Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Hoe levert onderzoek naar modder nieuwe medicijnen op?
  Vet, L.E.M. - \ 2015
  Universiteit van Nederland
  bodemkunde - bodembiologie - bodembiodiversiteit - lesmaterialen - boven- en ondergrondse interacties - plant-microbe interacties - bodemmicrobiologie - bodemweerbaarheid - biodiversiteit - soil science - soil biology - soil biodiversity - teaching materials - aboveground belowground interactions - plant-microbe interactions - soil microbiology - soil suppressiveness - biodiversity
  Onze bodem krioelt van micro-organismen. Aan zulke micro-organismen hebben we de ontdekking van onder meer penicilline te danken. Wat kunnen we nog meer aantreffen in die bio-schatkist onder onze voeten? Prof. dr. Louise Vet van Wageningen UR vertelt erover in haar college.
  Niet-ploegen vergt anders denken
  Meijering, Luuk ; Balen, D.J.M. van - \ 2014
  Boerderij/Akkerbouw 99 (2014)26. - ISSN 0169-0116 - p. 4 - 7.
  akkerbouw - cultuurmethoden zonder grondbewerking - proeven op proefstations - veldproeven - teeltsystemen - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemdichtheid - fysische bodemeigenschappen - biologische landbouw - gereduceerde grondbewerking - bodembiodiversiteit - groenbemesters - arable farming - no-tillage - station tests - field tests - cropping systems - conservation tillage - soil density - soil physical properties - organic farming - reduced tillage - soil biodiversity - green manures
  Om het maximale voordeel uit niet-kerende grondbewerking te halen heeft de teler andere referenties nodig zegt Derk van Balen van het PPO agv. Op het biologische proefbedrijf Broekemahoeve wordt daarnaar gezocht. In het project Basis (Broekemahoeve Applied Soil Innovation Systems) worden alternatieve grondbewerkingssystemen getest en verbeterd, en landbouwkundige en milieukundige voor- en nadelen van deze systemen beoordeeld.
  Best Practices Bodembiodiversiteit
  Hanegraaf, M. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2013
  akkerbouw - bodembiodiversiteit - bodemchemie - bodemvruchtbaarheid - arable farming - soil biodiversity - soil chemistry - soil fertility
  Er bestaan al veel teeltmaatregelen om de bodembiodiversiteit te verbeteren (‘best practices’). Die maatregelen zijn over het algemeen niet bijzonder of ingewikkeld, en veel ervan zijn goed in te passen in de praktijk van de akkerbouw. Voor veel van de maatregelen geldt dat ze nu vooral worden ingezet om de chemische en/of fysische eigenschappen van de bodem te verbeteren. Hier worden die maatregelen voor het eerst met een andere bril op besproken: in het licht van de relatie tussen bodembiodiversiteit en landbouwproductie. Deze andere manier van kijken kan ertoe leiden dat maatregelen die eerder niet zinvol leken, nu wel als zinvol naar voren komen.
  GoeddoorGrond : Introductie bodemkwaliteit en biodiversiteit in de landbouwpraktijk van Noord-Holland : eindverslag 1 januari 2009 – 30 juni 2012
  Oele, C. ; Braam, G. ; Os, G.J. van - \ 2012
  St Maartensvlotbrug : DLV/PPO - 53
  bloembollen - bodembiodiversiteit - compost - groenbemesters - rhizoctonia solani virus 717 - pythium - pratylenchus penetrans - noord-holland - gewasbescherming - ornamental bulbs - soil biodiversity - composts - green manures - rhizoctonia solani virus 717 - pythium - pratylenchus penetrans - noord-holland - plant protection
  In 2010 is het project Goed door Grond van start gegaan, een initiatief van 10 bollentelers in Noord-Holland. In dit project zetten de betrokken bloembollenbedrijven een passend bodemmanagementsysteem op dat gedurende 3 jaar op een deel van het perceel wordt toegepast. Centrale vraagstelling is: Leidt een dubbele dosering compost en de teelt van groenbemesters tot verhoging van de biodiversiteit en bodemweerbaarheid? De nadruk ligt hierbij op drie bodemgerelateerde ziekten: Rhizoctonia solani, Pythium en wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans).
