Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Bio-slurry as fertilizer : is bio-slurry from household digesters a better fertilizer than manure? : a literature review
  Bonten, L.T.C. ; Zwart, K.B. ; Rietra, R.P.J.J. ; Postma, R. ; Haas, M.J.G. de; Nysingh, S.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 2519) - 45
  bemesting - digestaat - biogasmest - fermentatie - vergelijkingen - ontwikkelingslanden - biobased economy - fertilizer application - digestate - biogas slurry - fermentation - comparisons - developing countries - biobased economy
  In many developing countries manure is anaerobically digested to produce biogas. The residue of manure digestion, bio-slurry, can be used as fertilizer for crop production and aquaculture. This study compared bio-slurry and manure as fertilizers. Nutrients in bio-slurry, especially nitrogen, are more readily available then in manure, leading to a larger short term fertilisation effect. However, risks for N losses through volatilisation and leaching are large for bio-slurry than for manure during storage, handling and application. Unfortunately, most studies that compared bio-slurry and manure exhibited methodological shortcomings that hamper an adequate comparison.
  Drijfmest verliest snel zijn waarde voor biogas
  Buisonjé, F.E. de; Verheijen, R. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  varkenshouderij - drijfmest - biogasmest - biogas - kwantitatieve analyse - gistingstanken - biobased economy - rendement - pig farming - slurries - biogas slurry - biogas - quantitative analysis - digesters - biobased economy - returns
  Drijfmest moet zo snel mogelijk de vergister in. Alleen een snelle vergisting levert een maximale hoeveelheid biogas op. Uit onderzoek blijkt dat het biogaspotentieel van drijfmest maandelijks met zo’n 30 procent afneemt.
  Managing phosphorus cycling in agriculture : pretreatment of manure
  Timmerman, M. ; Rulkens, W.H. - \ 2010
  Wageningen UR
  fosfor - biogas - biogasmest - dierlijke meststoffen - anaërobe afbraak - mestverwerking - gasproductie - biobased economy - phosphorus - biogas - biogas slurry - animal manures - anaerobic digestion - manure treatment - gas production - biobased economy
  This survey gives a global overview of the prospects of different methods for the pretreatment of manure to increase the biogas production.
  Recycling of nutrients from animal slurry
  Buisonje, F.E. de; Hoeksma, P. - \ 2010
  biogas - biogasmest - recycling - mestverwerking - biobased economy - biogas - biogas slurry - recycling - manure treatment - biobased economy
  Products from slurry processing.
  Ontsluiting van mest voor hogere energieproductie en technieken voor mestdroging
  Timmerman, M. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR (BO-12.02-006 18) - 2
  biogasmest - biogas - rundveedrijfmest - varkensdrijfmest - water - mestverwerking - mestvergisting - gasproductie - biobased economy - biogas slurry - biogas - cattle slurry - pig slurry - water - manure treatment - manure fermentation - gas production - biobased economy
  De hoeveelheid biogas die via anaerobe vergisting per m3 rundvee- en varkensdrijfmest wordt geproduceerd is relatief gering. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat drijfmest voor het overgrote deel (>90%) uit water bestaat en anderzijds doordat het energiepotentieel in de organische stof maar deels wordt benut. In deze studie is gezocht naar mogelijkheden om de biogasproductie te verhogen teneinde mestverwerking rendabeler te maken.
  Gebruik van varkensdrijfmestdigestaat in de akkerbouw : Verslag van een vierjarige demo, uitgevoerd binnen het project Nutriënten Waterproof op proefboerderij Vredepeel
  Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV (Projectrapport ) - 27
  varkensdrijfmest - mest - meststofdragers - stikstof - stikstofbalans - biogasmest - agro-industriële bijproducten - digestaat - pig slurry - manures - fertilizer carriers - nitrogen - nitrogen balance - biogas slurry - agroindustrial byproducts - digestate
  Digestaat is een restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van drijfmest voor de productie van biogas. Het kan evenals drijfmest als meststof worden gebruikt in de akker- en tuinbouw. In de jaren 2006 t/m 2009 is het gebruik van digestaat van varkensdrijfmest (VDM-digestaat) opgenomen in een demo in het bedrijfssystemenonderzoekproject Nutrienten Waterproof (NWP) op proefboerderij Vredepeel (zuidoostelijke zandgrond). Uit deze demo is gebleken dat het varkensdrijfmestdigestaat een waardevolle meststof is, maar er is nader onderzoek nodig om de stikstofwerking ervan te kunnen voorspellen, opdat bij toepassing van dit digestaat de juiste hoeveelheid werkzame stikstof aan het gewas kan worden gedoseerd.
