Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 311

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Effect verandering landgebruik op emissies broeikasgassen
  Vellinga, T. ; Eekeren, N. van - \ 2017
  V-focus 14 (2017)2. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 39.
  landgebruik - bodemkwaliteit - broeikasgassen - emissie - melkveehouderij - graslanden - wisselbouw - grasklaver - land use - soil quality - greenhouse gases - emission - dairy farming - grasslands - ley farming - grass-clover swards
  In het vorige nummer van V-focus is besproken wat het optimale landgebruik voor bodemkwaliteit is op melkveebedrijven met gras en mais, namelijk: 60% blijvend grasland met een lage frequentie van graslandvernieuwing en 20% grasklaver (rode en witte klaver) in rotatie met 20% bouwland. In het hetzelfde nummerwerd uitgerekend dat dit een gemiddeld melkveebedrijf 7.000 euro per jaar oplevert. In het Project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) is gekeken wat dit betekent voor de emissie van broeikasgassen. In de kennisgroep Melk&Klimaat van VKA werken melkveehouders, samen met FrieslandCampina, aan het verminderen van de ‘carbonfootprint’ van melk
  Effect van mest op de biologische bodemkwaliteit in de Zeeuwse akkerbouw
  Bloem, Jaap ; Koopmans, Chris ; Schils, René - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2843) - 53
  dierlijke meststoffen - bodemkwaliteit - akkerbouw - zeeland - nederland - animal manures - soil quality - arable farming - zeeland - netherlands
  Dit rapport begint met een overzicht van de mestsamenstelling (hoofdstuk 2). Daarna volgt een beschrijving van bodemvruchtbaarheid in het algemeen en bodembiodiversiteit in het bijzonder (hoofdstuk 3). De analyse van effecten van mest is in hoofdstuk 4 beschreven.
  Invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Balen, D.J.M. van - \ 2017
  BIOpraktijk
  landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
  Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
  Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
  bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
  Research for AGRI Committee : preserving agricultural soils in the EU - Study
  Berge, H.F.M. ten; Schroder, J.J. ; Olesen, Jørgen Eivind ; Giraldez Cervera, J.V. - \ 2017
  Brussels : European Parliament - ISBN 9789184609550 - 135
  soil management - soil quality - european union - soil organic matter - biodiversity - agriculture - organic farming - bodembeheer - bodemkwaliteit - europese unie - organisch bodemmateriaal - biodiversiteit - landbouw - biologische landbouw
  This study explains how threats to soils and soil services are linked to agricultural soil management, how threats can be mitigated, and which barriers complicate this. It highlights trade-offs and synergies that exist between different interests affected by soil management, such as climate change mitigation, water and air quality, biodiversity, food security and farm income. Conservation of peatland and extensive agro-forestry systems, and protecting soils against sealing, erosion and compaction are ranked as highest priorities. Potential policy elements are suggested.
  De effecten van gereduceerde grondbewerking : groenbemesters beschermen bodem in winter en verminderen onkruiddruk in groeiseizoen
  Balen, D.J.M. van; Leeuwen-Haagsma, W.K. van - \ 2017
  Ekoland 37 (2017)5. - ISSN 0926-9142 - p. 12 - 13.
  groenbemesters - biologische landbouw - bodemkwaliteit - bodem - bodembiologie - organische stof - gereduceerde grondbewerking - green manures - organic farming - soil quality - soil - soil biology - organic matter - reduced tillage
  Binnen de biologische landbouw was er altijd extra aandacht voor bodemkwaliteit. De bodem voedt de plant tenslotte. Intussen beginnen wat meer te leren over welke processen er zich in de bodem afspelen. En over de rol die planten spelen. Naast gewas- en rassenkeuze kunnen groenbemesters en mengsels van gewassen en groenbemesters een belangrijke rol spelen. Zo kan ook de plant de bodem voeden.
  Zoeken naar betekenis in twee waarheden : samenhang tussen bodem- en voedselkwaliteit tijdens symposium niet opgehelderd
  Gils, S.H. van - \ 2017
  Ekoland (2017)4. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
  bodembeheer - bodemkwaliteit - voedselkwaliteit - voeding en gezondheid - voedselproductie - biologische landbouw - melkveehouderij - bemesting - soil management - soil quality - food quality - nutrition and health - food production - organic farming - dairy farming - fertilizer application
  In de landbouw bestaan er twee waarheden: die van de wetenschap en die van de praktijk. Tijdens het symposium Sustainable soil management & healthy food bleken die twee waarheden vooralsnog onverenigbaar. “Niet om te beledigen, maar de praktijk loopt toch een beetje voor op de wetenschap”, vindt melkveehouder Kees van Gaalen.
  Biotic interactions and trait-based ecosystem functioning in soil
  Sechi, Valentina - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): L. Brussaard, co-promotor(en): R.G.M. de Goede; C. Mulder; M. Rutgers. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431316 - 176
  soil - ecosystems - plant-animal interactions - interactions - soil biology - soil quality - grasslands - collembola - diversity - bodem - ecosystemen - plant-dier interacties - interacties - bodembiologie - bodemkwaliteit - graslanden - collembola - diversiteit

