Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 96

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Technical documentation of the soil model VSD+ : Status A
  Mol-Dijkstra, J.P. ; Reinds, G.J. - \ 2017
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 88) - 88
  soil - soil acidity - models - nutrient availability - soil carbon sequestration - climatic change - precipitation - bodem - bodemaciditeit - modellen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - koolstofvastlegging in de bodem - klimaatverandering - neerslag
  VSD+ is een model om de gevolgen te berekenen van atmosferische depositie en klimaatverandering voorbodemverzuring, de beschikbaarheid van voedingsstoffen en het vastleggen van koolstof. Het model isontwikkeld ter onderbouwing van strategieën om de uitstoot van zwavel (S) en stikstof (N) in Europa teverminderen. Dit document biedt een samenvatting van de theorie waar het model op gestoeld is, detechnische documentatie hiervan alsmede een beschrijving van het testen, het valideren en de sensitiviteitsanalysevan het model. De processen zoals beschreven in het artikel over VSD+ zijn met goed gevolg getest.De gevoeligheidsanalyse gaf aan dat de constante voor het evenwicht tussen H+ en Al3+ in de bodemoplossingen de Ca-verweringssnelheid de parameters zijn, die voor een groot gedeelte de waarde van degesimuleerde pH bepalen. Voor basenverzadiging zijn de belangrijkste parameters de uitwisselingsconstantetussen H+ en basische kationen en de verwering van Ca. Voor de C/N ratio van bodemorganische stof zijn Cen N in het strooisel en de opname van N zeer bepalende factoren. De nitraatconcentratie hangt sterk samenmet het nerslagoverschot en de netto input van N---VSD+ is a model to calculate effects of atmospheric deposition and climate change on soil acidification,nutrient availability and carbon sequestration. The model has been developed to support emission abatementstrategies of sulphur (S) and nitrogen (N) in Europe. This document contains a summary of the modeltheory, technical documentation and descriptions of testing, validations and the sensitivity analysis of themodel. The processes described in the paper about VSD+ have been tested successfully. The sensitivityanalysis showed that the constant for the equilibrium between H+ and Al3+ in the soil solution and theweathering rate of Ca are the parameters that to a large extent determine the value of the simulated pH. Forbase saturation, most important parameters are the exchange constant between H+ and base cations andthe weathering of Ca. For the C/N ratio of soil organic matter, litterfall of C and N and the uptake of N areimportant influencing factors. The nitrate concentration strongly depends on the leaching flux and the net N input
  The influence of spatiotemporal variability and adaptations to hypoxia on empirical relationships between soil acidity and vegetation
  Cirkel, D.G. ; Witte, J.P.M. ; Bodegom, P.M. van; Nijp, J.J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2014
  Ecohydrology 7 (2014)1. - ISSN 1936-0584 - p. 21 - 32.
  bodemchemie - bodemaciditeit - vegetatietypen - bodem-plant relaties - soortensamenstelling - plantenfysiologie - rizosfeer - wetlands - heterogeniteit - ecohydrologie - ruimtelijke variatie - soil chemistry - soil acidity - vegetation types - soil plant relationships - species composition - plant physiology - rhizosphere - wetlands - heterogeneity - ecohydrology - spatial variation - ellenberg indicator values - field-measurements - plant ecology - ph changes - iron - regression - diversity - diffusion - oxidation
  Soil acidity is well known to affect the species composition of natural vegetation. The physiological adaptations of plants to soil acidity and related toxicity effects and nutrient deficiencies are, however, complex, manifold and hard to measure. Therefore, generally applicable quantifications of mechanistic plant responses to soil acidity are still not available. An alternative is the semi-quantitative and integrated response variable ‘indicator value for soil acidity’ (Rm). Although relationships between measured soil pH and Rm from various studies are usually strong, they often show systematic bias and still contain high residual variances. On the basis of a well-documented national dataset consisting of 91 vegetation plots and a dataset with detailed, within-plot, pH measurements taken at three periods during the growing season, it is shown that strong spatiotemporal variation of soil pH can be a critical source of systematic errors and statistical noise. The larger part of variation, however, could be explained by the moisture status of plots. For instance, Spearman's rho decreased from 93% for dry plots and 87% for moist plots to 59% for wet plots. The loss of relation between soil pH and Rm in the moderately acid to alkaline range at increasingly wetter plots is probably due to the establishment of aerenchyma-containing species, which are able to control their rhizosphere acidity. Adaptation to one site factor (oxygen deficit) apparently may induce indifference for other environmental factors (Fe2+, soil pH). For predictions of vegetation response to soil acidity, it is thus important to take the wetness of plots into account
