Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Beheersing aarfusarium en bladvlekkenziekte in zomergerst
  Evenhuis, A. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2015
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (Applied Plant Research), part of Wageningen UR Business Unit AGV - 24
  akkerbouw - graangewassen - hordeum vulgare - gerst - schimmelziekten - fusarium - gibberella zeae - bladvlekkenziekte - bestrijdingsmethoden - proeven - detectie - fungiciden - arable farming - grain crops - hordeum vulgare - barley - fungal diseases - fusarium - gibberella zeae - leaf spotting - control methods - trials - detection - fungicides
  Aarfusarium leidt tot kwaliteitsverlies in graangewassen. Aarfusarium in granen wordt veroorzaakt door verschillende ziekteverwekkers van het geslacht Fusarium: De belangrijkste veroorzaker van aarfusarium is F. graminearum. De schimmel infecteert de aar tijdens de bloeiperiode, onder vochtige omstandigheden. Is het tijdens de bloei droog dan is er weinig kans op Fusarium. Is het tijdens en voor de bloei nat dan vergroot dat de kans op aarfusarium. Als een partij tarwe of gerst te zwaar geïnfecteerd is kan dat leiden tot een lagere bakkwaliteit, respectievelijk een lagere brouwkwaliteit. In opdracht van het Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar de bestrijding van Fusarium in de teelt van brouwgerst. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de gewasbeschermingsindustrie.
  Geïntegreerde bestrijding van Septoria in selderij & peterselie : literatuuronderzoek & kwaliteit zaad 2002
  Plentinger, M.C. ; Schepers, H.T.A.M. ; Mheen, H.J.C.J. van der; Wijk, C.A.P. van - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV (PPO rapport 520052-1) - 24
  bladvlekkenziekte - septoria apiicola - apium graveolens - plantenziektebestrijding - fungiciden - veldgewassen - leaf spotting - septoria apiicola - apium graveolens - plant disease control - fungicides - field crops
  Het in kaart brengen van “witte vlekken” in de kennis omtrent Septoria in selderij en peterselie en aangeven op welke (teelt-)maatregelen het onderzoek moet worden gericht. (Teelt-)maatregelen die hiervoor in aanmerking komen zijn rassenkeuze, gezond uitgangsmateriaal (zaad, planten, potgrond), bemesting, plantafstanden, plantversterkers, grondbedekking, gewasresten verwijderen en bedrijfshygiëne. Het doel van het onderzoek is de bijdrage van de diverse (teelt-)maatregelen aan de bestrijding van Septoria in selderij- en peterseliegewassen duidelijk te krijgen. Uiteindelijk moeten de diverse maatregelen worden opgenomen in een beheersingsstrategie op bedrijfsniveau.
  Beheersing bacterieziekte in Prunus
  Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Pham, K.T.K. ; Reeuwijk, J. ; Schuurmans, M. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 57
  bacterieziekten - prunus laurocerasus - gewasbescherming - boomkwekerijen - bladvlekkenziekte - bladval - bacterial diseases - prunus laurocerasus - plant protection - forest nurseries - leaf spotting - leaf fall
  Bladvlekken (en bladval) in Prunus laurocerasus worden veroorzaakt door de bacterie Xanthomonas arboricola pv Pruni. Deze bacterie heeft binnen de EU een Q-status. Een aantasting kan snel om zich heen grijpen. Veel kennis over de bacterie ontbreekt nog. In dit project wordt een beheersingsstrategie ontwikkeld.