  Korte inventarisatie naar voorbehandeling van mest t.b.v. hogere biogasproductie
  Timmerman, M. ; Rulkens, W.H. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 287) - 15
  drijfmest - voorbehandeling - mestverwerking - biobased economy - biogas - biogasmest - slurries - pretreatment - manure treatment - biobased economy - biogas - biogas slurry
  A short survey has been done into the effect of several pretreatment technologies for sludge and manure on the biogas production. This survey gave a global overview of the prospect of different methods for the pretreatment of manure to increase the biogas production.
  Mestvergisting past goed in energiekringloop
  Dooren, H.J.C. van; Lamers, J. - \ 2008
  BioKennis bericht Varkensvlees 8 (2008). - 4
  biologische landbouw - dierhouderij - varkens - varkenshouderij - biogasmest - dierlijke meststoffen - biogas - energiegebruik - installatie - brandstoffen - mestverwerking - varkensmest - mestvergisting - biobased economy - organic farming - animal husbandry - pigs - pig farming - biogas slurry - animal manures - biogas - energy consumption - installation - fuels - manure treatment - pig manure - manure fermentation - biobased economy
  Energieproductie op het biologische varkensbedrijf is goed mogelijk via mestvergisting. Met het biogas is elektriciteit en warmte op te wekken. Bijkomend voordeel is dat meer biologische mest ontstaat. Voor een rendabele installatie zijn een grote omvang, de inzet van coproducten en een goede benutting van de warmte noodzakelijk. Samenwerking met andere varkenshouders, melkveehouders en akkerbouwers of tuinders, lijkt dan ook gewenst.
  Strategische verkenning covergisting van mest
  Meijer, G.A.L. ; Klein Teeselink, H. ; Stroomer, J.C.J. ; Ongenae, R.C.J. ; Kottner, M. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group - 27
  bio-energie - biogasmest - alternatieve landbouw - politiek - risico - landbouwkundig onderzoek - dierlijke meststoffen - co-vergisting - biobased economy - bioenergy - biogas slurry - alternative farming - politics - risk - agricultural research - animal manures - co-fermentation - biobased economy
  Doel van deze strategische "verkenning van de covergisting van mest" is om de mogelijkheden en wenselijkheden van een verdere ontwikkeling van covergisting van dierlijke mest te onderzoeken. Indien het ministerie van LNV in wil zetten op substantiële opschaling van mest- en covergisting in Nederland, zou zij een faciliterende rol kunnen kiezen voor het in dit rapport beschreven proces. Ten aanzien van toegang tot energienetten en ten aanzien van vergoedingen voor duurzame energie is afstemming nodig tussen de energiesector en de ondernemers en kan het ministerie van Economische Zaken de toegang en vergoedingen mogelijkerwijs reguleren.
  Biogas Flevoland
  Dekker, P.H.M. ; Paauw, J.G.M. ; Berg, W. van den - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO ) - 97
  biogasmest - biogas - mest - mestverwerking - digestaat - biobased economy - bemesting - akkerbouw - mestvergisting - biogas slurry - biogas - manures - manure treatment - digestate - biobased economy - fertilizer application - arable farming - manure fermentation
  Onderzoek naar het effect van biogasmest in Flevoland. Er is gekeken naar de realisatie van vier vergistingsinstallaties. Daarnaast is ook gekeken naar het effect op de gewassen, zodra de digestaat werd uitgereden
  Digestaat : voor u en het milieu het beste resultaat
  Haan, J.J. de - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV - 8
  drijfmest - stikstofmeststoffen - biogasmest - biogas - fermentatie - co-vergisting - mestverwerking - digestaat - biobased economy - slurries - nitrogen fertilizers - biogas slurry - biogas - fermentation - co-fermentation - manure treatment - digestate - biobased economy
  Digestaat is een drijfmest die overblijft na het vergisten van mest. Het hoge gehalte aan direct werkzame stikstof en de productie van groene stroom maken digestaat aantrekkelijk. In deze brochure staat informatie over deze meststof: de voor- en nadelen, de toepassingsmogelijkheden, onderzoeksresultaten en tips bij gebruik van digestaat.
