Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 108

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Telemetry for migratory bats : a feasibility study
  Lagerveld, Sander ; Janssen, René ; Manshanden, Jasper ; Haarsma, Anne-Jifke ; Vries, Simon de; Brabant, Robin ; Scholl, Michaela - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C011/17) - 58
  chiroptera - migration - telemetry - offshore - wind farms - biomonitoring - feasibility studies - north sea - netherlands - chiroptera - migratie - telemetrie - offshore - windmolenpark - biologische monitoring - haalbaarheidsstudies - noordzee - nederland
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015
  Kotterman, M.J.J. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (IMARES / Rapport C085/15) - 37
  monitoring - waterbeheer - waterbeleid - watersystemen - mytilidae - chemicaliën - biologische monitoring - microbiële besmetting - waterverontreiniging - mossels - binnenwateren - monitoring - water management - water policy - water systems - mytilidae - chemicals - biomonitoring - microbial contamination - water pollution - mussels - inland waters
  Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” (MWTL). Doelstellingen van de metingen zijn: - het signaleren van langjarige ontwikkelingen in de biologische toestand van watersystemen (trend). - periodieke toetsing van de toestand aan criteria die voortvloeien uit de toegekende functies van wateren (controle). De opdracht is gebaseerd op het werkdocument “Actieve monitoring chemische stoffen zoetwatermosselen, projectplan chemisch meetnet MWTL 2014”, van 28 augustus 2014 en is uitgevoerd door IMARES. De uit te voeren werkzaamheden betroffen het bemonsteren van zoetwatermosselen en het analyseren van microverontreinigingen daarin. Dit rapport bevat zowel de analyseresultaten van quaggamosselen uit het oorspronkelijke onderzoek in 2014, als ook de resultaten van het aanvullende onderzoek betreffende driehoeksmosselen en quagga’s uit het Spaarne; op tijdstip 0 (niet uitgehangen) en tijdstip 1 (na uithangen, alleen locatie Keizersveer).
  Sloten : Ecologisch functioneren en beheer
  Peeters, E.T.H.M. ; Veraart, A.J. ; Verdonschot, R.C.M. ; Zuidam, J.P. van; Klein, J.J.M. de; Verdonschot, P.F.M. - \ 2014
  Zeist : KNNV Uitgeverij i.s.m. STOWA en Universiteit Wageningen (Handleidingen voor natuurbeheer ) - ISBN 9789050115094 - 160
  sloten - landschap - aquatische ecologie - biologische monitoring - waterkwaliteit - nederland - ditches - landscape - aquatic ecology - biomonitoring - water quality - netherlands
  Het boek 'Sloten. Ecologisch Functioneren en Beheer (STOWA 2014-26) ' vertelt alles over de geschiedenis, maar ook ook over het (ecologisch) functioneren van een typisch Nederlands, uniek watertype: de poldersloot. De uitgave, mede mogelijk gemaakt door STOWA, is een onmisbare informatiebron voor (water) beheerders en beleidsmakers, biologen, studenten en liefhebbers van natuur en landschap.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/14) - 19
  vissen - visziekten - ecotoxicologie - noordzee - westerschelde - eems-dollard - biologische monitoring - fishes - fish diseases - ecotoxicology - north sea - western scheldt - eems-dollard - biomonitoring
  Inventarisatie in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Van monsters van de vissoort bot werden biologische parameters bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. Kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard werden bemonsterd voor chemisch onderzoek en de Westerschelde en de Eems-Dollard voor visziekten
  Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates
  Keizer-Vlek, H.E. - \ 2014
  Wageingen : Alterra (Alterra scientific contributions 44) - ISBN 9789032704025 - 221
  macrofauna - waterkwaliteit - biologische monitoring - waterlopen - macrofauna - water quality - biomonitoring - streams
  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische monitoring. Het belangrijkste doel van dit proefschrift is daarom het kwantificeren van de betrouwbaarheid en precisie die gepaard gaat met biologische beoordeling gebaseerd op de macrofaunagegevens, om daarmee richting te geven aan: 1) het proces van metric selectie voor de ontwikkeling van biologische beoordelingssystemen en 2) het proces van standaardisatie ten aanzien van het verzamelen en verwerken van macrofaunamonsters.
