Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ethical Consideration in Livestock Breeding : proceedings of the first lowinputbreeds symposium, Wageningen 15-16 March 2011
  Leenstra, F.R. ; Jensen, K.K. ; Butler, G. ; Baker, B. ; Willer, H. ; Maurer, V. - \ 2011
  Frick, Switzerland : Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) - ISBN 9783037362303 - 114
  agrarische productiesystemen - biologische landbouw - scharrelhouderij - rassen (dieren) - melkveehouderij - schapenhouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - hennen - bio-ethiek - biodiversiteit - dierethiek - dierenwelzijn - dierveredeling - conferenties - low input landbouw - agricultural production systems - organic farming - free range husbandry - breeds - dairy farming - sheep farming - pig farming - poultry farming - hens - bioethics - biodiversity - animal ethics - animal welfare - animal breeding - conferences - low input agriculture
  The aim of the symposium was to discuss the plans and progress in LowInputBreeds in an early stage of the EU-project with stakeholders. For the symposium farmers and policy workers from governmental and non-governmental organisations were invited. Special attention was paid to possible ethical issues in organic and free range systems of livestock production as considered by the LowInputBreeds project.
  Dier & welzijn : samen werken aan dierenwelzijn : [special]
  Jong, I.C. de; Hopster, H. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)5A. - ISSN 1574-1575 - p. 1 - 48.
  dierhouderij - gezelschapsdieren - dierenwelzijn - toegepast onderzoek - overheidsbeleid - bio-ethiek - diergezondheid - animal husbandry - pets - animal welfare - applied research - government policy - bioethics - animal health
  Special van V-focus over dierenwelzijn.
  Sympathie over en weer.Waaruit bestaat de biologische basis van moraal?
  Weele, C.N. van der - \ 2010
  Utrecht : Nederlandse Vereniging voor Bioethiek - ISBN 9789036742221 - 57
  bio-ethiek - morele waarden - sociale psychologie - moraal - instinct - bioethics - moral values - social psychology - moral - instinct
  Moraal werd vooral door filosofen bestudeerd. De laatste jaren houden ook steeds meer biologen zich hier mee bezig. Het idee dat moraal een biologische basis heeft ontmoet steeds meer sympathie. Het werk van Frans de Waal draagt ook bij aan het idee dat moraal diep in de evolutionaire geschiedenis wortelt. In dit essay wordt de toenadering tussen filosofie, biologie en psychologie besproken.
  Echt eten behoeft geen krans
  Dagevos, H. - \ 2008
  Voedingsmiddelentechnologie 41 (2008)13. - ISSN 0042-7934 - p. 12 - 13.
  voedingsmiddelen - voedselproducten - voedselverwerking - voedselconsumptie - bewustzijn (awareness) - natuurlijke producten - consumentengedrag - bio-ethiek - foods - food products - food processing - food consumption - awareness - natural products - consumer behaviour - bioethics
  Het voedselaanbod in de Westerse wereld krijgt een steeds wetenschappelijker sausje. Maar de verwarring bij de consument wordt er alleen maar groter door. Michael Pollan pleit voor eten dat onbewerkt is, onverpakt en geen lawine van gezondheidsclaims nodig heeft. Zijn laatste boek, In defense of food, verscheen onlangs in Nederlandse vertaling: Een pleidooi voor echt eten
  KNMvD-standpunt weidegang en huisvesting van melkvee in Nederland
  Herten, J. van - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)7. - ISSN 0040-7453 - p. 260 - 262.
  diergezondheid - dierenwelzijn - melkvee - begrazing - beweidingssystemen - melkveehouderij - huisvesting van rundvee - bio-ethiek - melkstandinrichtingen - animal health - animal welfare - dairy cattle - grazing - grazing systems - dairy farming - cattle housing - bioethics - milking parlours
  De nota ‘weidegang en huisvesting bij melkvee’ is opgesteld door de Commissie Ethiek in overleg met de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwers. Dit heeft geleid tot een standpunt dat op 9 januari 2007 is aangenomen door het bestuur van de KNMvD. Is weidegang voor melkkoeien noodzakelijk voor de gezondheid en het welzijn? Dienen aanvullende huisvestingseisen gesteld te worden bij het langdurig of volledig opstallen?
