Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 89

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Impact of water quality and irrigation management on organic greenhouse horticulture
  Dorais, M. ; Alsanius, B.W. ; Voogt, W. ; Pepin, S. ; Tuzel, Hakki ; Tuzel, Yuksel ; Möller, Kurt - \ 2016
  [Netherlands] : BioGreenhouse - ISBN 9789462575387 - 97
  greenhouse horticulture - water management - biological techniques - organic farming - water supply - contaminants - glastuinbouw - waterbeheer - biologische technieken - biologische landbouw - watervoorziening - besmetters
  Water quality and water supply are essential for organic greenhouse grown crops to prevent soil contamination by undesirable chemicals and microorganisms, while providing the correct amount of water required for plant growth. The absence of natural precipitation combined with higher evapotranspiration due to higher temperature and longer cropping period requires an adequate supply of water. Water quality is commonly defined by its chemical, physical, and biological attributes. It is closely linked to the soil/rock native components, surrounding environment and land use. The runoff from urban, industrial, farming, mining, and forestry activities also significantly affects the quality of water available for greenhouse horticulture. High water quality is particularly important to prevent soil salinization and ensure optimal soil biological activity. Indeed, unbalanced organic fertilizer inputs may contribute to soil salinity, while soil microbial activities responsible for nutrient mineralization, soil suppressiveness and plant health, are affected by soil pH, ions, and contaminants. Poor water quality can also result in drip and micro irrigation clogging, plant toxicity, and product contamination by human pathogens or illicit compounds.
  Werkgroep Fytobacteriologie : verslag van de bijeenkomst op 3 september 2015 : dead or alive
  Wolf, J.M. van der; Overbeek, L.S. van - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 124 - 124.
  plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - voedselveiligheid - biologische technieken - bacillus cereus - komkommerbontvirus - nuttige organismen - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology - food safety - biological techniques - bacillus cereus - cucumber green mottle mosaic virus - beneficial organisms
  Het thema van deze werkgroepbijeenkomst ‘dead or alive’ was al tijdens een eerder werkgroepoverleg gekozen. Het kunnen onderscheiden van dode en levende bacteriën is belangrijk, zowel voor pathogene bacteriën als voor ‘beneficials’, maar het onderscheid is vaak moeilijk te maken.
  Werken aan bodemweerbaarheid
  Broek, R.C.F.M. van den; Berg, W. van den; Lamers, J.G. ; Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Smits, S. - \ 2014
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 63
  teeltsystemen - bodemweerbaarheid - bestrijdingsmethoden - agrarische bedrijfsvoering - phytophthora cactorum - bodemeigenschappen - gewasbescherming - proeven - biotesten - fragaria - biologische technieken - vollegrondsteelt - cropping systems - soil suppressiveness - control methods - farm management - phytophthora cactorum - soil properties - plant protection - trials - bioassays - fragaria - biological techniques - outdoor cropping
  De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen. Aardbei is een voorbeeld van een zeer intensieve teelt, die erg gevoelig is voor ziekten en plagen. In de teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en er is een sterke behoefte aan kennis die de inzet van deze middelen kan beperken. Aardbei is ook een heel geschikt toetsgewas, omdat het sterk reageert op de bodemgezondheid van een perceel. Is deze goed dan ligt de aardbeienproductie veel hoger dan op percelen waarop de bodemgezondheid matig of slecht is. Opbrengstverschillen kunnen oplopen tot meer dan 50%. De verkregen resultaten bij aardbei kunnen ook vertaald worden naar andere vollegronds gewassen.
  Zuivering brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen: Resultaten onderzoek 2012
  Dijk, W. van; Schipperus, R. ; Grobben, S.A. ; Weide, R.Y. van der - \ 2013
  Lelystad : ACRRES - 44
  brouwerijafvalwater - waterzuivering - stikstof - fosfaten - algen - algenteelt - biologische technieken - proefprojecten - biobased economy - brewery effluent - water treatment - nitrogen - phosphates - algae - algae culture - biological techniques - pilot projects - biobased economy
  In een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR (Acrres) is in 2012 een onderzoeksproject gestart om de mogelijkheden van zuivering van procesafvalwater van de brouwerijen met behulp van algen te onderzoeken. In het kader van dit project is in 2012 een literatuurstudie gedaan naar ervaringen met afvalwaterzuivering door algen en zijn een aantal laboratoriumproeven uitgevoerd naar de stikstof en fosforverwijdering door algen uit procesafvalwater uit de brouwerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de genoemde activiteiten.
