Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Stuurlicht kan koele teeltperiode bij Phalaenopsis vervangen : andere teelwijze bespaart energie in de zomer
  Hoogstraten, K. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)4. - p. 10 - 11.
  glastuinbouw - teeltsystemen - potplanten - energiebesparing - belichting - verrood licht - rood licht - bloei-inductie - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cropping systems - pot plants - energy saving - illumination - far red light - red light - flower induction - plant development
  Phalaenopsistelers houden in hun teelt een koele periode aan van zo’n zes tot negen weken. Dit stimuleert de knopuitloop en brengt de bloei op gang. In de zomer kost het koelen tot 19°C echter veel energie. Kan het ook anders? Onderzoek wijst uit dat relatief veel rood stuurlicht en minder koeling even goede resultaten oplevert. Bijkomend voordeel is dat het de teelt versnelt.
  Energiebesparing trekheesters door bloeistimulering met stuurlicht?
  Hogewoning, S.W. ; Trouwborst, G. ; Kromwijk, J.A.M. ; Eveleens-Clark, B.A. - \ 2015
  PlantLighting/Wageningen UR - 29
  tuinbouw - glastuinbouw - energiebesparing - viburnum opulus - bloei-inductie - belichting - temperatuur - horticulture - greenhouse horticulture - energy saving - viburnum opulus - flower induction - illumination - temperature
  Het hoofddoel van dit project is om energie te besparen door minder te hoeven stoken bij het vroegtijdig in bloei trekken van trekheester Viburnum opulus ‘Roseum’. Er wordt geprobeerd dit te bereiken door het doorbreken van de knoprust in de vroege winter te stimuleren met het juiste stuurlicht. Zo kan Viburnum bij lagere temperaturen in bloei getrokken worden. Gezien het enorm hoge gasverbruik in de huidige teelt lijkt 30% besparing realistisch, indien Viburnum opulus ‘Roseum’ gevoelig blijkt te zijn voor het mechanisme. Dit mechanisme wordt getoetst.
  Daglengtegevoeligheid stoelt op opbouw van eiwit in de cel : Inzicht groeit sterk door genetisch onderzoek
  Ieperen, W. van; Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)11. - p. 22 - 23.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - fotoperiode - lichtrelaties - genetische factoren - bloei-inductie - daglicht - plantkunde - snijbloemen - greenhouse horticulture - cultural methods - photoperiod - light relations - genetic factors - flower induction - daylight - botany - cut flowers
  Veel planten zijn van nature daglengtegevoelig. Ze gaan pas bloeien als de dag kort of juist lang genoeg is. Daarvoor hebben ze een klok nodig om de tijd te kunnen meten en een sensor om te kunnen zien of het licht is. De laatste jaren groeit het inzicht in de genetische aansturing sterk. Dat maakt de zaak ingewikkelder, maar geeft tevens aanknopingspunten voor mogelijke teeltmaatregelen in de toekomst.
  Gibberellinen zorgen voor strekking, bloei en doorbreken rust : inzicht in bloei vordert langzaam
  Kierkels, T. ; Heuvelink, E. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)5. - p. 28 - 29.
  sierteelt - glastuinbouw - plantengroeiregulatoren - groeivertragers - groeiremmers - bloei-inductie - gibberellinen - potplanten - milieufactoren - ornamental horticulture - greenhouse horticulture - plant growth regulators - growth retardants - growth inhibitors - flower induction - gibberellins - pot plants - environmental factors
  Gibberellinen zijn als plantenhormonen belangrijk voor lengtegroei, schieten, bloei en kieming van zaden. Maar bekender zijn de anti-gibberellinen. Dat zijn de remstoffen die telers van bloeiende potplanten inzetten om ze compact te houden. Veel is nog duister over de beïnvloeding van de bloei.