  Recent emphasis on ecosystem services as a framework to evaluate ecosystems and to promote their sustainable use has drawn attention to how organisms contribute to the delivery of services. Soil attributes and biotic interactions play important roles in ecological processes (e.g. soil formation, nutrient turnover, carbon sequestration and transformation) and, consequently, in the related delivery of ecosystem services.

  Therefore, understanding how soil organisms interact and how they respond to environmental conditions is fundamental to preserve soil functioning and provide a meaningful assessment of ecosystem services. Functional traits determine individual responses to pressures and their effects on ecosystem functioning hence, investigating soil ecosystems from a trait-based perspective offers an interesting opportunity to link the functional responses of the organisms to environmental pressures and to give insight into how the entire community influences ecological processes.

  The main objective of this thesis is to develop and to test concepts for a trait-driven quantification of ecosystem services through the assessment of the effects of land management on soil processes. In particular, it focuses on exploring the potential of a trait-based approach in identifying and better understanding the response of the soil biota to environmental pressures and analyses the responses of soil organisms in terms of changes in functional trait distribution and trophic interactions.

  This work shows that approaches taking the whole soil community into consideration are more suitable to give insight into the effect of anthropogenic pressure on ecosystem functioning than approaches based on single taxonomic groups. Moreover, performing combined analysis (e.g. analysing body-mass distribution and trophic grouping) helps to better identify community response to environmental pressure.

  A clear methodology for the next step, i.e. quantification of ecosystem services, is still lacking due to the current difficulties to link and quantify the effect of anthropogenic pressure to ecosystem functioning in soil. For this reason, it is essential that methods analysed in this thesis will be further explored under different environmental pressures to enable the development of tools to be used at the interface of science and society for sustainable development.

  Closing the nutrient loops in (peri-)urban farming systems through composting
  Nigussie, Abebe - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Thomas Kuijper; A. de Neergaard, co-promotor(en): S. Bruun. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463430050 - 144
  urban agriculture - farming systems - nutrients - composting - refuse - sewage - waste treatment - vermicomposting - soil quality - nitrogen - ethiopia - stadslandbouw - bedrijfssystemen - voedingsstoffen - compostering - vuilnis - rioolwater - afvalverwerking - vermicompostering - bodemkwaliteit - stikstof - ethiopië

  Organic amendments are used to improve soil fertility and maintain agricultural fields in a productive state. Despite these benefits, the use of organic amendments is limited in many developing countries. The overall objective of this thesis is therefore to provide a better understanding of current waste management practices in developing countries and ensure sustainable crop production via the biotransformation of urban waste into a high-quality soil amendment. First, I aimed at determining the causes for the limited use of organic amendments in small-scale urban farming systems. I interviewed 220 urban farmers in Ethiopia and found that competition for agricultural waste between fuel, feed and soil amendment is a major cause for the limited use of organic amendments. I demonstrated that allocation of agricultural waste for soil amendment is linked with farmers’ livelihood strategies. I also studied variation in compost demand among different farmer groups, and the socio-economic variables which explained these variations.

  Gaseous losses of ammonia and greenhouse gas (GHG) emissions occur during composting of nitrogen-rich urban waste. Several technologies could reduce these losses. However, these technologies are inadequate to fit within the broader farming systems because they are expensive. The second aim of this thesis was to develop low-cost methods to mitigate N losses and GHG emissions from composting, while retaining its fertilising value.

  Composting by earthworms (vermicomposting) is proposed as a low-cost strategy for minimising N losses and GHG emissions. Using a wide range of substrate qualities (C:N ratio, labile C sources) and other factors (earthworm density, amount of input, and moisture), I showed that vermicomposting reduced N losses and GHG emissions compared with traditional thermophilic composting, but the magnitude of the earthworm effect varied between substrates. Earthworms also change the quantity and composition of dissolved organic carbon during composting. Another low-cost strategy is to delay the addition of N-rich substrates during composting. I demonstrated that addition of nitrogen-rich substrate after the thermophilic phase reduced N losses. Delayed addition of N-rich substrates increased N2O emissions, but reduced CH4 emissions. Delayed addition resulted in compost that was as stable and effective at completely eradicating weed seeds as traditional composting.

