Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Methodology for estimating emissions from agriculture in the Netherlands. : Calculations of CH4, NH3, N2O, NOx, PM10, PM2.5 and CO2 with the National Emission Model for Agriculture (NEMA)
  Vonk, J. ; Bannink, A. ; Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Kolk, J.W.H. van der; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. ; Velthof, G.L. - \ 2016
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 53) - 164
  air pollutants, greenhouse gases, livestock, crops, animal housing, manure storage, manure application, inorganic fertilizer, enteric fermentation, manure management, agricultural soils, liming, NIR, CRF, IIR, NFR - landbouw - gewassen - landbouwgronden - vee - huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - rundveemest - mestverwerking - begrazing - broeikasgassen - luchtverontreinigende stoffen - emissie - ammoniakemissie - kooldioxide - methaan - anorganische meststoffen - fermentatie - bekalking - nederland - compost - rioolslib - teelt - oogstresten - rijp worden - agriculture - crops - agricultural soils - livestock - animal housing - animal manures - cattle manure - manure treatment - grazing - greenhouse gases - air pollutants - emission - ammonia emission - carbon dioxide - methane - inorganic fertilizers - fermentation - liming - netherlands - composts - sewage sludge - cultivation - crop residues - ripening
  The National Emission Model for Agriculture (NEMA) is used to calculate emissions to air from agricultural activities in the Netherlands on a national scale. Emissions of ammonia (NH3) and other N-compounds (NOx and N2O) from animal housing, manure storage, manure application and grazing are assessed using a Total Ammoniacal Nitrogen (TAN) flow model. Furthermore, emissions from application of inorganic N-fertilizer, compost and sewage sludge, cultivation of organic soils, crop residues, and ripening of crops are calculated. NEMA is also used to estimate emissions of methane (CH4) from enteric fermentation and manure management, particulate matter (PM) from manure management and agricultural soils, and carbon dioxide
  (CO2) from liming. Emissions are calculated in accordance with international guidance criteria and reported in an annual Informative Inventory Report (IIR; for air pollutants) and National Inventory Report (NIR; for greenhouse gases). This methodology report describes the outline and backgrounds of the emission
  calculations with NEMA
  Handleiding betere mestbenutting
  Bussink, D.W. - \ 2015
  bemesting - weiden - zea mays - mestgiften - bekalking - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - opbrengsten - voederkwaliteit - fertilizer application - pastures - zea mays - dressings - liming - nutrients - animal manures - fertilizers - yields - forage quality
  Voor de groei van gras en mais is de juiste (kunst)mestsoort van belang voor een goede groei en ontwikkeling. Deze handleiding gaat hierop in en sluit tevens aan bij de leidraad 'Benut N-meststoffen optimaal, te beginnen in het voorjaar’.
  Restoration of acidified and eutrophied rich fens: Long-term effects of traditional management and experimental liming
  Diggelen, J. van; Bense, I.H.M. ; Brouwer, E. ; Limpens, J. ; Schie, J.M. van; Smolders, A.J.P. ; Lamers, L.P.M. - \ 2015
  Ecological Engineering 75 (2015). - ISSN 0925-8574 - p. 208 - 216.
  laagveengebieden - eutrofiëring - verzuring - ecologisch herstel - bekalking - fens - eutrophication - acidification - ecological restoration - liming - vegetation development - nutrient availability - nitrogen deposition - surface-water - groundwater - phosphorus - level - limitation - wetlands
  Rich fens are known for their high botanical diversity encompassing many endangered species. For decades, several management measures, including mowing and burning, have been applied to maintain a high biodiversity by means of slowing down the natural succession from calcareous rich fens to acidic poor fens or woodland. In this study, we assessed the long-term effects of these traditional management measures, and explored the effectiveness of liming as a measure to restore rich fen vegetation. Effects of summer mowing, and of burning after winter mowing, were assessed by comparing current (2013) and historical (1967) vegetation data. Effects of experimental liming, using different levels of lime addition (0, 1000, 2000, and 4000 kg Dolokal/ha), were monitored in the field during 7.5 years. Summer mowing led to more acidic and nutrient-poor conditions as indicated by a shift from rich to poor fen vegetation, including a well-developed bryophyte cover dominated by Sphagnum with some threatened species. Burning (after winter mowing) counteracted acidification but increased nutrient availability, as indicated by dominance of vascular species characteristic of productive tall-herb grasslands and a sparse bryophyte cover with common species. We conclude that the traditional measures were unable to maintain rich fen composition in the long term. Given the fact that the restoration of hydrological conditions, favouring rich fens, is not always feasible, liming could be an alternative to counteract acidification and improve rich fen conditions in the short term. This measure, however, appeared to be unsustainable as the re-establishment and dominance of Sphagnum spp. seriously complicated the development of rich fen vegetation in the longer term.