  Bodembiodiversiteit: wat kan de praktijk ermee?
  Hanegraaf, M. ; Termorshuizen, A. ; Bloem, J. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 28-7-2012 (2012). - ISSN 1871-093X - p. 8 - 9.
  bodembiologie - bodembiodiversiteit - bodembeheer - landbouwgronden - vollegrondsteelt - akkerbouw - soil biology - soil biodiversity - soil management - agricultural soils - outdoor cropping - arable farming
  Ondanks vele jaren onderzoek staat het benutten van de bodembiodiversiteit in de landbouw nog in de kinderschoenen.
  Soil Ecology and Ecosystem Services
  Wall, D.H. ; Bardgett, R.D. ; Behan-Pelletier, V. ; Herrick, J.E. ; Jones, T.H. ; Ritz, K. ; Six, J. ; Strong, D.R. ; Putten, W.H. van der - \ 2012
  Oxford : Oxford University Press - ISBN 9780199575923 - 406
  bodemecologie - bodembiologie - ecosysteemdiensten - agro-ecosystemen - biologische bodemactiviteit - bodemflora - bodembiodiversiteit - plantengenetica - soil ecology - soil biology - ecosystem services - agroecosystems - biological activity in soil - soil flora - soil biodiversity - plant genetics
  This book synthesizes contributions from leading soil scientists and ecologists, describing cutting-edge research that provides a basis for the maintenance of soil health and sustainability. It covers these advances from a unique perspective of examining the ecosystem services produced by soil biota across different scales - from biotic interactions at microscales to communities functioning at regional and global scales. The book leads the user towards an understanding of how the sustainability of soils, biodiversity, and ecosystem services can be maintained and how humans, other animals, and ecosystems are dependent on living soils and ecosystem services.
  Bodembreed interreg : deel 1: Duurzaam bodembeheer & Functionele Agrobiodiversiteit in de bodem : deel 2: Bodemleven
  Zanen, M. ; Belder, P. ; Cuijpers, W.J.M. ; Bos, M. - \ 2011
  [S.l.] : S.n. - 83
  bodemkwaliteit - bodembiologie - bodembiodiversiteit - functionele biodiversiteit - agrobiodiversiteit - bodembeheer - bodemfauna - bodemflora - akkerbouw - bodemvruchtbaarheid - bodemecologie - soil quality - soil biology - soil biodiversity - functional biodiversity - agro-biodiversity - soil management - soil fauna - soil flora - arable farming - soil fertility - soil ecology
  Deze literatuurstudie is het resultaat van de eerste fase van het project 'Functionele agrobiodiversiteit in de bodem' in het kader van Bodembreed. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat we verstaan onder bodemkwaliteit en de rol van bodemleven daarin. Aan de hand van bedreigingen voor bodemkwaliteit wordt gekeken naar de rol die de landbouwpraktijk speelt in het tegengaan van deze bedreigingen en wederom de rol van bodemleven daarin.
  FAB en een weerbare bodem.
  Zanen, M. ; Bos, M. ; Belder, P. ; Janmaat, L. ; Molendijk, L.P.G. ; Korthals, G.W. ; Alebeek, F.A.N. van - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV
  akkerbouw - nematologie - biofumigatie - bodemecologie - agrobiodiversiteit - bodemweerbaarheid - functionele biodiversiteit - bodembiologie - bodembiodiversiteit - gewasbescherming - arable farming - nematology - biofumigation - soil ecology - agro-biodiversity - soil suppressiveness - functional biodiversity - soil biology - soil biodiversity - plant protection
  Een duurzaam beheer van die bodem kan bijdragen aan een vitaal bodemleven en de groei van een gezond en weerbaar gewas. Van 2008 tot en met 2011 hebben agrarische ondernemers in Zuid-Holland en in Noord- Brabant zich verdiept in de verschillende aspecten van een gezonde bodem. Het is voor hen duidelijk geworden dat bodemkwaliteit en de weerstand tegen ziekten verbeterd kunnen worden met gerichte aandacht en maatregelen. Bij de teelt van cultuurgewassen kunnen bodemgebonden ziekten en plagen zich opbouwen in de bodem. Als de populaties te hoog oplopen ontstaat er schade aan het gewas en loopt de opbrengst terug. Vanuit de FAB-aanpak zoeken we naar bodem-mechanismen die bijdragen aan de onderdrukking van ongewenste organismen.