  In conclusion, urban waste compost should be considered as alternative source for soil amendment, particularly in developing countries with competition for agricultural waste. Technologies such as vermicomposting and delayed addition of N-rich substrate are recommended to increase or maintain the nitrogen content of compost, reduce N losses and mitigate GHG emissions.

  Invloed van gewassen op bodemkwaliteit: Variatie tussen genotypen : een verkennende literatuurstudie voor ruwvoedergewassen
  Wiel, Clemens C.M. van de; Linden, Gerard van der; Sukkel, Wijnand - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Plant Research (Rapport / Wageningen Plant Research 668) - 17
  voederplanten - ruwvoer (forage) - bodemkwaliteit - genotypen - fodder plants - forage - soil quality - genotypes
  Gewassen beïnvloeden de bodem waarop ze geteeld worden. In deze verkennende literatuurstudie is onderzocht wat er bekend is over variatie tussen verschillende genotypen/plantenrassen met betrekking tot hun effect op bodemkwaliteit voor een aantal ruwvoedergewassen, in het bijzonder Maïs (Zea mays), Engels raaigras (Lolium perenne) en Witte klaver (Trifolium repens). Dergelijke variatie zou mogelijkheden kunnen bieden om via veredeling en het inzetten van specifieke rassen de bodemkwaliteit te verbeteren. Er is betrekkelijk weinig onderzoek vanuit deze invalshoek gedaan. De focus van de studie was gericht op variatie in wortelarchitectuur, en wortelexudatie en wortelafsterving/nieuwvorming in relatie tot het organische stof gehalte en beschikbaarheid van nutriënten, en de bodem biota, met name mycorrhiza.
  De bodem onder ons Bestaan
  Brussaard, Lijbert - \ 2016
  Wageningen : Wageningen University & Research - ISBN 9789463430081 - 24
  bodem - bodembiologie - bodemkwaliteit - soil - soil biology - soil quality
  Chemisch-fysische schematisering van de bodem voor NHI-waterkwaliteit : naar een nieuwe fysisch-chemische schematisering van de Nederlandse bodem
  Bolt, Frank van der; Walvoort, Dennis ; Vries, Folkert de; Hoogland, Tom ; Vroon, Henk ; Groenendijk, Piet ; Renaud, Leo ; Massop, Harry ; Veldhuizen, Ab ; Walsum, Paul van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2753) - 34
  bodem - bodemkwaliteit - hydrologie - bodemeigenschappen - bodemkarteringen - soil - soil quality - hydrology - soil properties - soil surveys
  Voor de ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit is een aanpak opgesteld om de fysisch-chemische schematisering van de bodem in Nederland verder te ontwikkelen. Op korte termijn (2017-2018) is een pragmatische werkwijze nodig om de bodemchemische parameters met bijbehorende schematisering in representatieve eenheden voor de operationele toepassing voor landelijke beleidsstudies te actualiseren. Het gebruik van de huidige fysischchemische karakterisering voor de bodemkaart 1:50.000 vormt de geëigende methode. Op de langere termijn is het de wens om het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium-waterkwaliteit ook te kunnen inzetten voor regionale toepassingen. Dit kan alleen als er een gedetailleerde geostatistisch gesimuleerde 3D-bodemkaart aan ten grondslag ligt die recht doen aan regionale variabiliteit van de bodem.
  Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan
  Brussaard, L. ; Govers, F.P.M. ; Buiter, R.M. - \ 2016
  Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 35e jaargang (2016) kwartaal 3) - ISBN 9789073196834 - 88
  bodemkunde - bodembiologie - bodemkwaliteit - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - bodemweerbaarheid - bodemmicrobiologie - duurzaam bodemgebruik - lesmaterialen - soil science - soil biology - soil quality - agricultural soils - soil fertility - soil management - soil suppressiveness - soil microbiology - sustainable land use - teaching materials
  De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. In één theelepel zwarte grond leven meer organismen dan er mensen zijn op de hele aarde. Ze zorgen ervoor dat planten gebruik kunnen maken van de voedingsstoffen in de bodem en in een gezonde bodem krijgen ziekteverwekkers ook minder kans. Nu we steeds beter begrijpen hóe ze dat doen, kunnen wij zelfs nieuwe antibiotica vinden in de bodem! In dit cahier laten wetenschappers van naam op het gebied van het bodemonderzoek niet alleen zien welke diensten een gezonde bodem al vele eeuwen levert. Ze vertellen ook hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.
  Bodemverbeteraars met focus op biochar
  Reuler, H. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  - 15
  bodemverbeteraars - biochar - bodemkwaliteit - bodemvruchtbaarheid - bodembiologie - soil conditioners - biochar - soil quality - soil fertility - soil biology