  De ontwikkeling van een indicator voor het bodemleven en de bodemkwaliteit van akkergronden op basis van overige aaltjes
  Keidel, H. ; Zanen, M. - \ 2013
  Wageningen : BLGG AgroXpertus - 49 p.
  bodemkwaliteit - duurzame landbouw - akkerbouw - bodemecologie - nematoda - biologische monitoring - dna - functionele biodiversiteit - soil quality - sustainable agriculture - arable farming - soil ecology - nematoda - biomonitoring - dna - functional biodiversity
  Om vast te stellen of de doelen voor duurzamer bodemgebruik worden gehaald, kunnen indicatoren worden gebruikt. Op basis van de wetenschappelijke literatuur bleek dat aaltjes relevant zijn voor het bodemvoedselweb en de functionele biodiversiteit. Ook bleek dat aaltjes goede mogelijkheden bieden om als indicator te worden gebruikt. Om de indicator te kunnen gebruiken moet deze op de een of andere manier iets zeggen over het bodemleven (biodiversiteit) en bodemkwaliteit. Er werd veel tijd besteed aan de implementatie en kwaliteitscontrole van de DNA-testen. Uit eerdere ervaringen bleek namelijk dat het overzetten van DNA-testen uit laboratoriumomstandigheden naar routineomstandigheden niet zo eenvoudig was.
  TBT-gehalten en effecten bij de Geowne Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlansdse kust in 2013
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. ; Kaag, N.H.B.M. - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C176/13) - 25
  ecotoxicologie - biologische monitoring - waterverontreiniging - organo-tinverbindingen - mariene ecologie - littorina littorea - ecotoxicology - biomonitoring - water pollution - organotin compounds - marine ecology - littorina littorea
  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat (RIKZ, later de Waterdienst) het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Gewone Alikruiken zijn in vergelijking met andere gastropoden echter vrij ongevoelig voor TBT. In overleg met de opdrachtgever zijn in 2013 wederom naast de Gewone Alikruiken ook Gevlochten Fuikhoorns (Nassarius reticulatus) en Purperslakken (Nucella lapillus) verzameld.
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2012
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C119/13) - 30
  waterkwaliteit - biologische monitoring - binnenwateren - water quality - biomonitoring - inland waters
  In dit rapport worden de analyseresultaten van de monitoring over het jaar 2012 gerapporteerd. DE volgende locaties zijn bemonsterd: Twentekanaal (Eefde - boven), Amsterdam-Rijnkanaal (Loenen), Noordzeekanaal (Amsterdam), Ketelmeer (west), Randmeren oost (Wolderwijd, De Zegge) en Randmeren zuid (Eemmeer, De Dode Hond)
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/13) - 17
  visfauna - chemische analyse - biologische monitoring - kustgebieden - noordzee - westerschelde - eems-dollard - fish fauna - chemical analysis - biomonitoring - coastal areas - north sea - western scheldt - eems-dollard
  Dit jaar werden de kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard bemonsterd voor chemisch onderzoek en enkel de kustzone Noordwijk voor visziekten. Overigens is de gehele vangst bemonsterd
  Nematoden als indicator voor de waterkwaliteit
  Sollie, S. ; Kluck, J. ; Hooff, A. van; Helder, J. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)14/15. - ISSN 0166-8439 - p. 48 - 50.
  waterkwaliteit - oppervlaktewater - biologische monitoring - waterbodems - nematoda - biotesten - water quality - surface water - biomonitoring - water bottoms - nematoda - bioassays
  Het beoordelen van de waterkwaliteit is een lastige zaak. Vaak wordt de chemische kwaliteit bepaald, maar eigenlijk willen we weten welke effecten die heeft op de biologische kwaliteit. Veld- en microscopisch onderzoek aan biologische indicatoren is bewerkelijk en bovendien zijn de resultaten niet eenduidig. Met de ontwikkeling van DNA-analysetechnieken is het mogelijk geworden nematoden in de waterbodem snel en accuraat te analyseren. Nematoden zijn kleine aaltjes (lengte 0,3 tot 1,0 mm) die in grote aantallen en met een aanzienlijke diversiteit in de waterbodem aanwezig zijn. De combinatie van hoge dichtheden en grote verscheidenheid maakt de nematodengemeenschap tot potentiële bio-indicator voor de waterkwaliteit. Een pilot liet zien dat DNA-analyse van nematoden in de waterbodem duidelijke signalen van eutrofiëring aangaf en daarmee inzicht gaf in de waterkwaliteit.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2011 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C056/12) - 18
  vissen - platichthys flesus - biologische monitoring - visziekten - fishes - platichthys flesus - biomonitoring - fish diseases
  De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES ter verkrijging van biologische gegevens van bot (visziekten). Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.
