Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Case studies best practices onkruidbestrijding : Duurzame onkruidbestrijding op laanboombedrijven in Rivierenland
  Sluis, B.J. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport 2016-10) - 23
  straatbomen - onkruidbestrijding - gevalsanalyse - best practices - boomkwekerijen - duurzaamheid (sustainability) - mechanische bestrijding - rivierengebied - street trees - weed control - case studies - best practices - forest nurseries - sustainability - mechanical control - rivierengebied
  Onkruid is in de laanboomkwekerij een groot probleem. De mogelijkheden voor chemische onkruidbestrijding nemen af en mechanische onkruidbestrijding op klei is moeilijk en door het wisselende weer niet altijd toepasbaar. Toch streeft de laanboomsector in de regio naar duurzame oplossingen. Welke methoden zijn er en worden op dit moment al succesvol toegepast? Welke nieuwe methoden zijn in ontwikkeling? Wat past bij de bedrijfsvoering in de regio van het laanboompact. Welke mogelijkheden worden en kunnen effectief ingezet worden tegen onkruid. De doelstelling van het project is door middel van case studies de mogelijkheden van best practices onkruidbestrijding bij de boomkwekers onder de aandacht te brengen waardoor effectieve methoden meer opgepakt gaan worden.
  Blowing the seeds of innovation: How scaling unfolds in innovation processes towards food security and sustainable agriculture
  Potters, J.I. ; Berg, J. van den; Wolf, P.L. de; Lee, J. van der; Giani, A. ; Floquet, A. ; Vellema, S. ; Wigboldus, S. - \ 2014
  Wageningen UR
  duurzame landbouw - innovaties - voedselzekerheid - best practices - samenwerking - schaalverandering - processen - interacties - sustainable agriculture - innovations - food security - best practices - cooperation - scaling - processes - interactions
  Many policy makers, business partners and researchers often think about innovations related to sustainable agriculture as the natural outcome of best practices and that scaling can be easily done once it becomes the responsibility of some manager or engineer. However, work done by researchers from Wageningen UR found that the scaling of innovations has tended to be an unpredictable, complex process, depending on the interactions between the 'DNA' of the innovation and the context within which it is taking place.
  Eindrapportage Energieboerderij : samenvatting
  Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. ; Hanse, B. ; Huijbregts, A.W.M. - \ 2013
  Kennisakker.nl 2013 (2013)17 april.
  bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - best practices - akkerbouw - bioenergy - fuel crops - sustainability - biobased economy - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - best practices - arable farming
  Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil verbeteren. Het kernpunt van het project is meten, registreren en verbeteren onder praktijkomstandigheden. Het project is op 1 juli 2008 van start gegaan met drie biomassaketens waarbij bio-energie geproduceerd wordt: maïs die vergist wordt in een covergistingsinstallatie; suikerbieten die vergist worden in een covergistingsinstallatie; koolzaad waarvan het zaad wordt geperst tot Pure Plantaardige Olie (PPO).
  Development of best practices for ex situ conservation of radish germplasm in the context of the crop genebank knowledge base
  Thormann, M. ; Yang, Q. ; Allender, C. ; Bas, N. ; Campbell, G. ; Dulloo, M.E. ; Ebert, A.W. ; Lohwasser, U. ; Pandey, C. ; Robertson, L.D. ; Spellman, O. - \ 2013
  Genetic Resources and Crop Evolution 60 (2013)4. - ISSN 0925-9864 - p. 1251 - 1262.
  genetische bronnen van plantensoorten - radijsjes - raphanus - ex-situ conservering - genenbanken - databanken - best practices - groenten - plant genetic resources - radishes - raphanus - ex situ conservation - gene banks - databases - best practices - vegetables - seed longevity - raphanus-sativus - storage - temperature - pollinators - prediction
  Information about crop-specific best practices for ex situ conservation of plant genetic resources has been difficult to find until recently. The CGIAR, together with national and regional partners, started to fill that gap by publishing best practices on the crop genebank knowledge base (CGKB -http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org/), a website specifically developed and officially launched in 2010 to provide easy access to knowledge about all aspects of ex situ conservation of specific crops to genebank managers and ex situ conservation researchers. A collaborative study, undertaken by Bioversity International with eight national and international genebanks, utilized the framework provided by the CGKB to develop and publish radish conservation best practices. This paper focuses on two aspects of this study: (1) Differences in procedures and practices in radish conservation currently applied in five key genebank activities, namely, acquisition of germplasm, viability testing and monitoring, seed drying, seed storage, and regeneration. While in a few cases genebanks agreed on a specific best practice to recommend, in others it was not desirable to identify one practice as superior to another, therefore a range of existing practices is described as a variety of equivalent options. The results highlight the importance of proactive genebank management aimed at meeting the standards within the specific context in which a genebank operates. (2) The framework and template provided by the CGKB in guiding the development of genebank best practices, and the CGKB as an excellent resource to widely and freely share best practices with the global community to support the effective management of crop genebanks.
