Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 659

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==bedrijfsresultaten in de landbouw
  Check title to add to marked list
  Meer euro's onder de streep in 2014 : Economie op Koeien & Kansen-bedrijven
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2016
  V-focus 13 (2016). - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
  boekhouding van landbouwbedrijf - agrarische economie - melkveehouderij - melkveebedrijven - landbouw en milieu - bedrijfsresultaten in de landbouw - melkproductiekosten - farm accounting - agricultural economics - dairy farming - dairy farms - agriculture and environment - farm results - milk production costs
  In het project Koeien & Kansen (K&K) werken melkveehouders, onderzoekers en adviseurs samen aan het verbeteren van de milieuprestaties, zonder verlies aan inkomen. Het verhogen van de mineralenbenutting krijgt hierbij veel aandacht. Vanaf 2014 heeft het project met het thema ‘water’ extra focus gekregen. Dus extra aandacht voor doelen van de Kaderrichtlijn Water, maar ook voor voldoende kwalitatief goed drinkwater voor het vee en het beperken van nat- en droogteschade.
  Meerwaarde voor vis
  Zaalmink, W. ; Verweij, M. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publicatie 2015-035 ) - 47
  visserij - nederland - belgië - denemarken - circuits - duurzaamheid (sustainability) - agro-industriële ketens - bedrijfsresultaten in de landbouw - coöperaties - elektronische handel - winkels - consumenten - handel - fisheries - netherlands - belgium - denmark - circuits - sustainability - agro-industrial chains - farm results - cooperatives - electronic commerce - shops - consumers - trade
  Deze brochure beschrijft inspirerende voorbeelden van enkele niet-alledaagse afzetmogelijkheden van vis, Het doel is visserijondernemers te stimuleren tot het ontwikkelen van economisch en ecologisch rendabele visketens.
  Hoog weiderendement nodig, ook bij kleine huiskavel en melkrobot : innovatieve huiskavel en melkrobot : innovatieve
  Evers, A.G. ; Holshof, G. ; Haan, M.H.A. de; Galama, P.J. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)1. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 35.
  melkveehouderij - beweidingssystemen - begrazingsproeven - melkprijzen - rendement - bedrijfsresultaten in de landbouw - dairy farming - grazing systems - grazing trials - milk prices - returns - farm results
  Op Dairy Campus in Leeuwarden zijn in 2014 praktijkproeven uitgevoerd onder ‘uitdagende’ omstandigheden: dagelijks omweiden op een kleine huiskavel en stripgrazen met een melkrobot. Bij een lage melkprijs is beweiden snel aantrekkelijk. Voor een zo hoog mogelijk economisch resultaat is het cruciaal om te zorgen voor een goede grasopbrengst en grasbenutting.
  Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2014 : samenvatting
  Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-040) - ISBN 9789086156924 - 39
  landbouw - tuinbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - landbouwsituatie - inkomsten uit het landbouwbedrijf - marktprijzen - agrarische economie - rentabiliteit - agrarische structuur - agriculture - horticulture - farm results - agricultural situation - farm income - market prices - agricultural economics - profitability - agricultural structure
  In dit rapport wordt een beeld gegeven van de actuele economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in Nederland. Voor de land- en tuinbouwbedrijven is het gemiddelde inkomen in 2014 geraamd op 35.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Dat is een daling van 8.000 euro ten opzichte van 2013 die vooral veroorzaakt wordt door een prijsdaling van de producten. Opvallend zijn dit jaar de grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector. De sterkste inkomensstijging in 2014 komt voor rekening van de leghennenhouders na het forse verlies in 2013. De lagere voerkosten zorgen voor de vleeskuikenbedrijven voor een sterke inkomensverbetering. Varkensbedrijven, fruittelers en akkerbouwers incasseren een forse inkomensdaling. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is in 2014 met 2,9% teruggelopen ten opzichte van 2013 tot ruim 65.500 bedrijven. Deze afname is nagenoeg gelijk aan de gemiddelde afname per jaar vanaf 2000. Vooral bij varkens- en glastuinbouwbedrijven was de afname in 2014 opnieuw groot, respectievelijk 6% en 8%.
