Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Toediening van aangezuurde mest met een sleepvoetenmachine op grasland : ammoniakemissie en gewasopbrengst
  Huijsmans, J.F.M. ; Hol, J.M.G. ; Schooten, H.A. van - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 629) - 45
  graslanden - dierlijke meststoffen - mechanisatie - landbouwwerktuigen - mesttechnologie - bodeminjecteurs - ammoniakemissie - emissiereductie - gewasopbrengst - aanzuren - natura 2000 - grasslands - animal manures - mechanization - farm machinery - fertilizer technology - soil injectors - ammonia emission - emission reduction - crop yield - acidulation - natura 2000
  Binnen de huidige regelgeving wordt aangeven hoe mest emissiearm toegediend dient te worden. Binnen het kader van de Proeftuin Natura 2000 Overijssel is onderzoek verricht naar het effect van aanzuren van de mest op de ammoniakemissie en gewasopbrengst. Opzet van het onderzoek, voortgang en resultaten zijn besproken in een begeleidingsgroep met vertegenwoordigers vanuit o.a. de Proeftuin, machinefabrikant Schuitemaker en LTO. De heer Bussink van het NMI heeft bijgedragen aan de discussie rondom de resultaten.
  Dosering van drijfmest en vloeibare kunstmest in één werkgang met de zodebemester-PPL
  Holshof, G. ; Geel, W.C.A. van; Slabbekoorn, J.J. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 23
  bemesting - graslanden - bodeminjecteurs - landbouwtechniek - vloeibare meststoffen - drijfmest - precisielandbouw - fertilizer application - grasslands - soil injectors - agricultural engineering - liquid manures - slurries - precision agriculture
  In opdracht van Slootsmid en Landbouwcommunicatie BV hebben PPO-AGV en Wageningen Livestock Research een veldproef op grasland uitgevoerd om een door de opdrachtgever ontwikkelde mesttoedieningsmachine te testen op grasland. De ontwikkelde machine maakt het mogelijk om vloeibare kunstmeststoffen (N-houdende, maar ook andere) in één werkgang in combinatie met drijfmest toe te dienen. De machine wordt door de opdrachtgever als zodebemester-PPL aangeduid. Het bleek dat het goed mogelijk is om vloeibare kunstmeststof (inclusief spuiloog) in combinatie met drijfmest toe te dienen met de zodebemester-PPL, waarbij de dosering van de vloeibare kunstmest en de drijfmest afzonderlijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Het was met de gebruikte machine niet mogelijk om grote hoeveelheden (>1,4 m3 per ha) van laag-geconcentreerde vloeibare N-meststoffen zoals mineralenconcentraat toe te dienen. Daarvoor zou de capaciteit van de pomp voor de vloeibare kunstmeststoffen (een slangenpomp) op de zodebemester-PPL moeten worden verhoogd.
  Regime change and storylines : a sociological analysis of manure practices in contemporary Dutch dairy farming
  Stuiver, M. - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Han Wiskerke, co-promotor(en): A. Rip. - [S.l.] : S.n. - 175
  dairy farming - animal manures - farmyard manure - soil injectors - innovations - sustainability - netherlands - manure policy - friese wouden - melkveehouderij - dierlijke meststoffen - stalmest - bodeminjecteurs - innovaties - duurzaamheid (sustainability) - nederland - mestbeleid - friese wouden
  This thesis wants to contribute to a better understanding of the current transition the modern manure regime in the dairy sector in the Netherlands is in. The topic of research is situated at the cross-section of two societal developments: the changing role of agriculture, and changing views on and practices of knowledge production. The object of research is the practices where different actors experiment with finding alternatives to the manure regime, and how these practices are embedded in wider structures and developments.

  The thesis departs from a sociological perspective, one in which the central role of epistemological dimensions of niche formation and regime change is recognized. In order to study the knowledge production between scientists and farmers in experiments and niches, the institutional approach is enriched with the concept of storylines. Storylines are developed and narrated by members within a community of practice to give meaning to their social and physical activities. During experimentation and niche formation, the actors involved not only develop and test new socio-technological configurations, but they also try to find a common storyline that gives the new configurations meaning beyond the experiment and within the niche.

