Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 400

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Biomassa voor de circulaire economie : Alles wat je wilde weten over biomassa maar nooit durfde te vragen
  Groenestijn, Johan van; Harmsen, Paulien ; Bos, Harriëtte - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Groene grondstoffen 23) - ISBN 9789463439541 - 100
  biobased economy - biomassa - bio-energie - verwerking - chemische technologie - diervoeding - compost - biobased economy - biomass - bioenergy - processing - chemical technology - animal nutrition - composts
  Nederland en de meeste andere landen willen het gebruik van koolstofhoudende fossiele grondstoffen zoals aardolie, steenkool en aardgas verminderen. De twee belangrijkste motivaties hiervoor zijn de klimaatproblematiek en de eindigheid van de voorraden van deze grondstoffen. Het gebruik van fossiele brandstoffen en kunststoffen die gemaakt zijn uit fossiele grondstoffen verandert het klimaat doordat na verbranding of na biologische afbraak koolstofdioxide vrijkomt dat zich ophoopt in de atmosfeer en daar het broeikaseffect versterkt. Een atmosfeer met een verhoogd gehalte aan koolstofdioxide houdt de warmte beter vast en verhoogt daardoor de temperatuur van de atmosfeer, zoals een broeikas dat doet. Sinds het jaar 1750, het begin van de industriële revolutie, is de koolstofdioxideconcentratie met 48% toegenomen en veel klimatologen gaan er vanuit dat dat de hoofdoorzaak is van de eveneens toegenomen temperatuur op aarde. Volgens hen zal deze temperatuursverhoging leiden tot een stijging van de zeespiegel en extremer weer (stormen, droogte, overstromingen).
  Biomass for the Circular Economy : Everything you wanted to know about biomass but were afraid to ask
  Groenestijn, Johan van; Harmsen, Paulien ; Bos, Harriëtte - \ 2019
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Groene grondstoffen 23) - ISBN 9789463951692 - 100
  biobased economy - biomassa - nederland - bio-energie - beschikbaarheid - biomassaconversie - technology assessment - biobased economy - biomass - netherlands - bioenergy - availability - biomass conversion - technology assessment
  We have compiled this booklet with the aim of providing an overview and, where possible, guidelines for policy and entrepreneurship. It offers an overview of the types of biomass and biomass availability on the scale of the Netherlands, Europe and the world, and the available technologies for converting biomass into a range of useful products.
  Praktijkonderzoek bioraffinage
  Doorn, Wim van; Baars, J.J.P. ; Dam, J.E.G. van; Keijsers, E.R.P. ; Yilmaz, G. - \ 2018
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA rapport 2018-25) - ISBN 9789057737930 - 59
  waterbeheer - bioraffinage - materialen uit biologische grondstoffen - biomassa - waterplanten - reststromen - water management - biorefinery - biobased materials - biomass - aquatic plants - residual streams
  Waterschappen en andere waterbeheerders zien dat de laatste jaren in toenemende mate inspanningen nodig zijn om problemen door uitheemse en/of invasieve plantensoorten in het waterbeheer te beheersen. Echte oplossingen zijn nog steeds niet beschikbaar. Tegelijkertijd werken de waterschappen samen met andere gebiedsbeheerders en ketenpartners aan verduurzaming van het waterbeheer, onder meer door bij te dragen aan een meer circulaire economie, en aan realisatie van de Kader Richtlijn Water doelstellingen. In dit project is onderzocht hoe bioraffinage kan bijdragen aan deze verduurzaming, door het produceren van diverse nuttige grondstoffen uit groenresten van het waterbeheer. Daarbij lag de nadruk op het verwaarden van woekerende waterplanten en oevermaaisels via kleinschalige, mobiele bioraffinage. Daarbij worden op de plaats ter waar maaisels vrijkomen via een bioraffinage machine de planten opgewerkt tot diverse producten, zoals eiwitten (voor diervoer of technische toepassingen), vezels (voor diervoeder, papier/karton of biocomposiet), mineralenconcentraat (meststof) en eventueel substraat voor vergisting tot biogas. Loosbaar water is wat overblijft en terug kan naar het aquatisch milieu.
  De toekomst van hout in de biobased economy
  Annevelink, E. ; Harmsen, P.F.H. ; Spijker, J.H. - \ 2018
  Vakblad Natuur Bos Landschap 15 (2018)141. - ISSN 1572-7610 - p. 7 - 11.
  biobased economy - hout - biobrandstoffen - biomassa - hernieuwbare energie - materialen uit biologische grondstoffen - cellulose - lignine - vezels - biobased economy - wood - biofuels - biomass - renewable energy - biobased materials - cellulose - lignin - fibres
