Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 671

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het gebied Geelbroek
  Vroon, H.R.J. ; Kiestra, E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2586) - 63
  regionale planning - natuurgebieden - hydrologie - bodemwater - grondwaterstand - bodemgeschiktheid - drenthe - regional planning - natural areas - hydrology - soil water - groundwater level - soil suitability - drenthe
  Voor het gebied Geelbroek is door DLG regio noord een inrichtingsplan gemaakt. Hierin wordt het brongebied van de Drentse Aa grotendeels ingericht als natuurgebied. Daarbij wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het gebied aangepast. Plannen bestaan voor het dempen en laten dichtgroeien van sloten waardoor waterafvoer wordt vertraagd. Een gebiedsdekkende bodemkartering en hydrologische kartering is daartoe uitgevoerd.
  Landelijk beeld van fosfaatverliezen naar het oppervlaktewater : een analyse met het model PLEASE
  Salm, C. van der; Walvoort, D.J.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2565) - 39
  bodemchemie - fosfaatuitspoeling - bodemgeschiktheid - fosfor - waterkwaliteit - kaderrichtlijn water - inventarisaties - modellen - nederland - soil chemistry - phosphate leaching - soil suitability - phosphorus - water quality - water framework directive - inventories - models - netherlands
  Landsdekkende kaarten zijn gemaakt voor zowel fosfaattoestand als het fosfaatbindend vermogen door relaties af te leiden tussen uitspoelings parameters (vanuit model PLEASE) en vlakdekkende informatie (bodemtype, Gt en landgebruik). Gemiddeld voor heel Nederland (inclusief natuur) bedraagt de langjarige gemiddelde fosforuitspoeling 0,75 kg/ha/jr.
  Zijn Mars- en maanbodem geschikt voor plantenteelt?
  Wamelink, G.W.W. ; Frissel, J.Y. ; Krijnen, W.H.J. ; Verwoert, M. ; Goedhart, P.W. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)3. - ISSN 0169-6300 - p. 125 - 127.
  maangronden - bodem-plant relaties - vegetatie - gewassen - bodemgeschiktheid - experimenteel veldonderzoek - innovaties - lunar soils - soil plant relationships - vegetation - crops - soil suitability - field experimentation - innovations
  Als ruimtereizigers in de toekomst langere tijd op de maan en op Mars willen verblijven, dan zullen ze daar voedsel moeten gaan verbouwen. Maar kan dat wel? Is plantengroei mogelijk op bodems van die hemellichamen? Om dat te onderzoeken hebben we een experiment opgezet met kunstmatige Mars- en maanbodems waarop zaden van verschillende plantensoorten te kiemen zijn gelegd en gevolgd in hun groei.
  Fosfaatonderzoek Noorderpark : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden
  Delft, S.P.J. van; Maas, G.J. ; Brouwer, F. - \ 2014
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2493) - 75
  natuurontwikkeling - bodemchemie - bodemgeschiktheid - fosfor - eutrofiëring - veenweiden - ecologisch herstel - utrecht - nature development - soil chemistry - soil suitability - phosphorus - eutrophication - peat grasslands - ecological restoration - utrecht
  In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij is de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 100 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van twintig boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 76 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door een verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld
  Bodemgeschiktheidsbeoordeling Westelijke Langstraat
  Vries, F. de - \ 2013
  Wageningen :
  bodemgeschiktheid - akkerbouw - gewassen - luzerne - grasklaver - noord-brabant - soil suitability - arable farming - crops - lucerne - grass-clover swards - noord-brabant
  Voor een aantal terreinen in de Westelijke Langstraat is een bodemgeschiktheidsbeoordeling uitgevoerd voor de teelt van tarwe, rietzwenkgras, grasklaver en luzerne.
  Bodemkundige informatie proeflocaties project effectiviteit bufferstroken : effectiveness of buffer strips publication series 8
  Heinen, M. ; Kekem, A.J. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2230)
  bodemkarteringen - hydrologie - bodemwater - bodemtypen - bodemgeschiktheid - landgebruik - akkerranden - waterkwaliteit - bufferzones - begroeide stroken - soil surveys - hydrology - soil water - soil types - soil suitability - land use - field margins - water quality - buffer zones - vegetated strips
  Voor het onderzoek naar het effect van bemestingsvrije perceelranden op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater worden op vijf locaties in Nederland metingen uitgevoerd. De bodems op de vijf locaties zijn in detail gekarteerd (beschrijving bodemprofiel, meting maaiveldhoogte, geofysische metingen) en bemonsterd (bodemchemische en bodemfysische analyses). Van de grondmonsters zijn diverse bodemfysische en bodemchemische eigenschappen bepaald.
