Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 24

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==biofumigatie
  Check title to add to marked list
  Biofumigatie
  Visser, J.H.M. ; Os, G.J. van - \ 2016
  Wageningen UR - 6
  biofumigatie
  Vanaf het jaar 2000 is de biofumigatie-methode in opkomst voor de bestrijding van bodemgebonden ziekten en plagen. Gewassen uit de familie van de kruisbloemigen produceren stoffen die omgezet kunnen worden in giftige verbindingen, de isothiocyanaten. Deze verbindingen zijn verwant aan de actieve stof van het chemische grondontsmettingsmiddel metamnatrium.
  Alternatieve methoden voor chemische bodemontsmetting voor de appelteelt op zandgrond
  Wenneker, M. ; Steeg, P.A.H. van der; Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruitteelt - 21
  malus domestica - appels - bodemmoeheid - plantenparasitaire nematoden - pratylenchus penetrans - grondsterilisatie - biologische grondontsmetting - tagetes patula - biologische bestrijding - biofumigatie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - compost - grondverbeteraars - geïntegreerde plagenbestrijding - veldproeven - nederland - malus domestica - apples - soil sickness - plant parasitic nematodes - pratylenchus penetrans - soil sterilization - biological soil sterilization - tagetes patula - biological control - biofumigation - cultural control - composts - soil amendments - integrated pest management - field tests - netherlands
  Met name op zandgronden speelt de problematiek van herinplantziekte. Zonder grondontsmetting lijkt herinplant van fruitbomen niet rendabel. Een van de veroorzakers van herinplantziekte is het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans). Op een appelperceel met een vrij hoge bodembesmetting van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans (één van de veroorzakers van bodemmoeheid) zijn na het rooien van de bomen in het voor en najaar van 2007 zeven verschillende behandelingen toegepast: Tagetes (‘Afrikaantje’), Tagetes + biologische grondontsmetting, Japanse haver (Avena strigosa) + late biologische grondontsmetting, biofumigatie met Sarepta mosterd, compost, zwarte braak en natte grondontsmetting (controle behandelingen). De methode met Afrikaantjes en die met Afrikaantjes gecombineerd met Biologische grondontsmetting (BGO) bleken de populaties van Pratylenchus aanzienlijk te reduceren, bijna net zo goed als natte grondontsmetting. Afrikaantjes bestrijden de aaltjes en door de combinatie met BGO worden ook andere (bodemmoeheid veroorzakende) ziekteverwekkers bestreden. Compost en late BGO hadden een vergelijkbaar effect als onbehandelde grond. Na biofumigatie was de aaltjespopulatie toegenomen.
  Field evaluation of 10 biofumigation crops for the control of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae
  Korthals, G.W. ; Lamers, J.G. ; Visser, J.H.M. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2014
  pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - gewasbescherming - biofumigatie - veldgewassen - biologische bestrijding - pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - plant protection - biofumigation - field crops - biological control
  Biological control against soil pathogens is strongly needed, this project concentrates on the effectivity of biofumigation crops as an alternative to chemical control.
  Linkages between plant traits and soil ecology in the rhizosphere and through litter decomposition
  Brolsma, K.M. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Ellis Hoffland, co-promotor(en): Ron de Goede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571068 - 112
  bodemecologie - rizosfeer - ligstro - decompositie - wortels - bodembiologie - nematoda - solanum tuberosum - globodera pallida - biofumigatie - genotypen - soil ecology - rhizosphere - litter - decomposition - roots - soil biology - nematoda - solanum tuberosum - globodera pallida - biofumigation - genotypes
  Biofumigatie kan belofte nog niet waarmaken
  Hoek, H. ; Visser, J.H.M. - \ 2013
  Akker magazine augustus (2013)7. - ISSN 1875-9688 - p. 24 - 25.
  plagenbestrijding - biologische bestrijding - nematodenbestrijding - biofumigatie - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - veldproeven - pest control - biological control - nematode control - biofumigation - arable farming - agricultural research - field tests
  Biofumigatiegewassen kunnen hun belofte als effectieve aaltjesbestrijder vooralsnog niet waarmaken. De inzet van Afrikaantjes tegen wortellesieaaltjes blijkt aanmerkelijk effectiever en ook zwarte braak scoort beter. Dit blijkt uit onderzoek van PPO naar gewassen die worden ingezet bij biofumigatie: de bestrijding van een schadelijk organisme door een damp of gas met natuurlijke stoffen.
  FAB en een weerbare bodem.
