Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 25

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==bedrijventerreinen
Check title to add to marked list
Inter-organizational collaboration in bio-based business : sustainability-oriented networks inagro-industrial parks
Nuhoff-Isakhanyan, Gohar - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577695 - 194
biobased economy - sustainability - agribusiness - cooperation - agroindustrial sector - business parks - network analysis - netherlands - sustainable development - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - landbouwindustrie - samenwerking - agro-industriële sector - bedrijventerreinen - netwerkanalyse - nederland - duurzame ontwikkeling

Globally, bio-based business is often perceived as sustainable, because its renewable production can potentially lower carbon and greenhouse emissions by substituting fossil-fuel-based production, reduce environmental sourcing problems, and create turnover and jobs. However, bio-based business can also bring sustainability challenges. Urged to exploit innovative solutions and further enhance their sustainability performance, organizations engaged in bio-based activities extensively search for collaboration possibilities with new partners. Inter-organizational collaboration is considered as mechanism to enhance sustainability. This thesis explores the ways inter-organizational collaboration in bio-based business in general and in agro-industrial parks in particular can enhance sustainability.

Beheer en onderhoud van paddenvoorzieningen
Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)114. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - business parks - standing water - wildlife passages - nature management
Faunavoorzieningen aanleggen is vaak een hele klus. Helaas is met de aanleg nog niet gegarandeerd dat bijvoorbeeld padden en kikkers een veilige oversteek hebben bij een weg. Daarom is het goed om bij de aanleg meteen ook al een beheer- en onderhoudsplan te maken. Relatief eenvoudige voorzieningen voor padden en kikkers, zullen zonder onderhoud namelijk binnen enkele jaren nutteloos blijken.
OnderhoudsPad : beheer en onderhoud van mitigerende maatregelen voor de gewone pad (Bufo bufo) aan de Horalaan en in het Horapark in de gemeente Ede
Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2627) - 31
amphibia - bedrijventerreinen - stilstaand water - wildpassages - natuurbeheer - veluwe - business parks - standing water - wildlife passages - nature management
Voor de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein ENKA tot een nieuwbouwlocatie hebben Grondbank Bennekomseweg Ede CV en de gemeente Ede mitigerende- en compenserende maatregelen genomen voor de aanwezige paddenpopulatie. Zo zijn er paddentunnels, paddenschermen en paddenpoelen aangelegd om ook in de toekomst de paddenpopulatie duurzaam te kunnen laten voortbestaan. De gemeente Ede neemt het beheer en onderhoud van de genomen maatregelen voor haar rekening. In dit rapport een beheer- en onderhoudsplan voor het gebied.
Eindrapportage: Bedrijven voor Bijen
Cornelissen, B. ; Alebeek, F.A.N. van; Berg, W. van den - \ 2015
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 46
apidae - wilde bijenvolken - detectie - drachtplanten - biodiversiteit - bedrijventerreinen - stadsomgeving - openbaar groen - bestuivers (dieren) - participatie - wilde bloemen - insecten - wild honey bee colonies - detection - pollen plants - biodiversity - business parks - urban environment - public green areas - pollinators - participation - wild flowers - insects
In het project “Bedrijven voor Bijen” (2012 – 2014) hebben verschillende partijen, waaronder De Gasunie en Wageningen UR, onderzocht hoe en met welke maatregelen populaties van bijen op bedrijventerreinen en in industriële infrastructuur versterkt kunnen worden. Het onderzoek bestaat uit drie onderzoekslijnen: a) Bijen op leidingtracés van de Gasunie, b) Bijen in de stad en c) beheer van gazons voor bestuivers. Dit rapport beschrijft de resultaten van de drie studies.
Bloeiende bedrijventerreinen. Economische analyse ten ondersteuning presentatie
Bos, E.J. - \ 2014
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 20
bedrijventerreinen - bedrijven - beplantingen - biodiversiteit - kosten-batenanalyse - belevingswaarde - groene daken - alblasserwaard - vijfheerenlanden - business parks - businesses - plantations - biodiversity - cost benefit analysis - experiential value - green roofs
De Green Deal Blauwzaam Lint streeft onder meer naar het creëren van meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met de helpdeskvraag wordt beoogd om ondernemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te enthousiasmeren om (meer) groen aan te gaan leggen op of nabij hun bedrijventerrein. In dit onderdeel van de helpdeskvraag wordt daartoe een economische analyse uitgevoerd voor de aanleg van groen op bedrijventerreinen. De economische analyse is indicatief van aard en geeft een indruk van de belangrijkste effecten van de aanleg van groen op bedrijventerreinen, alsmede de mogelijke orde van grootte van (economische) baten.
