Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  De duizendpoot van Staatsbosbeheer : De beleving van het tegelijkertijd werken in de binnen- en buitenwereld : de tussenfunctie van beheerders en boswachter
  Meijer, J. ; Stobbelaar, D.J. ; Boerma, S. - \ 2015
  Velp : Hogeschool VHL - 80
  governance - samenleving - sociale netwerken - boswachters - bosbeheer - natuurbeheer - identiteit - functieuitoefening - beroepen - governance - society - social networks - park rangers - forest administration - nature management - identity - job performance - occupations
  De tussenfunctie bestaat! De beheerder en boswachter werken als intermediair tussen de organisatie en de buitenwereld. De netwerksamenleving heeft duidelijk invloed op het werk van beheerders en boswachters. Zowel organisatie als buitenwereld hebben doelen en wensen die ze kenbaar maken bij de beheerder en boswachter. Deze beheerder of boswachter moet een modus vinden om met deze soms tegenstrijdige belangen om te gaan. In die positie ervaart hij problemen die persoonlijk, functiegerelateerd en organisatorisch kunnen zijn. Deels zijn deze problemen zogenoemde beroepsdilemma’s, die inherent zijn aan de baan. Maar de meeste problemen zijn in elk geval deels op te lossen door een passender aannamebeleid , beter op te leiden in zowel werk als vooropleiding, en een betere ondersteuning in het dagelijks werk.
  Dick de Ridder over de bioloog die steeds meer een datawetenschapper wordt
  Ridder, D. de - \ 2015
  Wageningen UR
  bio-informatica - gegevensverwerking - informatica - beroepen - moleculaire biologie - bioinformatics - data processing - informatics - occupations - molecular biology
  De biologie krijgt snel het karakter van een datawetenschap. Miljarden gegevens over genomen, genen, eiwitten en andere moleculen worden in grote bestanden bij elkaar gebracht en systematisch onderzocht. Dit moet leiden tot meer basiskennis en begrip van levende organismen waarvan gewassen en vee aan de basis staan van de voedselvoorziening van de wereldbevolking. Dat zegt prof.dr.ir. Dick de Ridder in zijn inaugurele rede bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Bioinformatica aan Wageningen University op 30 april.
  Effect btw-verlaging hoveniersdiensten
  Meer, R.W. van der; Bunte, F.H.J. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap ) - 16
  tuinbouwbedrijven - beroepen - dienstensector - belasting toegevoegde waarde - heffingen - bedrijfsvoering - omzet - werkgelegenheid - hoveniers - bedrijfseconomie - groenbeheer - boomverzorging - market gardens - occupations - services - value added tax - levies - management - turnover - employment - landscape gardeners - business economics - management of urban green areas - tree care
  Onderzoek van LEI, naar de omzet werkgelegeheid in de hoveniersbranche als het btw-tarief van 19% naar 6% wordt verlaagd. De Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft het LEI deze vraag voorgelegd, omdat andere arbeidsintensieve diensten het lage tarief gebruiken. Conclusie is dat ruim 3000 extra fte werkgelegenheid beschikbaar komt en de omzet met maximaal 16% toeneemt.
  Sporen van moderniteit : de sociaal-economische analyse van de regio Liemers (1815-1940)
  Smit, J.B. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Pim Kooij. - Hilversum : Verloren - ISBN 9789087041618 - 541
  economische ontwikkeling - modernisering - geografie - regionale ontwikkeling - sociale ontwikkeling - inkomensverdeling - beroepen - nederland - agrarische geschiedenis - liemers - gelderland - economic development - modernization - geography - regional development - social development - income distribution - occupations - netherlands - agricultural history - liemers - gelderland
  Dit boek geeft de weerslag van een onderzoek naar de economische ontwikkeling van de Liemers. Het onderzoek start aan het begin van de negentiende eeuw toen een deel van de Liemers van Pruisisch tot Nederlands gebied werd. In feite speelde er zich dus een tweedimensionaal integratieproces af, een proces van regiovorming, terwijl die regio op haar beurt zich moest voegen in de eenwording van Nederland. Als eindpunt van deze studie is 1940 genomen, omdat in de oorlog maar ook de periode erna een sterkere economische sturing van overheidswege optrad, die er in de wederopbouwperiode ook op gericht was de achterstanden van regio’s weg te werken.
