Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 56

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Liggedrag varkens bijsturen met vloer
  Aarnink, A.J.A. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2014
  Cement&BetonCentrum
  varkenshouderij - vloeren - varkensstallen - diergedrag - dierenwelzijn - varkens - stalklimaat - beton - landbouwtechniek - warmteproductie - dierlijke productie - huisvesting, dieren - pig farming - floors - pig housing - animal behaviour - animal welfare - pigs - stall climate - concrete - agricultural engineering - heat production - animal production - animal housing
  Het ontwerp van de dichte vloer helpt bij het voorkomen van met mest besmeurde hokken.
  Ondernemen met natuur : reflectie op wederkerigheid tussen ondernemen en natuur
  Stuiver, M. ; Boonstra, F.G. ; Fontein, R.J. ; Kruit, J. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2429) - 48
  natuur - perceptie - natuurbeheer - landschapsbeheer - governance - ondernemerschap - industrie - afvalverwerking - beton - duurzaamheid (sustainability) - bedrijfsvoering - nature - perception - nature management - landscape management - governance - entrepreneurship - industry - waste treatment - concrete - sustainability - management
  Dit rapport verkent de relaties tussen ondernemen en natuur theoretisch en empirisch. Drie koplopers op het gebied van duurzaam ondernemen schuiven langzaam op van impactreductie, waarbij de natuurlijke omgeving zoveel mogelijk wordt ontzien, naar strategieën gericht op wederkerigheid. Bij wederkerigheid benutten ondernemers natuurlijke hulpbronnen niet alleen in hun bedrijfsvoering, maar investeren zij ook in het op peil houden of ontwikkelen van natuur. Obstakels die zij hierbij tegenkomen zijn: een gebrekkige beheersbaarheid van natuurlijke processen, een nadelige kosten-baten verhouding bij investeren in natuur, nadelige concurrentieverhoudingen, een gebrek aan kennis over de werking en bijdrage van wederkerigheid aan de natuurlijke omgeving en belemmerende regelgeving. Om deze obstakels te overwinnen passen ze, met wisselend succes, diverse governance strategieën toe. Kennisuitwisseling en samenwerking met andere ondernemers (zelf governance) en beïnvloeding van overheidsregulering voeren hierbij de boventoon. Ook elementen van markt-governance (certificering) en netwerk-governance (convenanten) zijn zichtbaar. Opvallend zijn de hoge verwachtingen die de ondernemers koesteren van aanpassing van overheidsregulering. Deze verwachtingen staan op gespannen voet met de terugtredende overheid die de verantwoordelijkheid voor natuur steeds meer bij de samenleving neerlegt.
  Beoordeling van de FSC 2000 als vervanger van de Leroux-meter voor het bepalen van de stroefheid van betonnen stalvloeren = Evaluation of the FSC 2000 as substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses
  Winkel, A. ; Blanken, K. ; Bokma, S. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 315) - 21
  huisvesting, dieren - stallen - beton - vloeren - meettechnieken - animal housing - stalls - concrete - floors - measurement techniques
  In this study the FSC 2000 is evaluated as a substitute for the Leroux apparatus for determination of skid resistance of concrete floors of animal houses. This study shows that the FSC 2000 is well suitable for measurements of skid resistance of concrete slats and solid floors of animal houses.
  Invloed van vloeren op klauw koe
  Somers, J.G.C.J. - \ 2004
  Agrabeton 14 (2004)2. - p. 16 - 17.
  melkkoeien - klauwen - dierenwelzijn - voetziekten - stallen - vloeren - beton - landbouwkundig onderzoek - dairy cows - claws - animal welfare - foot diseases - stalls - floors - concrete - agricultural research
  Kreupelheid en klauwgebreken vormen een van de voornaamste welzijnsproblemen in de huidige melkveehouderij. De stalvloer wordt hierbij gezien als een belangrijke oorzaak. In een onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde en Wageningen UR, blijkt dat koeien in een potstal veruit de gezondste klauwen hebben
  Biomechanische aspecten van de klauw-vloerinteractie bij melkkoeien: implicaties voor bewegen en klauwaandoeningen = Biomechanical aspects of the claw-floor interaction in dairy cattle:implications for locomotion and claw disorders
  Tol, P.P.J. van der - \ 2004
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 129 (2004)13. - ISSN 0040-7453 - p. 454 - 458.
  melkkoeien - klauwen - voetziekten - vloeren - beton - mechanische eigenschappen - voortbeweging - melkvee - dierziektepreventie - dairy cows - claws - foot diseases - floors - concrete - mechanical properties - locomotion - dairy cattle - animal disease prevention - holstein heifers - hoof - cows - hemorrhages - prevalence - lameness - health - indicators - behavior - surfaces
  De prevalentie van klauwaandoeningen bij op betonvloeren gehuisveste melkkoeien is reeds enkele decennia zeer hoog. Bovendien hebben de betonvloeren een duidelijke invloed op de locomotie van koeien, waardoor ze niet goed in staat zijn om hun natuurlijk gedrag te vertonen. Dit artikel gaat over de biomechanische aspecten van de interactie tussen koeienklauw en stalvloer dat is gebaseerd is op een proefschrift over de mechanische belasting van de koeienklauw. Deze benadering laat zien dat ondanks recent preventief bekappen de zachtere delen van de klauw de relatief hoogste mechanische belasting ondergaan. Bovendien is gebleken dat de huidige betonvloeren te weinig wrijving genereren om natuurlijke locomotie mogelijk te maken
  Gladde loopvloeren? Er is wat aan te doen!