  Zanen, M. ; Bos, M. ; Belder, P. ; Janmaat, L. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - nematologie - biofumigatie - bodemecologie - agrobiodiversiteit - bodemweerbaarheid - functionele biodiversiteit - bodembiologie - bodembiodiversiteit - gewasbescherming - arable farming - nematology - biofumigation - soil ecology - agro-biodiversity - soil suppressiveness - functional biodiversity - soil biology - soil biodiversity - plant protection
  Een duurzaam beheer van die bodem kan bijdragen aan een vitaal bodemleven en de groei van een gezond en weerbaar gewas. Van 2008 tot en met 2011 hebben agrarische ondernemers in Zuid-Holland en in Noord- Brabant zich verdiept in de verschillende aspecten van een gezonde bodem. Het is voor hen duidelijk geworden dat bodemkwaliteit en de weerstand tegen ziekten verbeterd kunnen worden met gerichte aandacht en maatregelen. Bij de teelt van cultuurgewassen kunnen bodemgebonden ziekten en plagen zich opbouwen in de bodem. Als de populaties te hoog oplopen ontstaat er schade aan het gewas en loopt de opbrengst terug. Vanuit de FAB-aanpak zoeken we naar bodem-mechanismen die bijdragen aan de onderdrukking van ongewenste organismen.
  Een schone bodem met biofumigatie?
  Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2011
  De Boomkwekerij 4 (2011)25-1-2008. - ISSN 0923-2443 - p. 9 - 9.
  bodemfumigatie - grondsterilisatie - groenbemesters - tagetes - dekgewassen - organische zwavelverbindingen - glucosinolaten - koolsoorten - sorghum sudanense - pratylenchus penetrans - verticillium dahliae - gewasbescherming - biofumigatie - soil fumigation - soil sterilization - green manures - cover crops - organic sulfur compounds - glucosinolates - cabbages - plant protection - biofumigation
  Biofumigatie is het in de grond werken van gewassen of gewasresten, waarbij gasvorminge stoffen ontstaan die een dodende werking hebben op bodemziekten- en plagen. Vooral kruisbloemigen, zoals koolachtige gewassen, zijn geschikt voor biofumigatie
  Biofumigatie bestrijdt niet alle belagers : Onderzoek op proefboerderij Vredepeel
  Lamers, J.G. ; Korthals, G.W. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  Groenten en Fruit Actueel 2011 (2011)2. - ISSN 0925-9694 - p. 13 - 13.
  gewasbescherming - nematoda - verticillium dahliae - pathogenen - brassica hirta - mosterd - bestrijdingsmethoden - biologische bestrijding - plagenbestrijding - biofumigatie - plant protection - nematoda - verticillium dahliae - pathogens - brassica hirta - mustard - control methods - biological control - pest control - biofumigation
  Uit drie jaar onderzoek op PPO Vredepeel blijkt dat biofumigatiegewassen bodempathogenen beperkt actief bestrijden. Sommige biofumigatiegewassen vermeerderen zelfs wortellesieaaltjes. Gedroogde gewasresten als zaadmeel bieden mogelijkheden van bestrijding van Verticillium dahliae zonder risico op vermeerdering van pathogenen.
  Biologische beheersing van wortelknobbelaaltjes in de biologische teelt van groenten en bloemen onder glas : stand van kennis : verslag van onderzoek over de periode 2005 tot 2010
  Wurff, A.W.G. van der; Kok, C.J. ; Zoon, F.C. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 321) - 83
  teelt onder bescherming - kasgewassen - groenten - snijbloemen - plantenparasitaire nematoden - meloidogyne - biologische bestrijding - bestrijdingsmethoden - biologische landbouw - glastuinbouw - glasgroenten - biofumigatie - biologische grondontsmetting - protected cultivation - greenhouse crops - vegetables - cut flowers - plant parasitic nematodes - meloidogyne - biological control - control methods - organic farming - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - biofumigation - biological soil sterilization
  From 2005 to 2009, research was directed towards obtaining a solution for the damage caused by the root knot nematode Meloidogyne spp. in organically cultured flowers and vegetables. Soil steaming is often used and an effective method of control, however, requires substantial amounts of energy and eliminates beneficial soil organisms. Therefore, the research aimed at the development of alternative means of control. The research focused on means as well as methods, varying from biological means and soil desinfectation to system solutions such as use of crop rotation schemes. This project was financed by the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV).
  Oriënterend onderzoek naar het effect van biofumigatie met Terraprotect op optreden van zwarte vlekkenziekte in praktijkpercelen
  Schepers, H.T.A.M. ; Meier, R. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenteteelt - 15
  daucus carota - penen - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - biofumigatie - daucus carota - carrots - plant pathogenic fungi - plant disease control - biofumigation
  Zwarte vlekken op peen leidt tot een ernstige vermindering en soms afkeuring van de peen. De veroorzakende schimmels bevinden zich in de grond en kunnen zich vestigen in de opperhuid van de peen. Bij de oogst liften de schimmels mee de bewaring in, met de aanhangende grond. Tijdens de bewaring worden na verloop van tijd de zwarte vlekken op de peen gevormd. In dit onderzoek is bekeken of toepassing van biofumigatie (het in de grond werken van gewassen of gewasresten waarbij gasvormige stoffen ontstaan die een dodende werking hebben op bodemziekten en -plagen) een oplossing kan zijn voor dit probleem.