  Interview met Henny van Kesteren
  Goud, J.C. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 17 - 18.
  plantenziektekunde - plantenziekten - beroepen - interviews - diagnostiek - plant pathology - plant diseases - occupations - interviews - diagnostics
  De KNPV was op 18 en 19 oktober 2008 aanwezig op de Paddenstoelenmanifestatie van de honderdjarige Nederlandse Mycologische Vereniging, waar ook spreekuur was van een plantendokter. Een interview
  GIWIS-etalage: Amerikaans voorbeeld bruikbaar in Nederland
  Rip, F.I. ; Crompvoets, J.W.H.C. - \ 2007
  VI Matrix 15 (2007)1. - ISSN 0929-6107 - p. 22 - 23.
  geografische informatiesystemen - arbeidsmarkt - beroepen - geographical information systems - labour market - occupations
  De afstemming tussen GI-werkgevers en GI-opleiders schiet tekort. Daarnaast is de instroom van geïnteresseerden bij de opleidingen onvoldoende. Het is een schrale troost, maar we zijn niet het enige land met dat probleem. Ook de Verenigde Staten worstelen ermee. Een nieuw arbeidsmarktinformatiesysteem op het web aldaar heeft voorbeeldwaarde voor Nederland.
  Meskes en wichten in het agrarisch onderwijs.
  Kools, Q.H. - \ 1996
  Agrarisch Onderwijs 38 (1996)3. - ISSN 0925-837X - p. 15 - 17.
  beroepskeuze - beroepen - beroepsopleiding - voortgezet onderwijs - agrarisch onderwijs - tests - meisjes - middelbaar beroepsonderwijs - career choice - occupations - vocational training - secondary education - agricultural education - tests - girls - intermediate vocational training
  Uit het onderzoek komt naar voren dat de vrouwelijke leerlingen van vbo en mao een heel bewuste keuze hebben gemaakt voor het agrarisch onderwijs. Verslag van een rapport dat begin 1996 wordt uitgebracht. Het kan besteld worden bij de vakgroep Agrarische Onderwijskunde, tel. 0317-484564
  Academisch beroepsvoorbereiding: poging tot systematisering.
  Vries, A.Ph. - \ 1996
  Agrarisch Onderwijs 38 (1996)18. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 28.
  beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - universiteiten - hogere agrarische scholen - career choice - occupations - graduates - universities - agricultural colleges
  Universiteiten moeten niet alleen onderzoekers afleveren, maar mensen die in staat zijn tot probleemherkenning en -analyse alsmede tot het genereren van context-specifieke oplossingen. Men vat deze kwaliteiten wel samen onder de term 'ontwerpen'
  Academische beroepsvoorbereiding overwegingen en dilemma's.
  Vries, A.Ph. de - \ 1996
  Agrarisch Onderwijs 38 (1996)14. - ISSN 0925-837X - p. 22 - 25.
  hogere agrarische scholen - universiteiten - beroepskeuze - beroepen - afgestudeerden - werk - arbeid (werk) - kwaliteit - veluwe - gelderland - agricultural colleges - universities - career choice - occupations - graduates - work - labour - quality - veluwe - gelderland
  Boer & boerin, een proces van bewustworden en kiezen. Naar een levensloopbaanperspectief voor agrarische mannen en vrouwen.
  Klaver, L. ; Poppel, J. van - \ 1994
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 94) - ISBN 9789067543286 - 90
  beroepskeuze - werkgelegenheid - boeren - vrouwelijke arbeidskrachten - arbeid (werk) - arbeidseconomie - mannen - Nederland - beroepen - werkorganisatie - rurale sociologie - sociale klassen - vrouwen - vrouwelijke werknemers - werk - arbeidskunde - career choice - employment - farmers - female labour - labour - labour economics - men - Netherlands - occupations - organization of work - rural sociology - social classes - women - women workers - work - work study
  Ontwikkelingen in de functiekwaliteit van vrouwelijke en mannelijke afgestudeerden van de Landbouwuniversiteit Wageningen
  Bos - Boers, M. - \ 1992
  Agricultural University. Promotor(en): J. van Doorne-Huiskes; A.T.J. Nooij. - S.l. : Bos-Boers - ISBN 9789073787049 - 262
  hogere agrarische scholen - universiteiten - afgestudeerden - arbeidsmarkt - werkgelegenheid - vraag - aanbod - landbouw - Nederland - beroepskeuze - beroepen - vrouwen - mannen - functiespecificatie - veluwe - gelderland - wetenschappelijke medewerkers - intellectuelen - agricultural colleges - universities - graduates - labour market - employment - demand - supply - agriculture - Netherlands - career choice - occupations - women - men - job specification - veluwe - gelderland - academic workers - intellectuals