  Development of aquatic biomonitoring models for surface waters used for drinking water supply
  Penders, E.J.M. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Ivonne Rietjens, co-promotor(en): Gerrit Alink; W. Hoogenboezem. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789461731012 - 176
  biologische monitoring - oppervlaktewater - drinkwater - waterkwaliteit - genotoxiciteit - rijn - waterverontreiniging - biotesten - watervoorziening - biomonitoring - surface water - drinking water - water quality - genotoxicity - river rhine - water pollution - bioassays - water supply
  Given the need for continued quality control of surface waters used for the production of drinking water by state-of-the-art bioassays and biological early warning systems, the objective of the present thesis was to validate and improve some of the bioassays and biological early warning systems used for quality control of surface water. Although there is a decline in the (geno)toxicity of surface waters over the years as observed for example for the water from the River Rhine over last decades, there is still a need for continued quality control. Due to the lower (geno)toxicity, bioassays with increased sensitivity are needed
  TBT - gehalten en effecten bij de Gewone alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2011
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Jol, J.G. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C120/11) - 24
  littorina littorea - interseksualiteit - biologische monitoring - waterverontreiniging - tributyltinoxide - mariene ecologie - littorina littorea - intersexuality - biomonitoring - water pollution - tributyltin oxide - marine ecology
  Sinds 2005 analyseert IMARES in opdracht van Rijkswaterstaat het voorkomen van intersex bij de Gewone Alikruiken (Littorina littorea) die op vaste locaties langs de Nederlandse kust verzameld worden. Het doel van dit onderzoek is effecten van verontreiniging met organotinverbindingen vast te stellen. Tevens zijn bemonsterd de Gevlochten Fuikhoors (Nassarius reticulatus) en Purperslakken (Nucella lapillus).
  Waterplanten als maat voor de biologische kwaliteit van oppervlaktewateren : biotoets met 15 plantensoorten in de Noardlike Fryske Wâlden
  Weeda, E.J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra - 41
  biologische monitoring - waterkwaliteit - aquatische ecosystemen - friese wouden - friesland - biomonitoring - water quality - aquatic ecosystems - friese wouden - friesland
  Voor: matig voedselarme wateren; gemiddeld voedselrijke wateren; en zeer voedselrijke wateren zijn de gidssoorten beschreven. Vervolgens zijn de vijftien belangrijkste planten in deze gids geselecteerd op basis van twee criteria, die elk voor zich heel verschillende selecties zouden opleveren. Enerzijds moet de gids gemakkelijk hanteerbaar zijn. Daardoor moet het aantal soorten beperkt zijn, ze moeten zonder hulp van specialisten op naam te brengen zijn en hun aanwezigheid moet zonder moeite vast te stellen zijn.
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2010
  Glorius, S.T. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C058/11) - 52
  waterkwaliteit - oppervlaktewater - waterverontreiniging - verontreinigende stoffen - rivieren - biologische monitoring - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - surface water - water pollution - pollutants - rivers - biomonitoring - surface water quality
  In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2010 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete Rijkswateren. Het betreft de uitvoering van het deelproject "Microverontreinigingen in driehoeksmosselen 2010”. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monitorprogramma besproken evenals het resultaat van een extra eenmalig onderzoek naar het effect van verwatering. Voor de actieve biologische monitoring werden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie (Zeughoek, IJsselmeer) gedurende zes weken uitgezet in de te monitoren locaties waarvan men inzicht wil hebben in het gehalte aan microverontreinigingen in het oppervlaktewater.
  Eerste detectie van oesterherpesvirus OsHv-1 in Nederland
  Engelsma, M.Y. ; Roozenburg, I. ; Voorbergen-Laarman, M. ; Haenen, O.L.M. - \ 2010
  Aquacultuur 25 (2010)6. - ISSN 1382-2764 - p. 36 - 39.