  De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?
  Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production
  Voort, Marcel van der; Spruijt, Joanneke ; Potters, Jorieke ; Wolf, Pieter de; Elissen, Hellen - \ 2017
  Göttingen : PUFAChain - 84
  bioenergy - biobased economy - biofuels - biomass - algae - fatty acids - bio-energie - biobased economy - biobrandstoffen - biomassa - algen - vetzuren
  Biobased materialen, circulaire economie en natuurlijk kapitaal
  Overbeek, M.M.M. ; Smeets, E.M.W. ; Verhoog, A.D. - \ 2017
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 109) - 37
  biomassa - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - bioplastics - hernieuwbare energie - duurzaamheid (sustainability) - biobrandstoffen - recycling - chemie op basis van biologische grondstoffen - biomass - biobased economy - biobased materials - bioplastics - renewable energy - sustainability - biofuels - recycling - biobased chemistry
  This preliminary study investigates the amount of biomass that would be needed in the Netherlands to replace the fossil raw materials used in the manufacture of plastics and how this transition to biobased plastics can be achieved. It is based on desk research and calculations of the area of agricultural land that would be needed to produce sufficient biobased material to meet Dutch demand for biobased plastics. In addition, interviews were held with experts on the institutional obstacles to such a transition. Far too little agricultural land is available in the Netherlands to produce the required amount of biomass needed to replace fossil plastics. Research with the aim of increasing the contribution made by biobased materials to the circular economy should focus on assessing the options for producing sustainable raw materials and on a comprehensive assessment of the sustainable use of biomass in various applications.
  Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions : Vision on metropolitan biorefinery concepts in relation to resource-efficient cities
  Annevelink, E. ; Gogh, J.B. ; Groot, J.J. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1790) - ISBN 9789463437424 - 18
  biomass - bioenergy - residual streams - refining - biofuels - biobased economy - biogas - biomassa - bio-energie - reststromen - raffineren - biobrandstoffen - biobased economy - biogas
  Expectations are that 80 percent of the global population will reside in urban areas by the year 2050. As urbanisation levels increase so do ecological footprint sizes in these areas, as it is in the cities that income levels are higher, and where higher levels of disposable incomes exist. Whereas the circular economy is gaining ground as a concept for increasing sustainability by the efficient use of available materials and resources, urban areas are often recognised as attractive starting points for making the transition towards a circular economy. The paper “Circular food chains and cascading of biomass in metropolitan regions” contains the description of a vision on how biorefinery concepts in current and future metropoles may contribute to the increased efficiency in the use of resources for biomass production. As such this vision forms the interpretation of the principles of the circular economy within the context of biomass value chains and within the geographic boundaries of a metropolitan region. This is also referred to as the circular metropolitan system. With this paper researchers from Wageningen Food & Biobased Research intend to contribute to a scientific basis for increasing resource use efficiency in metropolitan regions through developing appropriate and sustainable biorefinery concepts.
  Photosynthesis : Online introductory course
  Vreugdenhil, D. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  photosynthesis - plants - plant physiology - biomass - fotosynthese - planten - plantenfysiologie - biomassa
  The aim of this online course is to explain the basic mechanisms of photosynthesis.
  Valorisation of waste streams from by-product to worm biomass
  Laarhoven, Bob - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): C.J.N. Buisman, co-promotor(en): B.G.. Temmink; H.J.H. Elissen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463438117 - 141
  biomass - residual streams - animal nutrition - fisheries - organic wastes - helminths - biomassa - reststromen - diervoeding - visserij - organisch afval - wormen