  Bladschade bij potanthurium
  Warmenhoven, M.G. ; Garcia Victoria, N. ; Noort, F.R. van - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1186) - 86
  bladplanten - bladeren - schade - overdosis - kalk - waterbehoefte - vochtgehalte - substraten - anthurium - bladvlekkenziekte - potplanten - foliage plants - leaves - damage - overdose - lime - water requirements - moisture content - substrates - anthurium - leaf spotting - pot plants
  Bladschade bij gevoelige potanthurium cultivars verlaagt de sier-en marktwaarde van het product. De kosten voor de sector bedragen naar schatting 7500 € per ha per jaar. Daarom is met financiering van PT van november 2011 tot mei 2012 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van twee vormen van bladschade bij potAnthurium. Gebleken is dat de necrotische stippen op de bladrand van het oude blad niet altijd overeenkomen met guttatie en/of schade aan de hydathoden. De necrose, een niet omkeerbare schade, wordt ook niet veroorzaakt door calcium gebrek, of mangaan overmaat, in tegengeel, een hogere Calciumgift verergert het schadebeeld. Vlekkerige bladvergeling, een omkeerbare schadevorm is niet het gevolg is van lenswerking van waterdruppels op het blad, maar tekort aan Magnesium of Mangaan verergeren het schadebeeld. Beide schades worden grotendeels voorkomen door te telen in een afwijkende omgeving (onder een folie); door de overgang van een vochtige omgeving (onder een folie) naar een “normale” omgeving ontstaat geleidelijk schade of neemt de aanwezige schade toe. Het telen onder folie kent echter ook negatieve effecten. Aanbevolen wordt daarom om vervolgonderzoek te verrichten naar de relaties tussen de watergeefstrategie en het substraatvocht en het optreden van schade. Abstract Sensitive potanthurium cultivars can show leaf damage that reduce both the ornamental and the market value of the product. The costs for the sector are estimated at € 7,500 per hectare per year. To study the possible causes of two types of leaf damage, a series of activities and experiments were performed between November 2011 and May 2012. It has been found that the necrotic spots on the leaf edge (appearing mainly in older leaves) do not always correspond with guttation and / or damage to the hydathodes. The necrosis, a non reversible damage is not caused by calcium deficiency or excess manganese, on the contrary, a higher calcium supply leads to an increased damage. Yellow spots on the younger leaves, the other type of damage, has proved reversible and is not the result of lensing of water droplets on the leaf. A reduced supply of magnesium or manganese, worsen the damage. Both damage forms have been largely prevented by cultivation in a different environment (under foil), the transition from a humid environment (under foil) to a “normal” environment gradually leads to an increase of the damage symptoms. However, growing under plastic also has negative effects. It is therefore recommended to conduct further research to the influence of the relations between the watering strategy and the substrate moisture and the occurrence of the damage.
  Schimmels te lijf met ras en teeltwijze : onderzoek uitgevoerd door PPO-agv
  Beekman, J. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
  Boerderij. Editie rundveehouderij 97 (2012)26. - p. E8 - E9.
  bladvlekkenziekte - maïs - gewasbescherming - ziekteresistentie - schimmelziekten - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - leaf spotting - maize - plant protection - disease resistance - fungal diseases - plant disease control - plant pathogenic fungi
  Het weer was in 2011 erg gunstig voor bladvlekkenziekten in maïs. Resistentere rassen en teeltmaatregelen moeten aantasting voorkomen.
  Ziek en Zeer : Alternaria-bladvlekken in tulp, lelie en dahlia marginaal probleem
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 27 - 27.
  snijbloemen - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - alternaria alternata - bestrijdingsmethoden - fungiciden - gewasbescherming - bloembollen - cut flowers - leaf spotting - plant disorders - alternaria alternata - control methods - fungicides - plant protection - ornamental bulbs
  In afwijkende bladvlekken bij tulp, lelie en dahlia is regelmatig de schimmel Alternaria alternata gevonden. Met een aantal infectieproeven is nagegaan of deze schimmel in staat is om bij de genoemde gewassen op gezond blad een aantasting te vervoorzaken. Het bleek dat Alternaria niet in staat was om onbeschadigd blad van tulp, lelie en dahlia aan te tasten. Waarschijnlijk is dus een invalspoort nodig om de schimmel toegang te verschaffen tot het bladweefsel. De schimmel is goed te onderdrukken met verschillende fungiciden zodat het slechts een marginaal probleem hoeft te zijn.