  De Energieboerderij : eindrapportage
  Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2012
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw Groene ruimte en Vollegrondsgroenten - 44
  bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - biobrandstoffen - maïs - duurzaamheidscriteria - suikerbieten - koolzaad - akkerbouw - best practices - bioenergy - fuel crops - sustainability - biobased economy - biofuels - maize - sustainability criteria - sugarbeet - rape - arable farming - best practices
  De zoektocht naar nieuwe vormen van duurzame energie heeft geleid tot de vraag hoe duurzaam de energie is die uit biomassa, als hernieuwbare grondstof, geproduceerd wordt. Het project Energieboerderij is gestart om de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa, in het bijzonder energieteelten, inzichtelijk te maken, te bepalen en te verbeteren. Er is gewerkt met een drietal in de praktijk functionerende ketens: 1. maïs – vergisting – elektriciteit; 2. suikerbieten – vergisting – elektriciteit; 3. koolzaad – Pure Plantaardige Olie / biodiesel. Het uitgangspunt was om de berekeningen zo weinig mogelijk te baseren op gegevens uit de literatuur, maar vooral gegevens van praktijkbedrijven te verzamelen en te analyseren. De duurzaamheid is bepaald met een speciaal hiervoor ontwikkelde meetlat, waarmee de energie-efficiëntie en broeikasgasemissiereductie kan worden bepaald. Deze meetlat vormt de basis voor het berekenen van duurzaamheidskengetallen en het optimaliseren van energieteelten. De uitkomsten zijn getoetst aan de duurzaamheidscriteria zoals vastgelegd in de EU-RED (Renewable Energy Directive) richtlijn voor energie uit hernieuwbare grondstoffen.
  Resultaten energiemaistelers en rassenonderzoek binnen project Energieboerderij
  Voort, M.P.J. van der; Meuffels, G.J.H.M. ; Groten, J.A.M. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO 512) - 23
  maïs - brandstofgewassen - teelt - rendement - energie - broeikasgassen - best practices - akkerbouw - biobased economy - maize - fuel crops - cultivation - returns - energy - greenhouse gases - best practices - arable farming - biobased economy
  Dit rapport gaat in op de resultaten van de keten voor maïs als coproduct voor vergisting. Voor maïs zijn er twee sporen gevolgd. Ten eerste het volgen van een groep ondernemers die gedurende het project maïs hebben geteeld. Ten tweede het doen van rassenonderzoek naar energiemaïs. Beide sporen hebben teeltgegevens opgeleverd die met de meetlat Energieboerderij zijn doorgerekend op energie- en broeikasgasrendement. Het doel hiervan was het zoeken naar ‘Best Practices’ die de teelt van maïs voor vergisting binnen de geldende milieutechnische criteria kan garanderen. De best practices voor energiemaïs zijn: juiste keuze energiemaïsras; efficiënte inzet van dierlijke mest; efficiënte inzet van mechanisatie; beperken totale mestgift.
  Duurzaamheidsresultaten koolzaadtelers binnen project Energieboerderij
  Voort, M.P.J. van der; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 19
  koolzaad - olieleverende planten - teelt - cultuurmethoden - best practices - rendement - brandstofgewassen - energie - broeikasgassen - biobased economy - akkerbouw - rape - oil plants - cultivation - cultural methods - best practices - returns - fuel crops - energy - greenhouse gases - biobased economy - arable farming
  Dit rapport gaat in op de resultaten van de keten voor koolzaad voor PPO (pure plantaardige olie). Voor koolzaad zijn er twee sporen gevolgd. Ten eerste het volgen van een groep ondernemers die gedurende het project koolzaad hebben geteeld. Ten tweede het doen van rassenonderzoek naar koolzaad. Beide sporen hebben teeltgegevens opgeleverd die met de meetlat Energieboerderij zijn doorgerekend op energie- en broeikasgasrendement. Het doel hiervan was het zoeken naar ‘Best Practices’ die de teelt van koolzaad voor PPO binnen de geldende milieutechnische criteria kan garanderen. De ‘best practices’ op basis van de ervaringen in dit project voor koolzaad zijn: streven naar een hoge opbrengst; rassenkeuze; vochtgehalte; efficiënte inzet van mechanisatie.
