Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 40

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inspired by peers: Farm Talks in biodynamic agriculture
  Olde, E.M. de; Derkzen, P.H.M. - \ 2016
  Farming Matters 32 (2016)1. - ISSN 2210-6499 - p. 34 - 36.
  certification - biodynamic farming - sustainability - certificering - biologisch-dynamische landbouw - duurzaamheid (sustainability)
  In the Netherlands, a peer review method for farmers
  arose as an alternative to the biodynamic certification
  system. By collectively observing and discussing sitespecific
  challenges, these biodynamic farmers experience
  first-hand the power of collaboration and drive
  commitment to sustainability beyond the standards of
  biodynamic certification.
  Natuur en biodiversiteit in de biologische markt. Verkenning van de mogelijkheden om natuur en biodiversiteit in de biologische markt te verwaarden
  Meeusen, M.J.G. ; Koopmans, C. ; Stortelder, A.H.F. ; Zaalmink, W. ; Prins, H. ; Onwezen, M.C. ; Ham, A. van den; Wagenaar, J.P. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2015-011) - ISBN 9789086157044 - 35
  melkveehouderij - biologische landbouw - marktanalyse - burgers - biodiversiteit - haalbaarheidsstudies - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - biologisch-dynamische landbouw - dairy farming - organic farming - market analysis - citizens - biodiversity - feasibility studies - consumer surveys - consumer attitudes - biodynamic farming
  In deze studie zijn de mogelijkheden verkend om natuur en biodiversiteit op biologische melkveebedrijven te vermarkten. Er is consumentenonderzoek uitgevoerd, er zijn pakketten van maatregelen opgesteld en getoetst op hun bijdrage aan biodiversiteit en de haalbaarheid voor de biologische melkveehouders. De burger verwacht van boeren en tuinders dat ze niet alleen voedsel produceren, maar ook bijdragen aan natuur en biodiversiteit en aan een aantrekkelijk landschap. Daarbij groeit het besef dat dit alleen mogelijk is als boerenondernemers hiervoor een reële vergoeding ontvangen. Het project waarvan we hier verslag doen, heeft tot doel de mogelijkheden voor het vermarkten van bovenwettelijke prestaties op het gebied van natuur en biodiversiteit te verkennen en uit te werken in een certificeringsprogramma.
  Zonnehoeve draagt over met nieuwe rechtsvormen : wordt vervolgd : bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw : deel 34
  Alebeek, F.A.N. van; Stokkers, R. ; Boxtel, M. van - \ 2014
  Ekoland 34 (2014)4. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  multifunctionele landbouw - biologische landbouw - biologisch-dynamische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - agrarisch eigendomsrecht - vennootschappen - bedrijfsopvolging - multifunctional agriculture - organic farming - biodynamic farming - farm management - entrepreneurship - farmers' rights - partnerships - succession
  Complexe multifunctionele bedrijven: hoe draag je die in z’n geheel over? In het vorige nummer de theorie, nu de praktijk. Zonnehoeve in Zeewolde wordt overgedragen aan meerdere ondernemers, en werkt daarbij met in de landbouw ongebruikelijke rechtsvormen.
  Koeien en kruiden : aanwijzingen dat weidekruiden koegezondheid bevorderen
  Lantinga, Egbert - \ 2012
  cattle - animal health - medicinal plants - grasslands - organic farming - biodynamic farming - dairy cattle - pasture plants - dairy farming
  Gehoornd vee vraagt ruimte en overzicht
  Smolders, E.A.A. - \ 2012
  Ekoland 9 (2012). - ISSN 0926-9142 - p. 22 - 23.
  rundveehouderij - onthoornen - dierenwelzijn - biologische landbouw - biologisch-dynamische landbouw - huisvesting van koeien - melkveehouderij - cattle husbandry - dehorning - animal welfare - organic farming - biodynamic farming - cow housing - dairy farming
  Onthoornen is in de biologisch dynamische landbouw niet toegestaan, in de biologische landbouw in principe ook niet, maar er wordt tot nu toe altijd ontheffing verleend. In de toekomst zal dat waarschijnlijk niet meer het geval zijn.
  Onkruid beheren : inlevend waarnemen als inspiratie
  Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2011
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2011-033 LbP) - 47 p.
  onkruidbestrijding - onkruiden - biologisch-dynamische landbouw - akkerbouw - vollegrondsgroenten - bestrijdingsmethoden - weed control - weeds - biodynamic farming - arable farming - field vegetables - control methods
  Onkruid wordt meestal als lastig en als een probleem ervaren. Direct bestrijden is dan een logisch antwoord. In dit rapport wordt verslag gedaan van een andere benaderingswijze. Door de methodiek van het inlevend waarnemen toe te passen zijn begrippen ontwikkeld van perzikkruid, hanepoot, knopkruid en akkermelkdistel die de boeren kunnen inspireren om op een anders dan gebruikelijke manier naar onkruid te kijken en tot handelen te komen. Voor drie deelnemende boeren wordt het proces beschreven van begripsvorming tot concreet handelen.
