Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 37

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Vorderingen bij betere handhaving nuttige bestrijders in kas : Naar een echte geïntegreerde bestrijding
  Kierkels, T. ; Messelink, G.J. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)10. - p. 23 - 25.
  glastuinbouw - potplanten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - bijvoeding - optimalisatiemethoden - uitzettingstechnieken - greenhouse horticulture - pot plants - biological control agents - encouragement - supplementary feeding - optimization methods - release techniques
  Bij biologische bestrijding is de gebruikelijke vraag: welke natuurlijke vijand pakt de plaag het beste aan? Maar het is tijd voor een andere basisvraag: welke natuurlijke vijanden passen het best bij je gewas en het aangeboden voedsel? Zo’n insteek vergroot de kans dat ze zich lang handhaven in de kas en je ze dus veel minder vaak hoeft in te zetten. Uiteindelijk resulteert een effectievere niet-chemische gewasbescherming.
  Perspectieven voor biologische aanpak tomatenroestmijt
  Kierkels, T. ; Messelink, G.J. - \ 2013
  Onder Glas 10 (2013)10. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - solanum lycopersicum - plantenplagen - aculops lycopersici - roofmijten - geïntegreerde bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - landbouwkundig onderzoek - greenhouse horticulture - solanum lycopersicum - plant pests - aculops lycopersici - predatory mites - integrated control - biological control agents - encouragement - agricultural research
  Tomatenroestmijt is een opkomend probleem. De aantaster is op zich chemisch te bestrijden, maar dat vergt een intensief spuitschema, wat bij een geïntegreerde teelt niet de gewenste weg is. Wageningen UR Glastuinbouw onderzoekt de biologische aanpak van de kleine mijt. Lastig, want het beestje is uitstekend toegerust om de aanvallen te ontlopen.
  Vollegrondsgroente: beheersing van trips :Dossier Biokennis
  Broek, R.C.F.M. van den; Hamont, J. van - \ 2013
  Biokennis
  thrips - biologische landbouw - biologische bestrijding - vollegrondsgroenten - bevordering van natuurlijke vijanden - insectenplagen - thrips - organic farming - biological control - field vegetables - encouragement - insect pests
  Tripsschade komt in veel gewassen voor. In de biologische teelt zijn maar weinig middelen tegen trips opgewassen. Schade is op verschillende manieren in de hand te houden, al blijkt het in de praktijk nauwelijks mogelijk om een gewas volledig te vrijwaren. Dit dossier geeft informatie over de leefwijze van trips en de mogelijke maatregelen om schade te beperken.
  Gecombineerde aanpak basis van ecosysteem in de as (interview met Gerben Messelink)
  Kierkels, T. ; Messelink, G.J. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)8. - p. 34 - 35.
  plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - glastuinbouw - kweken - ecosystemen - modelleren - landbouwkundig onderzoek - augmentation - encouragement - biological control - greenhouse horticulture - rearing - ecosystems - modeling - agricultural research
  Biologische bestrijding loopt tegen zijn grenzen aan. Weliswaar zetten alle glasgroentetelers en meer dan de helft van de siertelers natuurlijke vijanden in, toch doemen er steeds nieuwe problemen op, zoals de toenemende druk van wittevlieg, trips en wolluis. Het is tijd voor de ‘standing army’: een ‘leger’ dat al klaarstaat, voordat de plaag uitbreekt. Daarvoor is een andere benadering nodig.
  Een mooier landschap met minder plagen : de baten van aantrekkelijke akkerranden wegen ruimschoots op tegen de kosten
  Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2012
  Ekoland 32 (2012)5. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - akkerranden - plagenbestrijding - bevordering van natuurlijke vijanden - agrarisch natuurbeheer - landschapsbeheer - functional biodiversity - agro-biodiversity - field margins - pest control - encouragement - agri-environment schemes - landscape management
  Onderzoek laat zien dat hoe beter we akkerranden verbinden met kleine landschapselementen in het omringende landschap, hoe beter de natuurlijke plaagbeheersing vanuit die akkerranden kan werken. Om het netwerk aaneengesloten te krijgen is samenwerking nodig tussen verschillende partijen in het gebied.