  The different sets of practices studied unravel the storylines and their travels. The first method to unravel these storylines was to follow the narrators and the ways in which they articulated the storylines. Their experiments and attempts at niche formation are analyzed. This was done through interviews, participant observation and situational analysis. The second method was to examine the artefacts that were successful allies in making the storylines robust. Examples are texts (like articles, papers and presentations), images, technologies and databases.

  Chapter 3 describes the emergence, stabilization and opening-up of the modern manure regime in the Netherlands during the last decades. Chapter 4 provides the case study of the Nutrient Management Project of VEL and VANLA as a protected space where the enrolment of actors, experiments and technologies that enforce the story line of good manure took place. Chapter 5 shows how eight individual farmers in the Netherlands changed their nutrient management practices during the last decade. Chapter 6 follows the narrators of the storyline of good manure and how they aimed to build a new niche in the Netherlands where farmers’ practices on good manure based on the systems perspective should be given more institutional room. Chapter 7 presents two case studies within the academia in which actors that develop manure practices came together to explore the question “what is valid knowledge’ in nutrient management and what this would mean for the design of scientific research. In chapter 8, a number of conclusions are sketched out. Firstly, a synthesis is made of the current state of the manure regime in the Netherlands. It argues that the diverse knowledge practices that have been developed in response to the crisis have resulted in a viable niche. Secondly, the specific role of storylines and their contribution to niche formation and regime change are described. Thirdly, the new role of scientists to develop and strengthen a new knowledge infrastructure is brought forward.

  De mestband voldoet goed in de praktijk
  Dooren, H.J. van; Blanken, K. - \ 1999
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 12 (1999)5. - ISSN 1386-8470 - p. 11 - 13.
  stalmest - mestverspreiders - bodeminjecteurs - farmyard manure - manure spreaders - soil injectors
  Op weinig draagkrachtige grond kan toedienen van drijfmest in het voorjaar grote problemen opleveren. Bij een nat voorjaar ontstaat snel schade aan het grasland. De mestband heeft een groot contactoppervlak en daardoor is de bodemdruk laag.
  Nieuwe aandacht voor ammoniakemissie
  Huijsmans, J.F.M. ; Monteny, G.J. - \ 1999
  Landbouwmechanisatie 50 (1999)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 30 - 31.
  plantenvoeding - kunstmeststoffen - injectie - bodeminjecteurs - toedieningshoeveelheden - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - plant nutrition - fertilizers - injection - soil injectors - application rates - air pollution - ammonia - emission - volatilization
  Aandacht voor een lopend onderzoek naar een verdere kwantitatieve onderbouwing van ammoniakemissie bij mesttoediening
  Mogelijkheden voor hogedruk mestinjecteur
  Hol, J.M.G. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1998
  Landbouwmechanisatie 49 (1998)6/7. - ISSN 0023-7795 - p. 22 - 23.
  injectie - kunstmeststoffen - bodeminjecteurs - druk - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - noorwegen - injection - fertilizers - soil injectors - pressure - air pollution - ammonia - emission - volatilization - norway
  In het buitenland is de ammomiakemissie ook actueel geworden. Zo is de Direct Ground Injection machine (DGI) ontwikkeld in Noorwegen. Het IMAG-DLO onderzocht deze techniek in Nederland
  Gevoeligheidsanalyse naar het effect van emissie-arme mesttoedieningstechnieken op de beschikbaarheid van fosfaat voor gras = Sensitivity analysis of the effect of low - emission liquid manure application techniques on the availability of phosphorus to grass
  Ehlert, P.A.I. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1996
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Milieu- en Agritechniek 95-29) - ISBN 9789054061380 - 26
  kunstmeststoffen - graslanden - injectie - fosfaten - bodemchemie - bodeminjecteurs - fertilizers - grasslands - injection - phosphates - soil chemistry - soil injectors
  Ontwikkeling zodebemester en N-werking dunne rundermest bij gebruik zodebemester en zode-injecteur = Development of technique of shallow injection with open slits and utilization of N from cattle slurry using shallow injection techniques on gras[s]land
  Schreuder, R. ; Wouters, A.P. ; Snijders, P.J.M. - \ 1995
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 162) - 106
  stalmest - kunstmeststoffen - graslanden - incorporatie - injectie - nitraten - nitrieten - stikstof - drijfmest - bodem - bodeminjecteurs - farmyard manure - fertilizers - grasslands - incorporation - injection - nitrates - nitrites - nitrogen - slurries - soil - soil injectors
  Mesttechniek, goede ervaringen met mestsnijfiltersystemen
  Somers, S.J.H.E. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1995
  Landbouwmechanisatie 46 (1995)8. - ISSN 0023-7795 - p. 38 - 39.