  oesters - virusziekten - detectie - biologische monitoring - crassostrea gigas - oysters - viral diseases - detection - biomonitoring - crassostrea gigas
  In het late voorjaar en zomer van 2008 en 2009 werd verhoogde sterfte geconstateerd onder Japanse oesters (Crassostrea gigas) in verscheidene kweekgebieden in Frankrijk, Ierland en de Kanaaleilanden. Het oesterherpesvirus, Ostreid herpesvirus 1 µvar (OsHV-1 µvar), lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de sterfte. Gezien de mogelijkheid op herhaling van de problemen in het voorjaar en zomer van 2010 en de mogelijke verspreiding van OsHV-1 µvar zijn EU maatregelen opgesteld ter bestrijding van de verhoogde mortaliteit bij Japanse oesters in samenhang met de aanwezigheid van het OsHB-1 µvar. In Nederland is in 2010 een programma gestart voor de vroegtijdige detectie van OsHV-1 µvar. In dit artikel zijn de resultaten van de monitoring naar OsHV-1 in de zomer van 2010 in Nederland en de verspreiding van OsHV-1 in 2010 in Europa beschreven
  Natuurkalender Schoolbiologen; Ontwikkelingen in de natuur eind maart tot halverwege april 2010
  Vliet, A.J.H. van - \ 2010
  [S.l.] : YouTube
  klimaatverandering - weerpatronen - klimaatfactoren - flora - fauna - veldwerk - adaptatie - aanpassingsvermogen - meteorologische waarnemingen - biologische monitoring - climatic change - weather patterns - climatic factors - flora - fauna - field work - adaptation - adaptability - meteorological observations - biomonitoring
  In het kader van De Natuurkalender doen duizenden vrijwilligers en schoolbiologen waarnemingen in de natuur om de ontwikkelingen in de natuur bij te houden. In dit filmpje wordt een overzicht gegeven van hoe de lente aan het einde van maart en in het begin van april begon in de natuur.
  De ontwikkeling van een niet beviste sublitorale mosselbank
  Dankers, N.M.J.A. ; Jansen, J.M. ; Jong, M.L. de; Kersting, K. ; Couperus, A.S. ; Hoppe, M. van; Brink, A.M. van den; Smit, C.J. ; Cervencl, A. ; Brinkman, A.G. - \ 2010
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C114/10) - 64
  mossels - biodiversiteit - beweging in de bodem - visserij-ecologie - bodembiodiversiteit - bodemecologie - verstoring - bodemmonitoring - biologische monitoring - mussels - biodiversity - movement in soil - fisheries ecology - soil biodiversity - soil ecology - disturbance - soil monitoring - biomonitoring
  Het doel van het hier gepresenteerde onderzoek is om door middel van meerjarige monitoring in voor- en najaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ongestoorde sublitorale mosselbanken en de daarmee geassocieerde biodiversiteit. Voor elk van de gesloten gebieden gelden de volgende vragen: 1. Hoe is de ontwikkeling van de mosselbank wanneer er geen bodemberoerende activiteiten plaatsvinden? Kijk hiervoor naar parameters als areaal, biomassa ontwikkeling, leeftijdsklassen van mosselen en aanwas als gevolg van nieuwe broedval 2. Hoe is de ontwikkeling van de geassocieerde biodiversiteit (flora en fauna). 3. Ontwikkelt zich na sluiting voor mosselzaad- en garnalenvisserij ook andere benthos dan tot dusver op mosselvoorkomens in de Waddenzee wordt aangetroffen.
  IRMM HCB and HCBD in Blankvoorn (testmaterial for reference material)
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR no. C113/10) - 7
  waterkwaliteit - rutilus rutilus - monitoring - toxische stoffen - referentienormen - biologische monitoring - ecotoxicologie - visserij-ecologie - zeevisserij - kaderrichtlijn water - water quality - rutilus rutilus - monitoring - toxic substances - reference standards - biomonitoring - ecotoxicology - fisheries ecology - marine fisheries - water framework directive
  Blankvoorn Nieuwe Merwede (Roach, Rutilus rultilus) has been tested as a reference material for the components HCBD and HCB for biota monitoring according to the Water Framework Directive. Both components in the blankvoorn are present at moderate levels (overall average levels of respectively HCBD 1.6 μg/kg and HCB 6.2 μg/kg). These concentrations are far above reporting limits (respectively 0.1 μg/kg for HCBD and 0.2 μg/kg for HCB) and should therefore be suitable for use in a reference material.
  Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2009
  Glorius, S.T. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2010
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C057/10) - 38
  waterkwaliteit - oppervlaktewater - waterverontreiniging - verontreinigende stoffen - rivieren - biologische monitoring - oppervlaktewaterkwaliteit - water quality - surface water - water pollution - pollutants - rivers - biomonitoring - surface water quality
  In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2009 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete Rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het deelproject "Microverontreinigingen in driehoeksmosselen 2006-2009” dat in opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (voorheen RIZA) Lelystad wordt uitgevoerd door IMARES te IJmuiden. In dit rapport worden de analyseresultaten besproken van 2009 en een korte beschouwing gegeven van de gehele onderzoeksperiode. Voor de actieve biologische monitoring werden driehoeksmosselen afkomstig van een relatief schone locatie (Zeughoek, IJsselmeer) gedurende zes weken uitgezet in de te monitoren locaties waarvan men inzicht wil hebben in het gehalte aan microverontreinigingen in het oppervlaktewater.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.