Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 137

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Balen, D.J.M. van - \ 2017
  BIOpraktijk
  landbouw - biologische landbouw - akkerbouw - grondbewerking - bodemdeeltjes - bodemverdichting - bodemsamenstelling - bodemstructuur - grondbewerking gericht op bodemconservering - bodemkwaliteit - rijspoorverdichtingen - verdichting - agriculture - organic farming - arable farming - tillage - aggregates - soil compaction - soil composition - soil structure - conservation tillage - soil quality - tractor pans - compaction
  Landbewerking: video over de invloed van vaste rijpaden op de bodem
  Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit : deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
  Groenendijk, Piet ; Schipper, Peter ; Hendriks, Rob ; Akker, Jan van den; Heinen, Marius - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2811) - 127
  bodemkwaliteit - watersystemen - bodemverdichting - maatregelen - uitspoelen - soil quality - water systems - soil compaction - measures - leaching
  Het doel van het onderhavige onderzoek is om een antwoord te geven op de vrasag: 'hoe kunnen effecten van maatregelen ter verbetering van de bodemkwaliteit op het watersysteem gekwantificeerd worden, welke meetgegevens zijn daarvoor nodig en hoe kunnen de effecten kwantitatief in beeld gebracht worden zodat ze meegewogen kunnen worden in besluitvormingsprocessen?'
  Terug naar de basis
  Willems, Arno ; Schreppers, Harrie ; Jans, Rino ; Klingen, Simon ; Ouden, J. den; Schoonderwoerd, Henny ; Wijdeven, Sander ; Staak, Erik van der - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 40 - 41.
  bosbeheer - houtachtige planten - duurzaamheid (sustainability) - bosgronden - bodemuitputting - bosecologie - voedingsstoffenbalans - verzuring - bodemverdichting - mechanisatie - forest administration - woody plants - sustainability - forest soils - soil exhaustion - forest ecology - nutrient balance - acidification - soil compaction - mechanization
  Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen nog wel volgens de principes van duurzaamheid beheren. Met name over de mogelijke uitputting van de bodem en de invloed van de exploitatie op de bodem bestaan veel vragen waarvan de antwoorden niet voor het oprapen liggen. Op 17 mei 2016 ging de Studiekring van de KNBV terug naar de basis: de bosbodem.
  Bodemverdichting Band versus rups : Kennisclip Bodem water: Bodemverdichting Band versus rups
  Akker, J.J.H. van den - \ 2016
  Groen Kennisnet
  bodemverdichting - akkerbouw - grondbewerking - gronddruk - landbouwwerktuigen - rupsbanden - banden - landbouwkundig onderzoek - lesmaterialen - soil compaction - arable farming - tillage - ground pressure - farm machinery - tracks - tyres - agricultural research - teaching materials
  Deze kennisclip staat stil bij onderzoek naar de invloed van landbouwwerktuigen met banden of met rupsen op bodemverdichting in de akkerbouw.
  "Versmering kan erger zijn dan verdichting"; interview met Bert Vermeulen
  Dwarswaard, A. ; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  BloembollenVisie 2014 (2014)26 december. - ISSN 1571-5558 - p. 14 - 15.
  landbouwtechniek - uitrusting - benodigde machines - grondbewerking - bodemstructuur na grondbewerking - bodemverdichting - trekkers - gewicht - akkerbouw - bloembollen - agricultural engineering - equipment - machinery requirements - tillage - tilth - soil compaction - tractors - weight - arable farming - ornamental bulbs
  De belangstelling voor de bodem neemt snel toe in de bloembollensector. Om die reden startte BloembollenVisie een tweede serie artikelen over dit onderwerp. In deze negende aflevering staat de relatie tussen machines en grond centraal. Onderzoeker Bert Vermeulen van Plant Research International uit Wageningen schetst een genuanceerd beeld van bodemverdichting.
  'Wiellast is verdubbeld'; interview met Bert Vermeulen
  Horst, A. van der; Vermeulen, G.D. - \ 2014
  Landbouwmechanisatie 61 (2014)3. - ISSN 0023-7795 - p. 26 - 27.
  akkerbouw - bandenspanning - bodemverdichting - bodemstructuur na grondbewerking - landbouwwerktuigen - gewichtstoename - interviews - arable farming - inflation pressure - soil compaction - tilth - farm machinery - weight gain - interviews
  Het belang van een lage bandenspanning is genoegzaam bij akkerbouwers bekend. Toch neemt de verdichting van de ondergrond toe omdat de wiellasten in dertig jaar tijd zijn verdubbeld. Rubberrupsen bieden soelaas, aldus Bert Vermeulen.
  Gezonde bodem, duurzame landbouw
  Ramaker, R. ; Putten, W.H. van der - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2014)8. - ISSN 1874-3625 - p. 10 - 10.
  bodembiologie - organische stof - functionele biodiversiteit - dynamiek van het ruimtegebruik - bodemverdichting - soil biology - organic matter - functional biodiversity - land use dynamics - soil compaction
  Er leven meer soorten in een handvol grond dan er wilde planten groeien in Nederland. Dat bodemleven staat echter mede onder druk door moderne landbouw ofwel intensiever grondgebruik, signaleert Wim van der Putten in een overzichtsartikel in Nature. Van der Putten is buitengewoon hoogleraar Functionele biodiversiteit. Hij pleit voor een nieuwe weg die de voordelen van intensieve en biologische landbouw combineert. "Het is lastig om een bodem precies te laten doen wat je wilt, maar ik denk dat we met de kennis die we nu verzamelen de volgende stap kunnen maken".