  Effecten van verzuring op bodemleven en stikstofstromen in bossen : verkenning van mogelijkheden voor herstelmaatregelen
  Kemmers, R.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2204) - 42
  verzuring - bodemchemie - bodembiodiversiteit - bosgronden - stikstofbalans - stikstofkringloop - ecologisch herstel - acidification - soil chemistry - soil biodiversity - forest soils - nitrogen balance - nitrogen cycle - ecological restoration
  Dit rapport geeft een samenvatting van de resultaten van de analyses van het bodemleven, de stikstofstromen en bodemcondities over een brede range van bosgronden. In dit rapport staat de vraag centraal of door verzuring de relatie tussen ondergrondse en bovengrondse biodiversiteit via de N-kringloop is beinvloed. De conclusie is dat door verzuring de activiteit van bacterien (protozoa) en regenwormen is afgenomen en die van schimmels, nematoden en potwormen is toegenomen. Hierdoor is een verschuiving opgetreden in de stikstofbalans van N-immobilisatie naar netto N-mineralisatie. Hiervan profiteren opportunistische soorten in de ondergroei door het extra N-aanbod om te zetten in biomassa waardoor kritischer soorten worden benadeeld. Herstelmaatregelen moeten gericht zijn op herstel van de N-balans tussen bovengronds en ondergronds leven in de richting van een grotere N-retentie door het bodemleven. Hierin kan via het beheer worden gestuurd.
  Effecten en beïnvloeding biodiversiteit
  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2011
  Kennisakker.nl 2011 (2011)27 mei.
  akkerbouw - bodembiodiversiteit - indicatoren - bodemkwaliteit - mineralen - onderzoeksprojecten - arable farming - soil biodiversity - indicators - soil quality - minerals - research projects
  De vraag van veel telers is met welke indicatoren zij de toestand van de bodembiodiversiteit kunnen meten, wat die informatie betekent voor de bodemkwaliteit en de gewasproductie en welke teeltmaatregelen geboden zijn. De doelstellingen van dit project van het Masterplan Mineralenmanagement (MMM) zijn gericht op de aspecten ‘effecten’ en ‘beïnvloeding’ van bodembiodiversiteit.
  De ontwikkeling van een niet beviste sublitorale mosselbank
  Dankers, N.M.J.A. ; Jansen, J.M. ; Jong, M.L. de; Kersting, K. ; Couperus, A.S. ; Hoppe, M. van; Brink, A.M. van den; Smit, C.J. ; Cervencl, A. ; Brinkman, A.G. - \ 2010
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C114/10) - 64
  mossels - biodiversiteit - beweging in de bodem - visserij-ecologie - bodembiodiversiteit - bodemecologie - verstoring - bodemmonitoring - biologische monitoring - mussels - biodiversity - movement in soil - fisheries ecology - soil biodiversity - soil ecology - disturbance - soil monitoring - biomonitoring
  Het doel van het hier gepresenteerde onderzoek is om door middel van meerjarige monitoring in voor- en najaar inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ongestoorde sublitorale mosselbanken en de daarmee geassocieerde biodiversiteit. Voor elk van de gesloten gebieden gelden de volgende vragen: 1. Hoe is de ontwikkeling van de mosselbank wanneer er geen bodemberoerende activiteiten plaatsvinden? Kijk hiervoor naar parameters als areaal, biomassa ontwikkeling, leeftijdsklassen van mosselen en aanwas als gevolg van nieuwe broedval 2. Hoe is de ontwikkeling van de geassocieerde biodiversiteit (flora en fauna). 3. Ontwikkelt zich na sluiting voor mosselzaad- en garnalenvisserij ook andere benthos dan tot dusver op mosselvoorkomens in de Waddenzee wordt aangetroffen.