  This study reports on research into the causes of disparities in the quality of employment between female and male graduates of the Wageningen Agricultural University (WAU).

  The data were collected by the Career Centre of the Alumni Association (NILI-MPW), in a continuing research project conducted since 1973 into labour force participation and the careers of Wageningen alumni. Between 1973 and 1988 the labour force participation of the women graduates increased from 58% to 79%, while that of the men declined from 94% to 89%. While there was thus a trend to more equal participation of women and men, there remained disparities in the quality of their jobs.

  In this study the quality of a job is measured in terms of four indicators: (a) occupational prestige, (b) rate of remuneration, (c) the level of education required for the job, and (d) job security.

  Chapter 1 contains a general introduction which raises two main questions:
  1. Are the jobs of female and male graduates in 1988 unequal in quality? If so, how can various economic and sociological theories explain the existence of inequality? What is the relative weight of the factors causing this inequality?
  2. Has the quality of jobs of female and male graduates become less unequal in the period from 1973 to 1988? If so, can this be explained by various economic and sociological theories?

  Chapters 2, 3, 4 and 5 concentrate on the first question. Chapter 2 reviews three kinds of labour market theories that might explain disparities in the quality of employment. First, consideration is given to theories concentrating on the supply side of the labour market: Human Capital and Social Capital theories. Second, consideration is given to theories which concentrate on the demand side of the labour market: theories of labour market segmentation and of discrimination. Finally external factors which may affect labour force participation are considered.

  Chapter 3 is concerned with deriving from theoretical models variables which may explain disparities between women and men in the quality of employment. These variables are used to formulate hypotheses to be tested in chapter 5. The diagram in chapter 3.5 shows the model which is used in the analysis. Human Capital theory provides six explanatory variables: (a) the unemployment rates of graduates with different specializations from the WAU, (b) whether or not the graduate has a doctorate, (c) the extent of participation in postgraduate studies, (d) the duration of work experience, (e) the number of working hours per week, and (f) career motivation. Social Capital theory provides two variables: (a) the influence of relationships and informal networks in obtaining the first job after graduation, and (b) the influence of social networks on occupational mobility. Theories of labour market segmentation provide two variables: (a) the segmentation between profit-oriented organizations and non-profit-oriented (including governmental) organizations, and (b) the availability of part-time jobs. Discrimination theories yield one variable, concerning the role of the employer in occupational mobility. Two variables are used in examining external factors which affect the interaction between the supply and demand sides of the labour market: marital status, and the importance of having a job near home.