  Eindrapportage FAB2 2008-2011 : functionele agro biodiversiteit
  Geus, J. de; Gurp, H. van; Alebeek, F.A.N. van; Bos, M. ; Janmaat, L. ; Molendijk, L.P.G. ; Rijn, P. van; Schaap, B.F. ; Visser, A. ; Vlaswinkel, M.E.T. ; Wal, E. van der; Willemse, J. ; Zanen, M. - \ 2011
  ’s-Hertogenbosch : ZLTO Projecten - 47
  agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerranden - akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - landschap - bodembeheer - bodembiologie - bodemweerbaarheid - agro-biodiversity - functional biodiversity - field margins - arable farming - augmentation - encouragement - plant protection - landscape - soil management - soil biology - soil suppressiveness
  In het door LTO Noord, ZLTO en LLTB geïnitieerde project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB2) is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het slim benutten van levende organismen om tot duurzame landbouw te komen. Deze aanpak vraagt om een aantal aanpassingen in de bedrijfsvoering en het landschap, zodat deze organismen kunnen overleven en hun nuttige werk kunnen doen. Het nut van akkerranden hiervoor is aangetoond. In FAB2 is verkend of er slim gebruik kan worden gemaakt van landschapselementen door aanpassing van het beheer. Ook is gezocht naar eenvoudige methoden (scouting) om te bepalen of de natuur voldoende in staat is om het (luizen)probleem op te lossen. Tot slot werd gezocht naar strategieën voor het duurzaam gebruik van de bodem, zoals niet-kerende grondbewerking.
  Functionele agrobiodiversiteit: van concept naar praktijk
  Vosman, B. ; Faber, J.H. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 421) - 62
  akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - akkerranden - agrobiodiversiteit - struiken - bomen - landschap - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - arable farming - augmentation - field margins - agro-biodiversity - shrubs - trees - landscape - functional biodiversity - encouragement - plant protection
  Onderzoek naar de rol van het landschap in de preventie van ziekten en plagen heeft onder meer geleid tot het advies om bij de aanplant en het onderhoud van bomen en struiken in het agrarisch gebied meer rekening te houden met de functie die de verschillende soorten hebben bij het ondersteunen van natuurlijke vijanden en plagen. Ook bleek uit het onderzoek dat de invloed van een bloeiende akkerrand zich tot minimaal 70 meter in het gewas uitstrekt. Uit een ruimtelijke analyse blijken grote regionale verschillen in aantal en omvang van potentiële bronnen van natuurlijke vijanden in de omgeving van akkers.
  FAB en gewasbescherming - Het belang van goed waarnemen.
  Visser, A. ; Vlaswinkel, M.E.T. ; Wal, E. van der; Willemse, J. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - gewasbescherming - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - insectenplagen - natuurlijke vijanden - arable farming - augmentation - agro-biodiversity - plant protection - functional biodiversity - encouragement - insect pests - natural enemies
  In combinatie met bloemrijke akkerranden biedt scouting een goede mogelijkheid om het gebruik van insecticiden tegen luizen in granen en consumptieaardappelen te minimaliseren. In de toekomst zullen, onder andere door de hogere milieueisen, steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten zijn. Het stimuleren van natuurlijke vijanden zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het voorkomen van plagen in het gewas. Goed scouten is daarbij belangrijk. De tijd die nodig is voor een keer scouten ligt gemiddeld op ongeveer 20 minuten per perceel van ca. 5 hectare. Afhankelijk van het gewas, groeistadium en de luisdruk is het nodig om per seizoen 4-7 keer te scouten, om een goed beeld te krijgen en te houden van de situatie in het gewas
  FAB en akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing
  Rijn, P. van; Willemse, J. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - akkerranden - agrobiodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - gewasbescherming - kosten - bloemen - functionele biodiversiteit - arable farming - augmentation - field margins - agro-biodiversity - encouragement - plant protection - costs - flowers - functional biodiversity
  Akkerranden om de natuurlijke plaagbeheersing te ondersteunen staan centraal in het FAB project. Terwijl meerjarige akkerranden een schuilplaats en leefgebied kunnen bieden als er geen gewas op de akker staat, zijn éénjarige bloemenranden weer meer geschikt om vliegende, natuurlijke vijanden tijdens het groeiseizoen het noodzakelijke voedsel te bieden in de vorm van stuifmeel en nectar.
  FAB en omgeving - Het belang van groene en blauwe netwerken.
