Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==bedrijfsopvolging
  Check title to add to marked list
  Bedrijfsovername : checklist bedrijfsopvolging en -overdracht
  Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Haan, H. de - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI 14-092) - 19
  visserij - vissersschepen - vissers - bedrijfsopvolging - taxatie - financieren - controlelijsten - fisheries - fishing vessels - fishermen - succession - valuation - financing - checklists
  Deze publicatie voorziet in een checklijstlijst voor bedrijfsopvolging en –overdracht ten aanzien van de Nederlandse kottersector. Aandacht wordt geschonken aan: algemene vragen, waardebepaling, financiering en fiscale aspecten. Toegevoegd zijn relevante literatuur en websites.
  Zonnehoeve draagt over met nieuwe rechtsvormen : wordt vervolgd : bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw : deel 34
  Alebeek, F.A.N. van; Stokkers, R. ; Boxtel, M. van - \ 2014
  Ekoland 34 (2014)4. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  multifunctionele landbouw - biologische landbouw - biologisch-dynamische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - agrarisch eigendomsrecht - vennootschappen - bedrijfsopvolging - multifunctional agriculture - organic farming - biodynamic farming - farm management - entrepreneurship - farmers' rights - partnerships - succession
  Complexe multifunctionele bedrijven: hoe draag je die in z’n geheel over? In het vorige nummer de theorie, nu de praktijk. Zonnehoeve in Zeewolde wordt overgedragen aan meerdere ondernemers, en werkt daarbij met in de landbouw ongebruikelijke rechtsvormen.
  Vooral veel kleine bedrijven zonder opvolger
  Bont, C.J.A.M. de; Everdingen, W.H. van - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)april. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 2.
  landbouwsector - bedrijfsopvolging - bedrijfsgrootte in de landbouw - ondernemerschap - agrarische bedrijfsvoering - agricultural sector - succession - farm size - entrepreneurship - farm management
  Het aantal bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw daalt in een vrij hoog tempo. Bedrijfshoofden op grotere bedrijven hebben over het algemeen vaker een opvolger dan die op kleinere bedrijven. Ook verschilt de opvolging per bedrijfstype.
  Ontwikkelingen in de maatschappen
  Bommel, K.H.M. van; Voskuilen, M.J. - \ 2007
  Agri-monitor 2007 (2007)oktober. - ISSN 1383-6455 - 3
  agrarische bedrijfsvoering - landbouwbedrijven - bedrijfsstructuur in de landbouw - bedrijfsopvolging - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - fusies van boerenbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - farm management - farms - farm structure - succession - farm closures - farm amalgamations - farm size - farm development
  De overdracht van een agrarisch bedrijf aan de volgende generatie vindt vaak plaats via een maatschap. Een maatschap geeft de opvolger de mogelijkheid om in het bedrijf de groeien. Ook worden via een maatschap de vaak optredende financiële knelpunten bij een overname in één keer omzeild. Dit artikel gaat in op het aantal gestarte en beëindigde maatschappen ingedeeld naar de leeftijd van de opvolger, de bedrijfsomvang en het type bedrijf.
  Glastuinbouw: hoge bedrijfswaarde knelpunt bij bedrijfsovername
  Meulen, H.A.B. van der - \ 2007
  Agri-monitor 2007 / 13 (2007)5. - ISSN 1383-6455 - p. 9 - 9.
  bedrijfsgrootte in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsopvolging - eigendomsoverdrachten - glastuinbouw - farm size - farm management - succession - property transfers - greenhouse horticulture
  De laatste jaren zijn in de glastuinbouw grootschalige kapitaalsintensieve bedrijven ontstaan. Wanneer op deze bedrijven overname aan de orde komt, zijn er grote sommen geld mee gemoeid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wenst inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van deze ontwikkeling voor het bedrijfsovernameproces. Onder grote glastuinbouwbedrijven zijn in deze studie bedrijven groter dan 5 ha (circa 750 nge) verstaan
  Bedrijfsopvolging onder de loupe
  Everdingen, W.H. van - \ 2006
  Agri-monitor 2006 (2006)februari. - ISSN 1383-6455 - 2
  agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsopvolging - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - aantallen landbouwbedrijven - landbouwtellingen - landbouwbedrijven - farm management - succession - farm closures - farm numbers - agricultural censuses - farms
  De blijvende afname van het aantal agrarische bedrijven maakt duidelijk dat bedrijfsopvolging al lang geen vanzelfsprekendheid meer is. Met name op kleinere bedrijven is vaak geen opvolger aanwezig. Bedrijven met opvolgers zijn dan ook groter en hebben het grootste deel van de totale productie in handen.