  Methods for the enormous killing of poultry by animal illnesses a challenge: acceptable in certain concerns for nuisance and efficiency = Methoden voor het grootschalig doden van pluimvee voor dierziekte bestrijding: aanvaardbaar wat betreft ongerief en efficiëntie
  Gerritzen, M.A. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)4. - ISSN 0040-7453 - p. 129 - 131.
  bio-ethiek - vernietiging van dieren - pluimveehouderij - ziektebestrijding - aviaire influenzavirussen - fumigatie - dierenwelzijn - aviaire influenza A-virussen - uitbraken (ziekten) - bezettingsdichtheid - pluimveebedrijf - pluimveeproducten - pluimveeziekten - ziektedistributie - aviciden - dierfysiologie - bioethics - destruction of animals - poultry farming - disease control - avian influenza viruses - fumigation - animal welfare - avian influenza A viruses - outbreaks - stocking density - poultry industry - poultry products - poultry diseases - disease distribution - avicides - animal physiology
  De productie van pluimveeproducten is in Nederland een belangrijke economische activiteit. Allen al in Nederland worden voor de productie van eieren en vlees jaarlijks driehonderd miljoen kippen gefokt en geslacht. De productie van deze pluimveeproducten is voornamelijk geconcentreerd op grote bedrijven die dicht bij elkaar liggen met veel dieren per vierkante meter, met als gevolg gebieden met een hoge pluimveedichtheid. Door deze hoge concentratie dieren in een beperkt gebied hebben uitbraken van besmettelijke dierziekten, zoals hoog pathogene aviaire influenza (HPAI), ernstige consequenties voor pluimvee, de pluimveehouders, en de gemeenschap
  Worldwide cultural differences in socio-ethical views in relation to biotechnology
  Belt, H. van den; Keulartz, F.W.J. - \ 2007
  Bilthoven : Cogem - 111
  bio-ethiek - ethiek - genetische modificatie - biotechnologie - sociale waarden - culturele differentiatie - bioethics - ethics - genetic engineering - biotechnology - social values - cultural differentiation
  Het gentech debat ontleed : een analyse van terugkerende kernthema's en argumenten.
  Keulartz, F.W.J. ; Oever, L. v.d.; Vriend, H. - \ 2007
  Bilthoven : Cogem (COGEM signalering CGM/071004-01) - 53
  bio-ethiek - ethiek - sociale waarden - genetische modificatie - biotechnologie - overheidsbeleid - beleid - nederland - discussie - bioethics - ethics - social values - genetic engineering - biotechnology - government policy - policy - netherlands - discussion
  In deze signalering is een analyse gemaakt van het maatschappelijke debat rond genetische modificatie en haar toepassingen. Met deze analyse van het debat hoopt de COGEM overheden en andere betrokkenen meer inzicht in de terugkerende thema's en de gehanteerde argumenten te geven en de achtergronden ervan te verhelderen. In het maatschappeljik debat rond genetische modificatie blijken steeds weer dezelfde onderwerpen of kernthema's op te duiken. Kernthema's zoals veiligheid, gezondheid en welzijn, natuur, sociale verhoudingen, keuzevrijheid, en duurzaamheid. De in het debat gehanteerde argumenten kunnen daarnaast in drie verschillende clusters ingedeeld worden. De indeling is globaal gebaseerd op het idee van samenhangende wereldperspectieven: de subjectieve wereld van persoonlijke ervaringen en belevingen, de sociale wereld van bindende normen en wederzijdse gedragsverwachtingen en de objectieve wereld van de stand der zaken. De kernthemas's en clusters bieden een handvat om elementen die een rol spelen in het debat overzichtelijk te maken en hun achtergronden te verhelderen. Een derde geboden handvat is het perspectief van de grondhoudingen van mensen waarin hun argumenten wortelen. Er wordt daarnaast ingegaan op de verschillende argumentatiestrategieen die worden gehanteerd. Met deze signalering hoopt de COGEM bij te dragen aan een beter begrip van wat er op de achtergrond speelt in een maatschappelijke discussie over genetische modificatie zodat een zo breed mogelijk draagvlak voor besluiten wordt gekregen.