  Spatiotemporal variability in soil acidity, the role of micro topography and plant-soil interactions in wet meadow habitats
  Cirkel, D.G. ; Witte, J.P.M. ; Zee, S.E.A.T.M. van der - \ 2010
  bodemaciditeit - bodem-plant relaties - ruimtelijke variatie - veenweiden - ecohydrologie - soil acidity - soil plant relationships - spatial variation - peat grasslands - ecohydrology
  Poster presentation for the Latsis 2010 International Symposium on Ecohydrology, Lausanne, Switserland.
  Boomsoort bepaalt bostype op verzuringsgevoelige bodem
  Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2003
  Stratiotes 26 (2003). - ISSN 0928-2297 - p. 3 - 19.
  bodemaciditeit - bosecologie - plantengemeenschappen - soortendiversiteit - bosstrooisel - bostypen - soil acidity - forest ecology - plant communities - species diversity - forest litter - forest types
  Dit artikel wil aangeven, dat de boomsoort een grote invloed kan hebben op de soortensamenstelling van de ondergroei en daarmee op de syntaxonomische positie van het bos. De sturende mechanismen berusten hierbij vooral op verschillen in strooiselkwaliteit
  Rijke bossen op arme bodems; alternatieve boomsoortenkeuze verhoogt soortenrijkdom ondergroei op verzuringgevoelige gronden
  Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2003
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 20 (2003)4. - ISSN 0169-6300 - p. 193 - 204.
  bodemchemie - humus - bosgronden - bodemaciditeit - habitats - bosstrooisel - bostypen - bosopstanden - soil chemistry - humus - forest litter - forest soils - soil acidity - habitats - forest types - forest stands
  Aanplant van gemengde opstanden, hoogdunning, creëren van open plekken, bosbegrazing, 'niets-doen' en dood hout laten liggen: het zijn allemaal maatregelen die bijdragen aan een gevarieerder bosecosysteem. In dit artikel wordt aangegeven dat een alternatieve boomsoortensamenstelling hier een extra dimensie aan kan toevoegen
  Het gewicht van bedekking. Optimalisatie van de berekening van gewogen gemiddelde indicatiewaarden voor vegetatieopnamen
  Käfer, J. - \ 2002
  Wageningen : Wageningen Universiteit (Rapport / Wageningen Universiteit, Omgevingswetenschappen, Sectie Waterhuishouding 112) - 90
  vegetatie - bodemaciditeit - bodemwater - grondbedekking - indicatoren - habitats - ecohydrologie - vegetation - soil acidity - soil water - ground cover - indicators - habitats - ecohydrology
  In deze studie wordt gezocht naar een optimale methode voor het berekenen van gemiddelde indicatiewaarden voor vocht en zuurgraad met de indicatiewaarden van Ellenberg en het ecotopensysteem. Daarbij zijn drie bestaande methoden (geen weging, weging met bedekkingspercentages en weging met behulp van de gemodificeerde Braun-Blanquet schaal) met elkaar vergeleken.
  Twintig jaar monitoring van natte schraallanden
  Kemmers, R.H. ; Jansen, P.C. ; Delft, S.P.J. van - \ 2001
  Vakblad Natuurbeheer 40 (2001)6. - ISSN 1388-4875 - p. 121 - 125.
  natuurbescherming - natuurreservaten - monitoring - graslanden - vegetatie - grondwater - waterkwaliteit - verzuring - grondwaterstand - bodem ph - bodemaciditeit - herstel - natuur - maatregelen - gelderland - gelderse vallei - nature conservation - nature reserves - monitoring - grasslands - vegetation - groundwater - water quality - acidification - groundwater level - soil ph - soil acidity - rehabilitation - nature - measures - gelderland - gelderse vallei
  In Groot-Zandbrink (Gelderse Vallei) worden al ruim 20 jaar de ontwikkelingen in het grondwater, de bodem en de vegetatie gevolgd (als referentiegebied voor EGM, later in het kader van obn). Begreppelingsmaatregelen blijken weinig effectief om verzuring terug te dringen. Het is de vraag of de ontwateringseffecten nog terug te draaien zijn
  SMART users guides: SMART_NL & SMS_NL
  Mol-Dijkstra, J.P. ; Grobben, M. ; Kros, J. ; Reinds, G.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 229) - 54
  bodemaciditeit - voedingsstoffen - handleidingen - computer software - modellen - bodemchemie - plant-water relaties - ecohydrologie - bodemverzuring - hydrologie - milieu - nutriënten - simulatiemodel - vegetatie - soil acidity - soil chemistry - nutrients - plant water relations - models - guide books - computer software - ecohydrology
  Instructions to install and to use the model SMART_NL are given, and how to use the model SMART_NL with SUMO included. Besides, a user manual for configuration management is given.
  Abiotische randvoorwaarden voor natuurdoeltypen
  Wamelink, G.W.W. ; Runhaar, J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 181)