  Wie wordt beter van overnemen?
  Wubben, E.F.M. ; Hoeven, P.C.T. van der - \ 2004
  ESB Economisch Statistische Berichten 89 (2004)4426. - ISSN 0013-0583 - p. 79 - 81.
  eigendomsoverdrachten - ondernemerschap - bedrijfsvoering - bedrijfsopvolging - eigendomsverkrijging - property transfers - entrepreneurship - management - succession - acquisition of ownership
  Als de gevolgen van een overname voor de positie van de bestuursvoorzitter in ogenschouw worden genomen, dan blijkt zijn belang vaak tegengesteld te zijn aan dat van zijn aandeelhouders
  Bedrijfsovername in de agrarische sector
  Veen, H.B. van der; Bommel, K.H.M. van; Venema, G.S. - \ 2003
  ESB Economisch Statistische Berichten 88 (2003)4402. - ISSN 0013-0583 - p. D15 - D15.
  familiebedrijven, landbouw - landbouw - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - nederland - family farms - agriculture - property transfers - succession - netherlands
  De kapitaalbehoefte bij bedrijfsovername is in relatie tot het inkomen erg hoog. Daarbij is vanuit de overheid minder steun te verwachten voor specifieke financiële oplossingen voor de bedrijfstak landbouw. De ondernemer is genoodzaakt oplossingen te zoeken voor een andere vorm van vermogensoverdracht. De maatschap biedt daartoe een mogelijkheid
  Bedrijfsopvolgers ambitieus. Percentage bedrijven zonder opvolger in Noord-Holland veel groter dan in Friesland
  Vos, H. - \ 2003
  Veeteelt 20 (2003)5. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 15.
  melkveehouderij - melkvee - melkveebedrijven - landbouwbedrijven - eigendomsoverdrachten - agrarische bedrijfsvoering - nederland - bedrijfsopvolging - friesland - noord-holland - dairy farming - dairy cattle - dairy farms - farms - property transfers - succession - farm management - netherlands - friesland - noord-holland
  Uit een enquête onder 93 melkveehouders in Friesland en Noord-Holland is een betrouwbaar beeld te geven van de bedrijfsontwikkeling, de huidige situatie en toekomstvisie van deze veehouders
  Family farm transfer in Europe : a focus on the financial and fiscal facilities in six European countries
  Veen, H.B. van der; Bommel, K.H.B. van; Venema, G.S. - \ 2002
  The Hague : Agricultural Economics Research Institute (LEI) - ISBN 9789052427225 - 135
  familiebedrijven, landbouw - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - kosten - economisch beleid - europese unie - nederland - denemarken - frankrijk - duitsland - spanje - verenigd koninkrijk - family farms - property transfers - succession - costs - economic policy - european union - netherlands - denmark - france - germany - spain - uk
  Vestigingssteun voor bedrijfsopvolgers in de agrarische sector : een analyse van drie mogelijke varianten
  Veen, H. van der; Bommel, K. van; Venema, G. - \ 2001
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI 6.01.05) - ISBN 9789052426518
  landbouwbedrijven - economische situatie - bedrijfsopvolging - eigendomsverkrijging - economische haalbaarheid - melkveebedrijven - nederland - farms - economic situation - succession - acquisition of ownership - economic viability - dairy farms - netherlands
  In dit rapport is voor drie varianten van vestigingssteun het effect op de financiële positie na de bedrijfsovername onderzocht. De financiële positie na bedrijfsovername is zeer verschillend tussen bedrijven. Deze uitgangssituatie na overname is van essentieel belang voor de levensvatbaarheid. Voor de analyse van de drie varianten is een rekenmodel gemaakt. Van de drie varianten komt de variant zoals die door het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is voorgesteld het beste naar voren: het 'Next Generation Fund'. De opvolger ontvangt bij bedrijfsovername 50.000 gulden, die na 10 jaar moet worden terugbetaald. Dit is met name gunstig voor de liquiditeitspositie van de opvolger. Het effect van vestigingssteun op de levensvatbaarheid valt in het niet vergeleken met de effecten van de verschillen in uitgangssituatie.