  De zwakste schakel : over maatschappelijk verantwoorde genomics
  Gremmen, H.G.J. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 34
  ethiek - sociale wetenschappen - plantenveredeling - genetica - bio-ethiek - genexpressieanalyse - technology assessment - ethics - social sciences - plant breeding - genetics - bioethics - genomics - technology assessment
  Ethische aspecten dierziektebestrijdingsbeleid : een oefening in participatieve multi-criteria analyse
  Beekman, V. ; Bakker, H.C.M. de; Graaff, R.P.M. de - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086151400 - 52
  ethiek - bio-ethiek - dierziekten - landbouwbeleid - nederland - ethics - bioethics - animal diseases - agricultural policy - netherlands
  De afgelopen jaren is de bestrijding van dierziektecrises aanleiding geweest voor ethischmaatschappelijke discussies. Dit rapport onderzoekt hoe methodische en inhoudelijke ondersteuning kan worden geboden bij de afweging van uiteenlopende ethischmaatschappelijke aspecten van dierziektebestrijding. Een oefening rond diverse scenario's ter bestrijding van de eerstvolgende uitbraak van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) laat zien dat participatieve multi-criteria analyse goede perspectieven biedt
  Ethical Delphi Manual
  Millar, K. ; Tomkins, S. ; Thorstensen, E. ; Mepham, B. ; Kaiser, M. - \ 2006
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR - 43 p.
  ethiek - bio-ethiek - denken - opinies - participatieve methoden - biotechnologie - agro-industriële sector - voedselindustrie - dierenwelzijn - ethics - bioethics - thinking - opinions - participation methods - biotechnology - agroindustrial sector - food industry - animal welfare
  An ethical Delphi is an iterative participatory process between experts for exchanging views and arguments on ethical issues. The method is structured around the notion of a virtual committee where the exchange of ideas is conducted remotely through a series of opinion exchanges. The ethical Delphi is a developed method that can be used to characterise the ethical issues raised by the use of novel biotechnologies. The ethical Delphi has been tested for agri-food biotechnologies.
  The institutionalisation of ethics in science policy: practice impact, Work Package 5: Ethics in food technologies
  Paula, L. ; Belt, H. van den - \ 2006
  Lancaster : UK: Cesagen - 94
  bio-ethiek - openbare mening - instellingen - genetische modificatie - houding van consumenten - beleid inzake voedsel - onderzoeksbeleid - voedselethiek - bioethics - public opinion - institutions - genetic engineering - consumer attitudes - food policy - research policy - food ethics
  Development of Ethical Bio-Technology Assessment Tools for Agriculture and Food Production
  Beekman, V. - \ 2005
  Den Haag : LEI (LEI-Rapport ) - 55
  ethiek - bio-ethiek - biotechnologie - voedselproductie - landbouw - houding van consumenten - technology assessment - ethics - bioethics - biotechnology - food production - agriculture - consumer attitudes - technology assessment
  The objective of this project is to develop and improve tools for the ethical assessment of new technologies in agriculture and food production in general and modern biotechnologies in particular. The project thus responds to the plurality of consumer concerns that increasingly inform the European public debate on agriculture and food production.