  Het bekalken van vijvers: waarom en wanneer?
  Verdegem, M.C.J. - \ 2008
  Aquacultuur 23 (2008)6. - ISSN 1382-2764 - p. 35 - 37.
  aquacultuur - visteelt - plassen - bekalking - kalk - aquaculture - fish culture - ponds - liming - lime
  Vijverteelt is praktisch verdwenen in Nederland maar in de recreatieve sfeer groeit de belangstelling voor siervisvijvers. Een mooie waterpartij oogt mooi, is rustgevend, en –zo denkt men – vereist weinig onderhoud. Dit is echter niet helemaal juist. Het mooi en gezond houden van een vijver vraagt toch enige aandacht en inzicht. Hier gaan we in op het bekalken van vijvers.
  Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen; eindrapport
  Olsthoorn, A.F.M. ; Wolf, R.J.A.M. - \ 2006
  Ede : LNV-DK (Rapport DK nr. 2006/051-O) - 56
  bossen - recreatie - biodiversiteit - bosbeleid - vegetatie - bekalking - evaluatie - nederland - maatregelen - natura 2000 - forests - recreation - biodiversity - forest policy - vegetation - liming - evaluation - netherlands - measures - natura 2000
  Aanvullend op brongerichte maatregelen wordt in het kader van Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) onderzoek gedaan en maatregelen getroffen om de effecten van vermesting, verzuring en verdroging terug te dringen en de voor Nederland karakteristieke (natuur)waarden van o.a. multifunctionele bossen te herstellen en te behouden. In OBN-verband zijn daarom enkele effectgerichte maatregelen (EGM) in multifunctionele bossen met rijkssubsidie uitgevoerd en in 2004 en 2005 onderzocht op daadwerkelijke effecten ervan voor herstel en behoud van het bos. Deze evaluatie beslaat twee typen maatregelen. a. Bekalking en het toevoegen van nutriënten. Doel: herstel van de mineralenbalans en zuurgraad in het bos. b. Aanpassen van de bosvegetatie. Doel: behoud en ontwikkeling van vitale bomen, een gewenste boomsoortensamenstelling en het bevorderen en ontwikkelen van natuurwaarden in het bos. De resultaten en conclusies uit de acht deelrapporten van bovenstaande onderzoeken zijn in dit eindrapport samengevat en geïntegreerd.
  Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op het bosecosysteem; een veldonderzoek naar vegetatie, humus en bodemfauna
  Wolf, R.J.A.M. ; Dimmers, W.J. ; Hommel, P.W.F.M. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Vrielink, J.G. ; Waal, R.W. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.5) - 37
  bossen - bosecologie - vegetatie - bodemfauna - bekalking - kunstmeststoffen - humus - mycorrhizae - forests - forest ecology - vegetation - soil fauna - liming - fertilizers - humus - mycorrhizas
  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het ka-der van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). In dit rapport worden de effecten besproken van de uitgevoerde maatregelen bekalking en mineralengiften (`bemesting¿) op de vegetatie, het humusprofiel en de bodemfauna in een veldonderzoek. Bemesting en bekalking leiden beide tot een significante (sterke) toename van het aantal planten-soorten en tot hogere indicatiewaarden voor vocht, zuur en stikstof. Ook is een duide-lijk toename zichtbaar van de verjonging van struiken en ¿ alleen bij bemesting - ook van loofbomen. Bekalking en bemesting hebben beide effect op de dikte van de ver-schillende humuslagen. Beide maatregelen leiden dus tot een snellere omzetting van strooisel en tot accumulatie van humus bovenin de Hr-laag. De aard van de humusla-gen is niet veranderd. De maatregelen bemesting en bekalking verschillen sterk van elkaar in het effect dat ze hebben op de bodemfauna. Bemesting laat enkele jaren na uitvoering geen aantoonbare veranderingen zien ten opzichte van de onbemeste situa-tie. Bekalking heeft enkele jaren na uitvoering van de maatregel wèl geleid tot aan-toonbare veranderingen in de bodemfauna. Het is mogelijk dat de veranderingen in de bodemfauna die na bekalking zijn opgetreden slechts tijdelijk zijn.
  Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op flora en bodemfauna; een literatuurstudie
  Wolf, R.J.A.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.4) - 27
  bossen - bodemflora - bodemfauna - kunstmeststoffen - bekalking - humus - mycorrhizae - forests - soil flora - soil fauna - fertilizers - liming - humus - mycorrhizas
  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het ka-der van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). In dit rapport worden de effecten van bekalking en mineralengiften besproken op bodem, flora en bodemfauna aan de hand van literatuurgegevens. Hierbij is gekeken naar bodemontwikkeling, humuspro-fiel, kruidlaag, mossen, mycoflora, mycorrhiza, bodemfauna. Ondanks dat veel onder-zoek gedaan is, is het nog altijd moeilijk om, zeker voor de lange termijn, voor een concrete opstand een betrouwbare prognose te geven van het effect dat een bekalking en/of een nutriëntengift zal hebben op de flora en de bodemfauna. Dit heeft te maken met de grote complexiteit van het bodemkundige systeem. Aanvullend Nederlands ex-perimenteel onderzoek zou beter inzicht kunnen geven in de lange termijn effecten. Dit zou goed kunnen in oude bemestings- en bekalkingsproefvelden. Daarnaast wordt een extensieve vorm van monitoring aanbevolen na uitvoering van maatregelen in OBN-kader.
  Bekalking en toevoegen van nutriënten; evaluatie van de effecten op de vitaliteit van het bos; een veldonderzoek naar boomgroei
  Wolf, R.J.A.M. ; Engels, M.E. ; Knotters, M. ; Schraven, R. ; Boertjes, M. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.2) - 19
  bossen - bomen - bekalking - kalk - groei - kunstmeststoffen - forests - trees - liming - lime - growth - fertilizers
  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemes-ting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). In dit rapport worden de effecten besproken van de EGM maatregelen bekalking en mineralengiften (`bemesting¿) op de groei en vitaliteit van de bosopstanden aan de hand van aanwasboringen. Enerzijds valt het op dat er in de 4 of 5 jaar na behandeling zowel bij bekalking bij `bemesting¿ meestal geen verandering in boomgroei is opgetreden. Groeiverbe-tering na behandeling trad alleen op kleine schaal (een beperkt deel van de gemeten bomen) op in een beperkt aantal opstanden. Anderzijds is het ook opmerkelijk dat er meestal geen sprake was van slechte boomgroei in de periode die aan de uitvoering van bekalking of `bemes-ting¿ voorafging. Uitgaand van de aanname dat een toegenomen groei van de bomen een goe-de indicatie geeft voor een verbetering van de vitaliteit, zou dit betekenen dat er in de behan-delde bossen over het algemeen geen (grote) vitaliteitsproblemen waren en dat de groei en vi-taliteit door de behandeling bekalking of `bemesting¿ daarom ook niet zodanig is verbeterd dat dit aantoonbaar was. Er worden een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan in oude bemestingsproefvelden.
