Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 2066

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==bodemkarteringen
  Check title to add to marked list
  Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem
  Bolt, Frank van der; Walvoort, Dennis ; Vries, Folkert de; Hoogland, Tom ; Vroon, Henk ; Groenendijk, Piet ; Renaud, Leo ; Massop, Harry ; Veldhuizen, Ab ; Walsum, Paul van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2753) - 34
  bodem - bodemkwaliteit - hydrologie - bodemeigenschappen - bodemkarteringen - soil - soil quality - hydrology - soil properties - soil surveys
  Voor de ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit is een aanpak opgesteld om de fysisch-chemische schematisering van de bodem in Nederland verder te ontwikkelen. Op korte termijn (2017-2018) is een pragmatische werkwijze nodig om de bodemchemische parameters met bijbehorende schematisering in representatieve eenheden voor de operationele toepassing voor landelijke beleidsstudies te actualiseren. Het gebruik van de huidige fysischchemische karakterisering voor de bodemkaart 1:50.000 vormt de geëigende methode. Op de langere termijn is het de wens om het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit ook te kunnen inzetten voor regionale toepassingen. Dit kan alleen als er een gedetailleerde geostatistisch gesimuleerde 3D-bodemkaart aan ten grondslag ligt die recht doen aan regionale variabiliteit van de bodem.
  De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied
  Knotters, M. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 21 (2015)2. - ISSN 1382-6069 - p. 29 - 41.
  water catchment - groundwater level - yields - damage - soil surveys - soil types - calculation - estimates - noord-brabant - waterwinning - grondwaterstand - opbrengsten - schade - bodemkarteringen - bodemtypen - berekening - schattingen - noord-brabant
  Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artikel centraal staat is of gedetailleerde kaarten (schaal 1:25.000) opweegt tegen de baten, of dta met toepassing van de landelijke bodemkaart (schaal 1: 50.000) kan worden volstaan. Een validatiestudie is verricht voor het gebied Vierlingsbeek.
  Landsdekkende schematisering en parameterisatie van het topsysteem ten behoeve van hydrologische modellering
  Gaast, J.W.J. van der; Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. ; Wesseling, J.G. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2686) - 106
  bodem - bodemkarteringen - geohydrologie - hydrologie - modellen - grondwater - anisotropie - soil - soil surveys - geohydrology - hydrology - models - groundwater - anisotropy
  In deze studie is gedetailleerde bodemkundige informatie gekoppeld aan geohydrologische informatie om de effecten van sturing in het oppervlaktewater op het grondwater met modellen te kunnen verkennen. De schematisering van het topsysteem heeft betrekking op zowel de laagopbouw (verticaal) als de ruimtelijke toekenning (horizontaal). Daarnaast is de bodemfysische parameterisatie van de bodemlagen aangepast om rekening te houden met anisotropie als gevolg van gelaagdheid van de bodem. Deze informatie is noodzakelijk om zowel de effectiviteit als de ruimtelijke uitstraling van maatregelen tussen gebieden hydrologisch te kunnen kwantificeren.
  The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands
  Knotters, M. ; Vroon, H.R.J. - \ 2015
  Geoderma Regional 5 (2015). - ISSN 2352-0094 - p. 44 - 53.
  bodemkarteringen - grondwaterstand - waterwinning - opbrengsten - berekening - veldwerk - midden-limburg - soil surveys - groundwater level - water catchment - yields - calculation - field work - midden-limburg
  In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for these crop yield reductions. Soil maps are used to estimate crop yield reductions and hence legal compensations. We calculated the benefit of a detailed soil survey from the reduction of errors in legal compensations that can be achieved if a detailed soil map, 1:25,000, is used for estimation instead of the national soil map, 1:50,000. We compared this error reduction with the costs of the detailed soil survey. We selected 40 farms by stratified random sampling in the drinking water collection area ‘Vierlingsbeek’. At each farm soil profile descriptions were made at a total of 137 randomly selected locations. Legal compensations estimated from the 1:50,000 soil map and information from the 1:25,000 soil map were compared with legal compensations calculated from the soil profile descriptions, and errors were calculated for each farm in € ha- 1 year- 1. With an investment in detailed soil survey of €30 ha- 1 the absolute error could be reduced on average by €13.16 ha- 1 year- 1, the present value of which is €258 ha- 1 assuming an interest of 3% and yearly compensations during a period of 30 years. We conclude therefore that for this study area detailed soil survey was worth the costs. Furthermore, we conclude that insight in the spatial dependence structure of classification errors at soil maps of various scales would be very helpful prior information in deciding on the detail of soil survey needed to support decisions at farm level.
  Bodem in beweging: BIS Nederland informeert
  Knotters, M. ; Okx, J.P. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Vries, F. de - \ 2015
  Bodem 25 (2015)3. - ISSN 0925-1650 - p. 11 - 13.
  bodemkarteringen - bodemwater - bodemfysica - bodem - informatiesystemen - soil surveys - soil water - soil physics - soil - information systems
  Bodemkundig InformatieSysteem informeert over actuele toestand èn dynamiek. De bodem die we kennen vanaf het eerste moment dat we een bodemkaart zagen, lijkt onveranderlijk. Maar kijken we wat beter naar de bodem zelf, zoals bodemkundigen dat doen, dan zien we volop beweging
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Holten (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Alterra (Alterra-rapport 2597)
  bodemkarteringen - grondwaterwinning - oogstschade - grondwaterstand - monitoring - salland - soil surveys - groundwater extraction - crop damage - groundwater level - monitoring - salland
  In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) te Utrecht heeft Alterra in de periode november 2013 t/m september 2014 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs vijf raaien in het waterwingebied Holten.
  From soil nutrient balances to regional policy analysis : a case study of integrated assessment in Machakos, Kenya
  Mora Vallejo, A.P. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp, co-promotor(en): J. Antle; Jetse Stoorvogel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462571389 - 168
  bodem - voedingsstoffenbalans - regionaal beleid - beoordeling - bodemkarteringen - landgebruik - modelleren - kenya - soil - nutrient balance - regional policy - assessment - soil surveys - land use - modeling - kenya