  Chapter 4 gives details of the quality of jobs of WAU graduates in 1988, The data were collected in the 1988 NILI-MPW survey of all those 9549 graduates who were in the labour force or were seeking employment. The response rate was 61%, giving 5791 respondents. On average the women (25% of the graduates) are younger than the men. In order to adjust for this, all data have been standardized for the year of graduation, using the ratios of females and males in the total graduate labour force as the standard population. On all four indicators of the quality of employment the female graduates scored lower than the male graduates. Each indicator contributed either one or two points to the score for the quality of the job, according to whether the score was below or above the median. Thus the score for quality of the job could be 0 - when unemployed but willing to work - or 4, 5, 6, 7, or 8. On average the women scored 5.07 and the men 6.05, a statistically significant difference.

  The testing of hypotheses by statistical analysis of the data is carried out in chapter 5. The human capital variables which have most influence on the quality of the job are the length of working experience and the possession of a doctorate. Next in influence is for men the number of working hours per week, while for women career motivation helps in getting employment of higher quality. The negative influence of part-time work is stronger for men than for women. It is notable that greater human capital for women tends to lead to jobs with more security and a higher income, while for men it tends to lead to more prestigious jobs.

  When seeking their first job, social capital is used more by female than by male graduates. However at this stage in the career the use of social capital has a negative effect on the quality of the job. Later in the career, when there is participation in more important networks, the use of social capital has a positive effect on the quality of employment. At that stage it is men who make more use of social capital in occupational mobility.

  Institutional factors also affect the quality of employment of female and male graduates. WAU graduates have jobs of higher quality in profit-oriented than in non-profit-oriented organizations. A greater proportion of women than of men work in the latter type of organization. In both types of organization part-time jobs are of lower quality than fulltime jobs. In non-profit- oriented organizations women work part-time more often than in profit-oriented organizations. This segmentation between the two types of organization accounts for part of the disparity in the quality of employment. To examine the role of discrimination while seeking employment d variable is used which distinguishes between cases where the graduate was approached by the employer with the offer of a job, and those where the graduate obtained the job in some other way. Female graduates got jobs less often through approach by the employer (19%) than did men (28%). Because these jobs are of higher quality than those obtained in other ways, this gives women a disadvantage.

  Marital status affects job quality differently for men and for women. For men, married status seems much more favourable than single status in relation to the quality of the job. Female graduates experience this also, but only during the first few years of their career. After about five years, when it appears that married women conduct a double career, i.e. in the labour force and in the household, then married women have jobs of lower quality than those of single women.

  In order to evaluate the effects of the different variables, a hierarchical multiple regression analysis has been carried out. The variables used in this analysis accounted for 35 percent of the variance in the quality of jobs of female graduates, and 50 percent of that for male graduates. Several variables interfere or accumulate in their effects on the quality of employment.

  The second part of the study, chapters 6, 7, and 8, concentrates on the second question, concerned with changes between 1973 and 1978. Chapter 6 gives a short survey of changes in Dutch society in the 1970s and 1980s which affect labour force participation. For changes in the disparities of quality of employment for men and women, attention is given to two major explanatory mechanisms: emancipation and inflation. Emancipation has brought more women into paid employment; it might also have enlarged the human and social capital of women, reduced the segmentation of the labour market, decreased the discrimination against women in the labour force, and made marital status less restrictive. Because of the rising educational level of the labour force, in 1988 academic education was less decisive for the quality of employment than it was in the 1970s. For instance, as more people have a university degree or more women a doctorate, these will be less exceptional and therefore less influential in obtaining high quality employment. Hypotheses are formulated on the effects of emancipation and inflation on changes in the disparities of quality of employment for female and male graduates.