  Detectie en beheersing van bacterierot veroorzaakt door Pseudomonas cattleyae in Phalaenopsis
  Ludeking, D.J.W. ; Hamelink, R. ; Kromwijk, J.A.M. ; Schenk, M.F. ; Vermunt, A. ; Woets, F. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1096) - 31
  phalaenopsis - bacterieziekten - infectie - pseudomonas - bladvlekkenziekte - black spot - moleculaire technieken - relatieve vochtigheid - waterzuivering - invloeden - phalaenopsis - bacterial diseases - infection - pseudomonas - leaf spotting - black spot - molecular techniques - relative humidity - water treatment - influences
  Phalaenopsis growers suffer from mayor losses up to 20% due to bacterial spot. This bacterial infection in caused by the Acidovorax avenae subsp. cattleyae. In practice this bacterial disease is also known as Pseudomonas. This bacterium is causing black leaf spots with a yellow border. Pseudomonas cattleyae is very contagious and is promoted by high temperatures en moist conditions. In this project Groen Agro Control laboratory (Delfgauw) has developed a molecular analysis method to detect Pseudomonas cattleyae in different matrices. The influence of the relative humidity on the development of Pseudomonas cattleyae is investigated during this research. The results show that a relative humidity of 90% strongly promotes infection of the bacteria. A relative humidity of 75% shows no extra dispersion of Pseudomonas cattleyae compared to a greenhouse compartment with a continuous relative humidity of 60%. This knowledge offers the opportunity to safe energy in the cultivation of Phalaenopsis. During this research the effects of water treatments on the dispersion of Pseudomonas cattleyae have been investigated. The results show that a treatment with hydrogen peroxide (20 ppm) offers the best reduction of dispersion. This treatment turns out to be better than the control and all other treatments. This research has led to new insights about the dispersal and optimal growing conditions of this bacteria, but leads to new questions. Questions, about other different dosages and the effects of other water treatments, but also about the optimal level to promote plant growth and reduce bacterial infections, have to be investigated in new research.
  Ziek en Zeer : Verschillende soorten Alternaria veroorzaken bladvlekkenziekte in Zantedeschia
  Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)223. - ISSN 1571-5558 - p. 21 - 21.
  zantedeschia - bloembollen - alternaria - schimmelziekten - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - zantedeschia - ornamental bulbs - alternaria - fungal diseases - leaf spotting - plant disorders
  In dit artikel over het voortgezet diagnostisch onderzoek bij PPO dit keer een verslag van het basisonderzoek naar een bladvlekkenziekte in Zantedeschia. Daaruit is bekend geworden dat verscheidene Alternariasoorten in het gewas Zantedeschia zijn aangetroffen.
  Bladvlekken in zomerbloemen
  Slootweg, G. ; Vink, P. - \ 2011
  zomerbloemen - bladvlekkenziekte - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - bestrijdingsmethoden - summer flowers - leaf spotting - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - control methods
  Welke ziekteverwekkers veroorzaken bladvlekken in zomerbloemen? PPO verzamelde bladeren met bladvlekken en probeerde de ziekteverwekker te vinden.
  Bladvlekken zomerbloemen : meer veroorzakers, dus extra alert reageren
  Slootweg, G. ; Vink, P. - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)219. - ISSN 1571-5558 - p. 28 - 28.
  bladvlekkenziekte - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekteverwekkende schimmels - zomerbloemen - landbouwkundig onderzoek - leaf spotting - plant pathogenic bacteria - plant pathogenic fungi - summer flowers - agricultural research
  Bladvlekkenziekten veroorzaken regelmatig problemen in de teelten van verschillende soorten zomerbloemen. Bladvlekken kunnen door verschillende ziekteverwekkende schimmels worden veroorzaakt.
  Bladvlekken zomerbloemen: diverse veroorzakers, dus extra alert reageren
  Slootweg, G. - \ 2011
  Vakblad voor de Bloemisterij 2011 (2011)18. - ISSN 0042-2223 - p. 48 - 48.
  zomerbloemen - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - plantenziektebestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektepreventie - gewasbescherming - summer flowers - leaf spotting - plant disorders - plant disease control - plant pathogenic fungi - disease prevention - plant protection
  Bladvlekkenziekten veroorzaken regelmatig problemen in de teelt van verschillende soorten zomerbloemen. Bladvlekken kunnen door verschillende ziekteverwekkende schimmels worden veroorzaakt.