  Woonfuncties voor vrijkomende agrarische bedrijven; Verkenning van vraag en aanbod
  Wijnen, C.J.M. ; Sluis, B.J. van der; Hansman, H.J.M. - \ 2000
  onbekend : LEI (Rapport LEI 4.00.08) - ISBN 9789052425795 - 54
  landbouwbedrijven - bedrijfsopvolging - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - bedrijfsgrootte in de landbouw - geografische verdeling - boeren - verandering - huisvesting - nederland - farms - succession - farm closures - farm size - geographical distribution - farmers - change - housing - netherlands
  In de komende jaren zullen talrijke boeren en tuinders ermee stoppen omdat er geen opvolger is. Binnen dit onderzoek is allereerst bekeken hoeveel bedrijven op termijn ermee zullen stoppen, wat de omvang van deze bedrijven is en hoe deze regionaal gespreid zijn. Vervolgens is het aanbod van vrijkomende agrarische bedrijven gerelateerd aan de vraag naar groen wonen. Hierbij is gebruikgemaakt van het WoningBehoefte Onderzoek (WBO) uit 1998. Uit het onderzoek blijkt dat de vraag vele malen groter is dan het aanbod. Dit verschilt echter per regio.
  Eind 40-jarige erfpacht in relatie tot de bedrijfscontinuiteit
  Welten, J. ; Venema, G. ; Luijt, J. - \ 1996
  Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 2.204) - ISBN 9789052423449 - 54
  pachtovereenkomsten - landbouwbedrijven - erfpacht - wettelijke rechten - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - bewoning - pachtstelsel - nederland - flevoland - farm leases - farms - heritable leases - legal rights - property transfers - succession - tenancy - tenure systems - netherlands - flevoland
  Keuzeproces bedrijfsopvolging in de agrarische sector; Een verkenning van problemen en oplossingen
  Spierings, C.J.M. - \ 1996
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek 568) - ISBN 9789052423616 - 47
  agrarische bedrijfsvoering - landbouwbedrijven - nederland - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - farm management - farms - netherlands - property transfers - succession
  Bedrijfsovername in de landbouw : een rekenmodel
  Venema, G.S. ; Overgaauw, J.G.A. - \ 1994
  Den Haag : Landboouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Landbouw 116) - ISBN 9789052422435 - 225
  landbouwbedrijven - financiën - investering - nederland - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - farms - finance - investment - netherlands - property transfers - succession
  Opvolgers van boeren en tuinders : situatie in 1993 en ontwikkelingen
  Hoek, J.M. van den - \ 1994
  Den Haag : LEI-DLO (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO) 517) - ISBN 9789052422725 - 52
  landbouwbedrijven - bedrijfsopvolging - eigendomsoverdrachten - landbouw - tuinbouw - nederland - farms - succession - property transfers - agriculture - horticulture - netherlands
  Bedrijfsopvolgers in de land- en tuinbouw : gegevens 1988
  Hoek, J.M. van den; Spierings, C.J.M. - \ 1992
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek 467) - ISBN 9789052421681 - 51
  landbouwbedrijven - nederland - eigendomsoverdrachten - statistiek - bedrijfsopvolging - farms - netherlands - property transfers - statistics - succession
  Van samenwerking naar bedrijfsoverdracht : cijfers en ervaringen
  Hoek, J.M. van den; Spierings, C.J.M. - \ 1992
  Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Structuuronderzoek 2.197) - ISBN 9789052421568 - 92
  landbouwbedrijven - bedrijfsopvolging - eigendomsoverdrachten - vennootschappen - firma's - nederland - associaties - farms - succession - property transfers - partnerships - firms - netherlands - associations
  Bedrijfsopvolging in Brabant
  Zwieten, D. van - \ 1992
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 73) - ISBN 9789067542418 - 22
  landbouwbedrijven - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - nederland - noord-brabant - farms - property transfers - succession - netherlands - noord-brabant
  Bedrijfsopvolging in Brabant.
  Zwieten, D. van; Oirschot, M. van - \ 1992
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 72) - ISBN 9789067542401 - 144
  landbouwbedrijven - eigendomsoverdrachten - bedrijfsopvolging - nederland - noord-brabant - farms - property transfers - succession - netherlands - noord-brabant
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.