - stikstof - drijfmest - vloertypen - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - hygiëne - economie - mestverwerking - mestoverschotten - dairy cattle - dairy farming - operating costs - manures - separation - phosphate - nitrogen - slurries - floor type - animal housing - animal welfare - hygiene - economics - manure treatment - manure surpluses
  Primaire mestscheiding lijkt slechts mogelijk perspectief te bieden voor intensieve bedrijven, die mest moeten afvoeren om heffingen te voorkomen. In andere gevallen niet.
  Surface, sprinkler and drip irrigation : a review of some selection parameters
  Jurriens, M. - \ 1982
  Wageningen : International Institute for Land Reclamation & Improvement - 27
  irrigatiesystemen - oppervlakte-irrigatie - beregening met sproeiers - druppelbevloeiing - economische analyse - bedrijfskosten - toepassingen - gebruiksefficiëntie - economische aspecten - irrigation systems - surface irrigation - sprinkler irrigation - trickle irrigation - economic analysis - operating costs - applications - use efficiency - economic aspects
  Wat mag een schapenstal kosten?
  Sonneveld, C. - \ 1978
  Wageningen : Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen - 15
  schapen - schapenhouderij - schapenstallen - bedrijfskosten - kosten van voorzieningen - kostenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - nederland - sheep - sheep farming - sheep housing - operating costs - utility costs - cost analysis - farm results - netherlands
  Onderzoek naar de kostprijs van veredelde rozenstruiken op zaailing-onderstam in Noord-Limburg en Oost-Noord-Brabant : prijspeil voorjaar 1957
  Schupper, J.F.B.M. - \ 1957
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 266) - 31
  rozen - verbetering - siergewassen - kosten - bedrijfskosten - kosten-batenanalyse - tuinbouwbedrijven - nederland - roses - improvement - ornamental crops - costs - operating costs - cost benefit analysis - market gardens - netherlands
  Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen (prijspeil 1949/1950)
  Bos, C. ; Schupper, J.F.B.M. - \ 1950
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 131) - 64
  bloembollen - bedrijfskosten - kosten-batenanalyse - kosten - productiekosten - tulpen - hyacinten - narcissus - boekhouding van landbouwbedrijf - ornamental bulbs - operating costs - cost benefit analysis - costs - production costs - tulips - hyacinths - narcissus - farm accounting
  Onderzoek naar de kostprijzen van bloembollen, een algemene toelichting op de berekeningen en de resultaten van de berekeningen.
  Onderzoek naar de kostprijzen van tulpenbollen : (prijspeil 1948)
  Koppert, G. ; Schupper, J.F.B.M. - \ 1948
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 93)
  bloembollen - agrarische bedrijfsvoering - boekhouding van landbouwbedrijf - bedrijfskosten - economische analyse - tuinbouwbedrijven - kosten-batenanalyse - ornamental bulbs - farm management - farm accounting - operating costs - economic analysis - market gardens - cost benefit analysis
  Onderzoek naar de kostprijs van tulpenbollen. Er is een keuze gemaakt voor de meest representatieve gebieden en bedrijfstypen.
  Onderzoek naar de kostprijzen van stekbieten en zaadbieten
  Anonymous, - \ 1946
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 39)
  wortelgewassen als groente - rode bieten - agrarische bedrijfsvoering - kosten - bedrijfskosten - kosten-batenanalyse - tuinbouwbedrijven - nederland - root vegetables - beetroots - farm management - costs - operating costs - cost benefit analysis - market gardens - netherlands
  Onderzoek naar den kostprijs van hooi in 1943
  Anonymous, - \ 1943
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 29)
  hooi - bedrijfskosten - kosten - kosten-batenanalyse - prijzen - nederland - hay - operating costs - costs - cost benefit analysis - prices - netherlands
  Onderzoek naar den kostprijs van weidehooi in 1942
  Anonymous, - \ 1942
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 18)
  hooi - productiekosten - bedrijfskosten - kosten - kosten-batenanalyse - prijzen - nederland - hay - production costs - operating costs - costs - cost benefit analysis - prices - netherlands
  Onderzoek naar den kostprijs van snijteen en griendhout : (gewas 1942/'43)
  Anonymous, - \ 1942
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Rapport / Landbouw-Economisch Instituut no. 19)
  rijshout - bosproducten anders dan hout - bedrijfskosten - kosten - kosten-batenanalyse - nederland - osiers - non-wood forest products - operating costs - costs - cost benefit analysis - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.