  De Energieboerderij : eindrapportage
  Kamp, J.A.L.M. ; Visser, C.L.M. de; Meuffels, G.J.H.M. ; Voort, M.P.J. van der; Stilma, E.S.C. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 47
  brandstofgewassen - biobrandstoffen - biobased economy - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - maïs - koolzaad - suikerbieten - best practices - akkerbouw - duurzaamheidscriteria - fuel crops - biofuels - biobased economy - bioenergy - sustainability - maize - rape - sugarbeet - best practices - arable farming - sustainability criteria
  projectnummer 3250034800
  Telen met Toekomst, deelproject boomkwekerij
  Hiemstra, J.A. - \ 2011
  boomteelt - best practices - duurzaamheid (sustainability) - good practices - arboriculture - best practices - sustainability - good practices
  Poster met informatie over het onderdeel Boomkwekerij van het project Telen met Toekomst.
  Interactie Plantgezondheid – Telen met toekomst, Thema: Doorontwikkelen duurzame gewasbescherming BO-12.03-003.01-001.09
  Boer, M. de; Weide, R.Y. van der - \ 2011
  S.n.
  geïntegreerde bestrijding - best practices - gewasbescherming - akkerbouw - boomteelt - fruitteelt - integrated control - best practices - plant protection - arable farming - arboriculture - fruit growing
  Poster met onderzoeksinformatie over Best Practices op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming.
  Telen met toekomst : voortgangsrapportage 10, februari 2009: vollegrondsgroenten: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk
  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 21
  geïntegreerde bestrijding - vollegrondsgroenten - best practices - good practices - gewasbescherming - integrated control - field vegetables - best practices - good practices - plant protection
  Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden 8 in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid. In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expertinschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen.
  Telen met toekomst : voortgangsrapportage 10, februari 2009: Fruitteelt: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk
  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 11
  best practices - expertsystemen - maatregelen - innovaties - kennissystemen - best practices - expert systems - measures - innovations - knowledge systems
  In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expert-inschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden - in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid
  Boomkwekerij: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk : telen met toekomst Voortgangsrapportage 10, februari 2009
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 14
  boomkwekerijen - best practices - maatregelen - gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - forest nurseries - best practices - measures - plant protection - sustainability
  In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expert-inschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden - in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid.
  Bloembollen: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk : telen met toekomst Voortgangsrapportage 10, februari 2009
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 17
  geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - best practices - good practices - bloembollen - vollegrondsteelt - innovatie adoptie - integrated control - plant protection - best practices - good practices - ornamental bulbs - outdoor cropping - innovation adoption
  Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid. Nadat de tabel met inschatting van de implementatiegraad per maatregel is ingevuld, is het resultaat vergeleken met dat wat in voorjaar 2007 en 2008 was bepaald.
  Akkerbouw: implementatiegraad geïntegreerde maatregelen gewasbescherming in de praktijk : telen met toekomst Voortgangsrapportage 10, februari 2009
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 20
  gewasbescherming - best practices - teeltsystemen - geïntegreerde bestrijding - expertsystemen - plant protection - best practices - cropping systems - integrated control - expert systems
  In dit rapport zijn tabellen opgenomen met een expertinschatting van de implementatiegraad van geïntegreerde maatregelen per gewas en voor een aantal algemene maatregelen. Om inzicht te verwerven in de voortgang van de Best Practice beproeving en doorstroming naar de bredere praktijk, is voor 2008 – evenals dat voor 2006 en 2007 heeft plaatsgevonden 8 in kaart gebracht wat het lot is van de gewasbeschermingsmaatregelen uit de Best Practices agenda, aangevuld met maatregelen die al breder in de praktijk zijn verspreid.