  Melkveefokkerij wil robuustere koeien
  Nauta, W.J. - \ 2011
  In: BioKennis innovatie magazine / Wijnands, F.G., van Keulen, H., Dubbeldam, R., - p. 38 - 39.
  melkvee - melkveehouderij - dierveredeling - fokdoelen - biologische landbouw - biologisch-dynamische landbouw - kunstmatige inseminatie - ki stieren - weerstand - dairy cattle - dairy farming - animal breeding - breeding aims - organic farming - biodynamic farming - artificial insemination - ai bulls - resistance
  Robuuste koeien wil de biologische melkveehouderij. Onderzoek en praktijk trekken hierin gezamenlijk op. Steeds meer veehouders zetten eigen fokstieren in en er is een biologisch Bio-KI opgezet.
  Consumenten van Demeterproducten
  Reinders, M.J. ; Berg, I. van den - \ 2011
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI 2011-057) - ISBN 9789086155354 - 50
  consumentengedrag - consumentenvoorkeuren - biologische voedingsmiddelen - biologisch-dynamische landbouw - handelsmerken - consumentenonderzoeken - consumer behaviour - consumer preferences - organic foods - biodynamic farming - trade marks - consumer surveys
  Dit onderzoek geeft aan hoe Demeter tot een verbetering van haar concept kan komen. Hierbij is onderzocht wat consumenten van biologisch-dynamische producten vinden. Via kwalitatief onderzoek in de vorm van focusgroepen onder bewuste consumenten is inzicht verkregen in de herkenning en beleving van Demeterproducten en de mogelijke meerwaarde van deze producten. In een kwantitatief onderzoek met behulp van een vragenlijst die is voorgelegd aan ruim 450 vaste klanten van natuurvoedingswinkels zijn vervolgens de associaties met en redenen voor aanschaf van Demeterproducten onderzocht. Ook is onderzocht welke producten met een Demeterkeurmerk vaker (of juist minder vaak) worden gekocht. Dit rapport sluit af met een aantal praktische aanbevelingen.
  Stikstofbemesting: klaar voor de toekomst? Minder afhankelijk worden van dierlijke mest
  Scholberg, J.M.S. ; Staps, J.J.M. - \ 2010
  Ekoland 2010 (2010)3. - ISSN 0926-9142 - p. 11 - 13.
  stikstofkringloop - groenbemesters - kostenanalyse - biologisch-dynamische landbouw - bemesting - nitrogen cycle - green manures - cost analysis - biodynamic farming - fertilizer application
  Aanscherping van fosfaatnormen en strengere normen voor gebruik van bio-mest vormen een uitdaging voor de bedrijfsvoering. Biodynamisch akkerbouwer Joost van Strien speelt hierop in, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut. Centraal staat dan het sluiten van kringlopen, door gebruik van vlinderbloemige maaimeststoffen
  Minder en anders bemesten : voordelen van maaimeststoffen voor de teelt van najaarsspinazie : resultaten veldproef bij Joost van Strien in Ens
  Scholberg, J.M.S. ; Berg, C. ter; Staps, J.J.M. ; Strien, J. van - \ 2009
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut 2010-007 LbP) - 51
  spinazie - groenbemesters - kringlopen - biologische landbouw - stikstof - bemesting - vollegrondsteelt - biologisch-dynamische landbouw - spinach - green manures - cycling - organic farming - nitrogen - fertilizer application - outdoor cropping - biodynamic farming
  In 2009 heeft het Louis Bolk Instituut onderzoek verricht naar het gebruik van versgemaaide en ingekuilde maaimeststoffen voor de bemesting van najaarspinazie op het biodynamische bedrijf van Joost van Strien in de Noord Oost Polder. Vers gemaaide grasklaver, luzerne, en ingekuilde luzerne werden vergeleken met het gebruik van kippenmest. Uit het onderzoek blijkt dat door gebruik van het systeem dat op het bedrijf van Joost van Strien is ontwikkeld, doelgericht gebruik kan worden gemaakt van meerjarige vlinderbloemige gewassen. Hierdoor worden zowel het bodemleven en bodemkwaliteit bevorderd terwijl de afhankelijkheid van biologische akkerbouw van externe dierlijke meststoffen sterk wordt verminderd door het sluiten van interne nutriëntenkringlopen.