  Dooren, H.J.C. van; Blanken, K. ; Erp, T. van - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)3. - ISSN 1570-8586 - p. 12 - 13.
  huisvesting van koeien - ligboxen - roostervloeren - beton - slippen - dierenwelzijn - melkkoeien - mestschuiven - cow housing - cubicles - grid floors - concrete - slip - animal welfare - dairy cows - dung scrapers
  Dit artikel geeft een overzicht van de mogelijkheden met de voor- en nadelen en kosten.
  Koeltorens als kunstmatige rotswanden: rupsen balanceren honderd meter hoog
  Moraal, L.G. - \ 2001
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 57 (2001)7/8. - ISSN 0166-3534 - p. 42 - 44.
  koeltorens - beton - korstmossen - biotopen - habitats - rupsen - natuurverschijnselen - cooling towers - concrete - lichens - biotopes - caterpillars - natural phenomena
  Natuur op een plek waar je haar beslist niet verwacht; vogelaars die nestkasten aan het controleren waren, vonden grote aantallen rupsen op de betonnen koeltorenwand van een energiecentrale, op een hoogte van zo'n 100 meter
  Kunststofgrasplaten geschikt als koepad?
  Blanken, K. ; Dooren, H.J. van - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)4. - ISSN 1569-805X - p. 1 - 3.
  paden - bestrating - koeien - melkkoeien - bouwmaterialen - materialen - beton - kunststoffen - grassen - grasbanen - constructie - diergedrag - duurzaamheid (durability) - testen - tests - paths - pavements - cows - dairy cows - building materials - materials - concrete - plastics - grasses - grass strips - construction - animal behaviour - durability - testing - tests
  Op het lagekostenbedrijf is een proef uitgevoerd waarin kunststofgrasplaten zijn vergeleken met betonplaten als verharding voor het kavelpad.
  Betonnen sleufvloer zorgt voor goede mestscheiding
  Swierstra, D. ; Houwers, H.W.J. - \ 2001
  Agrabeton 11 (2001)1. - ISSN 0167-3246 - p. 4 - 5.
  varkenshouderij - varkensstallen - mest - scheiding - vloeren - beton - proefbedrijven - stallen - varkens - zeugen - mestschuiven - mestverwerking - pig farming - pig housing - manures - separation - floors - concrete - pilot farms - stalls - pigs - sows - dung scrapers - manure treatment
  Op het Varkensproefbedrijf Bantham in Maartensdijk is een sleufvloer met mestschuif op de vloer ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat de schuif goed en veilig is voor de dieren en dat het scheiden van de mest technisch goed uitvoerbaar is
  Duurzaamheid van beton in agrarische milieus
  Braam, C.R. - \ 2000
  Agrabeton 3 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 9 - 13.
  bouwconstructie - beton - landbouwbedrijfsgebouwen - duurzaamheid (sustainability) - bouwmaterialen - constructie - aantasting - preventie - building construction - concrete - farm buildings - sustainability - building materials - construction - infestation - prevention
  Aantastende stoffen en aantastingsmechanismen van beton en betontechnologische en constructieve maatregelen om dit te voorkomen
  Aspecten van de Amerikaanse stallenbouw
  Swierstra, D. - \ 2000
  Agrabeton 10 (2000)1. - ISSN 0167-3246 - p. 10 - 12.
  bouwconstructie - huisvesting, dieren - huisvesting van rundvee - stallen - melkvee - ligboxen - zand - beton - vs - building construction - animal housing - cattle housing - stalls - dairy cattle - cubicles - sand - concrete - usa
  Bouw van stallen voor melkkoeien in de VS. Huisvestingsaspecten met het accent op het toepassen van zand als ligbed in ligboxen
  Mestverwerking in Amerikaanse melkveestallen
  Swierstra, D. - \ 2000
  Agrabeton 10 (2000)2. - ISSN 0167-3246 - p. 6 - 7.
  huisvesting van rundvee - melkvee - rundveemest - vermenging - zand - ligboxen - bouwconstructie - beton - vs - mestverwerking - cattle housing - dairy cattle - cattle manure - mixing - sand - cubicles - building construction - concrete - usa - manure treatment
  In dit tweede artikel wordt aandacht besteed aan de verwerking van mest vermengd met zand als gevolg van de toepassing van veel zand in ligboxen
  Zacht ligbed favoriet bij vleesstieren
  Ruis, L. ; Heeres, J. ; Smits, D. ; Smits, M. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 29 - 31.
  stieren (bulls) - vleesproductie - huisvesting, dieren - stallen - vloeren - roostervloeren - rubber - stro - beton - dierenwelzijn - bulls - meat production - animal housing - stalls - floors - grid floors - rubber - straw - concrete - animal welfare
  Een volledig roostervloer zonder zacht ligbed is uit oogpunt van welzijn ongewenst. Vleesstieren gaan hier vaker op een abnormale manier staan en liggen dan in een hok met meer ruimte en een zacht ligbed van stro of rubber. Zo'n zacht ligbed bevordertduidelijk het welzijn.
