Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 77

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kosten onkruidbeheer op verhardingen
  Dijk, C.J. van; Kempenaar, C. - \ 2012
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 432) - 12
  onkruidbestrijding - bestrating - kosten - economische analyse - berekening - bestrijdingsmethoden - openbare ruimte - benodigde machines - weed control - pavements - costs - economic analysis - calculation - control methods - public space - machinery requirements
  In deze studie worden kostprijzen berekend voor verschillende technieken van onkruidbestrijding op verhardingen. Hierbij is een kostensystematiek toegepast die gangbaar is binnen grond-, weg- en waterbouw en de groensector. Kengetallen zijn overgenomen uit de systematiek of aangeleverd door diverse groenaannemers en producenten van machines. Op basis van de kengetallen is de kostprijs berekend door voor iedere techniek de directe kosten te bepalen en vervolgens het percentage van opslag voor indirecte kosten hierop toe te passen. Berekende prijzen worden uitgedrukt in eurocent per m2.
  Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT)
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Dijk, C.J. van; Kempenaar, C. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 4
  onkruidbestrijding - bestrating - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke gebieden - samenwerking - deskundigen - waterbeheer - weed control - pavements - sustainability - urban areas - cooperation - experts - water management
  Informatie over het Kennisnetwerk Duurzaam Terreinbeheer (KDT), dat in het najaar van 2010 van start is gegaan. Dit netwerk valt onder verantwoordelijkheid van het CROW. Het netwerk bestaat uit deskundigen en stakeholders op het gebied van duurzaam terreinbeheer.
  Moet glyfosfaat van de straat? : onkruidbeheer 2.0... hoe nu verder?
  Dijk, C.J. van - \ 2012
  Greenkeeper 23 (2012)3. - ISSN 1386-2499 - p. 26 - 29.
  sportterreinen - tennis - bestrating - duurzaamheid (sustainability) - herbiciden - geïntegreerde bestrijding - bestrijdingsmethoden - onkruidbestrijding - sports grounds - tennis - pavements - sustainability - herbicides - integrated control - control methods - weed control
  Al enige tijd houdt de motie Grashoff, die de regering oproept ‘een verbod in te stellen voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden’, de gemoederen bezig. In de discussie die daarop is ontstaan in aanloop naar het Nationaal Actieplan worden vergaande maatregelen aangekondigd voor het beheer van verhardingen, sport- en recreatieterreinen. Daar krijgen beheerders van tennisparken bij de bestrijding van onkruid ook nadrukkelijk mee te maken.
  Kennis van Wageningen UR bestemd voor AOC-onderwijs : lespakket Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen (DOB)
  PRI, ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2012
  Wageningen UR
  onkruidbestrijding - bestrating - richtlijnen (directives) - certificering - herbiciden - registratie - agrarisch praktijkonderwijs - kennisoverdracht - duurzaamheid (sustainability) - weed control - pavements - directives - certification - herbicides - registration - on-farm training - knowledge transfer - sustainability
  Lespakket over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB). Op de cd staan lesmodules over duurzaam onkruidbeheer, het registeren van middelgebruik, certificering onkruidbeheer en onkruidbestrijdingstechnieken op verhardingen. Het lespakket is samengesteld door Plant Research International (PRI), Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), beiden onderdeel van Wageningen UR en de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC-raad.
  Nederland investeert in innovatief duurzaam terreinbeheer!
  Kempenaar, C. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International
  onkruidbestrijding - bestrating - innovaties - methodologie - duurzaamheid (sustainability) - beleid - waterkwaliteit - nederland - weed control - pavements - innovations - methodology - sustainability - policy - water quality - netherlands
  Informatie over het project ‘Duurzaam terreinbeheer en waterkwaliteit’ dat als doel heeft de ecologische en chemische waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.
  Duurzame onkruidbestrijding boomkwekerij en gemeenten
  Smits, A.P. ; Lans, A.M. van der; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  boomteelt - onkruidbestrijding - bestrating - herbiciden - mechanische bestrijding - innovaties - samenwerking - betuwe - arboriculture - weed control - pavements - herbicides - mechanical control - innovations - cooperation - betuwe
  Zowel de gemeenten alsook de laanboomsector in Rivierenland werken hard aan de verlaging van de milieubelasting door vermindering van de toepassing van herbiciden op verhardingen (door gemeenten) en in laanboompercelen (door kwekers). De vermindering wordt door beide partijen o.a. bereikt door inzet van innovatieve technieken bij de mechanische en chemische onkruidbestrijding. In dit onderzoek is nagegaan of samenwerking van beide partijen, bij toepassing van nieuwe sensortechnieken voor de chemische onkruidbestrijding zoals de Weed –iT en Weedseeker, mogelijk is.
  Onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Wageningen, update 2011
  Spijker, J.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 34
  onkruidbestrijding - wegen - bestrating - milieubeheer - gemeenten - gelderse vallei - weed control - roads - pavements - environmental management - municipalities - gelderse vallei
  De gemeente Wageningen beheert al vele jaren de verhardingen zonder gebruik van chemische middelen. In dit adviesrapport wordt een overzicht gegeven verschillende aspecten die van belang zijn voor de keuze van de gemeente Wageningen voor de wijze van beheer van de verhardingen in de komende jaren. Belangrijke aspecten zijn wet- en regelgeving, beleid, kosten en effectiviteit van de diverse maatregelen, milieu-effecten, klimaatneutraliteit en gevolgen voor de drinkwaterwinning.
  Glyfosaat in stedelijk oppervlaktewater
  Hattum, T. van; Marsman, E. ; Haverkamp, S. - \ 2011
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2011 (2011)4. - ISSN 0166-8439 - p. 16 - 17.
  oppervlaktewaterkwaliteit - herbiciden - glyfosaat - monitoring - waterverontreiniging - gemeenten - waterschappen - bestrating - gelderland - surface water quality - herbicides - glyphosate - monitoring - water pollution - municipalities - polder boards - pavements - gelderland
  Veel gemeentes en bedrijven gebruiken chemische onkruidbestrijdingsmiddelen (herbiciden) voor de bestrijding van onkruid op verhardingen. Door afspoeling van hemelwater komt een deel van het gebruikte glyfosaat in het oppervlaktewater terecht. Dit kan leiden tot piekconcentraties in het stedelijk oppervlaktewater. Omdat er nog maar weinig meetgegevens van glyfosaat in stedelijk water beschikbaar zijn, hebben de Gelderse waterschappen samen met vier gemeenten gedurende de zomer van 2009 een indicatieve meetcampagne uitgevoerd naar de aanwezigheid van glyfosaat in het stedelijke oppervlaktewater. Hierbij zijn verrassend hoge concentraties glyfosaat aangetroffen.
  Lesmodules Duurzaam OnkruidBeheer (DOB)
  Kempenaar, C. - \ 2011
  lesmaterialen - onkruidbestrijding op niet-akkerland - duurzaamheid (sustainability) - bestrating - teaching materials - non-crop weed control - sustainability - pavements
  Het project ontwikkelt lesmodules over specifieke onderwerpen binnen terreinbeheer. De modules geven inzicht in de volgende vragen. Wat is DOB? Hoe maak je een DOB-opdrachtkaart? Hoe registreer je middelverbruik in openbare ruimte? Wat is geïntegreerd beheer? Hoe weeg je milieueffecten van methoden? Welke certificeringvormen zijn er? Hoe werk ik met beeldbestekken? Welke innovaties zijn er?
  Toevoeging EcoNomic aan Roundup Evolution onderzocht in de praktijk
  Kempenaar, C. ; Michielsen, J.G.P. - \ 2010
  Plant Research International
  stadsomgeving - stedelijke gebieden - onkruidbestrijding - biopesticiden - plantaardige oliën - doseringseffecten - proeven - bestrating - urban environment - urban areas - weed control - microbial pesticides - plant oils - dosage effects - trials - pavements
  Het afgelopen voorjaar (2010) is de combinatie van het middel RoundUp® Evolution en de hulpstof EcoNomic getest op onkruidbestrijding op verhardingen in de gemeente Capelle aan den IJssel. De onkruidgroei werd beoordeeld gedurende een maand. Met een kritisch lage dosering van het middel in combinatie met EcoNomic werd een positief effect behaald. Minder gevoelige onkruidsoorten blijven een aandachtspunt.
  Gelderse zeldzame muurflora boven water
  Slikke, W. van der - \ 2010
  Nature Today 2010 (2010)10-06.
  varens - muren - bestrating - vegetatie - inventarisaties - gelderland - groeiplaatsen - ferns - walls - pavements - vegetation - inventories - gelderland - sites
  Met een uitgebreid onderzoek naar muurplanten in Gelderland zijn de afgelopen jaren veel nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten boven water gekomen. Letterlijk, want voor het eerst is ook consequent gekeken naar een opmerkelijke standplaats voor deze soorten: waterputten.