  Bio-middelen voor plantversterking
  Wurff, A.W.G. van der; Blok, C. ; Messelink, G.J. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Os, E.A. van; Staaij, M. van der; Helm, F.P.M. van der; Eveleens, B.A. ; Slooten, M.A. van; Streminska, M.A. ; Wubben, J. ; Vaate, J. Bij de; Holtman, W. ; Oppedijk, B. - \ 2013
  kasgewassen - kweekmedia - substraten - plantenontwikkeling - biologische technieken - groeimedia - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - meting - landbouwkundig onderzoek - greenhouse crops - culture media - substrates - plant development - biological techniques - growing media - cucumis sativus - solanum lycopersicum - gerbera - measurement - agricultural research
  Bio-middelen krijgen een steeds grotere rol in de gangbare teelt. Ook hier is een gezonde en sterke plant van belang. Maar doordat de werking in de praktijk vaak moeilijk kan worden vastgesteld worden middelen getoetst. Poster met informatie over de doelstellingen, proeven en voorlopige resultaten bij komkommer, tomaat en gerbera.
  Ideaalbeeld freesia op de kop (interview met Frank van der Helm)
  Sleegers, J. ; Helm, F.P.M. van der - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)34. - ISSN 0042-2223 - p. 42 - 43.
  sierteelt - freesia - teeltsystemen - substraten - biologische technieken - polymelkzuur - isolatiematerialen - ornamental horticulture - freesia - cropping systems - substrates - biological techniques - polylactic acid - insulating materials
  Een onderzoek naar bodemisolatie in freesia heeft niet het bedoelde effect opgeleverd. Maar het heeft wel het ideaalbeeld van de plant op zijn kop gezet. De schraalste planten leverden de mooiste takken op.
  Nieuwe bacterieziekte lijkt op Xanthomonas: Stenotrophomonas veroorzaker zwarte vaten in radijs
  Arkesteijn, M. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2011
  Onder Glas 8 (2011)5. - p. 59 - 59.
  glastuinbouw - radijsjes - bacterieziekten - biotesten - biologische technieken - stenotrophomonas - cultuurmethoden - groenten - greenhouse horticulture - radishes - bacterial diseases - bioassays - biological techniques - stenotrophomonas - cultural methods - vegetables
  Sinds 2007 heeft een aantal telers last van een nieuwe ziekte in radijs. Symptomen zijn misvormde knollen, uitval, extra wortelgroei en vooral zwarte vaten in het knolletje. Over de verspreiding is nog weinig bekend. Deze bacterieziekte treedt pleksgewijs op.
  Slibverwerking met wormen: toepasbaar voor RWZI’s?
  Hendrickx, T.L.G. ; Temmink, B.G. ; Elissen, H.J.H. ; Buisman, C.J.N. - \ 2009
  Afvalwaterwetenschap 8 (2009)4. - ISSN 1568-3788 - p. 284 - 292.
  afvalwater - afvalwaterbehandeling - rioolslib - biologische technieken - wormen - lumbricidae - economische haalbaarheid - economische analyse - zuiveringsinstallaties - slibzuivering - aquatische wormen - waste water - waste water treatment - sewage sludge - biological techniques - helminths - economic viability - economic analysis - purification plants - sludge treatment - aquatic worms
  De verwerking van afvalslib uit biologische zuivering van industrieel en huishoudelijk afvalwater is kostbaar en de uiteindelijke verwerkingsmethode is veelal verbranding. Met behulp van aquatische wormen kan de hoeveelheid afvalslib worden gereduceerd, de ontwaterbaarheid ervan worden verbeterd en een gedeelte van de nutriënten worden teruggewonnen door de groei van wormenbiomassa. Een nieuw ontwerp voor een wormenreactor, geschikt voor opschaling, is succesvol getest in het lab. Bij relatief kleine RWZI's is het te verwachten voordeel het grootst, gezien de hoge transportkosten van ingedikt slib naar de centrale slibverwerkingsinstallaties en juist hierin kan veel voordeel behaald worden met een wormenreactor. Het economisch perspectief voor de toepassing van een wormenreactor bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van 35.000 i.e. wordt in dit artikel beschreven en is veelbelovend. Voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie zijn echter de ervaringen met een pilot reactor nodig, zoals optimalisatie van het indikken van wormenkeutels. Het economisch perspectief van een wormenreactor valt nog veel gunstiger uit wanneer de geproduceerde wormenbiomassa een hoogwaardige toepassing heeft, zoals visvoer voor consumptievis. Dit zou echter slechts een optie voor schone slibsoorten kunnen zijn, zoals die uit bepaalde voedingsindustrieën
  Biotoets voor chitwoodi
  Gastel, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)12. - ISSN 1871-093X - p. 7 - 7.
