Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==biesbosch
  Check title to add to marked list
  Is de Biesbosch schoon genoeg voor de otter?
  Brink, N.W. van den; Sluiter, H. - \ 2015
  Zoogdier 26 (2015)1. - ISSN 0925-1006 - p. 13 - 16.
  ecotoxicologie - lutra lutra - fauna - waterkwaliteit - habitats - polycyclische koolwaterstoffen - waterverontreiniging - biesbosch - ecotoxicology - water quality - polycyclic hydrocarbons - water pollution
  Eind jaren 80 van de vorige eeuw was de otter (Lutra lutra) uitgestorven in Nederland. De slechte waterkwaliteit was één van de orrzaken voor het verdwijnen. Om de otter te kunnen herintroduceren in de Biesbosch, een belangrijk oorspronkelijk leefgebied, is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van z'n voedsel. Is de vis al schoon genoeg voor deze ambassadeur van schoon water?
  Verontreiniging Nederlandse schieraal 2009-2010 : onderzoek naar dioxines, PCB’s, organochloorverbindingen en gebromeerde vlamvertragers (PBDE’s) in schieraal uit Friese meren en het rivierengebied
  Lee, M.K. van der; Leeuwen, S.P.J. van; Nieuwenhuizen-Hoek, M. van; Kotterman, M.J.J. ; Hoogenboom, L.A.P. - \ 2013
  Wageningen [etc.] : RIKILT [etc.] (RIKILT-report 2013.004) - 29
  palingen - european eels - dioxinen - ecotoxicologie - binnenwateren - meren - friesland - biesbosch - eels - dioxins - ecotoxicology - inland waters - lakes
  Deze studie laat zien dat schieraal uit het rivierengebied in hoge mate verontreinigd is met een aantal contaminanten en de norm voor dioxines en dioxineachtige PCB's sterk overschrijdt. Schieraal uit de Friese meren is veel minder gecontamineerd en voldoet wel aan de normen.
  Groei van de beverpopulatie: lusten en lasten
  Vreugdenhil, S. ; Dekker, J.J.A. ; Dijkstra, V.D. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)10. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
  castor fiber - fauna - populatiedynamica - schadelijke dieren - natuurgebieden - biesbosch - flevoland - castor fiber - fauna - population dynamics - noxious animals - natural areas - biesbosch - flevoland
  Het aantal bevers is in Nederland sterk gegroeid. In 1988 werden de eerste dieren losgelaten in de Biesbosch, en in 2012 wordt het aantal Nederlandse bevers al geschat op zeker 600 volwassen dieren. Bevers zijn door hun bijzondere gedrag een aanwinst voor onze natuur. Maar ditzelfde gedrag kan ook leiden tot overlast. Hoe ga je hiermee om?
  Who cares about research?! : a study on the role of research in policy processes in competing claims contexts
  Schut, M. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Cees Leeuwis, co-promotor(en): Annemarie van Paassen. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731487 - 280
  natuurlijke hulpbronnen - nuttig gebruik - hulpbronnengebruik - onderzoek - invloeden - beleidsprocessen - waterbeheer - ruimtelijke ordening - polders - biesbosch - nederland - biobrandstoffen - productie - duurzaamheid (sustainability) - mozambique - natural resources - utilization - resource utilization - research - influences - policy processes - water management - physical planning - polders - biesbosch - netherlands - biofuels - production - sustainability - mozambique
  A study on the role of research in policy processes in competing claims contexts
  Het nieuwe Biesboschbos: van griend naar wentelwilgen en getijmoeras
  Bijlsma, R.J. ; Weeda, E.J. ; Neut, J. van der; Sluiter, H. - \ 2011
  Tilburg : Staatsbosbeheer - ISBN 9789081198004 - 88
  natuurontwikkeling - rijshout - wetlands - flora - fauna - nationale parken - biesbosch - vegetatie - moerassen - castor - natura 2000 - nature development - osiers - wetlands - flora - fauna - national parks - biesbosch - vegetation - marshes - castor - natura 2000
  Het nieuwe Biesboschbos - van griend naar wentelwilgen en getijmoeras. Onderzoekers Rienk-Jan Bijlsma en Eddy Weeda van Alterra en Staatsbosbeheerders Han Sluiter en Jacques van der Neut beschrijven de veranderingen in dit eeuwenoude gebied. In de Biesbosch wordt nog maar weinig griendhout gehakt. De grienden zijn veranderd in weelderige wilgenbossen met schots en scheef staande bomen. Omgewaaide wilgen raken begroeid met allerlei soorten mos en tussen de wortelkluiten broeden ijsvogels. Dit nieuwe bos trekt boomklevers en appelvinken. En er verschijnen moesdistel, oranje springzaad, reuzenbalsemien en zwart tandzaad. Ook de rol van de bever wordt uitgebreid belicht.