Circulaire economie en behoud van natuurlijk kapitaal - Paper
Smits, M.J.W. ; Burg, S.W.K. van den; Verburg, R.W. - \ 2013
LEI, onderdeel van Wageningen - 12
recycling - kringlopen - economische ontwikkeling - cradle to cradle - bedrijventerreinen - fosfaat - reststromen - algenteelt - omega-3 vetzuren - karpet - netten - biobased economy - cycling - economic development - business parks - phosphate - residual streams - algae culture - omega-3 fatty acids - carpet - nets
In deze paper worden vier inspirerende voorbeelden van circulaire productieprocessen in Nederland beschreven en geanalyseerd. De centrale vraag daarbij is hoe de circulaire economie kan bijdragen aan instandhouding van het natuurlijk kapitaal. Het natuurlijk kapitaal omvat zowel grondstoffen als biodiversiteit.
Renkums Beekdal geopend : effecten sanering en herinrichting voormalig bedrijventerrein
Vader, J. ; Gaaff, A. ; Mansfeld, M.J.M. van; Deursen, W.P.A. van - \ 2013
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-nota : Regionale economie & ruimtegebruik ) - 80
beekdalen - natuurontwikkeling - fauna - migratie - bedrijventerreinen - regionale planning - economische evaluatie - gelderland - brook valleys - nature development - migration - business parks - regional planning - economic evaluation
Door het project herinrichting Renkums Beekdal zijn de bedrijven van het bedrijventerrein Beukenlaan verplaatst naar andere bedrijfslocaties. Het vertrek van Vredestein was cruciaal voor het opheffen van het hele terrein. Op de Beukenlaan kon zo ruimte worden gemaakt voor natuurherstel en de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. De uitvoering van dit project heeft een groot aantal effecten voor Renkum en omgeving. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de effecten.
Adaptief vermogen van bedrijven in buitendijks gebied : inventarisatie van strategieën voor hoog water bij buitendijks gevestigde bedrijven in het Waddengebied
Klostermann, J.E.M. ; Koperberg, Y. ; Smale, A. ; Slager, K. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2444) - 154
hoogwaterbeheersing - overstromingen - klimaatverandering - bedrijventerreinen - havens - veiligheid - risicobeheersing - groningen - friesland - waddenzee - flood control - floods - climatic change - business parks - harbours - safety - risk management - wadden sea
Buitendijks gevestigde bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid en het voorkomen van schade door een overstroming. Door klimaatverandering kan de kans op een overstroming toenemen. Daarom is in opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied onderzoek gedaan naar de ‘vulnerability’ en ‘adaptive capacity’ van buitendijks gevestigde bedrijven. Het betreft de havens van Delfzijl, Eemshaven en Den Helder. En de veerdam Holwerd, Nes en Ballumerbocht (Ameland). In dit onderzoek is aan de bedrijven gevraagd welke strategieën ze hebben om met overstromingen om te gaan. Ook is gekeken naar de rol van de overheid en is geprobeerd de potentiële schade in buitendijkse gebieden te berekenen. Er is geen reden voor paniek. Alleen in zeer extreme gevallen zullen de buitendijkse gebieden overstromen, en in die gevallen kunnen bedrijven het zien aankomen. Bovendien beschikken veel bedrijven in de haven zelf over de middelen om te handelen in geval van een overstroming. Daarvoor is wel een betere bewustwording noodzakelijk en betere informatie. Met name in de informatievoorziening hebben de overheden een rol; ook al zijn buitendijkse bedrijven formeel zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. De bedrijven zelf zouden geen overstroming moeten afwachten voordat ze over dit risico gaan nadenken. Preventie is vrijwel altijd goedkoper dan de schade die een (onverwachte) overstroming oplevert.
Advies BIZ-buitengebied : samen investeren in de gastvrijheidseconomie
Blaeij, A.T. de; Polman, N.B.P. ; Borgstein, M.H. - \ 2012
bedrijventerreinen - bedrijven - regionale economie - business parks - businesses - regional economics
Dit advies is geschreven als antwoord op een vraag van het ministerie van EL&I naar de mogelijkheden van bedrijveninvesteringszones (BIZ) voor de gastvrijheidseconomie in het buitengebied. Alle bedrijven die profiteren van recreanten en toeristen zijn in dit advies gedefinieerd als gastvrijheidseconomie.