  ABSTRACT

  The efficiency of agricultural production is key when addressing poverty and hunger in subsistence farming systems of developing countries. The transition of the subsistence systems into more productive and more sustainable land use needs to be directed by strong public interventions and investments. While policy documents for agricultural improvement often end up with a general “to do” list of recommendations, the actual effects of these technology or policy interventions are seldom evaluated for specific regions or cases. This study combines biophysical and economic research into an integrated assessment which can help to evaluate these recommendations for specific conditions. The nutrient balance model NUTMON and the Tradeoff Analysis Model are linked and subsistence farming systems in the Machakos region in Kenya are studied. The integrated modelling approach is used to evaluate a range of different policy interventions proposed in recent policy documents by the Kenyan government. This type of analysis normally requires intensive environmental and economic data collection. Therefore, new technologies for data gathering such as Digital Soil Mapping and the effect of input data resolution on model results are tested. The study clearly shows that more detailed input data are not always necessary to provide more accurate results. Policy makers can benefit from this type of methodology anticipating the possible effects of certain innovations in actual productions systems.

  Actualisatie bodemkaart veengebieden : deelgebied en 2 in Noord Nederland
  Vries, F. de; Brus, D.J. ; Kempen, B. ; Brouwer, F. ; Heidema, A.H. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2556)
  veengronden - bodem - bodemkarteringen - cartografie - kaarten - noord-nederland - peat soils - soil - soil surveys - mapping - maps - north netherlands
  De bodemkaart onderscheidt allerlei bodemtypen met veenlagen ondiep in het profiel. Door oxidatie en klink neemt de veendikte geleidelijk af. Hierdoor treedt er een verschuiving op in bodemtypen; moerige gronden veranderen in minerale gronden en veengronden in moerige gronden. Vanwege deze dynamiek bij gronden met dunne veenlagen dient de bodemkundige informatie periodiek geactualiseerd te worden. Alle veengebieden in Friesland en een deel van de veengebieden in Drenthe, Groningen en Overijssel zijn opnieuw in kaart gebracht. Het project heeft geresulteerd in een veendiktekaart en een geactualiseerde bodemkaart.
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Noordbergum (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Kiestra, E. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2468) - 66
  grondwaterwinning - drinkwater - grondwaterstand - oogstschade - bodemkarteringen - friesland - groundwater extraction - drinking water - groundwater level - crop damage - soil surveys - friesland
  Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Jhr. E.C. Storm van 's Gravesande (Noordbergum) van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winning. In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) heeft Alterra in januari 2012 t/m maart 2013 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Noordbergum.
  Spectroscopy-supported digital soil mapping
  Mulder, V.L. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman; Sytze de Bruin. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789461736901 - 188
  bodemkarteringen - bodem - cartografie - spectroscopie - remote sensing - bodemsamenstelling - soil surveys - soil - mapping - spectroscopy - remote sensing - soil composition