  Advies ontsnippering Merwedezone voor bever en otter
  Grift, E.A. van der; Dirksen, J. ; Eupen, M. van; Jansman, H.A.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2146) - 56
  lutra lutra - castor - wildpassages - habitatverbindingszones - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - zuid-holland - biesbosch - wildlife passages - habitat corridors - ecological network - habitat fragmentation
  In opdracht van de provincie Zuid-Holland is onderzocht op welke plek het beste een ecologische verbinding voor Bever en Otter tussen Biesbosch en Alblasserwaard kan worden gerealiseerd. Deze verbinding maakt deel uit van de plannen voor een ‘Groene Ruggengraat’ tussen Biesbosch en Gooimeer. De studie geeft richtlijnen voor het ontwerp en de inrichting van de ecologische verbinding en de benodigde faunapassages bij kruisende infrastructuur. Tevens zijn de kosten van alle benodigde maatregelen globaal in beeld gebracht.
  Wentelwilgen, wortelkluiten en wave dieback : diversiteit door natuurlijke processen in bosreservaten in de Biesbosch
  Bijlsma, R.J. ; Weeda, E.J. ; Verkaik, E. ; Huibers, C. ; Orden, W.H. van; Roekel, G.M. van; Helmink, A.T.F. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1910) - 52
  bossen - bosecologie - biodiversiteit - wetlands - getijden - nederland - bosdynamiek - natuurgebieden - biesbosch - forests - forest ecology - biodiversity - tides - netherlands - forest dynamics - natural areas
  In de Biesbosch liggen twee bosreservaten: Keizersdijk en Oude Kat. Deze rapportage beschrijft de spontane ontwikkeling van de bosstructuur van de Keizersdijk voor de periode 1986-2008 en geeft een overzicht van de belangrijkste vegetatiebiotopen in de Keizersdijk en Oude Kat. De Keizersdijk is een voormalige wilgengriend. De Oude Kat bestaat uit polders waarin vanaf 1995 weer een getijverschil heerst. De bosstructuur in de Keizersdijk heeft zich spectaculair ontwikkeld. De belangrijkste nieuwe biotopen in de Keizersdijk zijn liggende stammen en ontwortelingskluiten en -kuilen. In de Oude Kat heeft zich vlakdekkend een moerasvegetatie van voedselrijk milieu ontwikkeld, zoals in Nederland buiten polderregimes maar zelden wordt aangetroffen. Er bestaan geen referenties voor de meer natuurlijke ontwikkeling van (voormalige) vloedbossen in ons land. Beide bosreservaten geven een fascinerend zicht op toekomstige bosbeelden.
  Forum; Het ideale vrijetijdslandschap
  Peters, K.B.M. ; Embregts, M. - \ 2009
  Vrijetijdstudies 27 (2009)2. - ISSN 1384-2439 - p. 50 - 57.
  toerisme - recreatie - vrije tijd - landschap - landschapsarchitectuur - landgebruik - ruimtelijke ordening - gebruik van ruimte - regionale planning - recreatie in de stad - openbaar groen - biesbosch - tourism - recreation - leisure - landscape - landscape architecture - land use - physical planning - space utilization - regional planning - urban recreation - public green areas - biesbosch
  Het Kenniscentrum Recreatie is in 2009 gestart met een debat getiteld 'Het ideale vrijetijdslandschap'. Doel van dit debat is inzicht te krijgen in zowel de wensen als de realisatie van het ideale Nederlandse vrijetijdslandschap. In dit Forum wordt aandacht besteedt aan dit debat. De eerste bijdrage 'Groen nabij de stad: Mooie woorden of daadkrachtig beleid? van Rob Berkers (Kenniscentrum Recreatie), gaat in op de rol van de overheid bij het realiseren van voldoende groen in de directe leefomgeving. In reactie op zijn stuk, wordt Hans Thiebou aan het woord gelaten in 'Natuur en recreatie in en om de stad, een verrijking voor onze samenleving'. Vanuit het perspectief van Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch Nationaal Landschap laat hij zien dat de procedures weliswaar lang duren, maar dat het wel de moeite waard blijft erin te blijven investeren. Tot slot een betoog van Marie-Ange de Kort (Hogeschool INHolland) getiteld 'Het ideale vrijetijdslandschap: weinig ruimte, veel vrije tijd'. Hierin stelt zij dat de ontwikkelingen van steden en platteland sterk van elkaar verschillen en dat de overheid een belangrijke regiefunctie heeft om deze goed op elkaar af te stemmen. Bovendien zouden gemeenten ook volgens haar meer met elkaar moeten samenwerken om als regio een uniek aanbod te kunnen creëren
  Dienst Landelijk Gebied en klimaatverandering
  Veraart, J.A. ; Goosen, H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1866) - 40