  akkerbouw - meloidogyne chitwoodi - biotesten - biologische technieken - bemonsteren - nematodenbestrijding - arable farming - meloidogyne chitwoodi - bioassays - biological techniques - sampling - nematode control
  In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing van het Productschap Akkerbouw werkt Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) aan de ontwikkeling van een biotoets waarmee telers zelf kunnen nagaan of een perceel besmet is met het maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi). De biotoets blijkt gevoeliger te zijn dan de gebruikelijke onderzoeksmethoden. Zeer lage besmettingen van het maïswortelknobbelaaltje, die via een grondmonster vaak niet worden gevonden, kunnen daardoor met de biotoets wel worden aangetoond
  Bodemweerbaarheidstoets voor Rhizoctonia solani
  Postma, J. ; Schilder, M.T. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 81 - 82.
  proeven op proefstations - biotesten - biologische technieken - thanatephorus cucumeris - ziektedistributie - akkerbouw - bodemweerbaarheid - vollegrondsteelt - station tests - bioassays - biological techniques - thanatephorus cucumeris - disease distribution - arable farming - soil suppressiveness - outdoor cropping
  Reeds vele jaren wordt de bodemweerbaarheidstoets die door Pedro Oyarzun werd ontwikkeld met succes toegepast om de ziektewering van verschillende bodems tegen Rhizoctonia solani met elkaar te vergelijken. Deze toets wordt onder gestandaardiseerde condities uitgevoerd in een klimaatcel. Alle gronden worden bij een gelijke vochtspanning (pF 1,7 = -50 mbar) getoetst
  Discussie over het thema - biotoetsen voor het meten van ziekteonderdrukking in grond
  Postma, J. ; Os, G.J. van - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 85 - 85.
  proeven op proefstations - biotesten - biologische technieken - genetische parameters - ziekteresistentie - vollegrondsteelt - station tests - bioassays - biological techniques - genetic parameters - disease resistance - outdoor cropping
  Dit thema biotoetsen voor het bepalen van ziekteonderdrukking leverde een veelheid aan verschillende voordrachten op, waarbij de inzichten en aanpak sterk werden bepaald door het doel waarvoor de biotoets gebruikt wordt. Combinatie van biotoetsen die door verschillende onderzoekers gebruikt worden, zou uiteindelijk kunnen leiden tot een soort 'modelset' voor de bepaling van bodemgezondheid
  Extrapolatie van resultaten uit biotoetsen
  Os, G.J. van; Bent, J. van der - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 79 - 80.
  proeven op proefstations - bloembollen - biotesten - biologische technieken - ziekteresistentie - extrapolatie - bodemweerbaarheid - station tests - ornamental bulbs - bioassays - biological techniques - disease resistance - extrapolation - soil suppressiveness
  Bij PPO bloembollen zijn biotoetsen gebruikt om ziektewering vast te stellen in grond met drie organische-stofniveaus. Deze zijn aangelegd in een veldexperiment, uitgevoerd in het project TopSoil+ waarin onder andere gekeken wordt naar de effecten van organische stof op de bodemkwaliteit van duinzandgrond. In 2005 zijn proefvelden aangelegd met drie organische-stofniveaus: 0,7% (oorspronkelijk gehalte), 1,4% en 4,0%
  Biotoetsen als een van de mogelijkheden om bodemgezondheid te meten en te begrijpen
  Korthals, G.W. ; Visser, J.H.M. - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)2. - ISSN 0166-6495 - p. 78 - 79.