  Global environmental changes have resulted in changes in key ecosystem services that soils provide. It is necessary to have up to date soil information on regional and global scales to ensure that these services continue to be provided. As a result, Digital Soil Mapping (DSM) research priorities are among others, advancing methods for data collection and analyses tailored towards large-scale mapping of soil properties. Scientifically, this thesis contributed to the development of methodologies, which aim to optimally use remote and proximal sensing (RS and PS) for DSM to facilitate regional soil mapping. The main contributions of this work with respect to the latter are (I) the critical evaluation of recent research achievements and identification of knowledge gaps for large-scale DSM using RS and PS data, (II) the development of a sparse RS-based sampling approach to represent major soil variability at regional scale, (III) the evaluation and development of different state-of-the-art methods to retrieve soil mineral information from PS, (IV) the improvement of spatially explicit soil prediction models and (V) the integration of RS and PS methods with geostatistical and DSM methods.

  A review on existing literature about the use of RS and PS for soil and terrain mapping was presented in Chapter 2. Recent work indicated the large potential of using RS and PS methods for DSM. However, for large-scale mapping, current methods will need to be extended beyond the plot. Improvements may be expected in the fields of developing more quantitative methods, enhanced geostatistical analysis and improved transferability to other areas. From these findings, three major research interests were selected: (I) soil sampling strategies, (II) retrieval of soil information from PS and (III) spatially continuous mapping of soil properties at larger scales using RS.

  Budgetary constraints, limited time and available soil legacy data restricted the soil data acquisition, presented in Chapter 3. A 15.000 km2 area located in Northern Morocco served as test case. Here, a sample was collected using constrained Latin Hypercube Sampling (cLHS) of RS and elevation data. The RS data served as proxy for soil variability, as alternative for the required soil legacy data supporting the sampling strategy. The sampling aim was to optimally sample the variability in the RS data while minimizing the acquisition efforts. This sample resulted in a dataset representing major soil variability. The cLHS sample failed to express spatial correlation; constraining the LHS by a distance criterion favoured large spatial variability over short distances. The absence of spatial correlation in the sampled soil variability precludes the use of additional geostatistical analyses to spatially predict soil properties. Predicting soil properties using the cLHS sample is thus restricted to a modelled statistical relation between the sample and exhaustive predictor variables. For this, the RS data provided the necessary spatial information because of the strong spatial correlation while the spectral information provided the variability of the environment (Chapter 3 and 6). Concluding, the RS-based cLHS approach is considered a time and cost efficient method for acquiring information on soil resources over extended areas.

  This sample was further used for developing methods to derive soil mineral information from PS, and to characterize regional soil mineralogy using RS. In Chapter 4, the influences of complex scattering within the mixture and overlapping absorption features were investigated. This was done by comparing the success of PRISM’s MICA in determining mineralogy of natural samples and modelled spectra. The modelled spectra were developed by a linearly forward model of reflectance spectra, using the fraction of known constituents within the sample. The modelled spectra accounted for the co-occurrence of absorption features but eluded the complex interaction between the components. It was found that more minerals could be determined with higher accuracy using modelled reflectance. The absorption features in the natural samples were less distinct or even absent, which hampered the classification routine. Nevertheless, grouping the individual minerals into mineral categories significantly improved the classification accuracy. These mineral categories are particularly useful for regional scale studies, as key soil property for parent material characterization and soil formation. Characterizing regional soil mineralogy by mineral categories was further described in Chapter 6. Retrieval of refined information from natural samples, such as mineral abundances, is more complex; estimating abundances requires a method that accounts for the interaction between minerals within the intimate mixture. This can be done by addressing the interaction with a non-linear model (Chapter 5).