  klimaatverandering - landinrichting - regionale planning - biesbosch - midden-limburg - zeeuwse eilanden - climatic change - land development - regional planning
  Deze verkennende studie geeft een eerste indruk over wat klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke opgaven betekenen voor de Dienst Landelijk Gebied. Daarbij zijn de opgaven voor enkel regio Zuid in beeld gebracht. Tegen die achtergrond zijn drie projecten beschouwd: Schouwen, Raaijweide (ter hoogte van Venlo) en Zuiderklip (Biesbosch). Daarbij is getracht aan te geven welke rol de dienst op dit moment vervult en er zijn aanbevelingen afgeleid om de bijdrage aan klimaatadaptatie te vergroten
  Exposure and ecological effects of toxic mixtures at field-relevant concentrations : model validation and integration of the SSEO programme
  Posthuma, L. ; Vijver, M.G. ; Eijsackers, H.J.P. ; Hendrikx, A.J. ; Klok, T.C. ; Koelmans, A.A. ; Kuenen, F. ; Mulder, C. ; Rutgers, M. ; Brink, P.J. van den; Gestel, C.A.M. van; Veltman, K. ; Wijnhoven, S. - \ 2007
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 860706002/2007) - 199
  bodemverontreiniging - veengronden - ecotoxicologie - uiterwaarden - biesbosch - soil pollution - peat soils - ecotoxicology - river forelands - biesbosch
  Effects of diffuse pollution on the environment were studied at three contaminated areas in the Netherlands: the flood plains of a large lowland river (Waal), a tidal area (Biesbosch) and a peat soil area (near Vinkeveen)
  Ruimte voor alternatieven? Ruimte voor de rivier in de Noordwaard
  Pleijte, M. ; During, R. - \ 2006
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 23 (2006)4. - ISSN 0169-6300 - p. 187 - 191.
  regionale planning - hoogwaterbeheersing - rivierregulering - projecten - natuurbescherming - besluitvorming - noord-brabant - biesbosch - regional planning - flood control - river regulation - projects - nature conservation - decision making - noord-brabant - biesbosch
  Een onderdeel van de PKB Ruimte voor de Rivier betreft de Noordwaard (onderdeel van de Biesbosch); het gebied is een koploperproject: planvorming en uitvoering kunnen versneld plaatsvinden. Bij het ontpolderen van deze waard zijn door Alterra kanttekeningen geplaatst
  Het onderzoek en de locaties van het SSEO; stimuleringsprogramma systeemgericht ecotoxicologisch onderzoek
  Rutgers, M. ; Gestel, C.A.M. van; Klok, C. ; Vijver, M. ; Posthuma, L. - \ 2006
  Bodem 16 (2006)3. - ISSN 0925-1650 - p. 111 - 114.
  ecologie - projecten - programma's - ecotoxicologie - wetenschappelijk onderzoek - land van maas en waal - utrecht - biesbosch - ecology - projects - programs - ecotoxicology - scientific research - land van maas en waal - utrecht - biesbosch
  In dit nummer van Bodem wordt aandacht geschonken aan uitkomsten van NWO onderzoeksprogramma (ondersteund door VROM, LNV en V&W) betreffende ecologische effecten van bodemverontreining in Biesbosch en Afferdensche en Deestsche Waarden (betreft overstroming van uiterwaarden) en in de Ronde Venen (betreft toemaakdek veenweidegebied)
  Het aantal bevers nam in 2005 verder toe : inventarisaties Gelderse Poort en elders in Nederland in 2004-2005
  Niewold, F.J.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport bevers ) - 48
  castoridae - populatiedichtheid - inventarisaties - gelderland - biesbosch - gelderse poort - population density - inventories
  Dit rapport beschrijft de aantalontwikkeling van de beverpopulaties in Nederland in de periode 2004-2005. Van de populaties in de Gelderse Poort en Flevoland werden mede met hulp van beheerders en vrijwilligers gegevens verzameld over aantallen, verspreiding, voortplanting, sterfte, knelpunten, verstoringen en vraatschade. Mede door herintroducties nam het aantal minimaal aanwezige bevers toe van 128 in 2000 naar 258 in 2005. Er zijn vier afzonderlijke populaties: Biesbosch, Gelderse Poort, Flevoland en Limburg en in het rivierengebied een nog verbrokkelde groep bevers. De populatie in Limburg bestaat uit bevers van verschillende herkomst met verschillende genetisch en morfologische kenmerken: uit de Elbe, Polen en Zuid-Duitsland. De andere populaties stammen uit het Elbegebied. Een knelpunt was de graverij van een bever in een rivierdijk. Aanbevolen wordt om de monitoring te intensiveren vanwege de Europese Habitatrichtlijn en de opkomst van de mengpopulatie in Limburg.