  Effectiviteit, selectiviteit en middelverbruik van innovatieve toedieningstechnieken voor onkruidbestrijding op verhardingen met glyfosaat
  Kempenaar, C. ; Groeneveld, R.M.W. ; Michielsen, J.G.P. ; Uffing, A.J.M. ; Velde, P. van - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 664) - 54
  onkruidbestrijding - chemische bestrijding - bestrating - glyfosaat - milieubeheersing - weed control - chemical control - pavements - glyphosate - environmental control
  Duurzaam Onkruidbeheer (DOB) is ontwikkeld om milieubelasting van onkruidbestrijding op verhardingen te verminderen zonder dat kosten en effectiviteit van methoden te veel ongunstig beïnvloed worden. De afspoeling van het middel dient verminderd te worden om aan de criteria voor drinkwaterproductie in Nederland te voldoen. DOB is sinds 2007 wettelijk verplicht bij toepassing van glyfosaat op verhardingen. Toedieningstechnieken bepalen voor een belangrijk deel het verbruik en afspoeling van het middel. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven waarin bepaald werd wat de middelafgifte is van een aantal innovatieve toedieningstechnieken en wat de effectiviteit van die technieken is bij verschillende doseringen.
  Optimale inzet bestrijdingsmethoden tegen onkruid op verhardingen
  Kempenaar, C. ; Vermeulen, G.D. - \ 2008
  onkruidbestrijding - pesticiden - bestrating - bestrijdingsmethoden - milieueffect - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - weed control - pesticides - pavements - control methods - environmental impact - sustainability - innovations
  De nu bekende (oude en innovatieve) methoden van onkruidbestrijding op verhardingen verschillen sterk in kosten, effectiviteit en milieu-effecten. Effectief onkruidbeheer van verhardingen kan duurzamer worden door slimme combinaties van methoden
  Meerjarenplanning duurzaam terreinbeheer
  Dijk, C.J. van; Rutgers, B. ; Ewijk, H.A.L. van - \ 2008
  onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - bestrating - terrein - bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - modules - berekening - kosten - milieueffect - weed control - control methods - pavements - terrain - management - sustainability - modules - calculation - costs - environmental impact
  In 2007 gelden nieuwe regels voor onkruidbeheer op verhardingen. De wettelijke toelating voor glyfosaat is gewijzigd met als doel het gebruik op verhardingen terug te dringen. Deze aanpassingen hebben consequenties voor veel beheerders van verhardingen. Zij zullen hun organisatie en beheer moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en integreren met een systeem voor duurzamer onkruidbeheer op verhardingen. Hiervoor moeten keuzes worden gemaakt bij in te zetten bestrijdingsmethoden en financiële middelen
  Praktijknetwerken onkruidbestrijding op verhardingen
  Kempenaar, C. ; Weide, R.Y. van der - \ 2008
  onkruidbestrijding - bestrating - bestrijdingsmethoden - ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - kostenbeheersing - milieubeheersing - netwerken - weed control - pavements - control methods - development - sustainability - cost control - environmental control - networks
  Onkruidbestrijding op verhardingen kent de laatste tijd veel nieuwe ontwikkelingen. Wageningen UR nam in 2006 het initiatief om met probleemhebbers, beheerders en toepassers in zogenaamde praktijknetwerken nieuwe kennis of inzichten te verspreiden, waar nodig kennis verder te ontwikkelen en implementatie van duurzame methoden te stimuleren. De netwerken zijn in 2007 voortgezet
  De DOB methode. Naar duurzamer onkruidbeheer op verhardingen
  Dijk, C.J. van - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International
  onkruidbestrijding - bestrating - methodologie - waterverontreiniging - waterkwaliteit - bedrijfsvoering - gemeenten - richtlijnen (directives) - beslissingsondersteunende systemen - weed control - pavements - methodology - water pollution - water quality - management - municipalities - directives - decision support systems
  DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. Onkruidbestrijding volgens de DOB-methode is gericht op een effectieve onkruidbestrijding tegen een redelijke kostprijs. Doel van de DOB methode is een bijdrage te leveren aan het realiseren en behouden van een goede waterkwaliteit. De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater mogen niet worden overschreden waarmee ook het risico met betrekking tot de drinkwaterproductie afneemt. Kern van het DOB-systeem zijn een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding duidelijke afspraken kunnen maken over voorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelengebruik. De