  Revolutie in duurzaam bodembeheer
  Sukkel, W. - \ 2010
  Syscope Magazine 2010 (2010)26. - p. 27 - 29.
  bodembeheer - innovaties - klimaatverandering - organische stof - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - bodembiodiversiteit - soil management - innovations - climatic change - organic matter - soil quality - sustainable land use - soil biodiversity
  Door een serie technologische innovaties komt duurzaam bodembeheer dichterbij. Een goede zorg voor de bodem is altijd al belangrijk geweest voor de landbouw, maar met de verwachte gevolgen van de klimaatverandering neemt dit belang toe. De uitdaging is om via een goede bodemkwaliteit onder extreme weersomstandigheden – korte hevige buien, drogere periodes et cetera – toch goed te produceren en een goede kwaliteit te leveren.
  Priority areas in the Soil Framework Directive : the significance of soil biodiversity and ecosystem services
  Rutgers, M. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Bloem, J. - \ 2010
  Bilthoven : RIVM (RIVM Report / National Institute for Public Health and the Environment 607370002/2010) - 62
  bodembiologie - bodemverdichting - organisch bodemmateriaal - bodembescherming - bodembiodiversiteit - ecosysteemdiensten - kaderrichtlijn bodem - soil biology - soil compaction - soil organic matter - soil conservation - soil biodiversity - ecosystem services - soil framework directive
  Seven soil threats are distinguished in the draft text of the Soil Framework Directive of the European Commission. Soil organic matter decline and soil compaction are the most relevant for the Netherlands due to intensive agricultural land management. Loss of soil biodiversity should be considered when identifying priority areas requiring protection from organic matter decline and compaction. This report describes the first steps in clarifying the relationship between soil biodiversity and decline in soil organic matter or soil compaction.
  Soil biodiversity: functions, threats and tools for policy makers
  Putten, W.H. van der; Mudgal, S. ; Turbé, A. ; Toni, A. de; Lavelle, P. ; Benito, P. ; Ruiz, N. - \ 2010
  Parijs : Bio Intelligence Service - 249
  bodem - ecosystemen - eu regelingen - bodembiodiversiteit - bodemecologie - soil - ecosystems - eu regulations - soil biodiversity - soil ecology
  Human societies rely on the vast diversity of benefits provided by nature, such as food, fibres, construction materials, clean water, clean air and climate regulation. All the elements required for these ecosystem services depend on soil, and soil biodiversity is the driving force behind their regulation. With 2010 being the international year of biodiversity and with the growing attention in Europe on the importance of soils to remain healthy and capable of supporting human activities sustainably, now is the perfect time to raise awareness on preserving soil biodiversity. The objective of this report is to review the state of knowledge of soil biodiversity, its functions, its contribution to ecosystem services and its relevance for the sustainability of human society. In line with the definition of biodiversity given in the 1992 Rio de Janeiro Convention, soil biodiversity can be defined as the variation in soil life, from genes to communities, and the variation in soil habitats, from micro-aggregates to entire landscapes. Bio Intelligence Service, IRD, and NIOO, Report for European Commission (DG Environment)
  Prioritaire gebieden in de Kaderrichtlijn Bodem : belang van bodemdiversiteit en ecosysteemdiensten
  Rutgers, M. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Bloem, J. ; Schouten, A.J. ; Breure, A.M. - \ 2009
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 607370001/2009) - 64
  bodembiologie - bodemverdichting - organisch bodemmateriaal - bodembescherming - nederland - bodembiodiversiteit - ecosysteemdiensten - kaderrichtlijn bodem - soil biology - soil compaction - soil organic matter - soil conservation - netherlands - soil biodiversity - ecosystem services - soil framework directive
  Bij een afname van het organischestofgehalte of bij verdichting van de bodem daalt de bodembiodiversiteit. Een daling van de bodembiodiversiteit zal de bodem ook minder goed in staat stellen om zogenaamde ecosysteemdiensten te leveren, zoals agrarische productie, schoon grond- en oppervlaktewater en de regulering van het klimaat. Dit is de uitkomst van een verkenning naar relaties tussen organischestofgehalte, bodemverdichting en de bodembiodiversiteit
  Landings and discards on the pulse trawl MFV "Vertrouwen"TX68 in 2009
  Steenbergen, J. ; Marlen, B. van - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C111/09) - 20
