Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Robot & Weiden : Vijf concepten voor automatisch melden en weiden
  Philipsen, A.P. ; Derks, T. ; Hoog, B. van der; Leeuw, S. de; Sweep, B. ; Cornelissen, J. - \ 2015
  Wageningen : Stichting Weidegang / Wageningen UR Livestock Research - 16
  melkveehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - melkrobots - automatisering - machinaal melken - dairy farming - grazing - grazing management - milking robots - automation - machine milking
  Ons motto is 'Robot & Weiden: dat kan!' Het is een kwestie van de juiste werkwijze vinden, eentje die past bij jouw bedrijf, ambities en voorkeuren. In Robot & Weiden heeft een groep van 50 weidende melkveehouders met een AMS en een team van weidegang-experts de koppen bij elkaar gestoken om van elkaar te leren hoe je automatisch melken en weiden kunt combineren. Daarbij stond de vraag centraal wat werkt wel en wat werkt niet? Zij hebben deze ervaringen omgezet tot vijf Robot & Weiden concepten.
  Ammoniakemissie en weidegang melkvee : verkenning weidegang als ammoniak reducerende maatregel
  Hoving, I.E. ; Holshof, G. ; Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 856) - 45
  melkveehouderij - ammoniakemissie - begrazing - begrazingsbeheer - emissiereductie - luchtkwaliteit - landbouw en milieu - dairy farming - ammonia emission - grazing - grazing management - emission reduction - air quality - agriculture and environment
  To see if additional grazing can be considered as additional management measure to reduce ammonia emissions, a model-based exploration on the effects of grazing on ammonia emission has been carried out. Increase in grazing dairy cattle from 720 hours per cow per year reduced ammonia emissions by 3.3 grams per cow per hour on annual basis. Besides, it did not matter how the total number of hours grazing came. Grazing seemed to have economic advances as well. Furthermore, it has been explored how grazing as measure can be secured.
  Begrazingsintensiteit en insectenrijkdom in heideterreinen
  Noordijk, J. ; Colijn, E. ; Smit, J. ; Veling, K. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2013
  De Levende Natuur 114 (2013)5. - ISSN 0024-1520 - p. 204 - 211.
  insectengemeenschappen - fauna - geleedpotigen - begrazingsbeheer - heidegebieden - begrazingsexperimenten - noord-brabant - insect communities - fauna - arthropods - grazing management - heathlands - grazing experiments - noord-brabant
  Begrazing als beheervorm wordt breed toegepast in heidegebieden om op een betaalbare manier openheid van het landschap en variatie in levensgemeenschappen te handhaven. De wijze van uitvoering luistert daarbij nauw, maar goede inzichten in de effecten van graasdruk op insecten ontbraken tot nu toe. Dit artikel geeft de resultaten van een veldonderzoek naar de invloed van begrazingsintensiteit op de soortenrijkdom van sprinkhanen, Heidecicade, vlinders, zweefvliegen, bijen en mieren in Noord-Brabantse heideterreinen.
  Economisch weiden = Economics of grazing
  Pol, A. van den; Philipsen, A.P. ; Haan, M.H.A. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 679) - 126
  melkveehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - begrazingsproeven - agrarische bedrijfsvoering - rendement - melkveevoeding - voedingsrantsoenen - bijvoeding - dairy farming - grazing - grazing management - grazing trials - farm management - returns - dairy cattle nutrition - feed rations - supplementary feeding
  This report provides insight into the economics of grazing on modern dairy farms and shows how the yield from grazing can be improved.
  Stikstofoverschot door bijvoeren van grazers
  Wamelink, G.W.W. ; Klimkowska, A. ; Dobben, H.F. van; Slim, P.A. ; Til, M. van - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)7. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  duingebieden - grote grazers - depositie - emissie - stikstof - habitats - begrazingsbeheer - bijvoeding - noord-holland - duneland - large herbivores - deposition - emission - nitrogen - habitats - grazing management - supplementary feeding - noord-holland
  In de Amsterdamse Waterleidingduinen wordt verruiging bestreden door het inscharen van runderen. Het bijvoeren van het vee in de winter zorgt voor een extra input van stikstof boven op de aanwezige atmosferische depositie. Het bijvoeren kan daardoor leiden tot een (verdere) overschrijding van de kritische depositie voor enkele gevoelige habitattypen zoals de grijze duinen.