  Chapter 7 reports the changes in the quality of employment of WAU graduates in the period 1973 to 1988. Female graduates experienced improvement in all four indicators .of the quality of employment. At the same time the occupational prestige of the job and the educational level required for it declined slightly for male graduates. The average score for the quality of jobs of female graduates rose from 4.61 in 1973 to 5.07 in 1988, while that for male graduates declined from 6.35 in 1973 to 6.05 in 1988 (see Figures 7.1 to 7.5)

  In chapter 8 the hypotheses formulated in chapter 6 are tested. From the results we learn that female graduates have enlarged their human capital. Factors that were restrictive in the 1970s were less restrictive in 1988: e.g. marital status, the social judgements on mothers with young children having paid employment, the provision of child centres, legislation on equal rights for men and women. Since 1973 it has become easier to choose to employ this enlarged human capital. At the same time inflation of human capital has affected the quality of jobs for both female and male graduates. Changes in institutional factors did not contribute to the reduction of the disparities in the quality of employment between female and male graduates. Chapter 9 summarizes and evaluates the main results.

  Kies voor je eigen toekomst
  Bruin, R. de - \ 1991
  Utrecht : N.A.J.K. [etc.] (Rapport / Wetenschapswinkel 58) - 21
  sociale klassen - boeren - landbouw - beroepskeuze - beroepen - jongvolwassenen - landbouwbedrijven - bedrijfsopvolging - eigendomsoverdrachten - agrarische bedrijfsvoering - nederland - adolescenten - social classes - farmers - agriculture - career choice - occupations - young adults - farms - succession - property transfers - farm management - netherlands - adolescents
  Werkloosheid en toetreding tot de land- en tuinbouw
  Biemans, J.M. - \ 1988
  Den Haag : LEI (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut ) - 44
  beroepskeuze - tests - beroepen - landbouwbedrijven - bedrijfsopvolging - eigendomsoverdrachten - landbouw - boeren - werkloosheid - zonen - dochters - kinderen - nederland - tuinbouw - career choice - tests - occupations - farms - succession - property transfers - agriculture - farmers - unemployment - sons - daughters - children - netherlands - horticulture
  Onderzoek op basis van een telefonische enquete, waarbij de zoons zijn betrokken van 1513 boeren van 40 jaar en ouder, waarvan de bedrijven een omvang hadden van 50 sbe of meer. In het rapport wordt ingegaan op de toetreding van jongeren tot de agrarische bedrijfstak en met name op de vraag, of deze is beinvloed door de werkloosheid buiten de land- en tuinbouw
  Tussen arbeidsmarkt en individueel welzijn : een historische analyse van de beroepskeuzevoorlichting in Nederland vanuit beroepensociologisch perspektief
  Pere, H.M. - \ 1986
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): A.L. Mok. - Wageningen : Pere - 340
  beroepskeuze - geschiedenis - nederland - beroepen - career choice - history - netherlands - occupations

  This study is an historical analysis of vocational guidance in the Netherlands between 1910 and 1985. The general premise upon which the study is based is that the effect of the vocational guidance has not been optimal. This is due to the specific way in which professional education has been provided here. To date, research on professional education has been tied to vocational related sociological theories, including: occupation, occupational training, professions and the process of 'professionalization.'

  Vocational guidance in the Netherlands was started around 1910, and was set in motion for three reasons. The first was based on social motives, regarding a concern about the living conditions of the unskilled labourer. As such the function of this career guidance was at level with other forms of social assistance, such as social welfare for the poor and school inspection. The second was borrowed from the anarchistic relationship between supply and demand. In this sense, the inferior function of career guidance moves at the same level as labour exchange, vocational training and the promotion of geographical mobility. The third acts as a connecting element between the two afore-mentioned concepts. The motive is based on an appeal to the duty of the labourer to work well. In this sense vocational guidance functions as a protector of the moral order.

  One therefore finds that the general information given, concerning training and occupation is based primarily on the opinion of the adviser himself toward the above stated aims and goals. Gradually psychologists took on the problem of advising about vocational choice and used psychological research, based on tests, as a fundamental condition for reliable counselling. By about 1950 this method became the dominant instrument of advising.