  bodem-plant relaties - plantengemeenschappen - voedingsstoffen - bodemaciditeit - grondwaterstand - bodemwater - natuurbescherming - ecohydrologie - bodemtypen - vegetatietypen - soil plant relationships - plant communities - nutrients - soil acidity - groundwater level - soil water - nature conservation - nature - soil types - vegetation types
  Ten bate van de inrichting en de evaluatie van de ecologische hoofdstructuur is het natuurdoeltypesysteem ontwikkeld en gepubliceerd in het Handboek natuurdoeltypen. Dit handboek wordt herschreven en onder andere uitgebreid met een nadere invulling van de abiotische randvoorwaarden. In dit rapport wordt beschreven hoe de abiotische randvoorwaarden voor de natuurdoeltypen zijn vastgesteld. De abiotische randvoorwaarden zijn omschreven met behulp van vijf abiotische factoren: vocht, zuurgraad, nutriënten, zoutgehalte en bodemtype. De factor vocht wordt beschreven door middel van de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en aantal dagen droogtestress, de grondwaterstandfluctuatie, en de overvloedingsfrequentie. Er zijn gegevens verzameld uit de literatuuren uit de database KENNAT. Deze laatste bevat gegevens over veldmetingen. De gegevens zijn verzameld voor 139 associaties en subassociaties. Op basis van de verzamelde literatuurgegevens is het bereik waarin een associatie voor kan komen, per abiotische factor vastgesteld. Deze bereiken zijn voorgelegd aan vier deskundigen. Na verwerking van hun commentaar zijn de definitieve bereiken per associatie en per abiotische factor vastgesteld. De gegevens over de associaties zijn toegekend aan de natuurdoeltypen, waarbij bij de aanwezigheid van meerdere associaties per natuurdoeltype het bereik van voorkomen gemiddeld is. Hierdoor ontstaat een gradatie in de preferentie van voorkomen van een natuurdoeltype. De resultaten zullen worden opgenomen in het nieuwe Handboek natuurdoeltypen
  Organische mest voor gras-klaver
  Baars, T. - \ 2000
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 13 (2000)1. - ISSN 1386-8470 - p. 19 - 22.
  graslanden - organische meststoffen - mest - klavers - trifolium - experimenteel veldonderzoek - bodem ph - bodemaciditeit - organisch bodemmateriaal - groei - bemesting - grasslands - organic fertilizers - manures - clovers - trifolium - field experimentation - soil ph - soil acidity - soil organic matter - growth - fertilizer application
  Op proefveldschaal werden de effecten van bemesting onderzocht op droge stof-, witte klaver-, stikstof-, fosfaat- en kali-opbrengst van het gewas en op het verloop van bodemvruchtbaarheid. De proef werd aangelegd zowel onder maai-omstandigheden (5x) als onder een praktijkbeheer van afwisselend maaien (2x) en weiden (3x).
  Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de Bodemkaart van Nederland schaal 1 : 50 000; kaarteenheden met Gt IV
  Visschers, R. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 166) - 39
  grondwaterspiegel - bemonsteren - bodem - fosfor - bodem ph - bodemaciditeit - bodemkarteringen - nederland - waterstand - water table - sampling - soil - phosphorus - soil ph - soil acidity - soil surveys - netherlands - water level
  Door een gestratificeerde aselecte steekproef in kaarteenheden met grondwatertrap IV is statistisch betrouwbare informatie verkregen over de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG), bodemparameters (kationenomwisselcapaciteit, zuurgraad, organischestof-, aluminium-, ijzer-, fosfaat-, lutum- en leemgehalte, en mediaan van de zandfractie). De kaarteenheden zijn gestratificeerd naar bodem, landschap en moedermateriaal (o.a. zandgronden, rivierklei, zeeklei) en naar bodemgebruik natuur. De gemiddelde GHG in de strata varieert van 58 tot 63 cm beneden maaiveld, de GLG van 123 tot 141 cm. De strata beekdal en zeeklei hebben een fosfaatverzadigd oppervlak van respectievelijk 55 en 45%. In gronden met bodemgebruik natuur is 85% van de oppervlakte niet fosfaatverzadigd. De gemiddelde pH(KCl) ligt in de strata beekdal en natuur tussen 5,2 en 5,7, en in het stratum zeeklei is de pH(KCl) groter dan 7. Het gemiddelde humusgehalte in de ondergrond varieert van 0,6% tot circa 10%.
  Biological nitrogen fixation of soybean in acid soils of Sumatra, Indonesia
  Waluyo, S.H. - \ 2000
  Agricultural University. Promotor(en): W.M. de Vos; L. 't Mannetje; L.T. An. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058082954 - 151
  glycine max - sojabonen - bodembiologie - stikstoffixatie - stikstofbindende bacteriën - rhizobium - bradyrhizobium - inoculatie - entstof - biochemische technieken - dna-fingerprinting - stamverschillen - stammen (biologisch) - zaadbehandeling - omhullen - zure gronden - bodemaciditeit - bekalking - sumatra - indonesië - glycine max - soyabeans - soil biology - nitrogen fixation - nitrogen fixing bacteria - rhizobium - bradyrhizobium - inoculation - inoculum - biochemical techniques - dna fingerprinting - strain differences - strains - seed treatment - pelleting - acid soils - soil acidity - liming - sumatra - indonesia