  Chapter 5 showed that mineral abundances in complex mixtures could be estimated using absorption features in the 2.1–2.4 µm wavelength region. First, the absorption behaviour of mineral mixtures was parameterized by exponential Gaussian optimization (EGO). Next, mineral abundances were successfully predicted by regression tree analysis, using these parameters as inputs. Estimating mineral abundances using prepared mixes of calcite, kaolinite, montmorillonite and dioctahedral mica or field samples proved the validity of the proposed method. Estimating mineral abundances of field samples showed the necessity to deconvolve spectra by EGO. Due to the nature of the field samples, the simple representation of the complex scattering behaviour by a few Gaussian bands required the parameters asymmetry and saturation to accurately deconvolve the spectra. Also, asymmetry of the EGO profiles showed to be an important parameter for estimating the abundances of the field samples. The robustness of the method in handling the omission of minerals during the training phase was tested by replacing part of the quartz with chlorite. It was found that the accuracy of the predicted mineral content was hardly affected. Concluding, the proposed method allowed for estimating more than two minerals within a mixture. This approach advances existing PS methods and has the potential to quantify a wider set of soil properties. With this method the soil science community was provided an improved inference method to derive and quantify soil properties

  The final challenge of this thesis was to spatially explicit model regional soil mineralogy using the sparse sample from Chapter 3. Prediction models have especially difficulties relating predictor variables to sampled properties having high spatial correlation. Chapter 6 presented a methodology that improved prediction models by using scale-dependent spatial variability observed in RS data. Mineral predictions were made using the abundances from X-ray diffraction analysis and mineral categories determined by PRISM. The models indicated that using the original RS data resulted in lower model performance than those models using scaled RS data. Key to the improved predictions was representing the variability of the RS data at the same scale as the sampled soil variability. This was realized by considering the medium and long-range spatial variability in the RS data. Using Fixed Rank Kriging allowed smoothing the massive RS datasets to these ranges. The resulting images resembled more closely the regional spatial variability of soil and environmental properties. Further improvements resulted from using multi-scale soil-landscape relationships to predict mineralogy. The maps of predicted mineralogy showed agreement between the mineral categories and abundances. Using a geostatistical approach in combination with a small sample, substantially improves the feasibility to quantitatively map regional mineralogy. Moreover, the spectroscopic method appeared sufficiently detailed to map major mineral variability. Finally, this approach has the potential for modelling various natural resources and thereby enhances the perspective of a global system for inventorying and monitoring the earth’s soil resources.

  With this thesis it is demonstrated that RS and PS methods are an important but also an essential source for regional-scale DSM. Following the main findings from this thesis, it can be concluded that: Improvements in regional-scale DSM result from the integrated use of RS and PS with geostatistical methods. In every step of the soil mapping process, spectroscopy can play a key role and can deliver data in a time and cost efficient manner. Nevertheless, there are issues that need to be resolved in the near future. Research priorities involve the development of operational tools to quantify soil properties, sensor integration, spatiotemporal modelling and the use of geostatistical methods that allow working with massive RS datasets. This will allow us in the near future to deliver more accurate and comprehensive information about soils, soil resources and ecosystem services provided by soils at regional and, ultimately, global scale.