  Evaluatie van bemesting en bekalking in bossen en de ontwikkeling van onbehandelde bossen
  Olsthoorn, A.F.M. ; Berg, C.A. van den; Gruijter, J.J. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 1337.1) - 39
  bossen - kunstmeststoffen - bosbedrijfsvoering - bekalking - calciummeststoffen - kalk - bemesting - geostatistiek - forests - fertilizers - forest management - liming - calcium fertilizers - lime - fertilizer application - geostatistics
  Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek uit de Evaluatie van effectgerichte maatregelen in multifunctionele bossen 2004-2005 en is gericht op de effecten van de maatregelen bemesting en bekalking in bossen als overbruggingsmaatregel in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Na een vooronderzoek met de gegevens uit 1998, 1999 en 2000 om het aantal locaties te bepalen is er in 2004 een herbemonstering uitgevoerd om te zien hoe de bomen gereageerd hebben op een bemesting en een bekalking. Daarnaast zijn de veranderingen in onbehandelde opstanden bekeken. In het onderzoek zijn geen significante effecten aangetoond van bemesting met fosfor, kalium of magnesium op het nutriëntengehalte van de bladeren of naalden. Het effect van fosforbemesting was bijna significant. De meetvariatie was zeer hoog. In het onderzoek zijn geen significante effecten aangetoond van bekalking op de bodem-pH. De pH van de bodem daalde licht door bekalking, als tijdelijk effect. In de onbehandelde opstanden zijn in de periode tussen de eerste en de tweede meting geen veranderingen opgetreden. Door de grote meetvariatie heeft een opstand die eerst laag scoorde een grote kans om later hoger te scoren, en andersom voor de eerst hoogscorende opstanden. De diagnostische waarde van een eenmalige meting moet door de grote meetvariatie ter discussie worden gesteld. Ook kan bij een bijstelling van de diagnose naar meer aspecten van het ecosysteem worden gekeken (bodemecologie, vegetatie).
  Gerommel in de heide: een goed alternatief voor bekalking
  Haveman, R. - \ 2005
  De Levende Natuur 106 (2005)5. - ISSN 0024-1520 - p. 208 - 209.
  heidegebieden - bodem - bekalking - vegetatiebeheer - heathlands - soil - liming - vegetation management
  In zijn zeer lezenswaardig proefschrift toont Dorland (2004) de effectiviteit aan van het bekalken van heide na plaggen. De auteur gaat hier nader op in, en betoogt, dat het beheer van heide om creativiteit en durf vraagt. Hij sluit daarbij aan bij praktijksituaties, waar door externe factoren de heide werd verstoord
  Meer calcium, kleinere kluit
  Rozen, K. van; Ester, A. ; Mierlo, T. van - \ 2004
  Boerderij/Akkerbouw 89 (2004)3. - ISSN 0169-0116 - p. 16 - 17.
  solanum tuberosum - aardappelen - rooien - oogsten - bodemstructuur - kluiten - versmeren - klei - aardwormen - grondverbeteraars - bodemverbeteraars - bekalking - gips - bodemchemie - kunstmeststoffen - ammoniumsulfaat - bemesting - flevoland - solanum tuberosum - potatoes - grubbing - harvesting - soil structure - clods - puddling - clay - earthworms - soil amendments - soil conditioners - liming - gypsum - soil chemistry - fertilizers - ammonium sulfate - fertilizer application - flevoland
  In de Flevopolder komen grote aantallen regenwormen voor, wat bij het aardappelrooien kan leiden tot grote kluiten en versmering. In emmerproeven met grond uit de Flevopolder werd onderzocht in hoeverre toediening van kalk- en zuurwerkende meststoffen deze structuurproblemen kan helpen voorkomen. Vooral gips en zwavelzure ammoniak blijken minder grote kluiten te geven
  (Micro) nutrienten en (a)biotische stress in de zetmeelaardappelteelt : eindrapport
  Velvis, H. ; Zwart, K.B. - \ 2001
  Wageningen : Plant Research International - 28
  solanum tuberosum - aardappelen - voedingsstoffentekorten - calcium - borium - gewasopbrengst - irrigatie - bekalking - grondanalyse - gewasanalyse - nederland - solanum tuberosum - potatoes - nutrient deficiencies - calcium - boron - crop yield - irrigation - liming - soil analysis - plant analysis - netherlands
  In verband met het voorkomen van gebrekssymptomen van met name calcium en borium in de zetmeelaardappelteelt, zijn gedurende een periode van vier jaar de gehaltes van deze elementen geanalyseerd in grond, gewas en knollen. De conclusie was dat lage borium- en calciumgehaltes in het pootgoed in het zetmeelgebied niet direct tot problemen leiden in de gewasontwikkeling en in de knolopbrengst, maar dat met name een hoger calciumgehalte wel kan meewerken aan een betere pootgoedkwaliteit