  Bladvlekken in zomerbloemen 2 : vervolg op onderzoek 2007-2008
  Slootweg, G. ; Vink, P. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 28
  zomerbloemen - bloementeelt - plantenziektebestrijding - afwijkingen, planten - plantenziekteverwekkende schimmels - bladvlekkenziekte - bemonsteren - landbouwkundig onderzoek - summer flowers - floriculture - plant disease control - plant disorders - plant pathogenic fungi - leaf spotting - sampling - agricultural research
  Bladvlekkenziekten veroorzaken regelmatig problemen in de teelten van verschillende soorten zomerbloemen. Bladvlekken kunnen door verschillende ziekteverwekkende schimmels worden veroorzaakt. Om een betrouwbaar en gericht advies te geven is het van belang om te weten welk organisme de bladvlekken veroorzaakt. In dit project zijn monsters met bladvlekken bij telers verzameld en is met behulp van de infectieproeven getracht de veroorzaker aan te wijzen.
  Alternaria bladvlekkenziekte in bolgewassen
  Vink, P. - \ 2010
  PPO Bloembollen en Bomen - 13
  bladvlekkenziekte - alternaria - vuur (plantenziektekundig) - schimmelziekten - tulipa - tulpen - dahlia - lilium - lelies - diagnostische technieken - landbouwkundig onderzoek - teelt - gewasbescherming - nederland - leaf spotting - alternaria - blight - fungal diseases - tulipa - tulips - dahlia - lilium - lilies - diagnostic techniques - agricultural research - cultivation - plant protection - netherlands
  Bij de teelt van tulp, Dahlia en lelie komen de laatste jaren steeds vaker (in seizoen 2008 zelfs frequent) problemen voor van een plotseling optredende bladvlekkenziekte die er anders uitziet dan het bekende “vuur” veroorzaakt door de schimmel Botryis. Tot nu toe zijn daarbij steeds een keur aan gewasbeschermingsmiddelen ingezet om de aantasting te stoppen zonder dat bekend was tegen welk pathogeen de bestrijding gericht moest zijn. Vanuit bolgewassen met afwijkende bladvlekken zijn daarom bij Diagnostiekservice van PPO regelmatig isolaties gemaakt uit tulp, Dahlia en lelie waarbij regelmatig de schimmel Alternaia werd gevonden. Na determinatie bleek het steeds om de schimmel Alternaria alternata te gaan die ook bij het gewas Zantedeschia kan zorgen voor een bladvlekkenziekte te velde. Toch is vanuit praktijkervaring en onderzoek niet bekend of de schimmel Alternaia ook werkelijk primair in staat is om blad van tulp, Dahlia en lelie aan te tasten. Daarom is in het kader van het Voortgezet Diagnostisch Onderzoek geprobeerd om middels infectieproeven aan te tonen of de schimmel Alternaria alternaa ook werkelijk pathogeen is voor tulp, Dahlia en lelie en in staat is om bladvlekken in deze gewassen te veroorzaken.
  Bladvlekken in laurierkers: Xanthomonas of Pseudomonas?
  Doorn, J. van; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van; Hollinger, T.C. ; Pham, K.T.K. ; Martin, W.S. - \ 2010
  bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - bacteriën - gewasbescherming - detectie - kennis - vervolg - pesticiden - experimenten - leaf spotting - plant disorders - bacteria - plant protection - detection - knowledge - follow up - pesticides - experiments
  Samenvattende beschrijving van een onderzoek naar bladvlekken in laurierkers. Gaat het hier om Xanthomonas of Pseudomonas?
  Mogelijkheden om vroeg tijdig bladrandproblemen te signaleren met MIPS bij Hortensia
  Noort, F.R. van; Jalink, H. - \ 2010
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / GTB 1027) - 14
  gewasbescherming - groeispanning - hydrangea - afwijkingen, planten - potplanten - bladeren - bladvlekkenziekte - fluorescerend licht - meting - plant protection - growth stress - hydrangea - plant disorders - pot plants - leaves - leaf spotting - fluorescent light - measurement
  Met geavanceerde camera technieken zijn beelden vast te leggen van fotosynthese activiteit en het is ook mogelijk gebleken om bladgedeelten met stress vast te leggen, zonder dat deze stress met het blote oog al te zien is. Dit opent perspectieven om monitorringonderzoek te doen naar het ontstaan van bladrandschade en tegelijkertijd naar de eventuele mogelijkheden tot ingrijpen met (wellicht) herstel. Deze metingen worden in het donker uitgevoerd. Er is recentelijk een nieuwe camera ontwikkeld die ook in het licht kan meten, maar bij een meting in het licht zal het verschil tussen schade- en gezonde plekken waarschijnlijk kleiner zijn dan bij een meting in het donker. Dit laatste zal getest moeten worden.