  Aanvullend advies op actualisatie maatregelen duurzame gewasbescherming 2009 : een selectie aan maatregelen waarmee op korte termijn het meest bereikt kan worden in de praktijk
  Stilma, E.S.C. ; Slabbekoorn, J.J. ; Rovers, J.A.J.M. ; Boer, M. de; Hiemstra, J.A. ; Dalfsen, P. van; Heijne, B. ; Ravesloot, M.B.M. ; Beerling, E.A.M. ; Baars, J.J.P. ; Rutjens, A.J. - \ 2009
  Lelystad : PPO (PPO / Rapport ) - 41
  gewasbescherming - plagenbestrijding - duurzaamheid (sustainability) - best practices - good practices - geïntegreerde plagenbestrijding - beslissingsondersteunende systemen - milieueffect - bedrijfshygiëne - sensors - emissie - maatregelen - plant protection - pest control - sustainability - best practices - good practices - integrated pest management - decision support systems - environmental impact - industrial hygiene - sensors - emission - measures
  PPO Wageningen UR, heeft in opdracht van het Ministerie van LNV in het kader van het convenant gewasbescherming maatregelen gecatalogiseerd die bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting en aan het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming. Dit traject startte in 2004 en actualisatie vond plaats in 2006, 2007 en 2009. Na drie jaar actualisatie is een ontwikkeling in maatregelen zichtbaar. Deze publicatie bevat adviezen over maatregelen waarmee het meest bereikt wordt in de maatschappij.
  Maatregelen duurzame gewasbescherming Actualisatie 2009
  Stilma, E.S.C. ; Slabbekoorn, J.J. ; Rovers, J.A.J.M. ; Boer, M. de; Hiemstra, J.A. ; Dalfsen, P. van; Heijne, B. ; Beerling, E.A.M. ; Baars, J.J.P. ; Rutjens, A.J. - \ 2009
  Lelystad : PPO (PPO / Rapport ) - 179
  gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - bestrijdingsmethoden - geïntegreerde bestrijding - good practices - best practices - plant protection - sustainability - control methods - integrated control - good practices - best practices
  Het ministerie van LNV heeft PPO in het kader van het convenant gewasbescherming gevraagd om inzicht te geven in de maatregelen die bijdragen aan het verlagen van de milieubelasting en het stimuleren van geïntegreerde gewasbescherming. Dit traject is in 2004 begonnen. Een eerste actualisatie met aanpassing heeft plaatsgevonden in 2006 en 2007. Daarna wordt de set twee-jaarlijks geactualiseerd. Hier ligt de actualisatie 2009. Hierbij kort een uitleg over het gevolgde traject. 2004.
  Telen met toekomst : verduurzaming van gewasbescherming verbreden
  Wijnands, F.G. - \ 2009
  Syscope Magazine 2009 (2009)22. - p. 55 - 58.
  gewasbescherming - akkerbouw - onkruidbestrijding - duurzame landbouw - systeeminnovatie - vollegrondsteelt - best practices - plant protection - arable farming - weed control - sustainable agriculture - system innovation - outdoor cropping - best practices
  Het project Telen met toekomst werkt met alle belanghebbenden aan de verduurzaming van gewasbescherming in de praktijk. Naast het ontwikkelen van nieuwe kennis, gaat veel aandacht uit naar het inbedden en bestendigen van verduurzaming bij alle betrokken organisaties, bedrijven en agrarisch ondernemers
  Interactie Plantgezondheid - Telen met Toekomst
  Boer, M. de; Weide, R.Y. van der - \ 2009
  geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - pesticiden - vollegrondsteelt - best practices - integrated control - plant protection - pesticides - outdoor cropping - best practices
  Poster met resultaten uit onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe Best Practices voor de beheersing van onkruid, ziekten en plagen
  Rapportage bemesting 2007 : deelrapport sector vollegrondsgroenteteelt : telen met toekomst
  Ruijter, F.J. de - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 15
  bemesting - vollegrondsteelt - good practices - best practices - vollegrondsgroenten - fertilizer application - outdoor cropping - good practices - best practices - field vegetables
  Dit is de rapportage bemesting van het praktijknetwerk Telen met toekomst voor de open teelten voor het jaar 2007. Dit rapport geeft het resultaat van de analyse van de bemesting van het vierde jaar van de kernbedrijven in Telen met toekomst, waarbij de resultaten getoetst worden tegen de gebruiksnormen 2008. Tevens wordt een beoordeling gegeven van ontwikkelingen in de toepassing van de Best Practices Bemesting.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.