Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Expertisecentrum Dierenwelzijn : bijscholing HBO docenten
  Hokwerda, J. ; Hopster, H. - \ 2013
  dierenwelzijn - onderwijs - hoger onderwijs - beroepsopleiding - docenten - bijscholing - animal welfare - education - higher education - vocational training - teachers - continuing training
  Door middel van het project 'Expertisecentrum Dierenwelzijn' wordt getracht dierenwelzijn in het hogere groene onderwijs meer in te bedden. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de doorvertaling van nieuwe inzichten en ontwikkelingen via toekomstige dienstverleners, adviseurs en toeleveranciers naar dierhouders en praktijk. In dit onderdeel van het project staat de bijscholing van HBO docenten over dierenwelzijn centraal.
  Arbeid in beweging : trends rondom arbeidsmarkt en onderwijs agrarische sector Greenport Duin- en bollengebied
  Tuin, R. van; Verhoeven, P. ; Rosloot, J. ; Weijnen-Derkx, M.P.M. ; Looman, B.H.M. ; Geers, F.A.M. - \ 2011
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  sierteelt - arbeid (werk) - personeel - vakbekwaamheid - arbeidskrachten - agrarisch onderwijs - bijscholing - middenkader - seizoenarbeid - ornamental horticulture - labour - personnel - professional competence - labor force - agricultural education - continuing training - middle management - seasonal labour
  Het in stand houden van kwalitatief goede opleidingen wordt gezien als een probleem voor de hele groene sector. Een ander probleem vormen medewerkers die niet zijn meegegroeid met nieuwe ontwikkelingen binnen de glastuinbouw. Flexibiliteit is een ander belangrijk punt voor de hele sector. De Greenport kan een rol spelen in gesprekken met de gemeente, bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving en huisvesting van Poolse medewerkers. De Greenport kan ook een rol spelen in voorlichting, imago-verbetering van de sector en in het regelen van cursussen in de regio (spuitlicentie, BHV, heftruck).
  Het nieuwe veehouden
  Eijk, O.N.M. van; Lansbergen, L.M.T.E. - \ 2011
  Lelystad [etc.] : Wageningen UR etc.
  veehouderij - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - bijscholing - scholingscursussen - duurzame veehouderij - livestock farming - farm management - entrepreneurship - continuing training - training courses - sustainable animal husbandry
  LTO Nederland, Wageningen UR en Syntens ontwikkelen samen het leertraject "Het nieuwe veehouden". In "Het nieuwe veehouden" gaan veehouders (melkvee-, pluimvee- en varkenshouders) en hun adviseurs in kleine groepen en in relatief korte tijd op zoek naar manieren om op het eigen bedrijf in relatief korte tijd een slag te maken op duurzaamheidsgebied.
  Het nieuwe veehouden
  Eijk, O.N.M. van; Lansbergen, L.M.T.E. - \ 2011
  [Den Haag etc.] : LTO Nederland [etc.]
  veehouderij - bijscholing - scholingscursussen - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - duurzame veehouderij - livestock farming - continuing training - training courses - farm management - entrepreneurship - sustainable animal husbandry
  Brochure over het leertraject "Het nieuwe veehouden" voor ondernemers en adviseurs.
  Docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten : theorie en praktijk in de klas
  Bouwman-Smits, L. - \ 2011
  docenten - agrarisch onderwijs - bijscholing - plantencelbiologie - plantenontwikkeling - teachers - agricultural education - continuing training - plant cell biology - plant development
  Poster met informatie over de docentencursus Cel- en ontwikkelingsbiologie van planten.
  Nascholing voor docenten biologie : voortplantingsstrategieën van planten; de evolutionele context
  Bouwman-Smits, L. - \ 2011
  bijscholing - docenten - voortplanting - planten - evolutie - onderwijsmethoden - continuing training - teachers - reproduction - plants - evolution - teaching methods
  Het resultaat van het project is een tweedaagse nascholingscursus voor docenten gericht op voortplantingsstrategieën van planten. De cursisten maken kennis met de seksualiteit van mossen tot zaadplanten. Ze doen hands-on ervaring op met practica en experimenten die ze rechtstreeks kunnen importeren in hun lessen en practica.