  There is a global demand for more feed resources to keep up with the increasing production of livestock. The hunger for resources is most urgent in the aquaculture sector, which to a large degree depends on the non-sustainable use of fish oil/ meal from wild fish. Aquatic macro invertebrates such as the freshwater worm Lumbriculus variegatus (Oligochaeta, Lumbriculidae, common name blackworms, further abbreviated as Lv) are rich in proteins, lipids, vitamins and minerals. When cultivated on safe and low-grade organic wastes they can provide a sustainable fishmeal alternative for most freshwater and marine fish.

  Chapter 1 introduces the concept of aquatic worm production on waste streams. Worm biomass composition and relevant research lines are explained. Organic waste sludges from food industries are a rich source of bio-molecules and can be upgraded to (fish) feed when fed to aquatic worms. For valorisation of waste streams by aquatic worms, as proposed in this thesis, these streams preferably are free from contaminants such as organic micro pollutants, heavy metals and pathogens. For example, this would not be the case when sewage (municipal) sludge is used as a substrate for the worms. However, such contaminated sludges may still be applied for non-food applications. Thus, the quality of the waste stream that is used as a substrate for the worms determines the application potential of the worm biomass as well as the options for downstream processing and refinery.

  Previous research showed that Lv can be used for reduction and compaction of sewage sludge. The consumption of (suspended) sludge particles results in a dry matter reduction of 25 - 50 % and in worm faeces that are 60 % more compact than the original waste sludge. This contributes to a significant reduction in sludge processing costs. Sludge reduction by aquatic worms is mainly studied by research groups in The Netherlands and in China. Unfortunately, it is generally accepted free swimming worms in full-scale wastewater treatment plants is extremely difficult, mainly because of large (seasonal) population fluctuations. A controlled reactor concept applying the sessile (crawling, sediment dwelling) species Lv already was developed in earlier research. The key characteristic of this reactor is a carrier material for the worms, which also functions as a separation layer between the waste stream (worm food) and a water phase used for aeration, worm harvesting and worm faeces collection. This concept also was the starting point for the development of the improved reactor concept that is described in this thesis.

  The two main objectives of this thesis were: (1) to assess the potential of organic waste streams and by-products for Lv production for fish feed and (2) to develop a (cost and resource) effective bioreactor for this purpose.

  In Chapter 2 a new, standardized method is described and tested that can be used for a quantitative and qualitative assessment of the effect of different substrates on worm growth. This method not only can be used to select waste streams suitable for worm production, but also is proposed as a tool is ecotoxicology studies.

  The test method consists of beaker experiments with a combination of agar and sand to optimize food uptake by and growth of the worms. The effects of agar gel, sand, and food quantity were studied and evaluated for different food sources. Agar gel addition ameliorated growth conditions by reducing microbial food hydrolysis and by improving the sediment structure. This guaranteed that substrate ingestion and worm growth in the first place were the result of the food quality and the effect of other (environmental) factors was reduced. A final test with secondary potato starch sludge demonstrated the test method is appropriate for the evaluation of solid and suspended organic feedstuffs/waste streams.

  In Chapter 3 the standardized method of chapter 2 was used for worm growth studies, focussing on the effect of carbon to nitrogen (C/N) ratios of diets on worm growth and reproduction. Growth and reproduction of Lv on different combinations of wheat based derivatives like gluten and gray starch was studied at fixed isoenergetic levels (expressed as chemical oxygen demand (COD) of the food), but at different C/N ratios. Growth and reproduction rates were compared to those on Tetramin, a substrate known to result in excellent worm growth. Growth was mainly controlled by the C/N ratio of the single and mixed wheat fraction diets. Lower C/N ratios of around 6-7 gave a much better performance than high C/N ratios of around 20. This probably was caused by Lv relying on the presence of proteins as carbon and energy source. Although growth and reproduction rates were not as high as on the control diet, the results were promising for development of a worm biomass production reactor, operating on by-products from wheat processing industries.