  Biochar is een stabiele organische verbinding die hoofdzakelijk uit koolstof bestaat. Het ontstaat bij verhitting van biomassa onder zuurstofloze omstandigheden, z.g. pyrolyse. Biochar wordt geproduceerd als bodemverbeteraar. De discussie gaat om het effect van Biochar toediening op een aantal bodemfuncties, zoals b.v. het vermogen om vocht en voedingsstoffen vast te houden, biologische activiteit.
  Inspiratiesessie ''Bodemverbeteraars: hoop of hype?''
  Os, G.J. van - \ 2016
  Aeres Hogeschool
  bodembeheer - bodemverbeteraars - bodemkwaliteit - bodemstructuur - gewasopbrengst - landbouwkundig onderzoek - soil management - soil conditioners - soil quality - soil structure - crop yield - agricultural research
  Inspiratiesessie bij CAH Vilentum door Gera van Os, Lector Duurzaam Bodembeheer, ''Bodemverbeteraars: hoop of hype?''
  Meer informatie op http://www.kcagro.nl
  Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
  Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
  Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
  Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap
  Wallis de Vries, M.F. ; Bobbink, R. ; Jansen, A.J.M. ; Vogels, J.J. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 110 - 115.
  016-3951 - natuurbeheer - ecologisch herstel - heidegebieden - bodemkwaliteit - flora - vegetatie - fauna - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - grondwater - nature management - ecological restoration - heathlands - soil quality - flora - vegetation - fauna - applied research - wetland soils - groundwater
  Het verspreidingsgebied van natte heiden is in omvang min of meer gelijk gebleven sinds de laatste ontginningen. De kwaliteit blijft echter een dalende trend vertonen door de inwerking van stikstofdepositie en verdroging. Tegelijkertijd zijn er veelbelovende resultaten geboekt door nieuwe vormen van herstelbeheer. OBN heeft daarvoor de kennisbasis ontwikkeld. In dit artikel worden de daaruit voortvloeiende inzichten uiteen gezet en worden uitdagingen voor de toekomst geschetst.
  Effecten bodem- en structuurverbeteraars : Onderzoek op klei- en zandgrond 2010-2015 eindrapportage
  Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Haas, M.J.G. de; Bussink, Wim ; Schoutsen, M.A. - \ 2016
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 121
  bodemkwaliteit - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - zware kleigronden - zandgronden - calciummeststoffen - biochar - soil quality - soil structure - soil physical properties - soil chemical properties - soil biology - soil fertility - soil fertility management - clay soils - sandy soils - calcium fertilizers - biochar
  In de praktijk lopen telers vaak tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Dit veroorzaakt:  toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem;  minder efficiënt gebruik van meststoffen;  verhoogd risico van uit- en afspoeling van nutriënten;  wateroverlast;  verlaging van de opbrengst. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid kunnen hebben. Objectieve informatie over het effect van deze producten op de gewasopbrengsten en de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven is bekend dat effecten van bodem verbeterende maatregelen vaak pas na enkele jaren zichtbaar worden. Om het effect van verschillende bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proefvelden aangelegd op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Vredepeel, Valthermond). Op deze proefvelden zijn bouwplannen toegepast die gangbaar zijn voor de betreffende regio. Eventuele positieve effecten worden sterker met het verstrijken der jaren. Bovendien zijn deze het duidelijkst te onderscheiden wanneer op alle locaties hetzelfde gewas wordt geteeld. Daarom stonden er in het laatste jaar op alle proefvelden aardappels. In de proef zijn de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar (2010-2015).
  Bodemkwaliteit op veengrond : effecten van drie maatregelen op een rij
  Eekeren, N.J.M. van; Deru, Joachim ; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 32
  biologische landbouw - bodemkwaliteit - veengronden - graslandgronden - melkveehouderij - organic farming - soil quality - peat soils - grassland soils - dairy farming
  Deze brochure behandelt de bodemkwaliteit van veengrond. In Hoofdstuk 2 worden de zes elementen van bodemkwaliteit besproken. Hoofdstuk 3 gaat over meten en beoordelen van bodemkwaliteit. In Hoofdstuk 4 worden drie praktijkmaatregelen in het veenweidegebied behandeld. Onderdeel van deze brochure is een checklist voor bodemkwaliteit die elke melkveehouder op veen kan doorlopen.
  Validation of ISO 17586 soil quality : extraction of trace elements using dilute nitric acid
  Vark, W. van; Harmsen, J. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2693) - 55
  soil - soil quality - trace elements - standards - bioavailability - iso - extraction - bodem - bodemkwaliteit - sporenelementen - normen - biologische beschikbaarheid - iso - extractie
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.