  Haalbaarheidsonderzoek gecombineerde verwerking van zuiveringsslib en mestvergisting in Limburg : een verkennend onderzoek
  Elbersen, H.W. ; Hoeksma, P. ; Man, A. de - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 869) - 57
  afvalverwerking - slib - mest - rioolslib - biogasmest - intensieve veehouderij - haalbaarheidsstudies - mestverwerking - reconstructie - slibzuivering - zuiveringsinstallaties - noord-limburg - midden-limburg - waste treatment - sludges - manures - sewage sludge - biogas slurry - intensive livestock farming - feasibility studies - manure treatment - reconstruction - sludge treatment - purification plants - noord-limburg - midden-limburg
  De grote hoeveelheid intensieve veehouderij leidt tot een regionaal mest- en nutriëntenoverschot. Mest covergisting kan voor een aantal veehouderijbedrijven in het reconstructiegebied Noord- en Midden- Limburg een nieuwe economische activiteit worden. Hierbij is het belangrijk om direct het biogas of indirect de restwarmte op een efficiënte manier in te zetten. Het WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) beheert 18 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op 3 plaatsen (Venlo, Hoensbroek en Susteren) wordt het geproduceerde slib gedroogd. De gedroogde slib wordt als brand- en bouwstof bij de ENCI afgezet. Het is onzeker of de ENCI na 2015 in bedrijf zal blijven. Het WBL voert momenteel een strategiestudie uit naar de mogelijkheden van slibverwerking in de toekomst. De studie wordt breed ingezet en gebruik van alternatieve brandstoffen of restwarmte krijgt de nodige aandacht. De Wageningen UR (Instituut AFSG i.s.m. ASG) heeft in opdracht van het WBL de mogelijkheden van gecombineerde verwerking zuiveringsslib en vergisting van mest en agro-residuen in kaart gebracht
  Mestvergisting op boerderijschaal
  Biewenga, G. ; Timmerman, M. ; Dooren, H.J. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 24 - 25.
  mest - verwerking - fermentatie - dierlijke meststoffen - biogasmest - methaan - methaanproductie - gistingstanken - biogas - afvalhergebruik - agrarische bedrijfsvoering - kosten-batenanalyse - afvalverwerking - bio-energie - mestverwerking - biobased economy - manures - processing - fermentation - animal manures - biogas slurry - methane - methane production - digesters - biogas - waste utilization - farm management - cost benefit analysis - waste treatment - bioenergy - manure treatment - biobased economy
  Door methaan uit de mest op te vangen en te verbranden is het mogelijk de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Tegelijkertijd wordt elektriciteit en warmte opgewekt.
  Reductie van broeikasgasemissies door vergisting van drijfmest
  Boer, H. de; Schils, R. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 24 - 25.
  mest - dierlijke meststoffen - rundveemest - rundveedrijfmest - fermentatie - biogasmest - biogas - methaan - methaanproductie - afvalhergebruik - verwerking - milieubescherming - broeikaseffect - luchtverontreiniging - stikstofdioxide - distikstofmonoxide - verontreinigingsbeheersing - emissie - mestverwerking - mestvergisting - biobased economy - manures - animal manures - cattle manure - cattle slurry - fermentation - biogas slurry - biogas - methane - methane production - waste utilization - processing - environmental protection - greenhouse effect - air pollution - nitrogen dioxide - nitrous oxide - pollution control - emission - manure treatment - manure fermentation - biobased economy
  Het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) onderzocht in opdracht van de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM) het effect van toediening van vergiste runderdrijfmest aan grasland.
  Mestvergisting op boerderijschaal
  Biewenga, G. ; Dooren, H.J. van - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 16 (2002)3. - ISSN 1570-8586 - p. 22 - 23.
  mest - dierlijke meststoffen - biogasmest - methaan - methaanproductie - fermentatie - gistingstanken - afvalhergebruik - biogas - verwerking - melkveehouderij - rundveemest - mestverwerking - mestvergisting - biobased economy - manures - animal manures - biogas slurry - methane - methane production - fermentation - digesters - waste utilization - biogas - processing - dairy farming - cattle manure - manure treatment - manure fermentation - biobased economy
  In dit eerste artikel komt het principe van mestvergisting en de opbouw van een mestvergistingsinstallatie aan de orde.
  Mestvergisting de moeite waard om energie in te steken
  Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Melse, R.W. - \ 2001
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 15 (2001)5. - p. 3 - 3.
  dierlijke meststoffen - dierlijk afval - excreten - methaanproductie - gasproductie - fermentatie - gistingstanken - installatie - energieomzetting - energie - biogasmest - elektriciteit - mestvergisting - biobased economy - animal manures - animal wastes - excreta - methane production - gas production - fermentation - digesters - installation - energy conversion - energy - biogas slurry - electricity - manure fermentation - biobased economy
  De geproduceerde elektriciteit en warmte kunnen op het eigen bedrijf worden gebruikt
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.