  biotesten - biologische technieken - experimenteel veldonderzoek - compost - groenbemesters - bodembiologie - grondbewerking - organische stof - thanatephorus cucumeris - akkerbouw - bodempathogenen - biologische grondontsmetting - vollegrondsteelt - bioassays - biological techniques - field experimentation - composts - green manures - soil biology - tillage - organic matter - thanatephorus cucumeris - arable farming - soilborne pathogens - biological soil sterilization - outdoor cropping
  In het onderzoek komt steeds meer aandacht voor aspecten die te maken hebben met algehele bodemgezondheid. Er zijn verschillende grote projecten, zoals de Bodemgezondheidsproef te Vredepeel, waarbij geprobeerd wordt om de Bodemgezondheid te verbeteren. Binnen WUR zijn inmiddels verschillende biotoetsen ontwikkeld. In ons veldonderzoek zijn verschillende biotoetsen gebruikt om in het veld extra waarnemingen te kunnen doen aan de effectiviteit van verschillende maatregelen
  Flowcytometrie voor detectie en sortering van plantpathogenen
  Wolf, J.M. van der; Peters, J. ; Bergervoet, J.H.W. - \ 2008
  plantenziekteverwekkers - pathogenen - doorstroomcytometrie - biologische technieken - detectie - plant pathogens - pathogens - flow cytometry - biological techniques - detection
  Voor flowcytometrische (FCM) detectie van plantpathogenen is gezocht naar methoden: die betrouwbaar, snel, kwantitatief en kosteneffectief zijn, die dode van levende organismen kunnen onderscheiden (vitaliteitskleuring), waarmee cellen en sporen gesorteerd kunnen worden voor validatie, waarbij meerdere pathogenen simultaan kunnen worden gedetecteerd (multiplex detectie)
  Nieuwe tripslokstoffen ondersteunen telers bij plaagbeheersing
  Tol, R.W.H.M. van; Kogel, W.J. de; Teulon, D. - \ 2007
  Proeftuinnieuws 12 (2007). - ISSN 0777-9844 - p. 27 - 28.
  gewasbescherming - plagenbestrijding - lokstoffen - biologische technieken - capsicum - solanum macrocarpon - rosa - gerbera - philodendron - potplanten - allium porrum - brassica oleracea var. capitata - preien - glastuinbouw - vollegrondsgroenten - plant protection - pest control - attractants - biological techniques - capsicum - solanum macrocarpon - rosa - gerbera - philodendron - pot plants - allium porrum - brassica oleracea var. capitata - leeks - greenhouse horticulture - field vegetables
  Geurstoffen die zowel Californische trips als tabakstrips lokken zijn het afgelopen jaar met succes in de praktijk getest. In alle geteste gewassen (paprika, aubergine, roos, Gerbera en Philodendron in kassen en sluitkool en prei in vollegrondsteelten) is het product effectief. Het product wordt in juni beschikbaar voor telers. De geurstof vangt, afhankelijk van het tijdstip in het seizoen, twee tot twintig keer meer van beide tripssoorten op vangplaten dan op controleplaten zonder lokstof. Een opmerkelijk resultaat is dat tabakstrips en Californische trips beide aangetroffen worden in de kas en dat tabakstrips later in de zomer zelfs de dominerende soort is. De nieuwe, gepatenteerde lokstof onderscheidt zich van de recent geïntroduceerde feromoonlokstof voor Californische trips doordat ze effectief is voor mannetjes en vrouwtjes van beide tripssoorten die in kassen voorkomen en een sterkere vangstverbetering toont
  Identification of new biomarkers for early natural TSE detection using a genome-wide approach
  Bossers, A. ; Harders, F.L. ; Keulen, L.J.M. van; Zijderveld, F.G. van - \ 2007
  UK : DEFRA (Project final report to Medical Research Council )
  schapenhouderij - schapen - dna - biologische technieken - dierziekten - schapenziekten - scrapie - genomen - microarrays - dna microarrays - biomarkers - sheep farming - sheep - biological techniques - animal diseases - sheep diseases - genomes
  This research focuses on the genome-wide identification of new biomarkers (other than PrP) that might be useful to extend current TSE diagnostics especially in the preclinical phase. In addition this project might provide clues to better understand the TSE micro-pathogenesis. Specific aims: - generate a non-redundant sheep microarray from primary lymphoid tissues; − collect and preserve well documented material for RNA isolation from natural scrapie exposed or clean environments; − determine differential expressed genes between the collected samples and relate these to natural scrapie infection. These identified biomarkers might turn useful for the development of preclinical tests (at best on live animals) in the very early phase of natural scrapie infection. Such tests can support the control of scrapie in the field
  Recente waarnemingen van de loopkever Harpalus griseus: is er een trend (Coleoptera: Carabidae)
  Noordijk, J. ; Heijerman, Th. ; Turin, H. - \ 2007
  Nederlandse Faunistische Mededelingen 2007 (2007)26. - ISSN 0169-2453 - p. 43 - 50.