  Bloei-inductie bij Chrysant onder lange dag : toepassing van LED-licht technologie
  Ieperen, W. van; Hogewoning, S.W. ; Dam, E. ten - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Tuinbouwketens - 23
  tuinbouw - glastuinbouw - chrysanthemum - led lampen - klimaatkamerproeven - fotoperiode - bloei-inductie - assimilatie - potplanten - snijbloemen - teeltsystemen - lichtregiem - horticulture - greenhouse horticulture - chrysanthemum - led lamps - growth chamber experiments - photoperiod - flower induction - assimilation - pot plants - cut flowers - cropping systems - light regime
  Deze publicatie beschrijft een onderzoek naar daglengte verlenging tijdens de korte dag bij chrysant met behoud van bloei door sturing met speciale LED belichting. In klimaatkamerproeven met LEDs (zonder natuurlijk licht) kon bij Chrysant bloemknopaanleg worden geïnduceerd onder een lange dag (LD), door de laatste paar uur van de lichtperiode alleen blauw LED-licht te geven. De rest van de lichtperiode werd een combinatie van rood en blauw LED-licht gegeven. Omdat blauw licht fotosynthetisch actief is leverde dit aanzienlijke extra groei op. Echter, wanneer overdag natuurlijk zonlicht of kunstlicht met een zonlichtspectrum werd gegeven, bleek het doorbelichten met blauw LED-licht niet te resulteren in bloei. Langdurig blauw LED-licht kan dus niet zondermeer worden toegepast in de commerciële teelt van pot- en snijchrysant in kassen. Voor toekomstige meerlagen- en andere teeltsystemen zonder natuurlijk licht is het wel een optie. Deze experimenten laten voor het eerst zien dat ook de spectrale samenstelling van het licht overdag invloed heeft op de bloei-inductie bij chrysant.
  Invloed lagere nachttemperatuur tijdens opkweek Phalaenopsis
  Kromwijk, J.A.M. ; Campen, J.B. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1115) - 80
  phalaenopsis - hybriden - cultivars - luchttemperatuur - orchidaceae - bloei-inductie - teelt - energiebesparing - nederland - glastuinbouw - sierteelt - phalaenopsis - hybrids - cultivars - air temperature - orchidaceae - flower induction - cultivation - energy saving - netherlands - greenhouse horticulture - ornamental horticulture
  In Amerika bleven twee Phalaenopsiscultivars geteeld bij een hoge dag- en lage nachttemperatuur (29/23 oC en 29/17 oC) volledig vegetatief. In Nederlands onderzoek, gefinancierd door het ministerie van EL&I en het Productschap Tuinbouw in het kader van het programma Kas als Energiebron, bleek dat het tegenhouden van de bloei door middel van een dagtemperatuur van 29°C en een lage nachttemperatuur sterk afhankelijk is van de cultivar. Bij de cultivars ‘Boston’, ‘Bristol’ en ‘Lennestadt’ werd de bloemtakvorming gedurende de eerste 23 weken van de opkweek wel voldoende tegen gehouden, maar bij de andere 5 cultivars (‘Chalk Dust’, ‘Fire Fly’, ‘Liverpool’, ‘Precious’ en ‘Vivaldi’) werden al meer of minder snel voortakken gevormd. Ondanks het achterblijven van de bladafsplitsing en de weggeknipte voortakken na een opkweek bij een hoge dag- en lage nachttemperatuur, was het percentage meertakkers (=planten met minimaal 2 bloemtakken) in het veilingrijpe stadium maar 5 tot 8% lager dan na een gangbare opkweek bij een constante temperatuur van 28 oC. Voor toepassing van een lagere nachttemperatuur onder gangbare praktijkomstandigheden is een energiebesparing berekend van 8%.
  Inventarisatie stadiumonderzoek Cymbidium: Consultancy-onderzoek
  Kromwijk, J.A.M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1111) - 26
  cymbidium - knoppen - ontwikkelingsstadia - bloei-inductie - teelt onder bescherming - sierplanten - bloementeelt - nederland - cymbidium - buds - developmental stages - flower induction - protected cultivation - ornamental plants - floriculture - netherlands
  Abstract UK Information is collected about the development of axillary buds of Cymbidium and at different times growing points of some axillary buds were studied microscopically. An undifferentiated growing point is flat and the leaves are opposite. At this stage it is not possible to see whether it will develop into a new shoot or into a flower stalk. In a reproductive bud the meristematic tissue becomes elongated and bracts with flowers are formed around the growing point at an angle of 144 degrees. In axillary buds smaller than 3.5 cm in April, May and November 2009 and February, March, April and May 2010 only undifferentiated growing points were found. In one axillary bud of approximately 4 cm long the development of a flower stalk was clearly visible. As axillary buds are 4 cm long, growers can almost see whether it will be a generative or vegetative bud without preparation.