  The aim of this study is to improve soybean cultivation in transmigration areas, especially in Sitiung, West Sumatra. However, these soils are very acid, and have a high P-fixing capacity. To reduce the amounts of fertilisers, normally 5 - 7 ton lime ha -1 and 100 kg P as TSP, seed, pelleted with lime (60 kg ha -1 ) and TSP (10 kg ha -1 ), was introduced. In this way only 2 ton lime ha -1 are required.

  Soybean can fix nitrogen (BNF) in symbiosis with ( Brady ) Rhizobium bacteria. However, these acid soils in general, have low numbers of ( Brady ) Rhizobium . By inoculating the soils with ( Brady ) Rhizobium , BNF of soybean, and yield, were considerably improved.

  A study was made of the indigenous ( Brady ) Rhizobium population in view of the following:

   Although at the beginning the numbers may be low, by repeated soybean cultivation, the numbers will increase, and they may interfere with inoculation of effective ( Brady ) Rhizobium strains.These indigenous ( Brady ) Rhizobium are adapted to local stress conditions, and they may be useful for the improvement of strains, to be used as inoculants.

  Using molecular techniques, indigenous strains derived from soil samples from old soybean areas (Java) and from new soybean areas (Sumatra) were classified in more detail. Most likely B. japonicum is the dominant strain in Java while in Sumatra B. elkanii is more present. A Sinorhizobium fredii -like strain was isolated from one soil sample from Java.

  Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000: Kaarteenheden met Gt VII
  Visschers, R. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 483.5) - 43
  grondwaterspiegel - bemonsteren - bodem - fosfor - bodem ph - bodemaciditeit - bodemkarteringen - water table - sampling - soil - phosphorus - soil ph - soil acidity - soil surveys
  Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000: Kaarteenheden met Gt I
  Visschers, R. - \ 1999
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 483.6) - 39
  grondwaterspiegel - bemonsteren - bodem - fosfor - bodem ph - bodemaciditeit - bodemkarteringen - water table - sampling - soil - phosphorus - soil ph - soil acidity - soil surveys
  Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000: Kaarteenheden met Gt V
  Loo, H. van het - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 483.3) - 51
  grondwaterspiegel - bemonsteren - bodem - fosfor - bodem ph - bodemaciditeit - bodemkarteringen - water table - sampling - soil - phosphorus - soil ph - soil acidity - soil surveys
  Steekproef voor de bodemeigenschappen en grondwatertrappen van de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000: Kaarteenheden met Gt VI
  Visschers, R. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 483.4) - 47
  grondwaterspiegel - bemonsteren - bodem - fosfor - bodem ph - bodemaciditeit - bodemkarteringen - grondwaterstand - cartografie - nederland - water table - sampling - soil - phosphorus - soil ph - soil acidity - soil surveys - groundwater level - mapping - netherlands
  Soil acidification effects on fine root growth of Douglas-fir on sandy soils
  Olsthoorn, A.F.M. - \ 1998
  Agricultural University. Promotor(en): R. Rabbinge; W.G. Keltjens; G.M.J. Mohren. - Wageningen : IBN-DLO - ISBN 9789076095059 - 153
  bosbouw - brand - verontreiniging - bomen - zandgronden - verzuring - bodem ph - bodemaciditeit - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - wortels - nederland - pseudotsuga menziesii - forestry - fire - pollution - trees - sandy soils - acidification - soil ph - soil acidity - plant physiology - plant development - roots - netherlands - pseudotsuga menziesii

  The ammonium sulphate deposited in forest ecosystems in the Netherlands as a result of air pollution currently exceeds 80 kg N ha -1yr -1locally. To study the influence of this air pollution on fine root density and its dynamics, fine root growth was monitored for three years in two young mature stands of Douglas-fir on sandy soils in the central part of the Netherlands in the ACIFORN project (ACIdification of FORests in the Netherlands). In the drier site the fine root density in early summer was higher and more strongly reduced after a dry spring than at the more favourable site. The fine root density appeared to depend on the proximity of the tree stems in the stand. In normal years, the main peak of fine root growth occurred in spring, with less growth during summer. After a dry spring, fine root growth on the drier site reacted strongly to periods with rain in summer. In a greenhouse trial with one-year-old seedlings of Douglas-fir in sand, ammonium sulphate was added to simulate the present acidic deposition. Part of the ammonium was nitrified into nitrate. This resulted in different ammonium, nitrate, aluminium levels and pH in the different treatments. In the treatments with the highest applications, fine root length was reduced by 50 % compared to the control, and the specific root length was reduced by 40 %.

  A critical review of the results reported in the literature, to ascertain the total effect of the soil chemical changes since the start of the industrial revolution on the fine root density, revealed that aluminium is the main factor reducing fine root growth, even at sub-lethal concentrations in the soil solution. The fine root length is probably reduced by 50 % in the topsoil, and by 75 % in the subsoil. Excessive nitrogen availability reduces the total fine root biomass by 30 %. The net result is that the fine root system is less dense and more shallow than it would be without acidic deposition. This reduces the potential for water uptake on coarse sandy soils, and increases fine root mortality in long dry periods, especially on poor sites. An elementary model to describe fluctuations in the fine root density during and after a drought is used to illustrate the effects of soil acidification and nitrogen enrichment on drought susceptibility. Accumulated deposition has enhanced the risks of tree mortality or forest dieback induced by severe drought.

  pH's in substraat en Mn-bemesting bij Schefflera
  Straver, N. - \ 1997
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer 91) - 21
  sporenelementen - chelaten - sierplanten - bodem ph - bodemaciditeit - araliaceae - onderzoek - rapporten - trace elements - chelates - ornamental plants - soil ph - soil acidity - araliaceae - research - reports
  Invloed pH, Fe en EC op groei en ontwikkeling van Epipremnum
  Mulderij, G.E. ; Huener, L. - \ 1997
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 102) - 36
  bladplanten als sierplanten - bodem ph - bodemaciditeit - groei - gewassen - rapporten - ornamental foliage plants - soil ph - soil acidity - growth - crops - reports
  De invloed van substraat, zuurstofvoorziening en pH op het optreden van wortelverdikking bij komkommer
  Warmenhoven, M.G. ; Baas, R. - \ 1997
  Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 96) - 28
  cucumis sativus - komkommers - cultuur zonder grond - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - wortels - bodem - zuurstof - bodem ph - bodemaciditeit - rapporten - oogstschade - bodemeigenschappen - cucumis sativus - cucumbers - soilless culture - plant physiology - plant development - roots - soil - oxygen - soil ph - soil acidity - reports - crop damage - soil properties
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.