  Alebeek, F.A.N. van; Schaap, B.F. ; Willemse, J. ; Rijn, P. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - akkerranden - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - agrobiodiversiteit - landschapsbeheer - wegbermen - slootkanten - onderhoud - functionele biodiversiteit - gewasbescherming - bevordering van natuurlijke vijanden - arable farming - field margins - augmentation - agro-biodiversity - landscape management - roadsides - ditch banks - maintenance - functional biodiversity - plant protection - encouragement
  Sinds een aantal jaren doen agrarische ondernemers ervaring op met de toepassing van Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) om ziekten en plagen in cultuurgewassen te beheersen. Er zijn pilots in de Hoeksche Waard in Zuid-Holland, in Zeeland, Noord Brabant en Flevoland waarin gebruik gemaakt wordt van het landschap en haar biodiversiteit voor de onderdrukking van ziekten en plagen. In de loop van 2011 is in de Hoeksche Waard een pilot tot stand gekomen voor FAB-vriendelijk beheer van enkele dijken, wegbermen en bijbehorende sloottaluds door het waterschap Hollandse Delta (WSHD). Het waterschap gaat monitoren wat de kosten en besparingen in deze pilot kunnen zijn en hoe het beheer praktisch in de bestekken past.
  Akkernatuur : herkenningsboekje bloeiend bedrijf
  Bos, M. - \ 2011
  Driebergen : Louis Bolk Instituut
  agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - akkerbouw - bevordering van natuurlijke vijanden - natuurlijke vijanden - akkerranden - nuttige insecten - agro-biodiversity - functional biodiversity - arable farming - encouragement - natural enemies - field margins - beneficial insects
  Dit boekje laat de minder opvallende, maar uiterst nuttige beestjes zien die u op en rond akkers tegen kunt komen. Iedereen kan deze groepen herkennen en actief inzetten voor natuurlijke plaagbeheersing.
  Biologische tripsbeheersing in prei 2008-2010
  Broek, R.C.F.M. van den; Verstegen, H.A.G. ; Gruppen, R. ; Kamstra, J.H. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV (PPO publicatie 438) - 43
  thrips - biologische bestrijding - insectenplagen - predatoren van schadelijke insecten - plagenbestrijding - preien - akkerranden - compost - roofmijten - bevordering van natuurlijke vijanden - biologische landbouw - thrips - biological control - insect pests - predators of insect pests - pest control - leeks - field margins - composts - predatory mites - encouragement - organic farming
  In diverse vollegrondsgewassen (ui, kool, prei en aardbei) kan trips zowel in gangbare als biologische bedrijven grote problemen opleveren. Trips heeft betrekkelijk weinig natuurlijke vijanden. Vooral roofwantsen komen op trips haarden af en kunnen de populatiegroei afremmen. Rooftrips, roofmijten en spinnen zijn andere, mogelijke natuurlijke vijanden, maar hun belang is grotendeels onbekend. Biologische telers hebben weinig mogelijkheden om tripsen te beheersen. Daarom zijn er in een biologische vollegrondsteelt van prei maatregelen onderzocht die de aanwezige natuurlijke vijanden kunnen stimuleren zoals de aanleg van een bloemenrand, het toedienen van compost en het uitzetten van roofmijten.
  Bloeiend Bedrijf van start!
  Bos, M. ; Dirks, D. - \ 2011
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Nieuwsbrief Bloeiend Bedrijf no. 1) - 4 p.
  akkerranden - akkerbouw - biodiversiteit - functionele biodiversiteit - bevordering van natuurlijke vijanden - samenwerking - kennisoverdracht - field margins - arable farming - biodiversity - functional biodiversity - encouragement - cooperation - knowledge transfer
  Eerste nieuwsbrief van Bloeiend Bedrijf. Bloeiend Bedrijf is een samenwerkingsverband ondersteund door 17 agrarische natuurverenigingen (ANV’s), Veelzijdig Boerenland, het Louis Bolk Instituut, BoerenNatuur en de Natuurweide. Bloeiend Bedrijf richt zich op de aanleg en het beheer van akkerranden voor functionele biodiversiteit, met de nadruk op het bevorderen van natuurlijke vijanden van landbouwplagen.
  Een praktijkrijp FAB-concept, Thema: Functionele biodiversiteit BO-12.03-004-010
  Gurp, H. van - \ 2011
  S.n.
  functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - biologische bestrijding - akkerranden - bevordering van natuurlijke vijanden - functional biodiversity - agro-biodiversity - biological control - field margins - encouragement
  Poster met onderzoeksinformatie over het ontwikkelen van een gebruiksklaar FAB-concept.