  ecologische verstoring - vangstsamenstelling - bodembiodiversiteit - bodemecologie - pulsvisserij - visvangsten - vismethoden - vergelijkend onderzoek - ecological disturbance - catch composition - soil biodiversity - soil ecology - pulse trawling - fish catches - fishing methods - comparative research
  The catches in terms of landings and discards were monitored onboard MFV “Vertrouwen” TX68, fishing with two pulse trawls using the Verburg-Holland system during four weeks in June-August 2009. The average fishing speed was about 5 knots. The fishing area of the four trips was east of the coast of England and fishing depth was 36m on average with a minimum depth of 20 m and a maximum depth of 46 m. For this study the standard sampling procedure for the yearly monitoring of discards of conventional beam trawl fleet was applied (van Helmond and van Overzee, 2008). Sampled numbers of fish per haul were raised to numbers and weight per hour, for both. When compared with conventional beam trawls in previous years it seems that with the pulse trawl more sole in number and weights per unit of time was discarded and less plaice was discarded. However, the average discard percentages of as well plaice as sole for the pulse trawl of this study were within range with the average discard percentages of conventional beam trawls in 2005, 2006 and 2007 (van Keeken, 2006; van Helmond and van Overzee, 2007; van Helmond and van Overzee, 2008) . This study gives a general impression of the performance in terms of catches of fishing with a pulse trawl using the Verburg-Holland system. However it is recommended to conduct a comparative study on performance of a beam trawl and a pulse trawl, where the two vessels of similar size fish simultaneously, like was done in 2006 by van Marlen et al. This is to exclude the effects of time and area of fishing.
  Verslag workshop afbraak organische stof bodem : gehouden op 27 oktober 2008 in Wageningen
  Geel, W.C.A. van; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2009
  Lelystad : PPO, LBI, SKB (Rapport ) - 96
  bodembeheer - bodembescherming - organische stof - duurzaamheid (sustainability) - onderzoeksinstituten - landbouwwetenschappen - bodembiodiversiteit - bodemkwaliteit - soil management - soil conservation - organic matter - sustainability - research institutes - agricultural sciences - soil biodiversity - soil quality
  Workshop met powerpointpresentaties georganiseerd door het Louis Bolk Instituut (LBI) en PPO-AGV met als doelen het uitwisselen van kennis en ervaringen en discussie tussen betrokken onderzoekers van diverse onderzoeksinstituten binnen en buiten WUR; het aandragen van onderzoeksthema’s voor de komende jaren (opstellen van een lijst met kennisvragen); het maken van vervolgafspraken voor uitwisseling van informatie en samenwerking
  ECOMIT : 5th international scientific conference on sustainable farming systems : November 5-7, 2008 in Piešt'any, Slovakia
  Lehocka, Z. ; Klimekova, M. ; Sukkel, W. - \ 2008
  Povazany : Slovak Association for Sustainable Agriculture - ISBN 9788096960316 - 200
  biologische landbouw - bodembeheer - cultuurmethoden - bodemvruchtbaarheid - klimaatverandering - bodemverdichting - brandstofgewassen - organische stof - bodemkwaliteit - bodembiodiversiteit - organic farming - soil management - cultural methods - soil fertility - climatic change - soil compaction - fuel crops - organic matter - soil quality - soil biodiversity
  Ecomit is the name of the conference on sustainable agriculture that has been organized for the 5th time in Slovakia. Ecomit stands for ecological meeting and these motives been the leading motives for the organizers and supporters of Ecomit. The conference was focused on knowledge about sustainable agriculture and created an “information bridge” among European research communities which will contribute to the strengthening of partnerships and scientific collaboration. Ecology and sustainability is a leading motive for the two agricultural movements represented at the conference: conservation agriculture and organic agriculture. Both movements can learn a lot from each other, having overlapping objectives but partly complementary ideas of the way to a more sustainable agriculture. The Ecomit conference provided a platform to meet and exchange the knowledge and experiences these two agricultural movements have to offer
  Bodemgezondheid in de biologische kasteelt. Definitiestudie
  Cuijpers, W.J.M. ; Smeding, F.W. ; Burgt, G.J.H.M. van der - \ 2008
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 35 p.