Verrommeling op de Veluwe?
Heijman, W.J.M. ; Hoofwijk, H. ; Heide, C.M. van der - \ 2012
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 29 (2012)2. - ISSN 0169-6300 - p. 83 - 92.
landschap - kwaliteit - bedrijventerreinen - nadelige gevolgen - landschapsanalyse - veluwe - landscape - quality - business parks - adverse effects - landscape analysis
Dit artikel beschrijft de invloed van bedrijventerreinen op natuur en landschap van de Veluwe. Er is gekeken naar de omvang en locatie van individuele bedrijven en van bedrijventerreinen. Op de Veluwe is sprake van veel versnipperde bedrijvigheid. Uit het verrichte onderzoek blijkt echter dat (toekomstige) vraag en aanbod van bedrijven en bedrijventerreinen redelijk goed op elkaar aansluiten. Wel liggen bedrijven en bedrijventerreinen vaak in gebieden met hoge landschappelijke en natuurwaarden.
Naar een BioValley in Nederland : clustering van biologische bedrijven: voorwaarden en voordelen
Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2012
Ekoland 32 (2012)2. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - samenwerking - bedrijventerreinen - landbouwbedrijven - landbouwgrond - clustering - organic farming - farm management - cooperation - business parks - farms - agricultural land
Uitgaande van de ervaringen met het eerste cluster van biologische bedrijven in Nederland, de Bronsweg nabij Lelystad, onderzocht PPO Wageningen UR de voorwaarden voor een nieuwe, verbeterde versie. Dat leidde tot twee modellen: het grondgebonden cluster BioValley en het grondloos cluster BioPort.
De Veluwe tussen de bedrijven door : conflicten met natuur en landschap: een analyse van het bedrijventerreinenbeleid
Runia, M. ; Vliet, M. van; Heijman, W.J.M. ; Hoofwijk, H. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 268) - ISBN 9789085857242 - 64
regionale planning - bedrijventerreinen - landschap - natuurwaarde - kwaliteit - overheidsbeleid - veluwe - regional planning - business parks - landscape - natural value - quality - government policy - veluwe
Dit rapport geeft een overzicht van recent overheidsbeleid op het gebied van door bedrijventerreinen veroorzaakte ‘verrommeling van het landschap’. Verder beschrijft het de vraag naar en het aanbod van bedrijventerreinen op de Veluwe. De kern van het rapport is de behandeling van knelpunten in het beleid die leiden tot ongewenste elementen in het landschap. Tot slot bespreekt het rapport de vraag welke invloed bestaande bedrijventerreinen hebben op landschappelijke waarden.
Storende elementen in beeld : de impact van menselijke artefacten op de landschapsbeleving nader onderzocht
Vries, S. de; Custers, M.H.G. ; Boers, J. - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 204) - 112
windmolens - windenergie - grote landbouwbedrijven - landschap - milieueffect - nederland - bedrijventerreinen - landschapsbeleving - 3d visualisatie - windmills - wind power - large farms - landscape - environmental impact - netherlands - business parks - landscape experience - 3d visualization
Om beleidsopties in beeld te brengen, is de invloed onderzocht van de vormgeving van een drietal doorgaans vrij storende elementen op de impact die deze elementen hebben op de aantrekkelijkheid van het landschap. Het betreft windturbineparken, bedrijventerreinen en grote stallen. Bij alle drie elementen is gekeken naar het effect van mitigerende maatregelen, meestal in de vorm van beplanting, alsmede naar het afstandsverval van de impact. Voor windturbineparken is verder gekeken naar het aantal turbines, de hoogte van de masten en de opstelling. Voor bedrijventerreinen waren dit het soort terrein, de omvang, en de hoogte. Voor grote stallen waren het de lengte en het gebruikte materiaal voor de wanden, respectievelijk het dak. Een en ander is systematisch onderzocht middels foto’s en realistische fotomontages, waarbij een beoordelaar slechts één variant van (een element in) een bepaald landschap voorgelegd kreeg. De beoordelaars waren ruim 2000 leden van een panel van het onderzoeksbureau GfK.