  In the post-war period the basis for vocational guidance for individual welfare shifted from charitable to public welfare work. Increased prosperity also lay at the root of this change. The significance of vocational guidance for the labour market
  remained; however, after 1975 this was accentuated due to a decline in the economic field. A field of tension then arose between the two meanings.

  The meaning of vocational guidance as a reference to general and/or Christian principles fell into the background after 1960. This was then replaced by a more authentic form of vocational choice, based on selfdetermination by the individual. This change was influenced by the idea of professional counselling, which is infusing vocational guidance. In this new form of professionalism in addition to testing, new methods of initial supervision came into effect, which involved a clientbased approach.

  Regarding the vocational training process between 1910 and 1985 two dominant factors are of primary importance:

  - the dominant concern of the government was to ensure control over the fields of work, which could be included in the domain of the vocational counselling expert. This dominant factor had been visible from the start, but only clearly manifested itself when in 1940 the central authorities themselves began to work with vocational guidance. From that moment on two types of service were provided:

  public vocational guidance, provided by regional employment offices. Here, vocational guidance is guided by the needs of labour supply;private vocational guidance was provided by vocational bureaux. Here the orientation was based on a pedagogical approach in which the orientation was towards the development of the individual client. The dominance of the government can be explained by the subordination of both types of guidance under the same department, viz the Ministerie vanSociale Zaken en Werkgelegenheid;- the dominant factor of psychologists and their science, as it related to their professional practice. Regarding this factor, in the period 1925-1950 a process of rationalization took place around the arguments of expertise and efficiency. In the period 1960-1975 in order to maintain the domain of psychologists a revolution took place. Their strength derived from the efficiency and expertise arguments which paved the way for counselling-actions as a source of legitimacy. This dominance spread out into other vocational sectors, like schooltutorship and youth counselling, e.g. vocational guidance counselling.

  The predominance of the psychologists concerning their method of work, can be seen as the main factor behind the unsatisfactory performance of vocational guidance. In their methods of work a strong interest in the development of the client's self-image prevails. This approach may be seen as very unsatisfactory if it does not promote an active influence on the structure and processes that promote or hamper the realization of vocational choice. Within the sphere of the dominant body of knowledge, structural influence, however, is not regarded as comprising part of vocational guidance. Consequently, the effect of this type of vocational assistance is relatively small for the client because without concern for available structures the individual can become frustrated.

  The prevailing concern for self-image carries with it a weaker attention toward the transfer of the requirements of the job market and availability of occupational choice. Complaints about the widening gap between vocational guidance and the work situation derive from this problem.

  These complaints are connected with a change for the worse in the economic situation. Vocational guidance must be set against the background of the mutual relationship between the aims and purposes of individual welfare and the labour situation. This relationship parallels that of training for labour and has not yet been subjected to a close analysis of vocational guidance. One of the two aims and goals has thus been implicitly eliminated by a one sided dominance of the labour market.

  Regarding the professions examined in the thesis the following conclusions can be drawn. Psychologists play a crucial role in the process of professionalization. The taken care for scientific method and vocational performance of the people who actually do the work of counselling has created distortions. Until about 1975 their contributions were still oriented to the two vocational models that were historically at their disposal, that is to say, the client and labour-oriented models. These models functions as a reference framework to fulfill the aims of the profession.

  In the 1975-1985 period there was a noticeable overemphasis on the clientoriented vocational model. Translated into terms of professionalization this implies an underemphasis on professional work itself, e.g. the central authorities as the relevant external sponsor who as supporters dominate the profession. Besides that, a decline in the quality in the rendering of services has been ascertained: the actual quality of results is disproportionate to the complexity of the vocational choice problem. Because the stability of the profession appears to be largely dependent on the provided services of the external dominant sponsor and of the qua lity of the guidance there is a demand for restabilization. The latter factors should be orientated to restore the two vocational models as reference frameworks and to raise the quality of the results. This setting of standards should come, however, from a multi-dimensional consideration of the vocational choice problem. This last point is called 'reprofessionalization' in a wider context.