  'Wees zuinig op vruchtbare grond'
  Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2011
  Kennis Online 8 (2011)augustus. - p. 9 - 9.
  bodemvruchtbaarheid - landbouwgronden - bescherming - landgebruik - bodemgeschiktheid - soil fertility - agricultural soils - protection - land use - soil suitability
  In Zuid-Europa neemt de hoeveelheid organische stof in de grond af en dreigt verwoestijning. Noordwest-Europese landen kennen weer andere bodembedreigingen. ‘Europa moet zuinig zijn op haar goede landbouwgronden’, meent Mirjam Hack, onderzoeker bij Alterra.
  Uncertainty analysis of SMART2-SUMO2-P2E-MOVE4 : the nature planner soil and vegetation model chain
  Wamelink, G.W.W. ; Akkermans, L.M.W. ; Brus, D.J. ; Heuvelink, G.B.M. ; Mol, J.P. ; Schouwenberg, E.P.A.G. - \ 2011
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 108)
  bodemwater - vegetatie - simulatiemodellen - onzekerheidsanalyse - bodemgeschiktheid - natuurbeheer - soil water - vegetation - simulation models - uncertainty analysis - soil suitability - nature management
  Models and model chains can provide a powerful tool to evaluate government policies regarding, e.g., nitrogen deposition or climate change. Since decisions based on model simulations can have a major impact on society, it is important to know the accuracy and uncertainty of the model simulations. This report offers an account of the uncertainty in the heart of the model chain of ‘Nature Planner’. This chain consists of a soil model (SMART2), a vegetation succession model (SUMO2) and a plant species prediction model (MOVE4). Uncertainty was introduced in the most important model parameters, as well as two important input maps; a soil map and a groundwater map.
  De landschapsleutel : een leidraad voor een landschapsanalyse
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Riel, M.C. van; Hommel, P.W.F.M. ; Jansen, A.J.M. ; Klaver, B. ; Loeb, R. ; Runhaar, J. ; Smeenge, H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2140)
  landschap - landschapsecologie - landgebruik - natuur - transformatie - standplaatsfactoren - vegetatie - bodemgeschiktheid - natuurontwikkeling - aquatische ecologie - terrestrische ecologie - landtypen - landscape - landscape ecology - land use - nature - transformation - site factors - vegetation - soil suitability - nature development - aquatic ecology - terrestrial ecology - land types
  De Landschapsleutel beoogt een praktisch instrument te zijn om te beoordelen welke aquatische of terrestrische natuur-ontwikkelingpotenties waar aanwezig zijn bij de omvorming van voormalige landbouwgrond naar nieuwe natuur. De landschapsleutel maakt deel uit van een Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA), ontsluit ruimtelijke patrooninformatie, is vormgegeven in een digitale omgeving en opgebouwd uit een aantal onderdelen: 1) Een kennissysteem waarbij op basis van vragenlijsten primaire standplaatsen of aquatische systeemtypen worden geïdentificeerd en aangegeven wordt welke vegetatietypen of aquatische gemeenschappen daar in potentie tot ontwikkeling kunnen worden gebracht; 2) Referentie databases met vereiste rand¬voorwaarden voor de ontwikkeling van de potentiële vegetatie- en watertypen; 3) Protocollen voor het vaststellen van de actuele toestand van de betreffende randvoorwaarden; 4) Een evaluatiemethode om de actuele toestand te vergelijken met de vereiste toestand; 5) Richtlijnen voor inrichtingsmaatregelen om de actuele toestand in overeenstemming te brengen met de vereiste toestand. De Landschapsleutel veronderstelt een bepaalde ordening in het landschap volgens zgn. primaire (of onveranderlijke) ecosysteemfactoren. In de onveranderlijke eigenschappen ligt de sleutel tot inschatting van de natuurontwikkelingsmogelijkheden bij omvorming van landbouw naar natuur.
  Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen: BODEM
  Korthals, G.W. ; Boer, M.P. ; Molendijk, L.P.G. ; Thoden, T.C. ; Visser, J.H.M. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)1. - ISSN 0166-6495 - p. 11 - 11.
  bodemgeschiktheid - bodemkwaliteit - bodembescherming - gezondheid - ondersteunende maatregelen - soil suitability - soil quality - soil conservation - health - support measures
  In 2006 is voor LNV het project: ‘Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen’ gestart. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een pakket aan maatregelen om de bodemgezondheid te beïnvloeden.