  luchtverontreiniging - ammoniak - toedieningswijzen - toepassingen - capaciteit - emissie - boerderij uitrusting - landbouwwerktuigen - stalmest - kunstmeststrooiers - kunstmeststoffen - injectie - benodigde machines - mestverspreiders - betrouwbaarheid - mengmestverspreiders - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - application methods - applications - capacity - emission - farm equipment - farm machinery - farmyard manure - fertilizer distributors - fertilizers - injection - machinery requirements - manure spreaders - reliability - slurry spreaders - soil injectors - volatilization
  Een enquete onder loonwerkers en aanvullende metingen door het IMAG-DLO geven de ervaringen weer en de inzichten in de werking van snij-filtersystemen voor emissie-arme mesttoediening
  Trekkrachtbehoefte van sleepvoeten- en zodebemestertechnieken op grasland = Draught requirement of trailing feet and shallow injector techniques on grassland
  Hendriks, J.G.L. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 1994
  Wageningen : IMAG-DLO (Rapport / Instituut voor Milieu- en Agritechniek 94-2) - 45
  kunstmeststoffen - graslanden - incorporatie - injectie - bodeminjecteurs - tractie - trekkrachtefficiëncy - voertuigen - fertilizers - grasslands - incorporation - injection - soil injectors - traction - tractive efficiency - vehicles
  Propro Noord Brabant : samenvatting drie jaar onderzoek emissie-arme mesttoediening = Summary of three years research into low-emmission slurry application
  Loonen, J.W.G.M. ; Werkgroep mestinjectie, - \ 1992
  Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 140) - 93
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - stalmest - kunstmeststoffen - hygiëne - incorporatie - injectie - nederland - drijfmest - bodeminjecteurs - air - air pollution - ammonia - farmyard manure - fertilizers - hygiene - incorporation - injection - netherlands - slurries - soil injectors
  Emissie-arm mest toedienen in PROPRO
  Gewink, J.H. ; Hoekstra, H. ; Loonen, J.W.G.M. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)4. - ISSN 0921-8874 - p. 12 - 16.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - melkvee - melkveehouderij - emissie - stalmest - kunstmeststoffen - injectie - drijfmest - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - animal manures - dairy cattle - dairy farming - emission - farmyard manure - fertilizers - injection - slurries - soil injectors - volatilization
  Na afloop van het driejarig onderzoek kan een aantal conclusies getrokken worden.
  Emissie-arme mesttoediening en de kans op kopziekte en nitraatvergiftiging
  Geurink, J.H. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)2. - ISSN 0921-8874 - p. 46 - 48.
  dierlijke meststoffen - rundvee - samenstelling - voer - kunstmeststoffen - injectie - weiden - drijfmest - bodeminjecteurs - animal manures - cattle - composition - feeds - fertilizers - injection - pastures - slurries - soil injectors
  Gekeken werd naar het effect op de minerale samenstelling van gras. Er werden van een aantal representatieve percelen grasmonsters genomen.