  In Chapter 4 a new reactor concept for Lv cultivation on waste streams was developed and tested. In a vertical tubular reactor a centralized food compartment was surrounded by a gravel layer that mimicked the natural habitat of Lv. Secondary (biological) sludge from a potato starch processing industry was used as a clean and low value food source. The results with respect to worm growth rate, density and production and nutrient recovery were compared to the previous reactor design. Much higher worm densities were achieved (6.0 compared to 1.1 kg ww m-2 carrier material) as well as much faster Lv growth rates (4.4 - 12 compared to 1.2 % d-1). As a result the areal worm production rate was no less than 40 times higher (560 compared to 14 g ww m-2 d-1). The higher worm density, which was found to be independent of gravel size in a range of 2.4 to 8.0 mm, allowed for a significantly shorter food retention time in the reactor (~ 2.2 days compared to > 10 days for the previous reactor design). This restricted microbial mineralization of the food, making high nutrient recoveries from waste to worm biomass possible: 16-30 % COD, 19-22 % N and 9-11 % P. The high biomass density also limited the release of ammonium, which at large concentrations is toxic for the worms. However, even shorter food retention times (e.g. higher loading rates) are not recommended as a minimum microbial activity is needed for conversion of the original substrate into compounds that can be taken up by the worms.

  In Chapter 5 worm growth, reproduction and biomass quality were evaluated on several waste streams and by-products of bacterial, animal and plant origin. The effect of 26 different diets, all applied at high food levels, on Lv growth, reproduction and fatty acid (FA) content and profile were investigated. For this purpose the standardized test method of Chapter 2 was used. In addition, it was discussed which diet composition and food sources would be most suitable for large scale production of Lv.

  Diets consisting of single cell biomass from bacterial or plant origin with a high protein content (C/N ratio < 8.8), high P content (C/P < 50) and low in total ammonia nitrogen (TAN) (< 20 g N/kg) gave the highest growth rates and vital worms without signs of mortality. Besides the C/P ratio of the diet, worm conditions related with the difference between test and pre-culture conditions. The starting weight of the worms seemed to have an effect on the total fatty acid content of the worms. The growth potential of a diet rich in proteins and P depends on how much TAN is associated with the diet. By blending different food sources these factors to a certain extent can be manipulated. Lv seemed to have a distinct and very stable FA composition, irrespective of the diet’s FA composition. The worms were rich in poly unsaturated FAs (PUFAs), including several w3 and w6 FAs, and contained relatively high levels of C18 and C20 PUFAs. This makes them suitable as fish feed, in particular for freshwater fish.

  In order to serve aquaculture feed markets with an attractive alternative to fish meal, such as aquatic worm biomass, a continuous and secure bulk production needs to be realized. In Chapter 6 the performance parameters established in chapter 4 (worm growth rate, density and biomass production rate) were used as the input for a feasibility assessment of large scale worm production on secondary sludge from the potato industry. In addition, in chapter 6 future value chains and lines of research were discussed.

  A hypothetical worm production system treating the surplus secondary sludge from a potato processing factory can reduce excess sludge production by 50 % in solids and 62 % in volume. This is accompanied by a daily production of 1.6 metric ton of fresh worm biomass. With a very conservative estimation of the worm density of 1.6 kg ww/m2 carrier material a footprint of the system of 217 m2 can be realized, which is at least two times smaller than with a previous reactor design without a gravel layer. With reduced sludge processing costs and a conservative market price of 1.4 €/kg dry worm biomass, worm production can already be realized at an annual rate of return of 3 years. However, the costs are highly sensitive for worm biomass stocking, reactor construction and operation. A more accurate economic assessment should be based on the results of pilot-scale research.

  Two general product types, whole biomass (as fish feed) and refined products can be distinguished and applied in two application areas (feed and non-food), depending on the quality of the organic (waste) sludge that the worms have been produced from. Valorisation for potential bulk markets needs further refinery of crude worm biomass into a lipid (worm oil) and a protein fraction (protein isolate). This can result in several new and unique business models in aquaculture, feed, chemical and agriculture sectors. Obviously, an assessment of economical and legislative boundary conditions needs to be part of such business models.

  Worm biomass is a potential high quality fishmeal replacer, with a similar or even better potential than other waste based alternatives such as single cell biomass and insects. A comparison between Lv and fishmeal with respect to crude composition, essential amino acids and FAs learns that Lv is a highly suitable fish feed source. It can provide essential amino acids at sufficiently high levels. Based on its FA composition and (relatively low) fat content, Lv can best be considered a protein source. Still, worm biomass is rich in PUFA, which could be a potential high value product for feed applications. Compared to black soldier fly and bacterial production systems, Lv shows intermediate production efficiencies, while biomass harvesting and processing probably is more easy.