  Leghennenhouderij in diep dal
  Horne, P.L.M. van; Wisman, J.H. - \ 2014
  Agri-monitor 2014 (2014)june. - ISSN 1383-6455 - 3
  pluimveehouderij - hennen - eieren - prijzen - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - poultry farming - hens - eggs - prices - farm results - returns
  De leghennenhouders ontvangen nu al twee jaar eierprijzen fors onder de kostprijs. Vooral scharrelhennenhouders hebben moeite het hoofd boven water te houden. Het perspectief voor het komende halfjaar is niet gunstig.
  Inkomenseffecten minder koeien houden
  Evers, A.G. ; Haan, M. de - \ 2014
  Koeien & Kansen
  melkveehouderij - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomen van landbouwers - melkveebedrijven - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - mestoverschotten - melkkoeien - melkveevoeding - dairy farming - farm income - farmers' income - dairy farms - farm management - farm results - manure surpluses - dairy cows - dairy cattle nutrition
  In deze notitie wordt berekend wat de inkomenseffecten zijn als een intensief bedrijf met een ruwvoertekort en fors mestoverschot minder koeien gaat houden zodat het ruwvoertekort en mestoverschot kan worden beperkt.
  Toprunderen door genomische kennis
  Veerkamp, R.F. ; Calus, M.P.L. ; Roos, S. de; Geus, B. de - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 30 - 31.
  rundveehouderij - dierveredeling - dierenwelzijn - duurzame veehouderij - duurzame ontwikkeling - bedrijfsresultaten in de landbouw - dna - genotypen - dierlijke productie - tracking en tracing - cattle husbandry - animal breeding - animal welfare - sustainable animal husbandry - sustainable development - farm results - dna - genotypes - animal production - tracking and tracing
  Met de introductie van genomics is het mogelijk om op basis van DNA-testen te voorspellen wat de genetische waarde van een dier in de populatie is. Breed4Food, een samenwerking van vier private partijen en Wageningen UR, wil de kennis over genomische informatie versnellen en samen delen. Dit artikel beschrijft de activiteiten, die worden opgepakt voor de rundveehouderij.
  Invloed bedrijfsvoering akkerbouwers op financieel resultaat en stikstofhuishouding
  Prins, H. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2013
  Wageningen : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-065) - ISBN 9789086156603 - 78
  akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - stikstofkringloop - waterkwaliteit - monitoring - bodemtypen - zandgronden - zware kleigronden - arable farming - farm results - nitrogen cycle - water quality - monitoring - soil types - sandy soils - clay soils
  Onder de vlag van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) heeft het LEI de invloed onderzocht van de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven op het stikstofoverschot, de waterkwaliteit en de financiële bedrijfsresultaten. Met behulp van regressieanalyse met paneldata is nagegaan hoe groot de invloed is van de bedrijfsstructuur en die van de bedrijfsvoering. Het onderzoek betrof de periode 1991-2009, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de grondsoorten zand, klei en löss.
  Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw 2013 : samenvatting
  Meulen, H.A.B. van der; Everdingen, W.H. van; Smit, A.B. ; Silvis, H.J. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-060) - ISBN 9789086156627 - 38
  bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische economie - landbouw als bedrijfstak - inkomsten uit het landbouwbedrijf - rentabiliteit - agrarische structuur - akkerbouw - melkveehouderij - glastuinbouw - vollegrondsteelt - varkenshouderij - pluimveehouderij - nederland - farm results - agricultural economics - agriculture as branch of economy - farm income - profitability - agricultural structure - arable farming - dairy farming - greenhouse horticulture - outdoor cropping - pig farming - poultry farming - netherlands
  De brutoproductiewaarde van de agrarische sector in 2013 is geraamd op ruim 27 miljard euro. Dat is 3,5% meer dan in 2012. De stijging is vooral te danken aan de rundveehouderij, die profiteerde van een fors hogere melkprijs. Maar ook de andere productgroepen laten per saldo een toename van de brutoproductie zien.
