Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Fosfaatonderzoek Noorderpark 2016 : bodemonderzoek t.b.v. realisatie soortenrijke schraallanden, uitbreiding bij onderzoek uit 2013
  Delft, S.P.J. ; Brouwer, F. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2775) - 51
  bodem - fosfaten - bodemonderzoek - natuurontwikkeling - graslanden - eutrofiëring - soortenrijkdom - utrecht - soil - phosphates - soil testing - nature development - grasslands - eutrophication - species richness - utrecht
  In het noordwestelijk deel van het Noorderpark is onderzoek gedaan naar de abiotische geschiktheid voor soortenrijke graslanden. Hierbij zijn de nutriëntentoestand en de zuurbuffer beoordeeld. Met profielbeschrijvingen is de veraardingsgraad van veenlagen vastgesteld. Er zijn 36 boringen gedaan waarbij twee lagen bemonsterd zijn. Van drie boringen is een derde laag bemonsterd. De bodemmonsters zijn voor analyse samengevoegd tot 25 mengmonsters waaraan de analyses zijn uitgevoerd. Voor het plannen van de bemonstering en het samenstellen van de mengmonsters is een stratificatie uitgevoerd op basis van de Landschapsleutel. De nutriëntentoestand is beoordeeld op basis van de fosfaattoestand en de kans op het vrijkomen van nutriënten door mineralisatie en interne eutrofiëring. Bij de beoordeling van de fosfaattoestand is ook beoordeeld in hoeverre deze verbeterd kan worden door verschralingsbeheer of door afgraven van een deel van de bovengrond. Afhankelijk van de realisatiekans voor natuurdoelen bij verschillende maatregelen is per deelperceel een inrichtingsadvies opgesteld.
  Focus op pootgoed en bodem
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)9. - ISSN 1875-9688 - p. 32 - 34.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - proefbedrijven - pootaardappelen - bodemonderzoek - friesland - arable farming - applied research - pilot farms - seed potatoes - soil testing - friesland
  Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Wat betekenen ze voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer als laatste proefbedrijf Kollumerwaard, een proefboerderij met de focus op pootaardappelteelt en bodemonderzoek.
  Bodemkwaliteit en graslandproductie : checklist voor het veenweidegebied
  Eekeren, N.J.M. van; Philipsen, A.P. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)6. - ISSN 1574-1575 - 11
  rundveehouderij - bodembeheer - graslandbeheer - bodemonderzoek - bodemkwaliteit - veenweiden - cattle husbandry - soil management - grassland management - soil testing - soil quality - peat grasslands
  Veehouders in het veenweidegebied wilden meer grip krijgen op het effect van bodemkwaliteit en -beheer op graslandproductie. Doel van veehouders was een soort checklist te ontwikkelen om bodemkwaliteit te beoordelen en maatregelen uit te proberen om de bodemkwaliteit te verbeteren. In het Praktijknetwek Goed Bodembeheer op Veen Boert Beter is dit opgepakt met veehouders, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies, Wageningen UR Livestock Research en het Louis Bolk Instituut.