  Additional advantages of Lv worm biomass to replace fishmeal are: 1) Lv acts as a strong natural fish attractant, 2) the growth efficiency of fish on worms is high in comparison to regular feeds, 3) the nutritional profile of worms matches that of fishmeal, 4) the worms are a natural feed source for freshwater fish and 5) the worms allow a secure and stable feed production that is independent of natural resources.

  Further recommendations for future research as outlined and discussed in chapter 6 are mostly related to the technical upscaling of the reactor technology and obtaining more detailed insight in controlled worm growth in response to food characteristics, reactor design and operational conditions.

  Groene Cirkels : Resultaatrapportage
  Steingröver, E.G. ; Vos, C.C. - \ 2017
  Wageningen : Groene Cirkels - 15
  bio-energie - biobrandstoffen - biobased economy - duurzame energie - indicatoren - biomassa - bioenergy - biofuels - biobased economy - sustainable energy - indicators - biomass
  Met de resultaatmeting wil Groene Cirkels inzichtelijk maken wat er bereikt is ten aanzien van het bereiken van onze doelen en ambities. Met deze informatie wil Groene Cirkels effectief sturen op het behalen van de ambities en inzicht geven in de bijdragen en resultaten van de diverse thema-activiteiten en Groene Cirkels
  Sustainable woodfuel for food security : A smart choice: green, renewable and affordable
  Sooyeon, Laura Jln ; Schure, J.M. ; Ingram, V.J. ; Yoo, Byoung Il ; Reeb, Dominique ; Xia, Zuzhang ; Perlis, Andrea ; Nordberg, Mats ; Campbell, Jeffrey ; Muller, Eva - \ 2017
  FAO - ISBN 9789251099629 - 35
  biobased economy - biofuels - bioenergy - wood - biomass - heat - biobased economy - biobrandstoffen - bio-energie - hout - biomassa - warmte
  With food insecurity, climate change and deforestation and forest degradation remaining key global issues, this paper highlights the role of sustainable woodfuel in improving food security. Food insecurity and a high dependence on woodfuel as a primary cooking fuel are characteristics common to vulnerable groups of people in developing regions of the world.With adequate policy and legal frameworks in place, woodfuel production and harvesting can be sustainable and a main source of green energy. Moreover, the widespread availability of woodfuel, and the enormous market for it, presents opportunities for employment and for sustainable value chains, providing further rationale for promoting this source of energy. This paper explains how sustainable woodfuel is closely linked to food security and provides insights in how the linkages could be strengthened at all stages of woodfuel production, trade and use.
  More food, lower footprint : How circular food production contributes to efficiency in the food system
  Scholten, M.C.T. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research
  biobased economy - biobased chemistry - cycling - environment - sustainability - nutrition - biomass - renewable energy - residual streams - agricultural wastes - organic wastes - crop residues - food production - biobased economy - chemie op basis van biologische grondstoffen - kringlopen - milieu - duurzaamheid (sustainability) - voeding - biomassa - hernieuwbare energie - reststromen - agrarische afvalstoffen - organisch afval - oogstresten - voedselproductie
  Martin Scholten on circular food production. Ideas about how circular food production can contribute to the sustainable food security.
  Martin Scholten College : Biobased economy
  Scholten, M.C.T. - \ 2017
  Wageningen University & Research
  biomass - biomass production - biobased economy - biobased materials - renewable resources - sustainable development - biomassa - biomassa productie - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - vervangbare hulpbronnen - duurzame ontwikkeling
  Martin Scholten talks about the challenges of achieving a more biobased economy
  How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains?
  Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Bartels, P.V. ; Broeze, J. ; Dam, J.E.G. van; Groot, J.J. ; Koenderink, N.J.J.P. ; Oever, M.J.A. van den; Snels, J.C.M.A. ; Top, J.L. ; Willems, D.J.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Food & Biobased Research (Wageningen Food & Biobased Research report 1720) - ISBN 9789463431163 - 23
  resources - biobased economy - food chains - food biotechnology - biomass - change - sustainability - value chain analysis - efficiency - use efficiency - food - resource management - integrated systems - hulpbronnen - biobased economy - voedselketens - voedselbiotechnologie - biomassa - verandering - duurzaamheid (sustainability) - waardeketenanalyse - efficiëntie - gebruiksefficiëntie - voedsel - hulpbronnenbeheer - geïntegreerde systemen
  D3.4 + D3.6: Annex 2 Results logistical case studies Aragon
  Garcia Galindo, D. ; Espatolero, S. ; Izquierdo, M. ; Staritsky, I.G. ; Vanmeulebrouk, B. ; Annevelink, E. - \ 2016
  S2Biom - 77 p.
  biobased economy - biomass - sustainability - resource utilization - europe - databases - models - logistics - biobased economy - biomassa - duurzaamheid (sustainability) - hulpbronnengebruik - europa - databanken - modellen - logistiek
  In the S2Biom project the logistical case study in Burgundy was the first that was
  performed. The data were based on the results of the LogistEC project, which had already performed a thorough assessment of the case. Therefore, the S2Biom case study was especially used to develop the new tool LocaGIStics, and to illustrate the possibilities of such a new logistical tool in combination with an existing tool, the BeWhere model. So the results of the case study were not primarily intended to further assess the real life case or to advise an actual company for taking decisions on their biomass supply chain yet.