Biopark Terneuzen: succesvolle samenwerking tussen glastuinbouw en chemische industrie in industrieel agropark
Moolenburgh, D. - \ 2010
TransForum
agro-industriële complexen - duurzaamheid (sustainability) - clustering - afvalhergebruik - innovaties - regionale planning - biobased economy - zeeuws-vlaanderen - bedrijventerreinen - agroindustrial complexes - sustainability - clustering - waste utilization - innovations - regional planning - biobased economy - zeeuws-vlaanderen - business parks
Agroparken bieden grote mogelijkheden om op een beperkte ruimte substantiële duurzaamheidswinst te realiseren door verschillende bedrijven slim met elkaar te verbinden. Zo worden restproducten gebruikt in andere producten en wordt voorkomen dat restproducten als afval in ons milieu terechtkomen. Afval als grondstof dus. Ruimtelijke clustering van bedrijven heeft bovendien als voordeel dat het transport van het ene bedrijf naar het andere aanzienlijk beperkt kan worden en dat er minder ruimte nodig is voor de huisvesting van de bedrijven.
Technisch groen Looveer : een oplossing voor Westervoort?
Kuypers, V.H.M. ; Heutinck, L.B.M. ; Winkler, T. ; Kroes, J. de - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2029) - 48
industrieterreinen - landschap - kwaliteit - milieubeheer - nederland - windsingels - landschapsbeleving - bedrijventerreinen - gelderland - gelderse poort - governance - industrial sites - landscape - quality - environmental management - netherlands - shelterbelts - landscape experience - business parks - gelderland - gelderse poort - governance
In dit rapport is technisch groen onderzocht als oplossing voor verschillende vormen van milieuhinder in Westervoort van het bedrijventerrein Looveer, gelegen aan de overzijde van het Pannerdens Kanaal in de Huijssense Waarden. Verschillende groene oplossingen zijn verkend in een interactief proces met de bedrijven, de omwonenden en de betrokken overheden. Het gebied is door de rivierverruiming ter plaatse voor een groot deel al op de schop genomen en er kan met een gerichte landschappelijke aanpassing veel aan het dagelijkse ongerief van de bewoners van Westervoort worden gedaan. Doordat strikt genomen de normen voor milieuhinder niet in het geding zijn, is het voor de omgeving onduidelijk wie zich aangesproken moet voelen als initiatiefnemer. De conclusie van het rapport is dat technisch groen maar een klein deel van het werkelijke probleem (irritante geluidjes, grof stof en horizonvervuiling) oplost. Als belangrijkste probleem kwam het gebrek aan communicatie tussen de directe en indirecte belanghebbenden boven drijven. Samen was er vrij snel een set van oplossingen gevonden, die in ieders belang kan worden gerealiseerd. Nu nog de daad bij het woord voegen.
Moerdijk milieuwinst mogelijk? : onderzoek naar de effecten op milieu en leefbaarheid van de aanleg van een nieuw logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk
Blitterswijk, H. van; Heutinck, L.B.M. ; Vries, E.A. de - \ 2009
Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Alterra-rapport 1879) - ISBN 9789085851837 - 28
regionale planning - transport - milieueffect - milieubeleid - sociaal welzijn - levensomstandigheden - nederland - bedrijventerreinen - logistiek - milieu-analyse - noord-brabant - regional planning - environmental impact - environmental policy - social welfare - living conditions - netherlands - business parks - logistics - environmental analysis
De Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk (SBBM) probeert te voorkomen dat rijk, provincie en de gemeente Moerdijk een nieuw logistiek bedrijventerrein van 150 ha ontwikkelen in het buitengebied van Moerdijk. Omdat de SBBM twijfels had bij de argumentatie van de overheden, heeft zij de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de milieueffecten en de gevolgen voor de leefbaarheid van de aanleg van dit bedrijventerrein. De aanleg van het bedrijventerrein levert financiële middelen op waarmee de gemeente een aantal knelpunten kan oplossen. Bedrijven die in de kleine kernen hinder opleveren en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen kunnen naar elders worden verplaatst. De gemeente claimt dat er sprake is van milieuwinst en van verbetering van de leefbaarheid. Alterra heeft onderzocht in hoeverre het totaal aan projecten winst oplevert voor milieu en leefbaarheid. Uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van milieuwinst, maar van verplaatsing van effecten op het milieu. Verder blijkt dat de leefbaarheid in de kernen inderdaad vooruit gaat. In de omgeving van het logistieke park en langs de toegangs- en snelwegen verslechtert de leefbaarheid, mede door nieuw aangetrokken bedrijvigheid, maar hiervan ondervinden minder woningen overlast dan in de oude situatie.