  Bestrijding van ridderzuring in grasland op de Hondspol in Driebergen
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  onkruidbestrijding - handmatige onkruidbestrijding - melkveehouderij - biologisch-dynamische landbouw - rumex obtusifolius - graslandverbetering - opnieuw zaaien - weed control - manual weed control - dairy farming - biodynamic farming - rumex obtusifolius - grassland improvement - resowing
  Het bedrijf de Hondspol in Driebergen is een zorgboerderij. De landbouw staat hier ten dienste van de zorgverlening aan gehandicapten. Het bedrijf is een gemengd bedrijf, maar sterk gericht op de melkveehouderij. Het bedrijf werkt volgens de biologisch dynamische principes. Marcel Schoenmakers is bedrijfsleider op de Hondspol. Hij vond een oplossing om ridderzuring in zijn grasland effectief te bestrijden.
  De Jersey veestapel van Erik Ormel
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveebedrijven - melkveehouderij - biologisch-dynamische landbouw - jersey - melkveerassen - agrarische bedrijfsvoering - dairy farms - dairy farming - biodynamic farming - jersey - dairy breeds - farm management
  Opvallend aan de bedrijfsvoering van het melkveebedrijf van Erik Ormel is de Jersey veestapel.
  Een koe als Breezewood Patsy is mijn fokdoel
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveebedrijven - melkveehouderij - dierveredeling - fokdoelen - biologisch-dynamische landbouw - verbetering van de veestapel - dairy farms - dairy farming - animal breeding - breeding aims - biodynamic farming - herd improvement
  Anne Koekkoek heeft een sterke interesse voor fokkerij. Hij heeft dit door de jaren heen sterk ontwikkeld en richting gegeven naar een eigen fokbeleid voor zijn bedrijf. Deze is gebaseerd op een lange levensproductie, hetgeen goed aansluit op zijn extensief biologisch-dynamisch graslandbedrijf. Hij wil koeien hebben die lang meegaan, goede gehalten hebben en voldoende bespiering.
  Hoorns op koe passen niet bij mij en mijn bedrijfsvoering
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  onthoornen - melkveebedrijven - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - biologisch-dynamische landbouw - biologische landbouw - dehorning - dairy farms - dairy farming - farm management - biodynamic farming - organic farming
  Toen Pieter Boons zijn bedrijf van Eko naar BD omschakelde was de belangrijkste wijziging dat hij de kalveren niet meer mocht onthoornen. Pieter heeft vaak aangegeven dat hij problemen heeft met het stootgedrag van de koeien. De problemen ontstaan op de plekken waar de koeien elkaar vaak tegenkomen en weinig vluchtmogelijkheden zijn. Na een lange tijd van wikken en wegen besluit Pieter in januari 2003 zijn veestapel te onthoornen. Terugkijkend zegt Pieter een gehoornde veestapel past niet bij mij en niet in mijn bedrijfsvoering.
  Management van Mts Bor van Gils: positief bevorderen van de gezondheid
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveehouderij - melkveebedrijven - diergezondheid - biologische landbouw - dierverzorging - agrarische bedrijfsvoering - biologisch-dynamische landbouw - dairy farming - dairy farms - animal health - organic farming - care of animals - farm management - biodynamic farming
  In 1993 schakelde Huib Bor om naar biologische bedrijfsvoering, waarna de dierenartsrekening halveerde. Huib kreeg een andere kijk op diergezondheid binnen zijn bedrijf. Zijn strategie is om helemaal geen antibiotica meer te gebruiken. Volgens hem pak je met antibiotica de oorzaak niet aan en helpt het vaak ook niet. Huib begon toen met het gebruik van etherische oliën en bloesemtherapie en in 2002 startte hij met homeopathie. Via cursussen over etherische oliën en homeopathie heeft hij kennis opgebouwd, die hij in de praktijk bracht. Hierdoor is Huib anders naar ziekte gaan kijken: elke ziekte ontstaat doordat iets niet in evenwicht is (onbalans). Hij probeert de balans terug te vinden door de oorzaak op te sporen. Dit kan door het bedrijf of de omstandigheden aan te passen.
  Omgaan met gehoornd melkvee
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  melkveehouderij - melkveebedrijven - horens - biologisch-dynamische landbouw - melkkoeien - dierverzorging - agrarische bedrijfsvoering - diergedrag - dairy farming - dairy farms - horns - biodynamic farming - dairy cows - care of animals - farm management - animal behaviour
  Het bedrijf Ter Linde in Oostkapelle werkt volledig biologisch dynamisch. Het biologisch dynamisch boeren brengt met zich mee dat de veestapel niet wordt onthoornd. Hierdoor is er op het bedrijf veel ervaringskennis opgedaan met “Hoe om te gaan met gehoornd melkvee”. De ondernemers voor de melkveetak van Ter Linde zijn Jaap Drijfhout en Marien Goedhart. Beide zijn echte koeienliefhebbers wat duidelijk te merken is omdat ze alle koeien qua naam en afstamming kennen. Opvallend is dat Jaap en Marien van bijna alle koeien ook kunnen aangeven wat voor karakter een koe heeft. Beide zijn ze van mening dat hoorns op de koeien horen.