  Bladvlekkenziekte weer toenemend probleem door vochtiger klimaat
  Paternotte, S.J. ; Arkesteijn, M. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)8. - p. 23 - 23.
  plantenziekteverwekkers - bladvlekkenziekte - mycosphaerella - vruchtgroenten - klimaatregeling - luchtkwaliteit - gewasbescherming - afwijkingen, planten - glastuinbouw - groenten - plant pathogens - leaf spotting - mycosphaerella - fruit vegetables - air conditioning - air quality - plant protection - plant disorders - greenhouse horticulture - vegetables
  Bladvlekkenziekte kan bij behalve komkommer ook bij meloen, augurk en courgette schade aan het gewas en de vrucht aanrichten. Vooral in de jaren tachtig was dit een probleem. De laatste jaren is er weer een toename, die te maken zou kunnen hebben met energiebesparende maatregelen als meer schermen en minder stoken, waardoor een vochtiger klimaat ontstaat.
  Onderzoek gestart naar Prunus-ziekten
  Doorn, J. van; Kuik, A.J. van - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)27/28. - ISSN 0923-2443 - p. 17 - 17.
  boomkwekerijen - xanthomonas arboricola pv. pruni - houtachtige planten als sierplanten - bladvlekkenziekte - onderzoek - plantenziektebestrijding - forest nurseries - xanthomonas arboricola pv. pruni - ornamental woody plants - leaf spotting - research - plant disease control
  Sinds 2008 wordt de bacterieziekte Xanthomonas arboricola pv. pruni in Nederland aangetroffen. PPO doet momenteel onderzoek naar deze quarantainebacterie. Volgens verwachting is er binnenkort een nieuwe toets beschikbaar die binnen enkele dagen uitsluitsel kan geven of een plant is aangetast door de bacterie.
  Grootste boosdoeners bladvlekken pioen bekend
  Vink, P. ; Slootweg, G. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)24. - ISSN 0042-2223 - p. 48 - 49.
  cladosporium - botrytis - schimmels - bladvlekkenziekte - bestrijdingsmethoden - preventie - rozen - glastuinbouw - cladosporium - botrytis - fungi - leaf spotting - control methods - prevention - roses - greenhouse horticulture
  De schimmels Cladosporium paeoniae en Botrytis spp. veroorzaken verschillende soorten bladvlekken in pioenroos. Dit blijkt uit onderzoek van PPO. Met de hieruit opgedane kennis is het mogelijk om bladvlekkenziekten gerichter aan te pakken.
  Cladosporium én Botrytis belangrijkste oorzaken bladvlekken in pioenroos
  Vink, P. ; Slootweg, G. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)195. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  paeonia officinalis - plantenziekteverwekkende schimmels - cladosporium - botrytis - bladvlekkenziekte - afwijkingen, planten - plantenziektebestrijding - sierplanten - gewasbescherming - paeonia officinalis - plant pathogenic fungi - cladosporium - botrytis - leaf spotting - plant disorders - plant disease control - ornamental plants - plant protection
  De schimmels Cladosporium paeoniae en Botrytis spp. veroorzaken verschillende soorten bladvlekken in pioenroos. PPO zocht uit welke schimmels of bacteriën in de bladvlekken aanwezig waren. Met deze kennis is het mogelijk om bladvlekkenziekten gerichter aan te pakken.
  Cladosporium én Botrytis veroorzaken bladvlekken pioen
  Vink, P. ; Slootweg, G. - \ 2010
  De Boomkwekerij 23 (2010)22. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 15.
  paeonia officinalis - afwijkingen, planten - plantenziekteverwekkende schimmels - cladosporium - botrytis - bladvlekkenziekte - plantenziektebestrijding - sierplanten - paeonia officinalis - plant disorders - plant pathogenic fungi - cladosporium - botrytis - leaf spotting - plant disease control - ornamental plants
  De schimmels Cladosporium paeoniae en Botrytis spp. veroorzaken verschillende soorten bladvlekken in pioenroos. Dit blijkt uit een onderzoek op basis van ingestuurde bladeren van pioenroos met bladvlekken. Met deze kennis is het mogelijk bladvlekkenziekten gerichter aan te pakken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.