  Nieuwe uitzetstrategie van bodemroofmijten voor effectievere bestrijding van bodemplagen
  Grosman, A.H. - \ 2011
  bodem - roofmijten - bodembiologie - bevordering van natuurlijke vijanden - thrips - sciaridae - collembola - soil - predatory mites - soil biology - encouragement - thrips - sciaridae - collembola
  Informatieposter over een nieuwe uitzetstrategie van bodemroofmijten voor effectievere bestrijding bestrijding van bodemplagen
  'Durven bouwen op de natuur is heel belangrijk': Vertrouwen groeit bij deelnemers FAB
  Meerburg, B.G. ; Alebeek, F.A.N. van; Vosman, B. - \ 2010
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)23. - ISSN 1871-093X - p. 18 - 19.
  akkerranden - functionele biodiversiteit - gewasbescherming - bevordering van natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - akkerbouw - field margins - functional biodiversity - plant protection - encouragement - biological control - arable farming
  Steeds meer boeren gaan over op een beheer van akkerranden waarbij natuurlijke vijanden van plaaginsecten centraal staan. Vertrouwen in de natuur komt met de jaren, aldus direct betrokkenen.
  Nevenwerking van gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen op oorwormen
  Helsen, H.H.M. ; Vlas, M.J. de - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving Bloembollen Boomkwekerij & Fruit (PPO-rapporten 2010-24) - 37
  forficula auricularia - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - eriosoma lanigerum - cacopsylla pyri - fruitteelt - gewasbescherming - forficula auricularia - augmentation - encouragement - eriosoma lanigerum - cacopsylla pyri - fruit growing - plant protection
  PT projectnummer 12857, in samenwerking met pcfruit en PRI
  Rapportage LTO FAB II 2009 : Functionele Agro Biodiversiteit (LTO FAB II)
  Alebeek, F.A.N. van; Korthals, G.W. ; Molendijk, L.P.G. ; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2010
  Tilburg : ZLTO - 120
  insectenplagen - gewasbescherming - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - habitats - landschapselementen - akkerbouw - bevordering van natuurlijke vijanden - functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - insect pests - plant protection - augmentation - habitats - landscape elements - arable farming - encouragement - functional biodiversity - agro-biodiversity
  In 2008 startte LTO een gebruiksklaar FAB concept voor een aantal ziekten en plagen in een aantal gewassen die op eenvoudige wijze door telers benut kan worden en voor de toepasser kostenneutraal zijn. In deze rapportage zijn de resultaten en conclusies verwoord voor de deelprojecten omgeving, bovengronds (akkerranden en scouting) en bodem tijdens het seizoen 2009. In 2009 is het onderzoek voortgezet om vast te stellen welke kleine landschapselementen (KLE’s) met welke kenmerken het meest geschikt zijn als overwinteringsplek voor natuurlijke vijanden van insectenplagen.
  Scoutwijzer
  Vlaswinkel, M.E.T. ; Bok, N. van der; Dieleman, W. - \ 2010
  [S.l.] : Project Actief Randenbeheer Brabant - 42
  biologische bestrijding - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - bevordering van natuurlijke vijanden - plaagbestrijding met predatoren - consultancy - biological control - augmentation - encouragement - predator augmentation - consultancy
  Dit document is een FAB-scoutwijzer. FAB staat voor Functional Agrobiodiversity. Het biedt een handleiding in het veld. Tijdens scouting in het veld wordt de boer met deze scoutwijzer in de hand snel wijzer! De wijzer is voor boeren die op zoek naar minder gebruik en emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, maar met behoud van een goed eindproduct. Zo laat de wijzer bijvoorbeeld zien of en welke natuurlijke vijanden ingezet kunnen worden tegen een plaagdier.
  Biologische tripsbeheersing in prei in 2008
  Broek, R.C.F.M. van den; Alebeek, F.A.N. van; Verstegen, H.A.G. ; Gruppen, R. ; Kamstra, J.H. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 25
  biologische landbouw - biologische bestrijding - allium porrum - thrips - bevordering van natuurlijke vijanden - vollegrondsteelt - organic farming - biological control - allium porrum - thrips - encouragement - outdoor cropping
  In diverse vollegrondsgewassen (ui, kool, prei en aardbei) kan trips zowel in gangbare als biologische bedrijven grote problemen opleveren. Trips heeft betrekkelijk weinig natuurlijke vijanden. Vooral roofwantsen komen op trips haarden af en kunnen de populatiegroei afremmen. Rooftrips, roofmijten en spinnen zijn andere, mogelijke natuurlijke vijanden, maar hun belang is grotendeels onbekend. Biologische telers hebben weinig mogelijkheden om tripsen te beheersen. Daarom zijn er in een biologische vollegrondsteelt van prei maatregelen onderzocht die de aanwezige natuurlijke vijanden kunnen stimuleren zoals de aanleg van een bloemenrand, het toedienen van compost en het uitzetten van roofmijten
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.