  Ontwikkeling blauwgrasland door plaggen in Oostelijke Vechtplassen : selectie op basis van ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek
  Delft, S.P.J. van - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2550) - 47
  graslanden - plaggen steken - bodemchemie - grondwaterstand - fosfaat - ecologisch herstel - natuurontwikkeling - bodemonderzoek - natura 2000 - vechtstreek - utrecht - grasslands - sod cutting - soil chemistry - groundwater level - phosphate - ecological restoration - nature development - soil testing - natura 2000 - vechtstreek - utrecht
  Binnen Natura 2000-gebied de Oostelijke Vechtplassen is in het kader van LIFE project ‘New Life for Dutch Fens’ bodemonderzoek uitgevoerd naar geschikte locaties om met plaggen Blauwgrasland te ontwikkelen. Binnen een zoekgebied van 34,5 ha is eerst een selectie gemaakt van te onderzoeken percelen. Hiervoor zijn bodemtype, drooglegging en kwelverwachting vergeleken met de abiotische randvoorwaarden voor Blauwgrasland. Daarna is gedetailleerd veldonderzoek uitgevoerd in Hollands Ankeveen (0,51 ha) en Weersloot Oost (18,76 ha). Daarnaast is 1,65 ha in Het Hol onderzocht. Hierbij is een gedetailleerde bodem- en grondwatertrappenkaart gemaakt, zijn waterkwaliteitsmetingen gedaan en is het bodem- en pH-profiel beschreven op 22 locaties. Op deze locaties zijn bodemmonsters genomen van twee dieptes waaraan de fosfaattoestand is gemeten en beoordeeld. Door combinatie van deze gegevens en vergelijking met de abiotische randvoorwaarden is een knelpuntenanalyse uitgevoerd en een inrichtingsadvies opgesteld. Met name de fosfaattoestand is in de huidige situatie vaak ongeschikt, maar ook de vochttoestand is vaak aan de droge kant. Door afgraven van de bovengrond tot 20 à 30 cm kan ca. 13 ha beter geschikt gemaakt worden voor Blauwgrasland. Het valt te overwegen ook enkele percelen die al geschikt lijken toch ondiep af te plaggen om de vochttoestand verder te verbeteren
  Stimulering van roofvliegen en roofkevers voor plaagbestrijding in de sierteelt
  Grosman, A.H. ; Groot, E.B. de; Messelink, G.J. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1302) - 32
  chrysanthemum - thrips - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - organische meststoffen - effecten - methodologie - bodemonderzoek - voedingsstoffen - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - kastechniek - chrysanthemum - thrips - augmentation - organic fertilizers - effects - methodology - soil testing - nutrients - control methods - plant protection - greenhouse technology
  Bestrijding van plagen wordt soms geholpen door spontaan optredende natuurlijke vijanden. Bij veel grondgebonden teelten komen spontaan roofvliegen en roofkevers voor. Dit onderzoek is gekeken wat de effecten van deze bestrijders op trips in chrysant zijn en hoe ze gestimuleerd kunnen worden. Bij de roofvlieg Coenosia attenuata werd slechts een licht effect op trips waargenomen. Dichtheden van de roofkevers Atheta coriaria namen enorm toe bij toevoegingen van organische meststoffen, gist of een eiwitbron (kalkoenvoer) aan de bodem. In een kasproef werd echter geen verbeterde bestrijding van trips gevonden wanneer gist werd toegevoegd aan uitzettingen van roofkevers. Dit kan te maken hebben met voedselverzadiging van de predatoren en het verpoppingsgedrag van trips. Verder onderzoek is nodig om te bepalen op welke manier toediening van voedsel aan de bodem de bestrijding van trips kan verbeteren. Biological control of pests in greenhouses is sometimes supported by sponaneously occuring natural enemies, such as soil-dwelling predatory beetles or hunter flies. The aim of this study was to determine the effects of these predators on western flower thrips in chrysanthemum and how population densities of the predators can be increased. De hunter fly Coenosia attenuata was not able to significantly reduce thrips populations in cages, but there was a minor reduction in pest densities. Densities of the predatory beetle Atheta coriariae could be increased by applying fertilisers, proteins (bird feed) or yeast to to soil. However, increased densities of soil-dwelling predators did not enhance thrips control in a greenhouse trial. This may have been the results of food saturation of the predators or the pupal behaviour of thrips. More research is needed to optimize soil enrichment with food in such a way that thrips control will be enhanced.
  Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnorm : betekenis van het fosfaat-bufferend vermogen van de bodem: ontwerp van een protocol
  Ehlert, P.A.I. ; Chardon, W.J. ; Burgers, S.L.G.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2500) - 104
  bodemchemie - fosfaten - bodemtypen - bemesting - zea mays - maïs - buffercapaciteit - bodemonderzoek - wetgeving - Nederland - soil chemistry - phosphates - soil types - fertilizer application - zea mays - maize - buffering capacity - soil testing - legislation - Netherlands
  Bodems verschillen in de mate waarin fosfaat wordt vastgelegd en beschikbaar is voor gewas en de mate waarin fosfaat weglekt en daardoor in fosfaatbufferend vermogen. Dit rapport onderzoekt de betekenis van het fosfaatbufferend vermogen van de bodem voor het stelsel van fosfaattoestand-afhankelijke fosfaatgebruiksnormen. Daartoe zijn veldproeven met snijmaïs uitgevoerd op landbouwpercelen op zand- en kleigrond die zich onderscheiden in fosfaatbufferend vermogen.
  Onderzoek naar details van bodemgebonden verspreiding van TVX bij tulp
  Kock, M.J.D. de; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Lommen, S.T.E. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 23
  bloembollen - tulpen - aceria tulipae - tulpenvirus x - risicofactoren - ziektedistributie - bodemonderzoek - ornamental bulbs - tulips - aceria tulipae - tulip virus x - risk factors - disease distribution - soil testing
  De afgelopen jaren heeft onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) uitgewezen dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is bekend dat er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus is. Daarentegen is het risico op mechanische verspreiding tijdens mechanisch pellen, spoelen en waterbroei gering. Tijdens dit onderzoek zijn diverse aanwijzingen verkregen voor verspreiding van TVX via de grond. Praktijkmaatregelen zijn pas te formuleren wanneer deze verspreidingsroute experimenteel bevestigd is en de bijbehorende vector of verspreidingsroute bekend is. Via diverse onderzoeksstrategieën is onderzocht wat de risico’s op bodemgebonden infectie met TVX bij tulp is. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van grond uit een vollegrondskas waar in 2011 bodemgebonden verspreiding van TVX is waargenomen. Teeltproeven met tulp, maar ook met diverse vanggewassen zijn uitgevoerd en de aanwezigheid van bodemschimmels die als virusvector kunnen optreden is bepaald. In een pottenproef met aanwezigheid van TVX-besmette tulpen vond er bij virusvrije tulp zeer beperkt virusverspreiding via de bodem plaats. Daarentegen vond er in een vergelijkbare pottenproef met TVX-besmette grond bij de vangplant Chenopodium amaranticolor veel efficiënter infectie met TVX vanuit de bodem plaats. Tijdens de teelt in de vollegrondskas met grond met TVX-geschiedenis vond er bij tulp geen virusinfectie vanuit de bodem plaats. Daarentegen werd op deze grond wel infectie bij Chenopodium vangplanten, brandnetel en vogelmuur waargenomen. Er was dus weldegelijk een virusreservoir in de bodem aanwezig. Er is zeer waarschijnlijk geen bodemorganisme betrokken bij infectie met TVX vanuit de bodem. Bij infectie vanuit de bodem is bij Chenopodium en onkruiden TVX het eenvoudigst aan te tonen in een wortelmonster. TVX verspreidt niet snel systemisch door de plant waardoor bladbemonstering ongeschikt is voor het aantonen van recente besmettingen vanuit de grond. Op basis van deze resultaten wordt voor onderzoek naar virusreservoirs bij onkruiden geadviseerd zich met name te concentreren op het ondergrondse deel van de plant. De resultaten beschreven in dit rapport laten zien dat bodemgebonden infectie met TVX complexer is dan vooraf gedacht. Specifieke bodemomstandigheden kunnen een cruciale rol spelen bij het wel of niet optreden van infectie vanuit de bodem bij tulp. Deze bodemomstandigheden zijn bij tulp blijkbaar kritischer dan bij vangplanten. Een lijst met maatregelen is samengesteld waarmee TVX-verspreiding via de bodem ze veel als mogelijk beperkt kan worden.