  Veehouders over emissie-arm mesttoedienen op grasland
  Loonen, J.W.G.M. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)2. - ISSN 0921-8874 - p. 33 - 36.
  dierlijke meststoffen - rundvee - kunstmeststoffen - injectie - drijfmest - bodeminjecteurs - animal manures - cattle - fertilizers - injection - slurries - soil injectors
  Als evaluatie en afronding van het project is via een enqulte alle deelnemende veehouders gevraagd naar hun mening over verschillende aspecten van het project.
  Invloed emissiearm mesttoedienen op graszode
  Everts, H. ; Geurink, J.H. ; Romme, A. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)2. - ISSN 0921-8874 - p. 10 - 12.
  luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - kunstmeststoffen - graslanden - injectie - mest - plantenvoeding - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - emission - fertilizers - grasslands - injection - manures - plant nutrition - soil injectors - volatilization
  Het onderzoek richtte zich op de technische uitvoering van het werk en de effecten op de graszode bijvoorbeeld verdroging en zodekwaliteit.
  Beperking ammoniakemissie bij toediening van dunne mest op grasland
  Bussink, D.W. ; Bruins, M. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 51 - 55.
  lucht - luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - emissie - kunstmeststoffen - graslanden - hygiëne - injectie - drijfmest - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air - air pollution - ammonia - animal manures - emission - fertilizers - grasslands - hygiene - injection - slurries - soil injectors - volatilization
  Tot voor kort ging men er in Nederland vanuit dat ongeveer 50 procent van de in de dunne mest aanwezige NH4-N vervluchtigt.
  Dosering en tijdbesteding bij mestinjectie, zode-injectie en zodebemesting
  Hoekstra, H. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 40 - 43.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - emissie - kunstmeststoffen - injectie - drijfmest - bodeminjecteurs - vervluchtiging - bemesting - air pollution - ammonia - animal manures - emission - fertilizers - injection - slurries - soil injectors - volatilization - fertilizer application
  In dit artikel wordt ingegaan op de nauwkeurigheid van de mestdosering en de tijdbesteding van de mesttoediening aan de hand van de onderzoeksresultaten in 1991.
  Stikstofwerking van verdunde drijfmest op grasland
  Schils, R.L.M. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 36 - 39.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - emissie - stalmest - kunstmeststoffen - graslanden - injectie - stikstofmeststoffen - drijfmest - bodeminjecteurs - vervluchtiging - air pollution - ammonia - animal manures - emission - farmyard manure - fertilizers - grasslands - injection - nitrogen fertilizers - slurries - soil injectors - volatilization
  Op veengronden en zware kleigronden kan de genoemde apparatuur echter problemen geven zoals insporing en zodebeschadiging. Voor deze gronden zou het verdunnen van mest een alternatief kunnen zijn.
  Ervaringen met het bemestingsadviesprogramma in ProPro
  Loonen, J.W.G.M. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 14 - 17.
  luchtverontreiniging - ammoniak - dierlijke meststoffen - rundvee - emissie - kunstmeststoffen - injectie - drijfmest - bodeminjecteurs - vervluchtiging - bemesting - air pollution - ammonia - animal manures - cattle - emission - fertilizers - injection - slurries - soil injectors - volatilization - fertilizer application
  Om de bemesting optimaal af te stemmen aan de behoefte wordt het BemestingsAdviesProgramma (BAP) gebruikt. In de afgelopen 3 onderzoeksjaren is met dit programma ervaring opgedaan.
  Zodebemesting op gras-klavermengsels; het ,,snij-effect'
  Schils, R.L.M. ; Sikkema, K. - \ 1992
  Praktijkonderzoek / Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden (PR), Waiboerhoeve 5 (1992)1. - ISSN 0921-8874 - p. 1 - 3.
  dierlijke meststoffen - klavers - oogstschade - kunstmeststoffen - brand - graslanden - injectie - mechanische schade - drijfmest - bodeminjecteurs - trifolium - animal manures - clovers - crop damage - fertilizers - fire - grasslands - injection - mechanical damage - slurries - soil injectors - trifolium
  Het is mogelijk dat het aandeel witte klaver hierdoor beonvloed wordt. Dit artikel gaat vooral over dat tweede aspect, het zogenaamde snij-effect van zodebemesting.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.