  biologische landbouw - bodemkwaliteit - bodemweerbaarheid - bodembiodiversiteit - glastuinbouw - glasgroenten - organic farming - soil quality - soil suppressiveness - soil biodiversity - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables
  Soil quality is a container term with soil biological, chemical and physical components. Soil health is a more narrow term which can be defined based on an ecosystem approach. The terms stability and self regulation, vigor, resilience, organisation and biodiversity, all related to soil health, are discussed. The term disease suppressive is even more specific than soil health, defined as a situation where the presence of pathogens in the soil does not lead to severe expression of the pathogen in the crop. Nine mechanisms which might play a role in this suppression of diseases are described. The assessment of disease suppressive quality of a soil is usually done by bioassays with specific plant-pathogen combinations. This is expensive and time-consuming, so a search is going on towards cheaper and faster indicators and parameters. Results from literature are given. At the and the question rises how growers can influence this disease suppressive quality of their soils. Five (clusters of) agronomic measures are discussed.
  Biodiversidade do solo em ecossistemas brasileiros
  Moreira, F.M.S. ; Siqueira, J.O. ; Brussaard, L. - \ 2008
  Lavras : Universidade Federal de Lavras - ISBN 9788587692504 - 768
  bodembiologie - bodemfauna - bodemflora - biodiversiteit - ecosystemen - micro-organismen - amazonia - brazilië - bodemecologie - bodembiodiversiteit - soil biology - soil fauna - soil flora - biodiversity - ecosystems - microorganisms - amazonia - brazil - soil ecology - soil biodiversity
  Biodiversidade do Solo em Ecossistemas Brasileiros R,00 O solo é considerado o ecossistema mais complexo e dinâmico do planeta, cuja heterogeneidade de habitats, que varia na escala de nanômetros até quilômetros, abriga enorme biodiversidade que desempenha papel essencial para a continuida¬de dos processos da biosfera e para a existência da vida. Apesar do grande volume de informações já acumuladas, que nos permite fazer tais inferências, nosso real co¬nhecimento sobre a dimensão, diversidade e papel da pedobiota ainda é incipien¬te, principalmente em se tratando da região tropical que abriga, reconhecidamente, cerca de 50 % de todas as espécies do planeta. Editar e escrever esta obra em parceria com 45 pesquisadores de diferentes instituições do Brasil e também do exterior, foi uma tarefa instigante e valiosa que nos permitiu conhecer e integrar diversas facetas da biodiversidade do solo, e assim contribuir para diversas ações e pesquisas futuras. Parte desta obra é a tradução para a língua portuguesa do livro: "Soil biodiversity in Amazonian and other ecosystems" publicado em 2006 pela CABI, cujos direitos para publicação em português foram garantidos no contrato com esta editora, pois pretendíamos atingir um público mais amplo e diverso no Brasil, visando a contribuir para a conscientização sobre este assunto tão importante e atual e que diz respeito a todos nós, detentores da maior megadiversidade entre as nações tropicais. Os onze capítulos publicados na versão em inglês foram atualizados e oito novos capítulos foram adicionados, ampliando as informações sobre um maior número de grupos de organismos relevantes. Apesar de a Biologia do Solo ser muito antiga no mundo, ela é bastante recente no Brasil, e esta obra representa a primeira publicação que aborda de forma abrangente a diversidade e função de diversos grupos chave que compõem a biota do solo. Convidamos o leitor a visitar as páginas seguintes, e esperamos que descobrindo e se conscientizando sobre a diversidade e o importante papel destes seres nos ecossistemas, ajude a conservá los.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.