  Unravelling changes in soil fertility of agricultural land in The Netherlands
  Reijneveld, J.A. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Oene Oenema; Aad Termorshuizen. - Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461737793 - 227
  bodemvruchtbaarheid - landbouwgrond - organisch bodemmateriaal - bodemonderzoek - koolstof - fosfor - nederland - soil fertility - agricultural land - soil organic matter - soil testing - carbon - phosphorus - netherlands

  Keywords:

  Soil fertility, soil test, phosphorus, soil organic matter, soil organic carbon, fertilization recommendation, data base, the Netherlands

  On fertile soils, high-yielding crop production systems can be built which are indispensable both for profitable farming and for feeding the steadily increasing world population. With its high soil fertility, agriculture in the Netherlands is one of the most productive in the world. The high soil fertility is partly inherited from sea and rivers, partly it is men-made through manure and fertilizer applications. However, from the 1980s manure and fertilizer applications are limited through governmental regulations.

  This thesis aims to increase the understanding of spatial variations and changes over time in soil fertility of farmers’ fields in the Netherlands during the last century. More specifically, it addresses the following research questions: i) which changes have taken place in soil organic matter (SOM) and soil phosphorus (P) contents in the period 1970 to 2000s, ii) will mean soil P status develop towards the optimal agricultural range, with a small standard deviation when virgin soil is cultivated with high craftsmanship?, iii) how did herbage quality respond to changes in mean soil fertility in dairy farming, iv) what are farmers’ perceptions and concerns regarding soil fertility?, and v) how to improve the usability of fertilization recommendations, using new knowledge? A large data base of a laboratory for routine soil, manure, herbage tests (BLGG) was analysed statistically, and a questionnaire was conducted.

  Results show that the mean SOM content of mineral soils remained stable during the last decades, despite worldwide reports about declining SOM contents, and concerns expressed by farmers. Restrictions on the use of animal manure did not yet have an effect on dairy farms; soil P status of grassland and mineral content of herbage remained within the optimal range during the last few decades, but crude protein decreased. Soil P status on arable land increased until the 2000s, partly to above agronomical optimal ranges. Risk avoidance seems a decisive factor for pursuing these higher statuses, stressing the need for improved recommendations. Since implementing new insights proves hard, a three-step schedule for incorporating results of novel soil tests into fertilization recommendations is suggested. Farmers endorse the importance of soil fertility and SOM, and P status should be monitored, including anticipated information about soil structure and soil life.

  Uitspoeling van zouten in een kasgrond: Onderzoek aan uitspoeling aan grondkolommen met natriumchloride- en natriumsulfaattoediening
  Voogt, W. ; Steenhuizen, J.W. ; Winkel, A. van; Bosch, C.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1260) - 40
  kassen - bodemonderzoek - percolatie - zouten - natrium - chloor - laboratoriumproeven - irrigatie - meting - uitspoelen - glastuinbouw - greenhouses - soil testing - percolation - salts - sodium - chlorine - laboratory tests - irrigation - measurement - leaching - greenhouse horticulture
  Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, in het kader van het BO programma “Biologische Landbouw/thema Duurkas” en “Duurzame bodem”
  Bodemmetingen en bodemweerbaarheid
  Os, G.J. van; Braam, G. ; Keidel, H. ; Bloem, J. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2013
  bodemonderzoek - bodemtestwaarden - bodemweerbaarheid - gewasbescherming - bodemchemie - bodembiologie - soil testing - soil test values - soil suppressiveness - plant protection - soil chemistry - soil biology
  Poster met onderzoeksinformatie: zoektocht naar onderlinge samenhang tussen bodemmetingen en de bodemweerbaarheid.
  Aardbeien op weerbare bodem
  Belder, P. ; Cuijpers, W.J.M. ; Janmaat, L. - \ 2012
  bodemweerbaarheid - bodempathogenen - phytophthora cactorum - bodemonderzoek - aardbeien - kleinfruit - vollegrondsteelt - landbouwkundig onderzoek - soil suppressiveness - soilborne pathogens - phytophthora cactorum - soil testing - strawberries - small fruits - outdoor cropping - agricultural research
  Poster met onderzoeksinformatie. De intensieve aardbeiteelt heeft te maken met meerdere hardnekkige bodemgebonden ziekten en plagen. In het onderzoek is gekeken welke bodemeigenschappen bijdragen aan een goede bodemweerbaarheid tegen Phytophthora. Daarbij zijn zowel biologische, chemische als fysische eigenschappen onderzocht.