  Richtlijn betonnen opstortvloeren (RBOV)
  Braam, C.R. - \ 1999
  Agrabeton 9 (1999)5. - ISSN 0167-3246 - p. 15 - 17.
  vloeren - landbouwbedrijfsgebouwen - constructie - normen - beton - systeembouw - constructieonderdelen - bouwconstructie - floors - farm buildings - construction - standards - concrete - prefabrication - structural components - building construction
  IMAG-richtlijn die aangeeft aan welke constructieve, materiaaltechnologische en uitvoeringstechnische eisen een dergelijke vloer zoal moet voldoen
  Betonconstructies nader bekeken. Bodembescherming zit hem vooral in de details
  Braam, C.R. - \ 1999
  Agrabeton 9 (1999)3. - ISSN 0167-3246 - p. 20 - 21.
  bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - bodembescherming - building construction - building materials - concrete - soil conservation
  Voorkomen van schade. Rugvulling is bij vloeistofdichte krimpvoegen zeer belangrijk
  Braam, C.R. - \ 1999
  Agrabeton 9 (1999)3. - ISSN 0167-3246 - p. 8 - 8.
  beton - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - concrete - structures - construction - building construction - building materials
  Achtergrond informatie over de werking van kitvoegen
  Beoordeling van vloeistofdichtheid
  Braam, C.R. - \ 1999
  Agrabeton 9 (1999)2. - ISSN 0167-3246 - p. 20 - 21.
  beton - landbouw - bouwconstructie - structuren - permeabiliteit - concrete - agriculture - building construction - structures - permeability
  In de praktijk zijn er veel vloerconstructies die dateren voor de totstandkoming van het Plan Bodembeschermende Voorzieningen (PVB). In dit artikel wordt in het kort besproken hoe deze constructies worden beoordeeld
  Tien jaar ervaring met renoveren betonnen kuilplaten
  Pieters, A. - \ 1998
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 11 (1998)3. - ISSN 1386-8470 - p. 32 - 34.
  opslagsilo's - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - asbest - constructieonderdelen - vloeren - plafonds - muren - modernisering - bunker silos - structures - construction - building construction - building materials - concrete - asbestos - structural components - floors - ceilings - walls - modernization
  Een goed aangelegde betonnen kuilplaat gaat jarenlang mee. Perssapzuren hebben dan weinig invloed op de beton. Zelfs na 10 jaar ziet een goed afgewerkte kuilplaat er nog goed uit. De kwaliteit van de kuilplaat wordt onder andere bepaald door de gebruikte betonkwaliteit, de nabehandeling en weersgesteldheid tijdens het aanleggen. Bij minder aandacht voor deze criteria voldaan dan is de kans groot dat een kuilplaat al na een aantal jaren gerepareerd of gerenoveerd moet worden.
  Duurzaam bouwen in de stal - Experimentele onderzoekstal voor weidegang en melkrobot
  Swierstra, D. ; Smits, A.C. - \ 1998
  Agrabeton 8 (1998)1. - ISSN 0167-3246 - p. 10 - 12.
  stallen - melkvee - huisvesting van kalveren - melkveehouderij - scharrelhouderij - robots - melkmachines - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - systeembouw - constructieonderdelen - gebouwen - levensduur - economie - gebruikswaarde - economische impact - stalls - dairy cattle - calf housing - dairy farming - free range husbandry - milking machines - structures - construction - building construction - building materials - concrete - prefabrication - structural components - buildings - lifespan - economics - use value - economic impact
  Op het Proefbedrijf 'De Vijf Roeden' in Duiven is een experimentele stal gebouwd met een prefab-beton onderbouw en een spanconstructie als overkapping. Op basis van de verwachte gebruikssduur is de bouwconstructie demontabel en wordt aangenomen dat na demontage de verschillende bouwelementen nog een positieve gebruikswaarde hebben
  Vloerconstructies: heien of grondverbetering? Voor- en nadelen moeten goed tegen elkaar worden afgewogen
  Braam, C.R. ; Ooijen, J.H. van - \ 1998
  Agrabeton 8 (1998)3. - ISSN 0167-3246 - p. 14 - 15.
  vloeren - funderingen - constructieonderdelen - gebouwen - beton - bouwconstructie - bouwmaterialen - floors - foundations - structural components - buildings - concrete - building construction - building materials
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.