  The BeWhere model has been applied for the case study of Burgundy in order to
  identify the optimal locations of bioenergy production plants. It should be emphasized that the locations of the plants were highly driven by the location and amount of the demand of heat over the transport collection of the feedstock at least for this particular case study. The collection points of the biomass are nevertheless very well concentrated around the production plants. Anyhow to validate those results, LocaGIStics is a valuable tool for the simulation of the feedstock collection from the plants determined from BeWhere. The quality check controls the feedstock collection, capacity and therefore the validity of the chosen location.

  The LocaGIStics model has especially been developed using the Burgundy case
  study. Several logistical concepts have been tested in the Burgundy case. These are:
  i) mixing different biomass types (straw as a biomass residue and Miscanthus as an energy crop),
  ii) applying pretreatment technology (pelletizing) to densify the material in order to lower the transportation costs and increase handling properties,
  iii) switching between different types of transport means (truck and walking floor vehicle)
  and iv) direct delivery to a power plant versus putting an intermediate collection point in the value chain. Due to the nature of this development case less value should be given to the exact results of the five variants that are described in this report. However, these variants are perfect examples of what effects can be achieved if the set-up of a lignocellulosic biomass value chain is changed, even if that change is only slightly. So the case was used successfully to build a first version of the locaGIStics tool. However, many improvements are still possible and could be achieved in future project cases.
  Publishable version of Compendium on research results on agro and forest-biomass side-streams : Deliverable 1.1. EU-Horizon2020 project AGRIFORFALOR, Project ID: 696394
  Hendriks, C.M.A. ; Lambrecht, E. ; Nabuurs, G.J. ; Gellynck, X. ; Welck, H. - \ 2016
  European Commission - 25
  biomass - bioenergy - sustainability - biobased economy - residual streams - wood - agricultural wastes - organic wastes - chemical industry - projects - biomassa - bio-energie - duurzaamheid (sustainability) - biobased economy - reststromen - hout - agrarische afvalstoffen - organisch afval - chemische industrie - projecten
  AGRIFORVALOR aims to close the research and innovation divide by connecting practitioners from agriculture and forestry to research and academia as well as with associations and clusters, bio-industry, policy makers; business support organisations, innovation agencies and technology transfer intermediaries in multi-actor innovation partnership networks. The focus of the project is on the transfer of know-how and information to enable and support farmers and foresters to exploit existing research results and facilitate the capture of grass root ideas for bio-industry development.
  In the project, practitioners in the field of biomass side-streams are united in three Biomass Innovation Design Hubs, piloted in Spain (Andalucía), Hungary and Ireland. In each of these hubs, existing research results and good practices on valorisation of biomass side-streams from agro and forest will be shared and matched with the specific needs and potentials; new grass-roots ideas collected and developed; and dedicated innovation support applied to further deploy selected topics which are dealt with by multi-actor innovation partnership groups.
  Biobased itaconzuur en methacrylzuur : Chemische bouwstenen van de toekomst
  Es, D.S. van - \ 2016
  Fluids Processing Benelux (2016)4. - ISSN 1874-7914 - p. 46 - 47.
  biobased economy - chemie op basis van biologische grondstoffen - chemicaliën uit biologische grondstoffen - zuren - biomassa - glucose - biochemie - biobased economy - biobased chemistry - biobased chemicals - acids - biomass - glucose - biochemistry