  Africa Soil Profiles Database, Version 1.1. A compilation of georeferenced and standardised legacy soil profile data for Sub-Saharan Africa (with dataset). Africa Soil Information Service (AfSIS) project.
  Leenaars, J.G.B. - \ 2013
  Wageningen : ISRIC - World Soil Information (ISRIC report 2013/03) - 160
  bodemprofielen - databanken - bodem - bodemkarteringen - cartografie - georeferentie - afrika ten zuiden van de sahara - soil profiles - databases - soil - soil surveys - mapping - georeference - africa south of sahara
  Bodemonderzoek 8 percelen in Landgoed Oldenaller
  Delft, S.P.J. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 17
  bodemkarteringen - grondwaterstand - bodemprofielen - fosfaten - landgoederen - veluwe - soil surveys - groundwater level - soil profiles - phosphates - estates - veluwe
  Een aantal percelen binnen Landgoed Oldenaller en in de invloedsfeer van de Veldbeek zijn bij Waterschap Veluwe in beeld voor waterretentie. Alvorens hierover besloten kan worden wil Natuurmonumenten meer inzicht hebben in de potentie van de percelen op basis van fosfaatbelasting en grondwaterregime. Daarom is aan Alterra gevraagd deze factoren in acht percelen te onderzoeken. Door middel van profielbeschrijvingen is de bodemopbouw en het grondwaterstandsverloop (GHG en GLG) beschreven.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Familie Roelofs
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 20
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Eeftink
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 12
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Familie Roossink
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 14
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Lobke Welhuis
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 11
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Biochemisch onderzoek SKNL project Aarnink
  Delft, S.P.J. van; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Adviezen ) - 12
  bodemkarteringen - bodemchemie - fosfor - bodemtypen - natuurontwikkeling - overijssel - soil surveys - soil chemistry - phosphorus - soil types - nature development - overijssel
  Deze notitie van Alterra maakt deel uit van een reeks adviezen over de bodemchemische toestand van terreinen in Overijssel waar in het kader van Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) een inrichtingsplan voor gemaakt wordt.
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied 'Mander' (Fase 2)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. ; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2374) - 86
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in het grondwaterwingebied Mander een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Door grondwaterwinning is namelijk een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Het onderzoek omvatte het vastleggen van bodemgesteldheid (schaal 1:25.000) en de huidige hydrologische situatie van het gebied.
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied mander (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2325) - 64
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in de maanden september 2010 t/m januari 2012 een verkennend bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Mander (fase 1). Als gevolg van grondwateronttrekkingen door de pompstations Manderheide en Manderveen van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winningen. De Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) onderzoekt op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) de invloed van deze grondwaterwinning op de grondwaterstand. Het doel van dit onderzoek is dan ook het puntsgewijs, langs twee raaien, verzamelen van relevante informatie over de bodemgesteldheid en de huidige freatische grondwaterstand. Ook zijn op basis van een aantal vastgestelde criteria de nu in het waterwingebied aanwezige grondwaterstandsbuizen beoordeeld en geselecteerd om de GXG-schattingen van het nog uit te voeren gebiedsdekkende bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2) te kunnen onderbouwen. De resultaten worden door de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) en Alterra onder meer worden gebruikt als belangrijke hulpinformatie bij het nog uit te voeren gebiedsdekkend bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2). Verder wordt de informatie ook gebruikt om globaal het gebied te kunnen begrenzen, waar gronden voorkomen met een, relatief gezien, vrij ondiepe freatische grondwaterstand en de stuwwal waarin als gevolg van weerstandbiedende lagen in het bodemprofiel in perioden met een neerslagoverschot veelal schijngrondwaterspiegels optreden. In een periode met een verdampingsoverschot heeft men in dit gebied namelijk te maken met het voorkomen van zeer diepe grondwaterstanden, waardoor de grondwaterstand zowel in de huidige als ook in de onbeïnvloede situatie geen invloed heeft op de groei van de gewassen. De resultaten zijn niet alleen beschreven in dit rapport, maar ze zijn ook vastgelegd in een aantal digitale bestanden.
  Bodemkundig vooronderzoek Mantingerbos en -weide
  Waal, R.W. de; Brouwer, F. ; Delft, S.P.J. van; Hommel, P.W.F.M. ; Jansen, P.C. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2265) - 72
  bodemkarteringen - bossen - graslanden - bodem ph - bodemprofielen - fosfaat - hydrologie - natuurgebieden - drenthe - soil surveys - forests - grasslands - soil ph - soil profiles - phosphate - hydrology - natural areas - drenthe
  Dit rapport beschrijft de huidige landschappelijke en bodemkundige toestand van het gebied Mantingerbos en Mantingerweide. Aan de hand van bodemprofielbeschrijvingen, fosfaatanalyses en pH-profielen van het onderzoeksgebied is een fysiotypenkaart gemaakt en is de potentie op enkele kaarten aangegeven voor de ontwikkeling van zowel bos als schraalgrasland.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.