Niet-landbouwkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen : schatting van terreintypen en verbruik voor de eindevaluatie van de Nota duurzame gewasbescherming
Kempenaar, C. ; Kruijne, R. ; Spijker, J.H. - \ 2009
Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 637) - 32
landgebruik - oppervlakte (areaal) - pesticiden - statistiek - wegen - recreatie - openbaar groen - bedrijventerreinen - natuur - land use - acreage - pesticides - statistics - roads - recreation - public green areas - business parks - nature
In 2009 is een onderzoek gedaan naar het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden buiten de landbouw. Deze cijfers zijn bedoeld om in een latere fase de relatieve bijdrage van het niet-landbouwkundig verbruik van middelen aan de waterkwaliteit in te kunnen schatten. Areaalcijfers voor de typen grondgebruik en categorieën objecten werden verzameld uit diverse bodem- en grondgebruikstatistieken. De volgende vormen van grondgebruik zijn onderscheiden: wegen, waterwegen, defensieterreinen, spoorwegen, bedrijfsterreinen, agrarische bedrijfsterreinen, woningen, landgoederen, volkstuinen, tuincentra, bos en natuur, openbaar groen, recreatie, sportterreinen. Het totale verbruik in 2008 werd geschat op 245 ton actieve stof toegepast op in totaal 1,7 miljoen ha. Dit komt overeen met een gebruik van 0,14 kg werkzame stof per ha. Ten opzichte van 1998 was het geschatte verbruik in 2008 licht gedaald (-3%) terwijl het areaal licht toegenomen (+ 5%) was.
Co-design van agroparken voor metropolitane landbouw
Mansfeld, M.J.M. van; Smeets, P.J.A.M. - \ 2009
Syscope Magazine 2009 (2009)21. - p. 15 - 21.
intensieve landbouw - intensieve productie - systeeminnovatie - bedrijventerreinen - logistiek - intensive farming - intensive production - system innovation - business parks - logistics
Sinds 2000 werken onderzoekers van Wageningen UR aan het concept agroparken, samen met andere kennispartners, overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Bij het ontwerpen wordt gebruik gemaakt van de kennis en kunde en het innovatievermogen van alle deelnemers. Naast parken in Nederland zijn inmiddels ook dergelijke parken in India en China in ontwikkeling
Ecologische dynamiek in een economisch dynamische omgeving : een juridische verkenning van de mogelijkheden om een ecologische en economische dynamiek in kustgebieden te combineren
Woldendorp, H.E. ; Slim, P.A. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1846)
flora - fauna - natuurbescherming - wildbescherming - duingebieden - nederland - bedrijventerreinen - natura 2000 - natuurbeschermingsrecht - flora - fauna - nature conservation - wildlife conservation - duneland - netherlands - business parks - natura 2000 - nature conservation law
Trefwoorden bedrijventerreinen, braakliggende terreinen, embryonale duinen, estuaria, Flora- en faunawet, Habitatrichtlijn, havens, industrieterreinen, metapopulatie, Natura 2000, Natuurbeschermingswet 1998, Pioniersoorten, Rugstreeppad, tijdelijke natuur, Visdief, Vogelrichtlijn
Ruimte voor bouwen in het buitengebied : de uitvoering van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de praktijk
Nieuwenhuizen, W. ; Pleijte, M. ; Kranendonk, R.P. ; Regt, W.J. de - \ 2008
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 32) - 82
platteland - landgebruik - gebouwen - inventarisaties - bedrijventerreinen - noord-brabant - rural areas - land use - buildings - inventories - business parks
De processen achter de verstening van het buitengebied zijn in beeld gebracht door een combinatie van interviews, archiefonderzoek en geografische informatie. Het studiegebied bestaat uit de gemeenten Boxtel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Bebouwing is vooral mogelijk door de ruimte die bestemmingsplannen biedt volledige te gebruiken. Ook wordt er voor economische belangen afgeweken van bestemmingsplannen met instemming van gemeenten en provincie. Toch wordt er vooral gebouwd op bestaande bouwblokken in het buitengebied en ontstaan er relatief weinig nieuwe bouwblokken. Trefwoorden: landschap, verstening, verspreide bebouwing, oude WRO, bouwvergunning, handhaving, Groene Woud
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.