  Draagkracht in het rivierengebied voor vogels en vissen. Productie van macrofauna in relatie tot sedimentverontreiniging en voedsel
  Lange, H.J. de; Jonge, J. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2005
  Lelystad : Rijkswaterstaat (AKWA rapport 05.004) - ISBN 9789036957113 - 120
  waterverontreiniging - sediment - besmetters - waterdieren - toxicologie - waterbodems - ecotoxicologie - zuid-holland - biesbosch - uiterwaarden - water pollution - sediment - contaminants - aquatic animals - toxicology - water bottoms - ecotoxicology - zuid-holland - biesbosch - river forelands
  Het Draagkrachtproject heeft als doel gehad om te onderzoeken 1) in welke mate de productiviteit van bodemorganismen in het rivierengebied beïnvloed wordt door sedimentverontreinigingen en 2) of dit leidt tot gevolgen voor predatoren als vogels en vissen en dus of de draagkracht voor predatoren veranderd is door sedimentverontreiniging. Deze kennis kan gebruikt worden voor de Kaderrichtlijn Water om de juiste maatregelen te kunnen nemen voor het verkrijgen van een Goede Ecologische Toestand (GET) of Goed Ecologisch Potentieel (GEP). De studie bevat veldresultaten (bioassays) uit de Biesbosch, uitgevoerd door studenten Aquatische Ecologie en Waterkwaliteitsbeheer (Wageningen Universiteit)
  Noordwaard: over stromingen in denken over hoogwater en natuur; ruimte voor meer stromen om de Noordwaard
  Pleijte, M. ; During, R. ; Gerritsen, A.L. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2005
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel 215) - ISBN 9789067548687 - 80
  rivieren - hydrologie - rivierregulering - polders - regionale planning - hoogwaterbeheersing - waterbeheer - noord-brabant - biesbosch - rivers - hydrology - river regulation - polders - regional planning - flood control - water management - noord-brabant - biesbosch
  Het Platform Behoud Noordwaard is een organisatie die een aantal landbouwers en inwoners van de Noordwaard (ten westen van Werkendam) vertegenwoordigt. Zij willen niet, dat de Noordwaard onderdeel wordt van het plan "Ruimte voor rivier". Op hun verzoek heeft Alterra een nota geschreven, met daarin: een gebiedsbeschrijving, kritische beschouwing van Ruimte voor de rivier, maar bovenal een presentatie van alternatieve (natuurlijke) maatregelen voor het gebied
  Historical landscape identity and river management in the Biesbosch, a Dutch coastal wetland
  Dirkx, G.H.P. - \ 2003
  In: European landscapes: from mountain to sea / Unwin, T., Spek, T., Tallinn (Estonia) : HUMA - p. 30 - 36.
  inundatie - overstromingen - landschap - dijken - geschiedenis - waterbouwkunde - wetlands - zuid-holland - noord-brabant - biesbosch - historische geografie - flooding - floods - landscape - dykes - history - hydraulic engineering - historical geography
  For the Biesbosch the Delta Plan (to protect the western part of the Netherlands against the sea) might result in the digging of new canals, removal of obstructing landscape elements and even withdrawal of polder dikes. A research project was started to make an inventory of historical landscape elements
  Bodemverontreiniging in de Biesbosch en doorvergiftiging naar kleine zoogdieren
  Bosveld, A.T.C. ; Bie, P.A.F. de; Hamers, T. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 654) - 64
  bodemverontreiniging - zware metalen - polychloorbifenylen - vergiftiging - sorex araneus - muizen - muridae - fauna - histopathologie - enzymen - nederland - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch - soil pollution - heavy metals - polychlorinated biphenyls - poisoning - sorex araneus - mice - muridae - fauna - histopathology - enzymes - netherlands - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch
  In de Biesbosch worden bij overstromingen sedimenten afgezet op landbodem. Hiermee komen verontreinigingen zoals PAK's, PCB's en zware metalen beschikbaar voor de terrestrische voedselketen. Onderzocht is in welke concentraties deze verontreinigingen voorkomen in de landbodem en in hoeverre doorvergiftiging optreedt naar kleine zoogdieren. De voornamelijk planten en zaden etende woelmuis en de op bodemfauna (o.a. regenwormen) foeragerende bosspitsmuis zijn onderzocht. Dieren uit regelmatig overstroomde gebieden blijken hogere concentraties verontreinigingen in hun lichaam te hebben en vertonen duidelijke effecten op cytochroom P450 enzymfuncties (o.a. EROD). Daarnaast treden bij deze dieren in sommige gevallen ook effecten op in verschillende organen (lever, nier, gonaden) of op het lichaamsgewicht.