  Description of Ethical Bio-Technology Assessment Tools for Agriculture and Food Production. Interim Report Ethical Bio-TA Tools
  Beekman, V. - \ 2004
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI rapport ) - 70
  ethiek - bio-ethiek - biotechnologie - technology assessment - ethics - bioethics - biotechnology - technology assessment
  The objective of 'Ethical Bio-TA Tools' project is to develop and improve tools for the ethical assessment of new technologies in agriculture and food production in general and modern biotechnologies in particular. The developed tools need to be designed for various purposes and contexts. They should facilitate ethical (bio)technology assessment by 1) governmental and non-governmental regulators; 2) citizens/consumers and their organisations; and 3) economic actors in the food chain. All these actors need to address the ethical aspects of the introduction and application of new (bio)technologies in agriculture and food production. Their need for ethical advice, however, diverges with their respective roles and responsibilities. The project addresses the various needs of the different actors by combining ethical (bio)technology assessment tools with the most pressing needs for ethical advice in agriculture and food production. The project thus identifies three sub-objectives in the development of ethical (bio)technology assessment tools. The developed tools should facilitate 1) ethical decision-making by governmental regulators; 2) ethical opinionformation by the general public; and 3) ethical decision-making by economic actors in the food chain. The project has selected three tools that are deemed useful for addressing the aforementioned various needs. The tools that the project shall consider and study with regard to the three sub-objectives are 1) ethical decision-making frameworks; 2) consensus conferences; and 3) benchmarking. These tools have been selected for further development in the three substantial work packages that constitute the main body of the project
  Poeh en de wederkerige technologie
  Groot Koerkamp, P.W.G. ; Bos, A.P. - \ 2003
  Wageningen : S.n. - ISBN 9789067547000 - 24
  dierlijke productie - pluimveehouderij - innovaties - landbouwtechniek - technische vooruitgang - aangepaste technologie - bio-ethiek - productiestructuur - duurzaamheid (sustainability) - agrarische productiesystemen - biologische processen - animal production - poultry farming - innovations - agricultural engineering - technical progress - appropriate technology - bioethics - production structure - sustainability - agricultural production systems - biological processes
  Is techniek in de landbouw een kwestie van tot in het uiterste doorgevoerde beheersing van natuurlijke processen, of is er ook een benadering mogelijk waarin je die natuurlijke processen juist als uitgangspunt neemt? Peter Groot Koerkamp en Bram Bos proberen Poeh-beer van dat laatste te overtuigen. Poehs gezonde berenverstand wist het natuurlijk al lang. Deze brochure kwam tot stand in het onderzoeksprogramma “Maatschappelijk Geaccepteerde Veehouderij” van het Ministerie van LNV. Binnen dat programma start in 2003 een ambitieus project met als doel het ontwerpen van een nieuw houderijsysteem voor leghennen. De gedachte in deze brochure is een van de leidraden van dat project
  Grüne Gentechnik
  Korthals, M.J.J.A.A. - \ 2003
  In: Bioethik: eine Einführung / Düwell, M., Steigleder, K., Frankfurt : Suhrkamp - ISBN 9783518291979 - p. 354 - 362.
  ethiek - bio-ethiek - genetische modificatie - gentransfer - voedselplanten - ethics - bioethics - genetic engineering - gene transfer - food plants
  Pragmatist Ethics for a Technological Culture
  Keulartz, J. ; korthals, M. ; Schermer, M. ; Swierstra, T. - \ 2002
  Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic Publishers - ISBN 9781402009877 - 264
  technologie - cultuur - bio-ethiek - ethiek - pragmatisme - technology - culture - bioethics - ethics - pragmatism
  Our technological culture has an extremely dynamic character: old ways of reproducing ourselves, managing nature and keeping animals are continually replaced by new ones; norms and values with respect to our bodies, food production, health care and environmental protection are regularly being put up for discussion. This constantly confronts us with new moral problems and dilemmas. In discussion with other approaches this book argues that pragmatism, with its strong emphasis on the interaction between technology and values, gives us both procedural help and stresses the importance of living and cooperating together in tackling these problems and dilemmas. The issues in this book include the interaction of technology and ethics, the status of pragmatism, the concept of practice, and discourse ethics and deliberative democracy. It has an interactive design, with original contributions alternating with critical comments. The book is of interest for students, scholars and policymakers in the fields of bioethics, animal ethics, environmental ethics, pragmatist philosophy and science and technology studies.