  Docententraining ondernemerschap
  Kortstee, H.J.M. - \ 2011
  bijscholing - ondernemerschap - docenten - agrarisch onderwijs - continuing training - entrepreneurship - teachers - agricultural education
  Het doel van dit project is de competenties op het gebied van ondernemerschap bij docenten in het Groen Onderwijs (verder) te ontwikkelen en te versterken.
  "Wil je snel gaan, ga alleen, wil je ver komen ga dan samen" : onderwijsdag ondernemerschap 21 januari 2010
  Fransen, L. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den - \ 2010
  Den Bosch [etc.] : HAS [etc.] - 47
  onderwijs - ondernemerschap - samenwerking - coöperatieve activiteiten - kennis - innovaties - ketenmanagement - communities of practice - kennisoverdracht - bijscholing - education - entrepreneurship - cooperation - cooperative activities - knowledge - innovations - supply chain management - communities of practice - knowledge transfer - continuing training
  Overzicht van diverse vormen van samenwerking en samenwerkingsprojecten die aan bod zijn gekomen tijdens de Onderwijsdag Ondernemerschap
  Kennis en scholing voor varkenshouders van nu en de toekomst
  Vernooij, A.G. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - 43
  varkenshouderij - agrarisch onderwijs - agrarisch praktijkonderwijs - middelbaar beroepsonderwijs - onderwijsprogramma's - bijscholing - kennis - pig farming - agricultural education - on-farm training - intermediate vocational training - education programmes - continuing training - knowledge
  In deze uitgave staat informatie over een groot vernieuwingsproject in het middelbare varkenshouderijonderwijs, waarbij de betrokken Agrarische Opleidingscentra (AOC's) voor de regio's Zuid- en Oost-Nederland gezamenlijk een basisonderwijspakket voor de varkenshouderij organiseren, met veel aandacht voor praktijkervaring. Het verhaal wordt geïllustreerd met ervaringen van betrokken leerlingen en docenten.
  HRD and Learning Organisations in Europe
  Tjepkema, S. ; Stewart, J. ; Sambrook, S. ; Mulder, M. ; Horst, H. ter; Scheerens, J. - \ 2002
  London [etc.] : Routledge - ISBN 9780415277884 - 198
  personeel - werkers - organisaties - opleiding - leren - menselijke hulpbronnen - personeelsmanagement - europa - bijscholing - organizations - learning - training - personnel - workers - human resources - personnel management - europe - continuing training
  Strategische uitdagingen voor de glastuinbouw
  Lans, T. - \ 2002
  Vakblad Groen Onderwijs 44 (2002)1. - ISSN 1568-8704 - p. 26 - 29.
  onderwijsinstellingen - bedrijven - teelt onder bescherming - personeelsmanagement - opleiding - scholingscursussen - bijscholing - glastuinbouw - educational institutions - businesses - protected cultivation - personnel management - training - training courses - continuing training - greenhouse horticulture
  Bedrijfsopleidingen verzorgd door de aoc's, ipc's en agrarische hogescholen.
  Competentieontwikkeling in organisaties: perspectieven en praktijk
  Mulder, M. - \ 2001
  's-Gravenhage : Elsevier bedrijfsinformatie - ISBN 9789061559924 - 319
  organisaties - vaardigheidsonderwijs - personeel - opleiding - scholingscursussen - personeelsmanagement - menselijke hulpbronnen - vakbekwaamheid - ontwikkeling van leidinggevenden - selectie - bijscholing - bevoegdheden - bedrijfseconomie - organizations - competency based education - professional competence - personnel - training - training courses - personnel management - selection - human resources - management development - competences - continuing training - business management
  Is er toekomst voor het agrarisch onderwijs?