  Biological nitrogen fixation of soybean in acid soils of Sumatra, Indonesia
  Waluyo, S.H. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): W.M. de Vos; L. 't Mannetje; L.T. An. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082954 - 151
  glycine max - sojabonen - bodembiologie - stikstoffixatie - stikstofbindende bacteriën - rhizobium - bradyrhizobium - inoculatie - entstof - biochemische technieken - dna-fingerprinting - stamverschillen - stammen (biologisch) - zaadbehandeling - omhullen - zure gronden - bodemaciditeit - bekalking - sumatra - indonesië - glycine max - soyabeans - soil biology - nitrogen fixation - nitrogen fixing bacteria - rhizobium - bradyrhizobium - inoculation - inoculum - biochemical techniques - dna fingerprinting - strain differences - strains - seed treatment - pelleting - acid soils - soil acidity - liming - sumatra - indonesia

  The aim of this study is to improve soybean cultivation in transmigration areas, especially in Sitiung, West Sumatra. However, these soils are very acid, and have a high P-fixing capacity. To reduce the amounts of fertilisers, normally 5 - 7 ton lime ha -1 and 100 kg P as TSP, seed, pelleted with lime (60 kg ha -1 ) and TSP (10 kg ha -1 ), was introduced. In this way only 2 ton lime ha -1 are required.

  Soybean can fix nitrogen (BNF) in symbiosis with ( Brady ) Rhizobium bacteria. However, these acid soils in general, have low numbers of ( Brady ) Rhizobium . By inoculating the soils with ( Brady ) Rhizobium , BNF of soybean, and yield, were considerably improved.

  A study was made of the indigenous ( Brady ) Rhizobium population in view of the following:

   Although at the beginning the numbers may be low, by repeated soybean cultivation, the numbers will increase, and they may interfere with inoculation of effective ( Brady ) Rhizobium strains.These indigenous ( Brady ) Rhizobium are adapted to local stress conditions, and they may be useful for the improvement of strains, to be used as inoculants.

  Using molecular techniques, indigenous strains derived from soil samples from old soybean areas (Java) and from new soybean areas (Sumatra) were classified in more detail. Most likely B. japonicum is the dominant strain in Java while in Sumatra B. elkanii is more present. A Sinorhizobium fredii -like strain was isolated from one soil sample from Java.

  plantverbandproef met aardnoot; bekalkingsproef met aardnoot; Onderzoek aan aardnoot te Coebiti in de periode december 1973-april 1974; Vergelijking van een aantal cowpea-cultivars van het blackeye type
  Muijlwijk, T. van - \ 1974
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 95)
  suriname - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - aardnoten - plaatsen op afstand - bekalking - vignabonen - plantenontwikkeling - suriname - agricultural research - research projects - groundnuts - spacing - liming - cowpeas - plant development
  Invloed van ondergrondbekalking en beregening op de productie van verschillende akkerbouwgewassen op een hoge zandgrond
  Toussaint, C.G. ; Wiebing, R. - \ 1967
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 393) - 13
  zandgronden - bekalking - bemesting - beregening - akkerbouw - zure gronden - sandy soils - liming - fertilizer application - overhead irrigation - arable farming - acid soils
  Om in de praktijk de ondergrond te bekalken is door het Instituut Voor Landbouwmechanisatie en Rationalisatie te Wageningen een apparaat geconstrueerd. Hiermee wordt de kalk in woelgangen onder de bouwvoor gebracht. Bij een ploegdiepte van 20 cm kan de grond tot 20 cm onder de bouwvoor worden bekalkt. Met dit nog in experimentele staat verkerend apparaat (fig. 1) werd in de herfst van 1961 op het proefterrein van het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 'Sinderhoeve• te Renkum een perceel op een haarpodzolgrond behandeld.
  Het bekalkingsvraagstuk in Kennemerland
  Delver, P. ; Struijs, L.C. - \ 1953
  Lisse : Proefstation voor de Bloembollencultuur (Verhandelingen van het Proefstation voor de Bloembollencultuur te Lisse no. 2) - 17
  zandgronden - bekalking - kennemerland - sandy soils - liming - kennemerland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.