  Effectiveness of weed control methods on pavement
  Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. ; Kempenaar, C. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 6
  onkruidbestrijding - bestrijdingsmethoden - herbiciden - bestrating - verontreinigingsbeheersing - pleksgewijs spuiten - onkruidbestrijding op niet-akkerland - weed control - control methods - herbicides - pavements - pollution control - spot spraying - non-crop weed control
  The policy in the Netherlands is to signifiantly reduce the use of herbicides, also on pavements. Existing non-chemical methods to control weeds are much less effective than spot spraying, the usual method at this moment. Therefore, the cost of non-chemical weed management is often estimated to be 4 to 5 times the cost of chemical weed control. However, independently measured data on the effectiveness of spot spraying, of current non-chemical methods and of potentially improved non-chemical methods were not available. This was particularly the case for a situation under continuous non-chemical weed control. The objective of the research described here was to determine the effectiveness of existing and experimental non-chemical methods, and of spot spraying
  Conference on Policies on Pesticide Use by Local and Regional Authorities 25th April 2006 Wageningen UR, Wageningen, The Netherlands
  Graugaard, S. ; Jensen, K. ; Melander, B. ; Kempenaar, C. - \ 2006
  Slagelse, Denmark : Danish Institute of Agricultural Sciences (DIAS report animal husbandry 126) - 55
  herbiciden - onkruidbestrijding - waterverontreiniging - pesticiden - bestrijdingsmethoden - bestrating - oppervlaktewater - drinkwater - herbicides - weed control - water pollution - pesticides - control methods - pavements - surface water - drinking water
  Table of Contents: 1. Inventory of policies on pesticide use by local and regional authorities in the 7 project countries (DE, DK, FI, LV, NL, SE, UK) [Palle Kristoffersen & Anne Merete Rask (DK)]; 2. Dutch policy regarding pesticide use on hard surfaces [Wilbert van Zeventer (NL)]; 3. Handling the risk of drinking water pollution by pesticides [Job Verheijden (NL)]; 4. Weed control in the public area: combining environmental and economical targets [C. Kempenaar & R.J. Saft (NL)]; 5. Approach of legislation and stimulation by Water Board Vallei & Eem [Wessel Doorn & Frans van Baardwijk (NL)]; 6. Regional policy on herbicide use on pavements by Water Board Zuiderzeeland, The Netherlands [J. Meijerink (NL)]; 7. Acetic acid for weed control on hard surface areas [D. Hansson, S.-E. Svensson J. E. Mattsson, J.-E. Englund & H. Schroeder (SE)]; 8. How pesticides used on hard surfaces end up in drinking water [Wim H.J. Beltman, Corné Kempenaar, Kees van der Horst & Astrid Withagen (NL)]; 9. Environmental risk from using glyphosate on hard surfaces [Carmel Ramwell (UK)]
  Preventie van onkruidgroei op verhardingen
  Riemens, M.M. ; Davies, J.A.R. ; Groeneveld, R.M.W. - \ 2006
  onkruidbestrijding - bestrating - emissie - herbiciden - preventie - oppervlaktewaterkwaliteit - maatregelen - weed control - pavements - emission - herbicides - prevention - surface water quality - measures
  De huidige onkruidbestrijding op verhardingen geeft relatief veel emissie van herbiciden naar het oppervlaktewater. Door toepassing van preventieve maatregelen kan bij de alternatieve, niet-chemische en reguliere bestrijding veel op deze herbiciden, maar ook op energie en kosten, bespaard worden. Dergelijke preventieve maatregelen verlagen de kans op onkruidgroei
  Innovatieve onkruidpreventie op verhardingen
  Riemens, M.M. - \ 2006
  onkruidbestrijding - preventie - bestrating - onkruidbestrijding op niet-akkerland - onkruiden - weed control - prevention - pavements - non-crop weed control - weeds
  Onkruidpreventieve werking van diverse materialen wordt getest in een meerjarige proef. Hierbij wordt onderzocht welke fase in de levenscyclus van het onkruid de beste aangrijpingspunten biedt voor deze preventie
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.