  Veel stikstof onder stelling
  Broek, R.C.F.M. van den; Verhoeven, J.T.W. - \ 2012
  nitraatuitspoeling - stikstof - drainagewater - aardbeien - kleinfruit - fruitteelt - stikstofgehalte - bodemonderzoek - nitrate leaching - nitrogen - drainage water - strawberries - small fruits - fruit growing - nitrogen content - soil testing
  Poster met onderzoeksinformatie. Door aardbeien op stellingen te telen zonder opvang van het drainwater komt stikstof terecht in de onderliggende grond. Om na te gaan hoeveel stikstof dit betreft zijn in 2009 en 2011 grondmonsters genomen.
  Melo-intensief is PRAKTIJKRIJP!
  Molendijk, L.P.G. ; Beers, T.G. van - \ 2012
  actieplan aaltjesbeheersing
  plantenparasitaire nematoden - bemonsteren - bodemonderzoek - meloidogyne - gewasbescherming - akkerbouw - vollegrondsteelt - plant parasitic nematodes - sampling - soil testing - meloidogyne - plant protection - arable farming - outdoor cropping
  Informatiefolder van het Actieplan Aaltjesbeheersing over Melo-i bemonstering. Dit is een intensieve bemonstering voor wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne).
  Bodemweerbaarheid complex begrip voor onderzoek en praktijk (interview met G. van Os, J. Postma en A. van der Wurff)
  Dwarswaard, A. ; Os, G.J. van; Postma, J. ; Wurff, A.W.G. van der - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)256. - ISSN 1571-5558 - p. 16 - 17.
  bloembollen - bodemfactoren - bodemonderzoek - bodemeigenschappen - weerstand - ziekteresistentie - landbouwkundig onderzoek - kennisoverdracht - ornamental bulbs - edaphic factors - soil testing - soil properties - resistance - disease resistance - agricultural research - knowledge transfer
  Wie pakweg tien jaar geleden in de bloembollensector begon over bodemweerbaarheid werd een beetje meewarig aangekeken. Nu is dat anders. Belangrijk, meer aan doen, dat zijn de opvattingen die een groeiende groep telers heeft. Om die reden wijdt BloembollenVisie een serie aan bodemweerbaarheid, bodemvruchtbaarheid en bodemleven. In de vierde aflevering is het woord aan drie onderzoekers van PRI en PPO van Wageningen UR die zich met deze drie onderwerpen bezighouden.
  Aardbei op weerbare bodem : benutten van natuurlijke functies voor het leveren van ecosysteemdiensten
  Cuijpers, W.J.M. ; Belder, P. ; Zanen, M. - \ 2012
  Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-024 LbP) - 48
  bodemweerbaarheid - aardbeien - fruitteelt - kleinfruit - bodemonderzoek - gewasbescherming - bodemschimmels - bodempathogenen - bodemchemie - bodemflora - vollegrondsteelt - zuid-nederland - soil suppressiveness - strawberries - fruit growing - small fruits - soil testing - plant protection - soil fungi - soilborne pathogens - soil chemistry - soil flora - outdoor cropping - south netherlands
  In this research, 11 soils of strawberry growers in Noord-Brabant and Limburg are examined for disease suppressiveness. Soils are examined for a number of biological, chemical and physical characteristics, in order to relate those parameters to the degree of disease suppressiveness. Strawberry growers were interviewed on management practices, in particular on the application of organic manure and compost, and on the frequency and use of chemical soil disinfestation.