  Een verkennend onderzoek naar de mentale belasting in de melkveehouderij = A survey to the mental workload in the dairy farming sector
  Belt, A.H.M. - \ 1984
  Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 206) - 42
  melkvee - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - mentale stress - beroepen - werk - dairy cattle - dairy farming - farm management - mental stress - occupations - work
  Om inzicht te krijgen in de mentale belasting, hoe men deze ervaart en de oorzaken ervan, is een enquete gehouden onder 101 melkveehouders. Werkzaamheden waarbij een grote mentale belasting werd aangegeven waren het beregenen, het inkuilen, de zomerstalvoedering, het melken en werkzaamheden met betrekking tot de gezondheidszorg en de voortplanting. De samenhang van de mentale belasting met de aard van het bedrijf en met andere aspecten is onderzocht
  Opleiding en beroep van boerenzoons
  Linden, P. van der; Loeffen, G.M.J. - \ 1983
  Den Haag : LEI (Mededelingen / Landbouw-Economisch Instituut no. 292) - 44
  beroepskeuze - beroepen - onderwijs - opleiding - boerenstand - zonen - dochters - kinderen - nederland - career choice - occupations - education - training - peasantry - sons - daughters - children - netherlands
  Dit rapport bevat een deel van de resultaten van een in 1981 gehouden orienterend onderzoek in vier Overijsselse gemeenten naar de school en beroepskeuze van boerenzoons en de wijze waarop deze keuzen tot stand komen. Aan de orde komen opleiding, beroep en beroepsverandering van boerenzoons. De nadruk ligt op de keuze landbouw of niet-landbouw
  Aspecten van de toetreding van jongeren tot de land - en tuinbouw
  Kloprogge, J.J.J. ; Wolsink, G.H. - \ 1977
  Den Haag : L.E.I. (Structuuronderzoek L.E.I. afd. 2, no. 102) - 71
  landbouw - beroepskeuze - beroepen - arbeid (werk) - personeel - planning - werkplanning - adolescenten - Nederland - arbeid in de landbouw - agriculture - career choice - occupations - labour - personnel - planning - work planning - adolescents - Netherlands - farm labour
  De onaanraakbaren van Konkunad : een onderzoek naar positieverandering van de Scheduled Castes in een dorp van het district Coimbatore, India
  Ouden, J.H.B. den - \ 1975
  Wageningen : Veenman (Mededelingen / Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (dl. I)) - 2
  kaste - groepen - india - levensstandaarden - beroepen - sociale klassen - sociale structuur - stammen - lagere klassen - nationaal vermogen - personen - caste - groups - india - living standards - occupations - social classes - social structure - tribes - lower classes - national wealth - persons
  Jonge boerinnen over beroepsverandering : opvattingen van Drentse boerinnen over het beroep en bedrijf van de man
  Spierings, C.J.M. - \ 1974
  Den Haag : L.E.I. (Structuuronderzoek / Landbouw-Economisch Instituut no. 2.62) - 25
  landbouw - sociale mobiliteit - sociale klassen - boeren - werk - beroepen - sociale wetenschappen - theorie - methodologie - vrouwen - nederland - drenthe - agriculture - social mobility - social classes - farmers - work - occupations - social sciences - theory - methodology - women - netherlands - drenthe
  Positie en ervaringen van de van beroep veranderde boeren in Midden - en Oost - Brabant
  Biemans, J.M. - \ 1974
  Den Haag : [s.n.] (Streekonderzoek / LEI afd.2, no. 58) - 37
  werk - beroepen - sociale klassen - boeren - sociale mobiliteit - menselijk gedrag - motivatie - landbouw - kleine landbouwbedrijven - deeltijdboeren - Nederland - noord-brabant - work - occupations - social classes - farmers - social mobility - human behaviour - motivation - agriculture - small farms - peasant workers - Netherlands - noord-brabant
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.