  Wageningen UR Food & Biobased Research is van plan een flinke stap te zetten in de productie van biobased itaconzuur en methacrylzuur. Deze zuren kunnen bouwstenen zijn voor hoogwaardige materialen, zoals biobased verf en drukinkt. De stoffen worden geproduceerd uit biomassa (glucose) en vormen alternatieven voor fossiele grondstoffen. Voor verdere ontwikkeling wordt samengewerkt met de Amerikaanse agrifoodproducent Archer Daniels Midland, leverancier voor de verfindustrie EOC Belgium en de Nederlandse verfproducent Van Wijhe Verf. Daan van Es, is senioronderzoeker bij Wageningen UR en treedt op als projectleider.
  Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen
  Dijk, W. van; Weide, R.Y. van der; Kroon, A. - \ 2016
  Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (PPO 721) - 42
  brouwerij-industrie - brouwerijafvalwater - afvalwater - afvalwaterbehandeling - waterzuivering - algen - biomassa - biomassa productie - afvoerwater - flotatie - algenteelt - brewing industry - brewery effluent - waste water - waste water treatment - water treatment - algae - biomass - biomass production - effluents - flotation - algae culture
  In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel en WUR-ACRRES. De resultaten behaald in 2012 en 2013 zijn beschreven in afzonderlijke rapporten. In dit rapport zijn de resultaten van 2014 en 2015 beschreven. In 2014 is onderzocht of een voorbehandeling van het proceswater via cavitatie-flotatie het zuiveringsresultaat kan verbeteren en in 2015 of de energie-input van de LEDbelichting kan worden verminderd door te flashen (afwisselende licht-donker periodes op microseconde tijdschaal). Verder is in 2015 en 2016 via een literatuurstudie gekeken naar de verwaarding van de geproduceerde algenbiomassa en zijn de conclusies van het gehele project samengevat.
  The assessment of advanced pre-treatment chains. TO2 Advanced pre-treatment of biomass; Task A3
  Meesters, K.P.H. ; Annevelink, E. ; Keijsers, E.R.P. - \ 2016
  Wageningen UR - Food & Biobased Research - ISBN 9789462577213 - 23
  value chain analysis - supply chain management - biomass - biobased materials - biobased economy - bioenergy - biorefinery - modeling - pretreatment - waardeketenanalyse - ketenmanagement - biomassa - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bio-energie - bioraffinage - modelleren - voorbehandeling
  The overall objective of the TO2 project ‘Advanced pre-treatment of biomass’ was to design optimal energy-driven refinery chains for the susta inable valorization of non-woody biomass to biobased commodities. Therefore optimal combination s need to be found of upstream biorefining and the production of high-quality (sol id) energy carriers from a broad spectrum of non-woody biomass streams. Task A3. within this TO2 project focused on modelling chains and performing an economic evaluation of these chains. Three cases of biomass chains were modelled and evaluated in this report.
  How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains : Vision paper
  Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Bartels, Paul ; Broeze, J. ; Dam, J.E.G. van; Groot, Jim ; Koenderink, N.J.J.P. ; Oever, M.J.A. van den; Snels, J.C.M.A. ; Top, J.L. ; Willems, D.J.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24
  biobased economy - resource utilization - value chain analysis - bioenergy - biomass - recycling - sustainable development - economic development - food production - biobased economy - hulpbronnengebruik - waardeketenanalyse - bio-energie - biomassa - recycling - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - voedselproductie
  This publication contains a vision, formulated by research experts in food and biobased production, on how to achieve increased efficient and effective use of available resources during the production and (re)processing of biomass for food and biobased products, feed and energy. This paper briefly elaborates on the transition to a sustainable bio-economy (see graph 1), focusing on the needs and requirements from a value chain perspective.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.