  Effect van belichting bij potanthurium : onderzoeksnieuws
  Telgen, H.J. van; Garcia, N. - \ 2010
  glastuinbouw - siergewassen - potplanten - anthurium - belichting - teeltsystemen - bloei-inductie - kwaliteit - greenhouse horticulture - ornamental crops - pot plants - anthurium - illumination - cropping systems - flower induction - quality
  Bij een aantal rassen potanthurium vormt de bloei in de winterperiode een probleem. Het vermoeden is dat belichting de knopoverslag kan verminderen en tevens de groei van de bloemen bevorderen.
  Bloeibehandeling Bromelia: Orienterend onderzoek naar mogelijkheden om: a. ongewenste spontane bloei te belemmeren b. de bloeibehandeling te verbeteren
  Slootweg, G. ; Garcia Victoria, N. - \ 2007
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (rapporten WUR Glastuinbouw ) - 24
  bromeliaceae - tillandsia - bromelia's als sierplanten - sierplanten - bloei - bloei-inductie - ethyleen - nederland - bromeliaceae - tillandsia - ornamental bromeliads - ornamental plants - flowering - flower induction - ethylene - netherlands
  De bloei van Bromelia wordt kunstmatig geïnduceerd met ethyleen of ethyleenachtige verbindingen. In de praktijk kunnen twee problemen optreden: spontane bloei van enkele planten uit een partij (vóórbloeiers) en onvolledige inductie van alle planten uit een partij. In dit onderzoek zijn tegen deze problemen verschillende chemische middelen uitgetest. Tegen vóórbloeiers bleek het middel met actieve stof 1-MCP (1-methylcyclopropaan) de bloei effectief tegen te kunnen gaan. Tegen het andere probleem blijkt nog geen universeel middel voorhanden. Ethyleen blijkt over het algemeen een betere bloeibehandeling te geven dan acetyleen. Tillandsia reageerde in het onderzoek beter op ACC.
  Bevordering winterbloei bij Anthurium : effect van belichting op groei en bloei van potanthurium
  Telgen, H.J. van; Straver, N.A. ; Hulst, J.P. van der; Garcia Victoria, N. - \ 2004
  Aalsmeer : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw - 42
  anthurium andraeanum - potcultuur - cultuurmethoden - kunstlicht - bloei - bloei-inductie - nederland - anthurium andraeanum - pot culture - cultural methods - artificial light - flowering - flower induction - netherlands
  De vroege bloei (december) van tulpebollen die bij 5 graden C zijn gekoeld
  Hoogeterp, P. - \ 1967
  Lisse : Laboratorium voor Bloembollenonderzoek (Praktijkmededeling / Laboratorium voor bloembollenonderzoek Lisse nr. 21) - 13
  bloembollen - forceren van planten - temperatuur - koudebehoefte - tulpen - bloei-inductie - snijbloemen - ornamental bulbs - forcing - temperature - chilling requirement - tulips - flower induction - cut flowers
  Verslag van onderzoek naar de juiste temperatuurbehandeling van tulpenbollen.
  Onderzoek naar de kosten van het trekken van tulpen in het bloemencentrum Rijnsburg : trekseizoen 1955/56
  Schupper, J.F.B.M. - \ 1956
  's-Gravenhage : Landbouw-Economisch Instituut (Landbouw-Economisch Instituut no. 245) - 60
  bloei-inductie - tulpen - kosten - prijzen - bloementeelt - zuid-holland - flower induction - tulips - costs - prices - floriculture - zuid-holland
  Berekening van de kostprijs van het in bloei trekken van tulpen in het Bloemencentrum Rijnsburg. De basisgegevens voor de kostprijsberekeningen zijn verkregen door een mondelinge enquête bij 12 bollentrekkers in Rijnsburg.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.