  Knolkwaliteit van aardappel na diverse (biofumigatie) gewassen
  Bus, C.B. ; Lamers, J.G. ; Korthals, H.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2009
  Kennisakker.nl 2009 (2009)12-10-2009.
  akkerbouw - aardappelen - pootaardappelen - grondsterilisatie - fabrieksaardappelen - biofumigatie - bodempathogenen - biologische grondontsmetting - vollegrondsteelt - arable farming - potatoes - seed potatoes - soil sterilization - starch potatoes - biofumigation - soilborne pathogens - biological soil sterilization - outdoor cropping
  Sommige gewassen bevatten inhoudsstoffen als glucosinolaten. Wanneer dergelijke gewassen goed ingewerkt worden, worden iso-thiocyanaten gevormd die dodelijk zijn voor diverse bodempathogenen. Het onderzoek richtte zich op de vraag of de kwaliteit van de aardappel, die hierna geteeld werd, verbeterd werd door de diverse grondontsmettingstechnieken.
  Effect van verschillende biofumigatie-gewassen op Verticillium dahliae en knolkwaliteit van het volggewas aardappelen : resultaat van twee jaar onderzoek
  Bus, C.B. ; Lamers, J.G. ; Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 14
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenziekteverwekkende schimmels - verticillium dahliae - knollen - kwaliteit - biofumigatie - solanum tuberosum - potatoes - plant pathogenic fungi - verticillium dahliae - tubers - quality - biofumigation
  De algemene conclusie is dat een aantal objecten in verschillende jaren een positieve invloed hebben gehad op de verlaging van de Verticilliumbesmetting in de grond in het voorjaar en op verlaging van diepe schurftaantasting. In deze proef konden echter maar weinig verschillen betrouwbaar worden aangetoond en als er al effecten waren, dan waren de effecten tussen beide jaren vaak ongelijk. Daarom zijn meer proefresultaten nodig om hierover meer duidelijkheid te geven.
  Oud probleem vraagt om een oude oplossing : organisch materiaal inwerken en grond luchtdicht afdekken : ontsmetten : biofumigatie
  Arkesteijn, Marleen ; Paternotte, S.J. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)4. - p. 78 - 79.
  biologische landbouw - organisch bodemmateriaal - luchtdichte opslag - zuurstof - verticillium - nematoda - biologische grondontsmetting - biofumigatie - glastuinbouw - glasgroenten - groenten - organic farming - soil organic matter - airtight storage - oxygen - verticillium - nematoda - biological soil sterilization - biofumigation - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - vegetables
  Twee biotelers hebben hun grond ontsmet door organisch materiaal in de vorm van gras onder te werken en vervolgens de bodem luchtdicht af te dekken met plastic gedurende zes weken. Wageningen UR Glastuinbouw volgt het proces. Uit de eerste analyseresultaten lijkt Verticillium niet of niet voldoende afgedood. Mogelijk is er wel een verzwakking, waardoor de ontsmetting toch effectief is. De aaltjes lijken op het ene bedrijf wel en op het andere bedrijf nauwelijks te worden gedood
  Alternatieve grondontsmettingtechnieken om aaltjes te bestrijden
  Korthals, G.W. ; Lamers, J.G. ; Gastel, A.W.W. van; Kok, B.J. ; Poleij, L.M. ; Visser, J.H.M. - \ 2009
  nematoda - grondsterilisatie - verticillium dahliae - pratylenchus penetrans - vollegrondsteelt - biofumigatie - biologische grondontsmetting - nematoda - soil sterilization - verticillium dahliae - pratylenchus penetrans - outdoor cropping - biofumigation - biological soil sterilization
  Poster met informatie uit onderzoek naar de effectiviteit van een groot aantal biofumigatie gewassen op de bestrijding van het wortellesieaaltje en de bodemschimmel Verticillium dahliae
  Verslag van de 2e nationale Bodemgezondheidsdag op 10 september 2008 te Vredepeel
  Korthals, G.W. ; Gastel, A.W.W. van; Kroonen-Backbier, B. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)1. - ISSN 0166-6495 - p. 27 - 287.
  bodembeheer - groenbemesters - conferenties - bodemkwaliteit - biologische grondontsmetting - biofumigatie - soil management - green manures - conferences - soil quality - biological soil sterilization - biofumigation
  De 2e Nationale Bodemgezondheidsdag heeft ruim vierhonderd belangstellenden getrokken, waaronder telers, onderzoekers, beleidsmakers en intermediairs.