  Lager antibioticagebruik op varkensbedrijven gaat gepaard met uiteenlopende diergezondheidskosten
  Puister-Jansen, L.F. ; Wisman, A. - \ 2013
  Agri-monitor 2013 (2013)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  diergezondheid - dierenwelzijn - varkenshouderij - zeugen - kosten - antibiotica - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - animal health - animal welfare - pig farming - sows - costs - antibiotics - farm results - returns
  De totale diergezondheidskosten op zeugenbedrijven zijn in de periode 2005-2012 toegenomen tot 74 euro per zeug (inclusief biggen). Op vleesvarkensbedrijven zijn de kosten voor diergezondheid in dezelfde periode gedaald naar ruim 2 euro per vleesvarken. Bij beide diersoorten zijn de kosten voor antibiotica omlaag gegaan. Op zeugenbedrijven lijkt de daling van het antibioticagebruik samen te hangen met hogere kosten voor vaccinaties. Op vleesvarkensbedrijven is daarentegen geen relatie gevonden tussen aantal dagdoseringen antibioticagebruik en vaccinatiekosten.
  Saldoverschillen consumptieaardappelen door meer kilo’s en hogere prijs
  Meer, R.W. van der - \ 2013
  Agri-monitor 2013 (2013)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  akkerbouw - fabrieksaardappelen - gewasopbrengst - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - arable farming - starch potatoes - crop yield - farm results - returns
  Akkerbouwbedrijven die in de periode 2010 – 2012 een bovengemiddeld saldo behaalden voor consumptieaardappelen, hadden dit niet alleen te danken aan een hogere productie maar ook aan een hogere prijs. Deze bedrijven maakten in 2011 minder gebruik van contracten en waren meer gericht op nieuwe afzetmarkten of producten.
  Meeste open teelten bereiken hoog inkomensniveau in 2012
  Meer, R.W. van der; Stokkers, R. - \ 2013
  Agri-monitor 2013 (2013)juni. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  bedrijfsresultaten in de landbouw - akkerbouw - vollegrondsteelt - tuinbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - rentabiliteit - farm results - arable farming - outdoor cropping - horticulture - farm income - profitability
  In 2012 zorgde krapte op de internationale markten bij vrijwel alle gewassen van de akkerbouw en opengrondstuinbouw voor een hoger prijsniveau. Dit leidde bij de groente- en fruittelers en vooral bij de akkerbouwers tot een sterke stijging van het gemiddelde inkomen. Uitzondering op de regel vormde de bloembollenteelt, waarbij de daling van opbrengsten en prijzen het gemiddelde inkomen van de bedrijven onder druk zette.
  Duurzaamheid in de land- en tuinbouw : meten is weten
  LEI, - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 28
  landbouw - tuinbouw - duurzaamheid (sustainability) - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsresultaten in de landbouw - duurzame ontwikkeling - agriculture - horticulture - sustainability - farm management - farm results - sustainable development
  Het is voor een ondernemer in de agrarische sector essentieel om op basis van betrouwbare gegevens bedrijfsmatige beslissingen te kunnen nemen die een positieve invloed hebben op people, planet en profit.
  Bedrijfsresultaten 2008-2012
  Vliet, A.L.J. van - \ 2013
  Den Haag : LEI Wageningen UR - 27
  bedrijfsresultaten in de landbouw - farm results
  In dit verslag zijn bedrijfsresultaten opgenomen over de LEI-administratie periode 2008-2012.
  Grazing dairy cows in North-West Europe : Economic farm performance and future developments with emphasis on the Dutch situation
  Reijs, J.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. ; Beldman, A.C.G. - \ 2013
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156375 - 124
  melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - beweidingssystemen - weiden - graslandbeheer - melkveevoeding - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - bedrijfsstructuur in de landbouw - toekomst - noordwest-europa - landen van de europese unie - nederland - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - dairy cows - grazing - grazing systems - pastures - grassland management - dairy cattle nutrition - farm results - returns - farm structure - future - northwestern europe - european union countries - netherlands - animal welfare - animal production - dairy cattle
  The dairy sector is an important contributor to food production, economic activity and land use in the European Union. Grazing has long been a traditional element of dairy farming in the EU. Current developments in the dairy sector appear to result in a decline in grazing. The World Society for the Protection of Animals (WSPA) is concerned about this decline, particularly because of consequences for animal welfare, and has commissioned this analysis. This study gives an overview of the current state-of-the-art and expected future developments with respect to grazing in six key target EU countries of WSPA. The study builds to a large extent on local expertise and focuses on economic aspects and farm management issues.
  Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2012 en het productiegetal 2013 zeugenhouderij
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2013
  [Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 6
  varkenshouderij - zeugen - rentabiliteit - indexen - bedrijfsresultaten in de landbouw - normen - prestatieniveau - pig farming - sows - profitability - indexes - farm results - standards - performance
  Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de zeugenhouderij. Dit vindt plaats in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). In het kort wordt beschreven wat de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de varkenshouder betekenen. Vervolgens worden in het kort de berekeningsmethode en de uitgangspunten voor de berekeningen van de waarderingsnormen uiteengezet. Met behulp van deze waarderingsnormen zijn de rentabiliteitsindex en het productiegetal per individueel bedrijf te berekenen.
  Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2012 en het productiegetal 2013 vleesvarkenshouderi
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2013
  [Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 6
  varkenshouderij - vleesproductie - rentabiliteit - indexen - bedrijfsresultaten in de landbouw - normen - prestatieniveau - pig farming - meat production - profitability - indexes - farm results - standards - performance
  Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal. Dit vindt plaats in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). In het kort wordt beschreven wat de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de varkenshouder betekenen. Vervolgens worden in het kort de berekeningsmethode en de uitgangspunten voor de berekeningen van de waarderingsnormen uiteengezet. Met behulp van deze waarderingsnormen zijn de rentabiliteitsindex en het productiegetal per individueel bedrijf te berekenen.
  Rendement eigen vermogen in land- en tuinbouw steunt op herwaardering grond
  Meer, R.W. van der; Jager, J.H. - \ 2013
  Agri-monitor 2013 (2013)april. - ISSN 1383-6455
  landbouwsector - tuinbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - rentabiliteit - agricultural sector - horticulture - farm income - farm results - returns - profitability
  Prestaties van land- en tuinbouwbedrijven worden meestal in kaart gebracht op basis van het verdiende inkomen. Het rendement op het eigen vermogen is een ander beoordelingscriterium. Dit rendement was in de periode 2007-2011 gemiddeld het hoogst bij de akkerbouwbedrijven en het laagst bij de varkensbedrijven.
  Focus op kosten le vert veel op
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2013
  V-focus 10 (2013)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 40.
  melkveehouderij - agrarisch natuurbeheer - bedrijfsresultaten in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - extensieve landbouw - natuurgebieden - friesland - dairy farming - agri-environment schemes - farm results - farm management - extensive farming - natural areas - friesland
  Op de opbrengsten heb je weinig invloed, maar op de kosten wel. Vanuit die basisgedachte runt Koeien & Kansen-deelnemer Richard de Wolff zijn bedrijf. Dit leidt al jarenlang tot bijzonder goede economische prestaties, zo ook in 2011. Van de ruim 106 hectare cultuurgrond die De Wolff in gebruik heeft, bestaat echter ongeveer 25 hectare uit grond van Staatsbosbeheer waar maar beperkt voer van gewonnen kan worden. Zouden deze hectares voor de helft mee worden gerekend, dan komt de intensiteit uit op zo’n 13.000 kg melk per hectare. Om de resultaten van het bedrijf goed te kunnen beoordelen, is een vergelijking gemaakt met een spiegelgroep van bedrijven met een ongeveer overeenkomstige bedrijfsstructuur
  Glastuinbouw: rentabiliteit omhoog, inkomens sub-sectoren lopen uiteen
  Jukema, G.D. - \ 2012
  Agri-monitor 2012 (2012)december. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - bedrijfsresultaten in de landbouw - inkomen van landbouwers - landbouwprijzen - rentabiliteit - greenhouse horticulture - protected cultivation - farm results - farmers' income - agricultural prices - profitability
  De rentabiliteit en het inkomen van glastuinbouwbedrijven verbeteren in 2012 ten opzichte van 2011. Met name de snijbloemenbedrijven doen het in 2012 beter. Bij glasgroenten herstelt de rentabiliteit van het slechte jaar 2011, maar is het inkomen nog laag. Bij pot- en perkplantenbedrijven is sprake van een marginale toename van de rentabiliteit.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.