  Nationaal park De Biesbosch: schatkamer van de wilde flora; een overzicht van zeldzame en bedreigde vaatplanten
  Weeda, E.J. ; Neut, J.J.M. van der; Boesveld, A.A.M. ; Weel, B.A.M. - \ 2003
  Drimmelen : Staatsbosbeheer - 79
  flora - nederland - wetlands - bedreigde soorten - nationale parken - karteringen - plantengeografie - vegetatie - vaatplanten - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch - flora - vegetation - netherlands - wetlands - endangered species - national parks - surveys - phytogeography - vascular plants - noord-brabant - zuid-holland - biesbosch
  Op 2 november 1970 werden de Haringvlietsluizen in gebruik genomen. Sindsdien is de dynamiek in de Biesbosch verdwenen; toch bleef het gebied onder invloed van het zoetwatergetij. Het rijkst aan soorten is de Kop van den Ouden Wiel. Dit terrein is sinds 1960 reservaat. Dit boekje geeft een overzicht van vindplaatsen van vegetatie
  Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in waterschap Alm en Biesbosch
  Finke, P.A. ; Bierkens, M.F.P. ; Brus, D.J. ; Gaast, J.W.J. van der; Hoogland, T. ; Knotters, M. ; Vries, F. de - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 388) - 148
  bodemwater - grondwaterspiegel - waterbalans - klimaatverandering - ruimtelijke variatie - noord-brabant - biesbosch - geostatistiek - grondwaterstand - kartering - klimaat - tijdreeksanalyse - Brabant - soil water - water table - water balance - climatic change - spatial variation
  Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in een gemiddeld hoogste, gemiddeld laagste en gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GHG, GLG resp. GVG).Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke onder andere zijn gerelateerd aan maaiveldligging uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN). De verkregen relaties zijn gebiedsdekkend toegepast en met geostatistischemethoden gecorrigeerd voor fouten. De aldus verkregen gebiedsdekkende bestanden van de GHG, GVG, GLG en grondwatertrap zijn uitgebreid naar regimecurves en duurlijnen en geven samen een actueel en klimaatsrepresentatief beeld van de grondwaterdynamiek opeen schaal 1 : 25 000. Gebruikmakend van de GHG-kaart en een modelstudie zijn tenslotte de specifieke en de maatgevende afvoer in kaart gebracht op een schaal van 1 : 50 000.
  Aardkundige en cultuurhistorische landschappen van de Biesbosch : beschrijving en waardering als bouwstenen voor het landschapsontwikkelingsconcept en de effectevaluatie voor rivierverruiming
  Bont, C.H.M. de; Dirkx, G.H.P. ; Maas, G.J. ; Wolfert, H.P. ; Odé, O. ; Polman, G.K.R. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (RIZA rapport 2000.053 / Alterra-rapport 121) - 88
  landschap - rivieren - geografie - archeologie - geomorfologie - taxatie - inundatie - milieueffect - nederland - cultuurlandschap - zuid-holland - noord-brabant - biesbosch - landscape - rivers - geography - archaeology - geomorphology - valuation - flooding - environmental impact - netherlands - cultural landscape
  Als bouwstenen voor de integrale verkenning benedenrivieren (IVB) wordt een beschrijving en waardering gegeven van de aardkundige en cultuurhistorische landschappen van het IVB-deelgebied Biesbosch. Informatie over de geologische ondergrond, het historisch-geografisch landschap van voor de Sint-Elizabethsvloed, de archeologische waarden en verwachtingen, de geomorfologische gesteldheid, de aardkundige waarden, de historische elementen in het landschap en de historisch-geografische waarden wordt gegeven op kaarten met een schaal van 1 : 50 000. Ook wordt inzicht gegeven in de doorwerking in het landschapsontwikkelingsconcept en de effectevaluatie voor rivierverruiming.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.