  Aaltjes in vaste planten en zomerbloemen : hygiëne, uitgangsmateriaal en vruchtwisseling vormen de basis
  Helm, F.P.M. van der; Wurff, A.W.G. van der; Zuilichem, J.A.A. van; Duyvesteijn, R.G.E. ; Elberse, I.A.M. ; Hoffmann, M. ; Geers, F.A.M. - \ 2009
  [S.l.] : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  nematoda - meloidogyne - pratylenchus - ditylenchus dipsaci - aphelenchoides fragariae - aphelenchoides ritzemabosi - paratylenchus bukowinensis - trichodoridae - overblijvende planten - bloementeelt - inundatie - gewasbescherming - vollegrondsteelt - biofumigatie - zomerbloemen - nematoda - meloidogyne - pratylenchus - ditylenchus dipsaci - aphelenchoides fragariae - aphelenchoides ritzemabosi - paratylenchus bukowinensis - trichodoridae - perennials - floriculture - flooding - plant protection - outdoor cropping - biofumigation - summer flowers
  Hoewel aaltjes in de land- en tuinbouw een slechte reputatie hebben, is het merendeel van de aaltjes niet schadelijk voor de gewassen. Sterker nog, de meerderheid speelt een belangrijke rol in de mineralen- en nutriëntenhuishouding van de bodem. Dit zijn met name de bacterie- en schimmeletende aaltjes. Slechts een kleine groep is verantwoordelijk voor schade aan zomerbloemen en vaste planten. Algemene schadebeelden zijn groeiachterstand, slechte bloemproductie en slechte vermeerdering. Daarnaast vormen knobbels op en beschadigingen (lesies) van de wortel een probleem bij de export van planten.
  Nog veel vragen rondom biofumigatie.
  Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2008
  Aardappelwereld 62 (2008)9. - ISSN 0169-653X - p. 29 - 31.
  akkerbouw - aardappelen - bodem - biofumigatie - arable farming - potatoes - soil - biofumigation
  Biofumigatie als nieuwe biologische beheersmethode
  Visser, J.H.M. ; Korthals, G.W. - \ 2008
  Groenten & Fruit (2008)01-2008. - ISSN 0925-9708 - p. 39 - 39.
  gewasbescherming - plagenbestrijding - plantenziektebestrijding - koolsoorten - glucosinolaten - organische zwavelverbindingen - schimmelbestrijding - nematodenbestrijding - biologische bestrijding - proeven op proefstations - biofumigatie - plant protection - pest control - plant disease control - cabbages - glucosinolates - organic sulfur compounds - fungus control - nematode control - biological control - station tests - biofumigation
  Biofumigatie is een biologische techniek om bodemziekten te beheersen. Biofumigatie wordt wel eens verward met anaërobe biologische grondontsmetting. Dit is een volledig andere techniek, waarbij een grote hoeveelheid vers organisch materiaal, zoals gras, in de grond wordt gewerkt en die grond wordt vervolgens afgedicht met plastic
  Antagonisten tegen knobbelaaltjes en natuurlijke ontsmetting
  Wurff, A.W.G. van der; Janmaat, L. - \ 2008
  BioKennis bericht Glasgroenten 3 (2008). - 4
  biologische landbouw - groenteteelt - gewasbescherming - meloidogyne - levenscyclus - onderstammen - plaagresistentie - antagonisten - tagetes - glastuinbouw - biofumigatie - glasgroenten - organic farming - vegetable growing - plant protection - meloidogyne - life cycle - rootstocks - pest resistance - antagonists - tagetes - greenhouse horticulture - biofumigation - greenhouse vegetables
  Het langdurig betelen van de grond met hetzelfde gewas of gewastype leidt tot opbouw van plantpathogenen die uiteindelijk schade aan het gewas veroorzaken. Een combinatie van preventieve en curatieve maatregelen zijn noodzakelijk om de schade te beperken. Het onderzoek binnen biologische glastuinbouw is deels gericht op het beheersen van grondgebonden ziekten & plagen. Creatief vruchtwisselen, en gebruik van resistente of antagonistische gewassen en onderstammen vormen een wapen tegen wortelknobbelaaltjes.
  Alternatieve grondontsmettingtechnieken om aaltjes te bestrijden
  Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2007
  nematoda - biologische grondontsmetting - biofumigatie - bodempathogenen - vollegrondsteelt - nematoda - biological soil sterilization - biofumigation - soilborne pathogens - outdoor cropping
  Poster met onderzoeksinformatie over biofumigatie, een grondontsmettingtechniek waarbij gewassen met toxische inhoudsstoffen in de bodem worden ingewerkt
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.