  Omgaan met gehoornd vee
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  horens - huisvesting van rundvee - melkveehouderij - melkveebedrijven - biologisch-dynamische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - horns - cattle housing - dairy farming - dairy farms - biodynamic farming - farm management
  Anne en Anneke Koekkoek startten in 1986 met een biologisch melkveebedrijf in Harlingen. Het bedrijf is gepacht en bestaat uit een oude Friese boerderij en 60 ha land op goede kleigrond, direct rond de boerderij. Circa 50 melkkoeien lopen hier rond. Ze zijn van mening dat horens bij de koeien horen en dat onthoornen niet in alle gevallen noodzakelijk is. Dit is in het verleden wel gedaan. Bovendien vinden ze gehoornde koeien mooi. Dit paste dan ook goed bij hun keuze om biologisch dynamisch te gaan boeren. Hierbij geldt een verplichting om de horens op het dier te behouden. Maar de huisvesting was hierop niet aangepast. De oude stallen en het deel zijn uitgebroken, waar ligboxen in zijn geplaatst. De huisvesting heeft krappe looppaden en veel dode hoeken. Het is er donker en de ventilatie is niet optimaal. Het voerhek heeft een te beperkte capaciteit. Vanaf 2004 laten Anne en Anneke een nieuwe stal bouwen. Hierdoor verwachten ze dat de stress voor het vee af zal nemen.
  Voor weinig geld toch een ruime stal die gericht is op groei
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2008
  Bioveem
  huisvesting van rundvee - kosten - melkveehouderij - melkveebedrijven - besparingen - biologisch-dynamische landbouw - cattle housing - costs - dairy farming - dairy farms - savings - biodynamic farming
  Wat doe je als melkveehouder, als nieuwbouw nodig is, maar je een zeer beperkt budget ter beschikking hebt? Dan bouw je zelf met waar mogelijk tweedehands materialen en zorg je zelf voor een scherpe inkoop. Dat kan als je over technisch inzicht beschikt, gemotiveerd en enthousiast bent en doorzettingsvermogen hebt. Maar je moet ook geduld hebben en de tijd nemen. De ervaringen van Anne en Anneke Koekkoek.
  Regionale biologische landbouw: Region of WTO? Harm Waalkens en Piet van IJzendoorn in discussie
  Veluw, K. van; Stobbelaar, D.J. - \ 2007
  Ekoland (2007)6. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 10.
  biologische landbouw - markten - opinies - wereldmarkten - biologisch-dynamische landbouw - regionale economie - organic farming - markets - opinions - world markets - biodynamic farming - regional economics
  Interview met Harm Evert Waalkens, biologisch melkveehouder en afgevaardigde voor de PvdA in de Tweede Kamer, en Piet van Ijzendoorn, ontwikkelaar van de biologisch dynamische samenlevingsboerderij De Zonnehoeve in Zeewolde. Zij discussiëren over de rol van de regio en de politiek en de keuze voor regionale- of wereldmarkten
  Lager celgetal met meer hygiëne
  Hulst, M.T. van der; Livestock Research, - \ 2004
  Oogstplus. Veehouderij 17 (2004)9. - p. 19 - 19.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - alternatieve landbouw - melkkwaliteit - celgetal - melkkoeien - hygiëne - zuivelhygiëne - preventie - ziektepreventie - diergeneeskunde - veeartsenijkunde - diergezondheid - zorgboerderijen - biologisch-dynamische landbouw - bedrijfshygiëne - dairy farming - dairy farms - alternative farming - milk quality - somatic cell count - dairy cows - hygiene - dairy hygiene - prevention - disease prevention - veterinary science - veterinary medicine - animal health - social care farms - biodynamic farming - industrial hygiene
  Verslag van de aanpak van een te hoog celgetal op de biologisch-dynamische zorgboerderij De Dijckhof in Driebergen (U), tevens deelnemer aan het project Bioveem. Het bedrijf heeft te kampen met een staphylokokkenbesmetting. Diverse hygiënemaatregelen hebben het celgetal inmiddels weer doen dalen. Ook worden homeopathische geneesmiddelen en eventueel antibiotica toegepast bij koeien met mastitis
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.