  Ecohydrologie en bodemchemie Veluwemeerkust
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. ; Bolhuis, P.R. - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Resultaten van een ecopedologisch onderzoek ) - 132
  natuurgebieden - ecohydrologie - bodemgeschiktheid - kwel - hydrologie - bodemchemie - veluwe - natural areas - ecohydrology - soil suitability - seepage - hydrology - soil chemistry - veluwe
  Voor het gebied Veluwemeerkust tussen Harderwijk, Nunspeet, Hierden en het Veluwemeer werden in opdracht van Natuurmonumenten gelijktijdig twee onderzoeken uitgevoerd. In een ecohydrologisch onderzoek is onderzocht in hoeverre kwelinvloed in maaiveld voorkomt en hoe dit door inrichtingsmaatregelen is te verbeteren. Uit interpretatie van bodemkundige en hydrologische kenmerken in twee transecten en een aantal locaties verspreid door het gebied kon afgeleid worden dat vrijwel overal in het gebied zacht grondwater voorkomt, maar dat dit als gevolg van de diepe ontwatering niet overal het maaiveld kan bereiken. Door hydrologische maatregelen is dat te verbeteren. In het bodemchemisch onderzoek werd de fosfaattoestand in het gebied beschreven in relatie tot de gewenste natuurdoeltypen Blauwgrasland en Dotterbloemhooiland.
  Vaste grond onder de voeten? Geactualiseerd Bodemkundig Informatie Systeem informeert over onzekerheid
  Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Heuvelink, G.B.M. ; Kempen, B. ; Vries, F. de; Walvoort, D.J.J. - \ 2010
  Bodem 20 (2010)5. - ISSN 0925-1650 - p. 22 - 25.
  bodemeigenschappen - informatiesystemen - databanken - bodemgeschiktheid - geostatistiek - soil properties - information systems - databases - soil suitability - geostatistics
  Als je vaste grond onder de voeten hebt, dan hoef je niet meer te twijfelen. Maar hoe zeker kun je zijn over de grond onder je voeten? Hoe betrouwbaar is de bodemkaart, schaal 1:50.000?
  Validatie bodemkaart van de veengebieden in Noord-Holland
  Vries, F. de; Stoffelsen, G.H. ; Werff, M.M. van der - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2085) - 28
  landgebruik - veengronden - organische stof - bodemgeschiktheid - kwaliteitsnormen - nederland - bodemkarteringen - noord-holland - land use - peat soils - organic matter - soil suitability - quality standards - netherlands - soil surveys - noord-holland
  Onder invloed van het bodemgebruik en de daarvoor noodzakelijke ontwatering oxideert er organische stof in de bodem. Oppervlakkig voorkomende veenlagen worden hierdoor geleidelijk dunner, waardoor er veranderingen optreden in de bodembouw. In dit onderzoek is nagegaan of de Bodemkaart, schaal 1:50.000, voor de veengebieden in Noord-Holland nu nog een betrouwbaar beeld geeft van de bodemgesteldheid. Met behulp van een steekproef is getoetst of de gronden met veenlagen in het bodemprofiel bij de juiste hoofdklasse van de legenda zijn ingedeeld. Hiervoor is op 207 locaties de veendikte bepaald. Met deze validatieset is de kaartzuiverheid berekend. Per stratum varieert de kaartzuiverheid van 52 tot 88%, met een gemiddelde van ruim 80%.
  De onzekere bodemkundige
  Knotters, M. - \ 2010
  Nederlandse Bodemkundige Vereniging
  bodemvariabiliteit - bodemgeschiktheid - soil variability - soil suitability
  Onzekerheid heeft zijn oorsprong in gebrek aan kennis. Daarbij komt (bij wetenschappelijk onderzoek) het gebrek aan kennis over variabiliteit. Bij een bodemkundige: een deskundige die te weinig kennis heeft van de variabiliteit van bodemgegevens. Dit essay gaat nader in op dit dilemma van kundigheid en onzekerheid
  Waar gaan we het halen? De zoektocht naar goed producerende bodems
  Jongschaap, R.E.E. ; Conijn, J.G. ; Bindraban, P.S. - \ 2010
  Bodem 2010 (2010)2. - ISSN 0925-1650 - p. 4 - 5.
  bodemgeschiktheid - landbouwgrond - biomassa - bodem-energie-relaties - bodemfysica - soil suitability - agricultural land - biomass - soil energy relations - soil physics
  Waar liggen al die landbouwgronden om aan de toenemende vraag naar biomassa te voldoen? De productiviteit moet omhoog en zelfs moeilijke bodems moeten in gebruik genomen moeten worden als we voedselzekerheid en biodiversiteit belangrijk vinden. Waar moet al bio-energie eigenlijk vandaan komen voor Nederland en Europa? De zoektocht is begonnen...