  Innovations in grazing : proceedings 2nd meeting EGF Working Group Grazing
  Pol, A. van den; Vliegher, A. de; Hennessy, D. ; Peyraud, J.L. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 644) - 15
  veehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - innovaties - kennisoverdracht - melken - melkkoeien - melkveehouderij - beslissingsondersteunende systemen - livestock farming - grazing - grazing management - innovations - knowledge transfer - milking - dairy cows - dairy farming - decision support systems
  This report presents the main results of the second meeting of the European Grassland Federation Working Group "Grazing" which was held in Lublin, Poland on 3 June 2012. The theme of the meeting was "Innovations in Grazing".
  Weidegang biologische melkveehouderij : hoe meer, hoe beter?
  Smolders, E.A.A. ; Plomp, M. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)4. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  melkveehouderij - biologische landbouw - begrazing - begrazingsbeheer - graasduur - vragenlijsten - dairy farming - organic farming - grazing - grazing management - grazing time - questionnaires
  Biologische melkveehouders vinden unaniem dat hun koeien in de wei horen. Maar hoeveel weiden ze hun koeien nu echt? Welke systemen passen ze toe? En welke gevolgen heeft dat voor de koe? Een enquête onder 89 van de in totaal circa 320 biologische melkveehouders geeft antwoord op deze vragen.
  Spiegelen met weidegang motiveert
  Haan, M.H.A. de; Philipsen, A.P. ; Pol, A. van den - \ 2012
  V-focus 9 (2012)4. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 28.
  melkveehouderij - begrazing - begrazingsbeheer - graasduur - effecten - dairy farming - grazing - grazing management - grazing time - effects
  Nederlandse melkveehouders vinden het vaak lastig om de koeien goed te weiden. Om verschillende redenen. Het weer werkt vaak niet mee, goed weiden vraagt aandacht, maar er is ook onbekendheid met effecten van weidegang. Vergelijking van bedrijfsresultaten op het gebied van economie, gezondheid en voeding met groepsgemiddelden geeft inzicht in de effecten van weidegang. Een benchmark gebaseerd op verschillen in weidegang motiveert tot beter weiden en meer inkomen.
  Desire for greener land : options for sustainable land management in drylands
  Schwilch, G. ; Hessel, R. ; Verzandvoort, S.J.E. - \ 2012
  Bern [etc.] : University of Bern [etc.] - ISBN 9789461733290 - 282
  droge gebieden - grondbeheer - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - woestijnvorming - bodembescherming - waterbeheer - teeltsystemen - begrazingsbeheer - bosbedrijfsvoering - arid lands - land management - sustainability - sustainable land use - desertification - soil conservation - water management - cropping systems - grazing management - forest management
  Desire for Greener Land compiles options for Sustainable Land Management (SLM) in drylands. It is a result of the integrated research project DESIRE (Desertification Mitigation and Remediation of Land - A Global Approach for Local Solutions). Lasting five years (2007–2012) and funded within the EU’s Sixth Framework Programme, DESIRE brought together the expertise of 26 international research institutes and non-governmental organisations. The DESIRE project aimed to establish promising alternative land use and management strategies in 17 degradation and desertification sites around the world, relying on close collaboration between scientists and local stakeholder groups. The study sites provided a global laboratory in which researchers could apply, test, and identify new and innovative approaches to combatting desertification. The resulting SLM strategies are local- to regional-scale interventions designed to increase productivity, preserve natural resource bases, and improve people’s livelihoods. These were documented and mapped using the internationally recognised WOCAT (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) methodological framework, which formed an integral part of the DESIRE project. The DESIRE approach offers an integrated multidisciplinary way of working together from the beginning to the end of a project; it enables scientists, local stakeholders and policy makers to jointly find solutions to desertification. This book describes the DESIRE approach and WOCAT methodology for a range of audiences, from local agricultural advisors to scientists and policymakers. Links are provided to manuals and online materials, enabling application of the various tools and methods in similar projects. The book also includes an analysis of the current context of degradation and SLM in the study sites, in addition to analysis of the SLM technologies and approaches trialled in the DESIRE project. Thirty SLM technologies, eight SLM approaches, and several degradation and SLM maps from all the DESIRE study sites are compiled in a concise and well-illustrated format, following the style of this volume’s forerunner where the land is greener (WOCAT 2007). Finally, conclusions and policy points are presented on behalf of decision makers, the private sector, civil society, donors, and the research community. These are intended to support people’s efforts to invest wisely in the sustainable management of land – enabling greener drylands to become a reality, not just a desire.