  Bor, W. van den - \ 1998
  Agrarisch Onderwijs 40 (1998). - ISSN 0925-837X - p. 12 - 16.
  agrarisch onderwijs - onderwijs - samenleving - sociaal welzijn - sociale structuur - sociale verandering - scholen - relaties - lerarenopleiding - welzijn - bijscholing - agricultural education - education - society - social welfare - social structure - social change - schools - relationships - teacher training - well-being - continuing training
  Aandacht voor onderwijsvernieuwing waarbij vragen van arbeidsmarkt en maatschappij om antwoord vragen
  Scholing en inzetbaarheid van oudere werknemers. (Schooling and employability of older workers).
  Groot, W. ; Maassen van den Brink, H. - \ 1997
  ESB Economisch Statistische Berichten 82 (1997)4114. - ISSN 0013-0583 - p. 568 - 570.
  industrie - arbeidsmarkt - arbeidskrachten - opleiding - werkers - werk - arbeidsproductiviteit - onderwijs - personeel - ouderen - menopauze - Nederland - bijscholing - industry - labour market - labor force - training - workers - work - labour productivity - education - personnel - elderly - menopause - Netherlands - continuing training
  Ingegaan wordt op de vraag of scholing er inderdaad toe leidt dat oudere werknemers langer blijven werken en op de vraag waarom ze minder vaak aan bedrijfsgerelateerde scholing deelnemen dan jongeren
  Betrokkenheid van leraren bij het schoolbeleid en effectiviteit van het scholingsbeleid.
  Jongmans, C.T. - \ 1995
  Agrarisch Onderwijs 37 (1995)17. - ISSN 0925-837X - p. 6 - 7.
  lerarenopleiding - agrarisch onderwijs - bijscholing - teacher training - agricultural education - continuing training
  Verslag van het tweede onderzoek waarbij de vraag centraal staat: is de mate van betrokkenheid van leraren bij het schoolbeleid van invloed op de effectiviteit van het scholingsbeleid
  Scholen kunnen ook zelf werken aan professionalisering leraren.
  Jongmans, C.T. - \ 1994
  Agrarisch Onderwijs 36 (1994)12. - ISSN 0925-837X - p. 9 - 10.
  agrarisch onderwijs - docenten - lerarenopleiding - opleiding - bijscholing - wetenschappelijke medewerkers - bijscholingscursussen - agricultural education - teachers - teacher training - training - continuing training - academic workers - refresher courses
  Aandacht voor het nascholingsbeleid
  Leraar in het toekomstig agrarisch onderwijs. Resultaten van onderzoek.
  Beijaard, D. - \ 1992
  Agrarisch Onderwijs 34 (1992)4. - ISSN 0925-837X - p. 8 - 11.
  agrarisch onderwijs - lerarenopleiding - bijscholing - agricultural education - teacher training - continuing training
  Agrarische jongeren en cursusonderwijs. Een onderzoek naar de toegankelijkheid van agrarische (jongeren)cursussen.
  Es, E. van - \ 1990
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 42) - 141
  landbouw - nederland - boeren - adolescenten - bijscholing - bijscholingscursussen - agriculture - netherlands - farmers - adolescents - continuing training - refresher courses
  Bijscholing agrarische vrouwen. Een onderzoek naar leerbehoeften en -belemmeringen.
  Wal, D. van der - \ 1990
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 41) - 60
  landbouw - boeren - sociale klassen - vrouwen - bijscholingscursussen - bijscholing - agriculture - farmers - social classes - women - refresher courses - continuing training
  Opleiding en bijscholing van tuinders in het Zuidhollands Glasdistrict
  Ploeg, B. van der - \ 1982
  Den Haag : L.E.I. (Landbouw-Economisch Instituut ) - 68
  tuinbouw - werk - onderwijs - onderwijzen - opleiding - vrije tijd - nederland - personen - bijscholing - bijscholingscursussen - zuid-holland - horticulture - work - education - teaching - training - leisure - netherlands - persons - continuing training - refresher courses - zuid-holland
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.