  Organic plant breeding and propagation : concepts and strategies
  Lammerts van Bueren, E.T. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): P.C. Struik; E. Jacobsen. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058087720 - 207
  biologische landbouw - plantenveredeling - rassen (planten) - zaadproductie - genetische modificatie - bio-ethiek - triticum aestivum - tarwe - nederland - organic farming - plant breeding - varieties - seed production - genetic engineering - bioethics - triticum aestivum - wheat - netherlands

  Key-words : crop ideotype, genetic diversity, integrity of plants, intrinsic value, isophenic line mixture varieties, organic plant breeding, organic farming, organic propagation, participatory plant breeding, variety characteristics, seed-borne diseases, seed quality, spring wheat, threshold values, variety concept, variety mixtures.

  The organic farming system differs fundamentally from conventional agriculture in the management of soil fertility, weeds, diseases and pests. Organic farmers depend greatly on conventionally bred and produced varieties, but require varieties better adapted to organic farming systems for further optimisation of organic agriculture. This includes a greater need for 'reliable' varieties contributing to higher yield stability.

  In this thesis the concept of 'naturalness' as applied in organic agriculture is elaborated and used as guide to develop concepts and strategies for organic plant breeding and propagation. It refers to ecological and ethical principles, including thenon-chemical and agro-ecological approach, but also takes integrity of life into account.

  Based on these approaches the organic farming system is described and a general crop ideotype is defined. In the long run organic agriculture can only gain further progress when the genetic basis is renewed and broadened, and when the selection process is conducted under organic farming conditions. For self-fertilisers most promising seems the concept of (isophenic) line mixture varieties, composed of lines being phenotypically uniform but genetically heterogeneous. The ability to produce healthy seed under organic conditions should also be included in the variety ideotype. Further research is needed to develop protocols for seed health testing, to assess threshold values for seed-borne diseases and to design organic seed treatments.

  To improve the transparency in the discussions on the ethical aspects in organic agriculture concerning the assessment of the suitability of the breeding and propagation techniques, the concept of the intrinsic value and integrity of plants has been elaborated and operationalised. Therefore principles are derived from the relevant characteristics of the nature of plants at four different levels: integrity of life, planttypic integrity, genotypic integrity and phenotypic integrity. Techniques at whole plant or crop level are most in line with these principles, respecting the self-reproductive ability and the reproductive barriers. The concept of integrity of plants can also give direction to the perception of the plants in the selection process by the so-called breeder's eye.

  The consequences of the ecological and ethical principles for the concepts and strategies for organic plant breeding and propagation are demonstrated for the case of spring wheat in the Netherlands, including the adaptation and application of the protocol for Value for Cultivation and Use (VCU) testing. The participation of organic farmers with their experiential knowledge and farmer's eye was essential in the development of the spring wheat ideotype, but can also contribute to the selection process of new varieties.

  The proposed organic crop ideotype and variety concept may benefit not only organic farming systems, but in future also conventional systems moving away from high inputs of nutrients and chemical pesticides.

  Transgene landbouwhuisdieren ongewenst (brochure)
  Vermeulen, J.P. - \ 1989
  Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 31) - 17
  genetische modificatie - transgene dieren - bio-ethiek - biotechnologie - religie - genetic engineering - transgenic animals - bioethics - biotechnology - religion
  Deze brochure, bedoeld voor agrarische jongeren die willen nadenken over genetische manipulatie bij dieren, is het resultaat van een onderzoek naar de ontwikkeling van transgene dieren in Nederland en de mogelijkheden om die ontwikkeling te beïnvloeden.
  Enige literatuur over vivisectie
  Anonymous, - \ 1980
  Wageningen : Pudoc (Literatuurlijst / Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie no. 4431)
  dierproeven - bibliografieën - bio-ethiek - ethiek - laboratoriumdieren - laboratoriummethoden - wetgeving - dierenbescherming - animal experiments - bibliographies - bioethics - ethics - laboratory animals - laboratory methods - legislation - animal protection
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.