  Development of an ECONET for Lugansk Oblast : rural development and sustainable development in Ukraine
  Sluis, T. van der; Buijs, J. ; Koopmanschap, E.M.J. ; Gosselink, J.M.J. ; Kliuiev, V. ; Eupen, M. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2153.a) - 86
  ecologische hoofdstructuur - steppen - ecologisch herstel - begrazingsbeheer - veehouderij - participatie - biodiversiteit - oekraïne - natuurbescherming - ecological network - steppes - ecological restoration - grazing management - livestock farming - participation - biodiversity - ukraine - nature conservation
  Restoration of degraded steppe lands : opportunities for Lugansk Oblast, Eastern Ukraine
  Sluis, T. van der; Gosselink, J.M.J. ; Slim, P.A. ; Verhagen, J. ; Keulen, H. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1935) - 59
  landgebruik - landgebruiksplanning - duurzaamheid (sustainability) - biodiversiteit - bedrijfssystemen - conservering - dierlijke productie - grondproductiviteit - steppen - steppegronden - oekraïne - agrobiodiversiteit - duurzaam bodemgebruik - agro-ecologie - ecologische hoofdstructuur - begrazingsbeheer - ecologisch herstel - land use - land use planning - sustainability - biodiversity - farming systems - conservation - animal production - land productivity - steppes - steppe soils - ukraine - agro-biodiversity - sustainable land use - agroecology - ecological network - grazing management - ecological restoration
  There are millions of hectares of land in the Ukraine which either have been abandoned, or are farmed with a low land productivity due to severe land degradation. The Netherlands Embassy has requested a study to assess the opportunities and benefits of restoration of degraded steppe areas. The goal of this project is the restoration of degraded land and to develop more sustainable land use with a higher biodiversity. Innovative farming systems are proposed which are both economically and environmentally sustainable agricultural production systems. This wil improve the livelihood of farmers and lead to higher biodiversity.
  Feeding and grazing management for dairy cattle: opportunities for improved production
  Abrahamse, P.A. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Seerp Tamminga, co-promotor(en): Jan Dijkstra. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854548 - 158
  melkveehouderij - melkkoeien - rundveevoeding - beweidingssystemen - voeropname - melkopbrengst - melksamenstelling - melkresultaten - verbetering - begrazingsbeheer - dairy farming - dairy cows - cattle feeding - grazing systems - feed intake - milk yield - milk composition - dairy performance - improvement - grazing management
  An adequate feed intake is an important prerequisite to realize high milk production in
  dairy cows, especially during grazing. The analysis of feed intake behaviour can assist in
  understanding variation in daily intake and in improving its prediction. Indeed, our results
  indicated that differences in feed intake behaviour were more pronounced when varying
  the type of roughage than when varying the type of concentrate. Dry matter intake (DMI)
  was reduced when a ration high in grass silage was fed, but milk production was only
  numericaly affected. Grazing management might result in increased herbage intake and
  higher intake of nutrients from herbage by improved nutritional composition of herbage.