  carabidae - harpalus - zoögeografie - nederland - heidegebieden - habitats - verspreiding - insectenvallen - biologische technieken - veluwe - carabidae - harpalus - zoogeography - netherlands - heathlands - habitats - dispersal - insect traps - biological techniques - veluwe
  De loopkever Harpalus griseus staat bekend als zeldzaam in Nederland. Recentelijk zijn er echter relatief veel waarnemingen gedaan met behulp van bodemvallen, maar ook met zogenaamde raamvallen en op licht. Naast waarnemingen van heide- en stuifzandgebieden op de Veluwe, is de soort ook opvallend vaak waargenomen in enkele agrarische en ruderale gebieden rond Wageningen. Het aantal waarnemingen lijkt dus toe te nemen. Daarentegen lijkt het areaal van deze soort in Nederland juist in oppervlak af te nemen. Als gevolg van de effecten van verschillende verzamelmethoden is het vrijwel onmogelijk om voor deze soort een trend vast te stellen. Zeer waarschijnlijk geldt dit in meer of minder mate voor alle loopkevers
  A microscopic analysis of Arabidopsis chromatin
  Willemse, J.J. - \ 2007
  Wageningen University. Promotor(en): Ton Bisseling, co-promotor(en): Hans de Jong; Joan Wellink. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045960 - 119
  chromatine - arabidopsis - microscopie - biologische technieken - dna - histonen - fluorescentie - worteltopjes - chromatin - arabidopsis - microscopy - biological techniques - dna - histones - fluorescence - root tips
  Genetic information of eukaryotic organisms is stored as DNA in the nuclei of their cells. Nuclear DNA is associated with several proteins, which together form chromatin. The most abundant chromatin proteins arehistones,they arrange the initial packaging step of the DNA. DNA staining reveals two cytogenetically different versions of chromatin; lightly stained euchromatin and intensely stained heterochromatin. Heterochromatinization is used to keep DNA elements selectively repressed. Several modifications on histones and/or DNA are used to distinguish eu- from heterochromatin. The histone modifications are collectively called the histone code. HP1 is one of the proteins that can bind histone modifications; it has a bi-partite organization to allow simultaneous binding to histones as well as to other proteins. Arabidopsis thaliana , the model plant to investigate chromatin organization, has a small genome and a simple distribution of eu- and heterochromatin allowing an easy distinction between the two forms of chromatin by light microscopy. The fixed division pattern of the Arabidopsis root allows monitoring of the chromatin organization through developmental progression. The dynamic chromatin organization in Arabidopsis is investigated in this thesis.

  Chapter 2 describes a semi-automated method to quantify fluorescence intensity in intact organs and tissues, composed of several cell layers. The method has been developed andtestedon whole mount preparations of Arabidopsis root tips containing Propidium Iodide stained nuclei. With a diameter of less than 150 mm the root tip is thin enough for standard confocal 3D microscopy, which makes the organ very suitable for whole mount imaging. Advantages of the root as model system for such a study are the lack of chlorophyll and the presence of transparent cell walls with only little background fluorescence. In addition the technique enables structural and quantitative analyses of stereotype tissue patterns and cell position, thus providing important information about the developmental history of every cell. With our method we now can measure DNA amounts in spatially reconstructed nuclei of a complete root tip. In our novel averaging 3D method we calculate the mean of the summed fluorescence intensities of all nuclear sections of one nucleus and interpolate the missingsections, thereby avoiding small detection problems with accuracy comparable with the existing 3D methods. The quantification showed that vascular tissue cells endoreduplicate after the first cell division from the stem cell. Furthermore, cortical and endodermal cells progress through the cell cycle at comparable velocity as mother and daughter cells, as visualized by groups of cells containing increased amounts of DNA. The organizational changes in chromatin during development led us to investigate mobility of principal parts of chromatin like histones and histone binding proteins.