  Telen bij lage fosfaatniveaus in de biologische landbouw; achtergronden en literatuurstudie
  Timmermans, B.G.H. ; Sukkel, W. ; Bokhorst, J.G. - \ 2012
  [Driebergen] : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2010-029 LbP) - 32
  bemesting - fosfaat - fosformeststoffen - bodemvruchtbaarheid - voedingsstoffenbeschikbaarheid - bodemonderzoek - akkerbouw - biologische landbouw - fertilizer application - phosphate - phosphorus fertilizers - soil fertility - nutrient availability - soil testing - arable farming - organic farming
  In de praktijk van de biologische landbouw is er al gauw een fosfaatoverschot op de mineralenbalans wanneer men niet oplet. Aan de andere kant blijkt dat er in de praktijk ook goed geteeld kan worden bij zeer lage fosfaatgehalten in de bodem. Redenen genoeg om een en ander nader te analyseren. Dit literatuuronderzoek zet kennis maar ook open vragen omtrent het gedrag van fosfaat in de bodem en de interactie met gewassen op een rij.
  Aaltjes : eerst diagnose, daarna actie : interview met Leendert Molendijk
  Reindsen, H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2012
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 8 (2012)5. - ISSN 1871-093X - p. 8 - 9.
  plantenparasitaire nematoden - verspreiding - epidemiologie - bodemonderzoek - akkerbouw - bodempathogenen - plant parasitic nematodes - dispersal - epidemiology - soil testing - arable farming - soilborne pathogens
  "Natte grondontsmetting is een van de grote oorzaken bij aaltjesbesmetting van het ene naar het andere perceel." Deze opmerkelijke uitspraak is van Thomas Been van Plant Research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR. Machines zijn door aanklevende grond een belangrijke primaire verspreidingsbron van aaltjes.
  Maximale opsporingskans voor Meloidogyne chitwoodi
  Beers, T.G. van; Gastel-Topper, A.W.W. van - \ 2011
  actieplan aaltjesbeheersing
  meloidogyne chitwoodi - biotesten - aardappelen - bodemonderzoek - bemonsteren - akkerbouw - meloidogyne chitwoodi - bioassays - potatoes - soil testing - sampling - arable farming
  Brochure over het opsporen van Meloidogyne chitwoodi met behulp van een biotoets.
  Geringe besmetting goed zelf op te sporen
  Gastel-Topper, A.W.W. van; Korthals, G.W. - \ 2011
  Boerderij/Akkerbouw 97 (2011)11. - ISSN 0169-0116 - p. E14 - E15.
  meloidogyne chitwoodi - biotesten - plantenparasitaire nematoden - bodempathogenen - bodemonderzoek - akkerbouw - aardappelen - pootaardappelen - meloidogyne chitwoodi - bioassays - plant parasitic nematodes - soilborne pathogens - soil testing - arable farming - potatoes - seed potatoes
  PPO ontwikkelde een biotoets om Meloidogyne chitwoodi op te sporen. Deze toets doer de teler zelf en geeft meer zekerheid dan een laboratoriumtoets.
  Natuurlijke ziekteonderdrukking in grondteelten : model, weerbaar telen en nieuwe substraten
  Wurff, A.W.G. van der - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)4. - ISSN 0166-6495 - p. 164 - 168.
  glastuinbouw - bodemweerbaarheid - pythium - bodempathogenen - verticillium - plantenparasitaire nematoden - bodemonderzoek - substraten - meloidogyne - greenhouse horticulture - soil suppressiveness - pythium - soilborne pathogens - verticillium - plant parasitic nematodes - soil testing - substrates - meloidogyne
  Wageningen UR Glasuinbouw toont aan dat bodemweerbaarheid in de glastuinbouw bestaat. In een onderzoek onder veertien glastuinbouwbedrijven en een proefveld werden, met behulp van biotoetsen, verschillen zichtbaar gemaakt in de mate van bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en de bodemschimmels Pythium en Verticillium. De resultaten van een vervolgproef laten zien dat er gestuurd kan worden op weerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje. Analyse van de databank van Wageningen UR Glastuinbouw van meer dan zestig metingen aan diverse kastuinbouwgronden leidde tot een model dat de bodemweerbaarheid tegen het wortelknobbelaaltje en Pythium voorspelt. De waarde van het model moet in vervolgonderzoek beproefd worden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.