  In the first grazing experiment, herbage DMI was indeed increased when allocating cows
  daily (1Da) to a new grazing plot compared to every four days (4D) allocation, but only
  when pasture mass on offer and sward surface height (SSH) were high. Grazing time
  increased numerically and ruminating time decreased between days in the 4D treatment,
  coinciding with differences in rumen fermentation characteristics and milk composition.
  Milk yield was greater in 1Da than in 4D, but milk fatty acid (FA) composition, potentially
  influencing human health, showed hardly any difference. In a subsequent experiment,
  herbage DMI was again greater when allocating twice daily (2D) compared to once daily
  (1Db), especially when SSH was high. Grazing behaviour was more equally distributed
  in 1Db than in 2D and milk yield was increased in 2D compared to 1Db at high SSH,
  but as before milk FA composition hardly differed between treatment. The last grazing
  experiment aimed to take advantage of the higher sugar contents of grass in the afternoon
  than in the morning. It showed that grazing behaviour and herbage intake were similar
  between morning (MA) and afternoon allocation (AA), but cows receiving a fresh plot in
  the afternoon had a longer evening meal than cows receiving a fresh plot in the morning.
  This, in combination with differences in diurnal chemical composition of the grass between
  treatments probably caused higher intake of sugars in AA, resulting in a higher milk fat
  content. However, milk production remained unaffected. In conclusion, the results of
  this thesis indicate that short-term feed intake behaviour is related to DMI and therefore
  may be a helpful tool in optimizing DMI and milk production in high-production dairy
  cows. Increased pasture allocation frequency improves intake and milk yield in grazing
  dairy cows, especially when offered SSH is high enough. In intensive stripgrazing systems,
  reallocation of dairy cows following afternoon milking instead of morning milking has no
  added value.
  Stroomdalgraslanden in Nederland : ontwikkeling en beheer in de Vreugderijkerwaard : veldwerkplaats rivierenlandschap Vreugderijkerwaard, 16 mei 2008
  Sykora, K.V. ; Zwanenburg, L. - \ 2008
  [S.l. : S.n. - 5
  begrazing - soortenrijkdom - soortendiversiteit - beweidingsintensiteit - natuurbeheer - uiterwaarden - begrazingsbeheer - grazing - species richness - species diversity - grazing intensity - nature management - river forelands - grazing management
  Verslag van de veldwerkplaats in de Vreugderijkerwaard, een tweeluik van excursies. Op 28 mei zijn de Millingerwaard en de Erlecomsewaard bezocht. Per gebied werden de beheersstrategieën besproken, de mate van begrazingsintensiteit voor een succesvol beheer, de dynamische verschillen per uiterwaardengebied en de verspreiding en soortensamenstelling van plantengemeenschappen. De Vreugderijkerwaard is een uiterwaard langs de IJssel, waarvan een deel al tientallen jaren in beheer is bij Natuurmonumenten. Op de oeverwal is tijdens de veldexcursie een prachtig ontwikkelde stroomdalvegetatie aangetroffen. Dit zijn de resultaten van een uitgekiend begrazingsbeheer. Ook zijn sinds enkele jaren een aantal voormalige agrarische graslanden bij het reservaat gevoegd en integraal opgenomen in de begrazing. Al na een paar jaar vestigden zich hier (massaal) enkele rode lijst- soorten. De basis voor een geslaagd beheer is de aanwezigheid van gezonde natuurlijke processen.
  Geactualiseerd overzicht van begraasde natuurterreinen
  Kuiters, A.T. ; Hazebroek, E. ; Hennekes, S.M. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 2003 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 79 - 82.