  Histones are the proteins organizing the first step of folding DNA into chromatin fibers. These organizing proteins need to be flexibly positioned on the DNA to allow accession to the DNA for several processes. By making use of H2B-YFP expressing plants in a wt and in a DNA methylation mutant (ddm1) background, the mobility of the core histone H2B was analysed using FRAP (Chapter 3). In both transgenic plants the heterochromatic sequences appeared, in the majority of the nuclei, as distinct spots which allowed us to determine the mobility of H2B in euchromatic, heterochromatic, and centromeric regions. The mobility of H2B was measured on a time scale of about half an hour in living cells of intact roots and three distinguishable fractions of H2B were found; a euchromatic mobile fraction, a less mobile heterochromatic fraction and an immobile fraction. The half time of recovery in euchromatin was aboud 80 seconds, therefore the binding time of a H2B protein inside a nucleosome is around 2 minutes in these regions. Heterochromatic mobility of H2B was slower with a half time of recovery of aboud 7 minutes. The centromeric H2B was shown not to be mobile at all (immobile fraction 95%). Since histones seem to be reasonably fixed in position especially in heterochromatin we wondered about the dynamics of histone binding proteins.

  AtLHP1 the HP1 homologue in Arabidopsis was shown to be located in foci in the euchromatic area of interphase root cell nuclei in which relatively high levels of H3K9m3 and/or H3K27m3 occur (Chapter 4), and by using FRET-FLIM, to closely interact with DNA. The interaction with DNA was quite loose as FRAP data shows an average binding time of 1.2 seconds. The mobility of AtLHP1 did not differ between foci and interfoci, and also no distinction in DNA binding efficiency was observed. The AtLHP1 containing foci most likely represent chromatin complexes controlling the expression of genes present in these foci.

  Using mutated versions of AtLHP1 from which the Chromodomain (CD), Chromoshadow domain (CSD), the Acidic domain (AD), or the conserved part of the hinge (H) were deleted we assessed the functions of these separate domains (Chapter 5). Localization studies showed that the CD and H are essential for foci formation, whereas no influence of deletions of the CSD or AD were observed. FRET-FLIM data showed that the CSD and AD are essential for DNA binding anywhere in the nucleus, while deletion of the CD did not have any effect on the DNA binding capacity of AtLHP1. FRAP data indicated that the AD is essential to keep AtLHP1 mobile, whereas the CD, and CSD are essential for binding. Based on these results a hypothetical model of AtLHP1 functioning is presented (Chapter 5).

  In Chapter 6 the results obtained in the preceding chapters are discussed. Limits of the microscopical techniques used in this thesis are evaluated. Furthermore the histone displacement caused by transcription is discussed.
  A practical and low cost microbiotest to assess the phytotoxic potential of growing media and soil
  Blok, C. ; Persoone, G. ; Wever, G. - \ 2006
  fytotoxiciteit - biotesten - biologische technieken - groeimedia - microbiologie - phytotoxicity - bioassays - biological techniques - growing media - microbiology
  A good biotest should provide the possibility to grow plants in close contact with the material to test but without interference of the physical characteristics of the latter. To achieve optimal implementation the biotest should be simple and cheap. A new microbiotest (called Phytotoxkit) has been developed to meet these demands and has been compared with a more traditional biotest
  Beyond biological monitoring: an integrated approach
  Verdonschot, P.F.M. - \ 2006
  In: Biological monitoring of rivers; applications and perspectives / Ziglio, G., Siligardi, M., Flaim, G., Chichester (UK) : John Wiley (Water Quality Measurements Series ) - ISBN 9780470863763 - p. 435 - 459.
  rivieren - monitoring - waterkwaliteit - biologische technieken - zoetwaterecologie - biologische indicatoren - oppervlaktewater - aquatische gemeenschappen - biologische monitoring - aquatische ecosystemen - rivers - monitoring - water quality - biological techniques - freshwater ecology - biological indicators - surface water - aquatic communities - biomonitoring - aquatic ecosystems
  Concluding discussion ‘Beyond Biological Monitoring: An Integrated Approach’ of the section New tools and strategies for river ecology evaluation – presents decision making on what constitutes a significant environmental change; predictive modelling approaches; evaluating fluvial functioning (FFI), planning the integration of urban and ecological processes
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.