  Natural handicaps in Dutch agricultural areas : assessment of less favoured areas based on biophysical criteria
  Smit, A. ; Brouwer, F. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1970) - 50
  bodemtextuur - drainage - bodemgeschiktheid - inventarisaties - bodemchemie - landbouwgronden - nederland - bodemkarteringen - kaarten - soil texture - drainage - soil suitability - inventories - soil chemistry - agricultural soils - netherlands - soil surveys - maps
  In order to assess agricultural areas with natural handicaps, the European Commission proposed a set of biophysical criteria. In this report all criteria were applied to the Dutch agricultural areas. The application of the criteria showed that four criteria led to the delineation of areas with natural handicaps. The handicaps were soil drainage, texture, chemical properties and slope. The criteria for low temperature, heat stress, rooting depth and soil moisture balance were not applicable to the Dutch agricultural soils. All results were aggregated to LAU2 units (municipality). An area at the scale of LAU2 units was considered affected by significant natural handicaps if at least 66% of the Utilised Agricultural Areas met at least one of the biophysical criteria. In total 109 LAU2 units were considered a Less Favoured Area
  Natuurpotentie twee percelen in Landgoed Oldenaller
  Delft, S.P.J. van; Stoffelsen, G.H. - \ 2009
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Briefadvies ) - 33
  bodemgeschiktheid - landgoederen - natuurontwikkeling - bodemchemie - veluwe - gelderland - soil suitability - estates - nature development - soil chemistry - veluwe - gelderland
  Voor twee percelen in het landgoed Oldenaller heeft Natuurmonumenten behoefte aan een advies over de mogelijkheden om hier natuur te ontwikkelen. Het betreft een graslandperceel (2,3 ha) en een maïsperceel (2,05 ha). Voor het graslandperceel zijn nog geen vastomlijnde doelen bekend, voor het tweede perceel is het doel omvorming naar natte heide
  Updating the 1:50,000 Dutch soil map using legacy soil data: A multinomial logistic regression approach
  Kempen, B. ; Brus, D.J. ; Heuvelink, G.B.M. ; Stoorvogel, J.J. - \ 2009
  Geoderma 151 (2009)3-4. - ISSN 0016-7061 - p. 311 - 326.
  bodem - bodemgeschiktheid - kaarten - opwaarderen - inventarisaties - drenthe - soil - soil suitability - maps - upgrading - inventories - drenthe - spatial-distribution - landscapes - cover - model - information - prediction - knowledge - variables - dynamics
  The 1:50,000 national soil survey of the Netherlands, completed in the early 1990s after more than three decades of mapping, is gradually becoming outdated. Large-scale changes in land and water management that took place after the field surveys have had a great impact on the soil. Especially oxidation of peat soils has resulted in a substantial decline of these soils. The aim of this research was to update the national soil map for the province of Drenthe (2680 km2) without additional fieldwork through digital soil mapping using legacy soil data. Multinomial logistic regression was used to quantify the relationship between ancillary variables and soil group. Special attention was given to model-building as this is perhaps the most crucial step in digital soil mapping. A framework for building a logistic regression model was taken from the literature and adapted for the purpose of soil mapping. The model-building process was guided by pedological expert knowledge to ensure that the final regression model is not only statistically sound but also pedologically plausible. We built separate models for the ten major map units, representing the main soil groups, of the national soil map for the province of Drenthe. The calibrated models were used to estimate the probability of occurrence of soil groups on a 25 m grid. Shannon entropy was used to quantify the uncertainty of the updated soil map, and the updated soil map was validated by an independent probability sample. The theoretical purity of the updated map was 67%. The estimated actual purity of the updated map, as assessed by the validation sample, was 58%, which is 6% larger than the actual purity of the national soil map. The discrepancy between theoretical and actual purity might be explained by the spatial clustering of the soil profile observations used to calibrate the multinomial logistic regression models and by the age difference between calibration and validation observations
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Brouwer, F. ; Kiestra, E. ; Stoffelsen, G.H. ; Werff, M.M. van der - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1796) - 95
  bodemkarteringen - grondwaterspiegel - landinrichting - bodemgeschiktheid - landevaluatie - kaarten - nederland - zuid-limburg - soil surveys - water table - land development - soil suitability - land evaluation - maps - netherlands - zuid-limburg
  Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekarteerd; bos en natuur zijn beoordeeld aan de hand van de bestaande bodemkaart (Broek, Breteler, 1959)
  Soil map density and a nation's wealth and income
  Hartemink, A.E. - \ 2008
  In: Digital soil mapping with limited data / Hartemink, A.E., McBratney, A.B., Mendonça, L., Dordrecht : Springer - ISBN 9781402085918 - p. 53 - 66.
  bodemgeschiktheid - cartografie - soil suitability - mapping
  Little effort has been made to link soil mapping and soil data density to a nation’s welfare. Soil map density in 31 European countries and 44 low and middle income countries is linked to Gross Domestic Product (GDP) per capita and the number of soil scientists per country.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.