  natuurbescherming - natuurreservaten - vegetatiebeheer - begrazing - grote grazers - landschapsbescherming - begrazingsbeheer - rundveerassen - paarden - schapen - geiten - nature conservation - nature reserves - vegetation management - grazing - large herbivores - landscape conservation - grazing management - cattle breeds - horses - sheep - goats
  Tussen 1995-2003 zijn ongeveer 60 nieuwe terreinen in begrazingsbeheer genomen. De totale oppervlakte van begraasde terreinen is naar schatting momenteel 55.500 ha. Op grond van een enquête onder beheerders van begraasde natuurterreinen een overzicht van het aantal terreinen in begrazingsbeheer sinds 1970, de oppervlakten en landschapstypen, de aantallen grazers en de gebruikte huisdierrassen (rund, paard, schaap, geit), een top-tien van de meest gebruikte rassen, en de beherende organisaties (met aantallen begraasde terreinen en oppervlakten). Vooral in het rivierengebied nam het aantal begraasde terreinen de afgelopen jaren sterk toe
  Spatial and temporal dynamics of woody vegetation in vegetation mosaics as affected by ungulate grazing
  Kuiters, A.T. - \ 2002
  begrazing - dynamica - vegetatiebeheer - onderzoeksprojecten - begrazingsbeheer - natuurontwikkeling - grazing - dynamics - vegetation management - research projects - grazing management - nature development
  Poster about the spatial and temporal dynamics of woody vegetation in vegetation mosaics as affected by ungulate grazing
  Houden van graasdieren houdt Europese platteland leefbaar
  Elbersen, B.S. - \ 2002
  begrazing - platteland - pastorale samenleving - nomadisme - pastoralisme - kuddes (flocks) - begrazingsbeheer - grazing - rural areas - pastoral society - nomadism - pastoralism - flocks - grazing management
  Poster over extensieve veehouderijsystemen in Europa, waarbij dieren worden ingezet voor begrazing. Deze systemen zijn belangrijk voor het beheer van het culturele landschap, het instandhouden van de biodiversiteit en het leefbaar houden van het platteland in grote delen van Europa. Vooral in afgelegen gebieden is het van groot belang zulke pastorale systemen in stand te houden. In het Europese Pastoral-project zijn de belangrijkste ecologische, recreatieve, landschappelijke en sociaal-economische meerwaarden in kaart gebracht en is vastgesteld welke kennis ontbreekt om Europees en nationaal beleid op elkaar af te stemmen
  Begrazing in de Mariapeel 1971-1985
  Oosterveld, P. ; Slim, P.A. - \ 1986
  Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 29
  begrazing - geiten - begrazingsbeheer - begrazingsexperimenten - vegetatie - schapen - grazing - goats - grazing management - grazing experiments - vegetation - sheep
  In het navolgende worden eerst de resultaten van het geitengraasbeheer nader onder de loupe genomen, vervolgens die van het inscharingsbeheer met runder met runderen aangestipt. In het slothoofdstuk wordt het gehele graasbeheer in de Mariapeel geevalueerd met beheersrichtlijnen voor een meer definitieve opzet in de toekomst.
  Memorandum met betrekking tot het beheer met Fjellkoeien in de Weerribben
  Oosterveld, P. - \ 1978
  Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 11
  koeien - begrazing - begrazingsbeheer - noordwest-overijssel - weiden - vee - cows - grazing - grazing management - noordwest-overijssel - pastures - livestock
  In 1972, zijn door het Rijksinstituut voor Natuurbeheer 5 drachtige Zweedse Fjellkoeien geimporteerd. De reden van deze import was om te kunnen onderzoeken in hoeverre een graasbeheer met deze lichte koeien een oplossing zou kunnen bieden tegen een niet gewenste volledige verbossing van voormalige open rietpercelen in het CRM reservaat de Weerribben. Dit omdat, na het geleidelijk uitvallen van de rietcultuur, het onmogelijk bleek op al deze meest drassige gronden door middel van een eigen maaibeheer de gewenste open ruimte in stand te houden.
  Integratie van voormalige landbouwgronden d.m.v. een extensief graasbeheer met IJslandse ponies in de Baronie van Cranendonck
  Oosterveld, P. - \ 1976
  Leersum : Rijksinstituut voor Natuurbeheer - 12
  begrazingsbeheer - begrazing - paarden - grazing management - grazing - horses
  De invloed van paarden begrazing op vegetatie
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.