  Onderzoek universiteit Wageningen UR: Tracks beter voor ondergrond dan UltraFlexband
  Akker, J.J.H. van den - \ 2014
  Zuidberg Media
  akkerbouw - veldgewassen - grondvlak - bodemverdichting - verdichting - banden - rupsbanden - trekkers - belasting (loads) - bodemfysica - arable farming - field crops - basal area - soil compaction - compaction - tyres - tracks - tractors - loads - soil physics
  Tracks verdichten de ondergrond minder dan landbouwbanden, en ook minder dan de moderne extra soepele UltraFlex-banden. Dat blijkt uit onderzoek door Wageningen UR, hogeschool CAH Vilentum en de Zweedse universiteit van Uppsala in het Zeeuwse Vrouwenpolder in opdracht van vakblad Boerderij. De resultaten zijn gepresenteerd op het Boerderij-event 'Grond om te boeren' in Lunteren (NL).
  Oppervlakkige afspoeling van model tot praktijk : welke maatregelen hebben impact?
  Evenhuis, A. ; Kruijne, R. ; Deneer, J.W. ; Schepers, H.T.A.M. - \ 2013
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR - 34
  oppervlakkige afvoer - bouwland - pesticiden - bodemverdichting - wateropslag - agrarische bedrijfsvoering - noord-brabant - runoff - arable land - pesticides - soil compaction - water storage - farm management - noord-brabant
  Er wordt aangenomen dat normoverschrijdingen in het oppervlaktewater kunnen ontstaan door oppervlakkige afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen. In een studie naar emissie van gewasbeschermingsmiddelen in het gebied van de Lage en Hoge Raam werden overschrijdingen van de MTR waargenomen van een aantal herbiciden in het oppervlaktewater. Uit bestudering van het verloop van de overschrijdingen in de tijd, in relatie tot het tijdstip van toediening en het neerslagverloop kwam oppervlakkige afspoeling naar voren als een mogelijke oorzaak van de overschrijdingen.
  Potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemstructuur : deskstudie naar mogelijkheden en beperkingen
  Vermeulen, G.D. ; Wijk, C.A.P. van - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 514) - 68
  bouwland - bodemwater - bodemstructuur - bodemverdichting - mechanisatie - oogsttijdstip - gewasopbrengst - akkerbouw - vollegrondsteelt - arable land - soil water - soil structure - soil compaction - mechanization - harvesting date - crop yield - arable farming - outdoor cropping
  De Nederlandse landbouw ziet door de inzet van zware oogst- en transportmachines de bodemstructuur achteruitgaan. Vooral oogsten onder natte omstandigheden tijdens de oogstmaanden september, oktober en november tast de bodemstructuur aan. Dit gaat ten koste van de gewasopbrengst. In dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van EL&I is verkend: hoeveel de opbrengstderving door structuurbeschadiging bij de oogst kan bedragen; of de bodemstructuur is te beschermen door de oogst te vervroegen, in de veronderstelling dat deze dan onder relatief droge omstandigheden kan plaatsvinden; welk effect de klimaatverandering zal hebben op de oogstomstandigheden.
  Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied kaart
  Akker, J.J.H. van den; Vries, F. de; Vermeulen, G.D. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Schouten, T. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2409) - 81
  bodemverdichting - bodemkwaliteit - bodemstructuur - bodemwater - bodemsterkte - landgebruik - modellen - soil compaction - soil quality - soil structure - soil water - soil strength - land use - models
  In Nederland en op Europees niveau wordt ondergrondverdichting als een serieuze bodembedreiging gezien. Gebruik makend van het Bodemkundig Informatiesysteem BIS en het Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland (LGN) is met het bodem-verdichtingsmodel SOCOMO bepaald of de gebruikelijke wiellasten bij dat landgebruik de sterkte van de ondergrond in natte of vochtige omstandigheden overschrijden. Vervolgens is aan de hand van de bodemeigenschappen en de grondwatertrappen bepaald of de ondergrond extra gevoelig is voor verdichting of dat natuurlijk herstel door bijvoorbeeld droogtekrimp mogelijk is. Sterkte, landgebruik en bodemeigenschappen bepalen zo samen het risico op ondergrondverdichting. Dit heeft geresulteerd in kaarten waarop het risico op ondergrondverdichting is aangegeven. De meeste gronden in Nederland blijken een matig tot zeer groot risico op ondergrondverdichting te hebben.
  Risico op ondergrondverdichting in kaart : resultaten PRISMA-project 'gevoeligheid voor verdichting'
  Akker, J.J.H. van den; Vries, F. de; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2013
  Bodem 23 (2013)1. - ISSN 0925-1650 - p. 14 - 15.
  bodemverdichting - ondergrond - landgebruik - risicoschatting - kaarten - soil compaction - subsoil - land use - risk assessment - maps
  Zowel in Europa als in Nederland wordt steeds meer onderkend dat ondergrondverdichting een serieuze bodembedreiging is. Het is echter niet bekend waar en in welke mate ondergrondverdichting nu al optreedt. Het is ook onvoldoende bekend welke gronden en gebieden het meest gevoelig zijn voor verdichting. Daarom is voor heel Nederland in kaart gebracht wat het risico is op ondergrondverdichting. Deze kaarten kunnen door de provincies worden gebruikt om na te gaan waar mogelijke maatregelen nodig zijn en waar maatregelen het meeste effect zullen hebben om te komen tot duurzaam bodembeheer.
  Resultaten berekeningen bedrijfsmaatregelen Melkveehouderij en Akkerbouw
  Derks, T. ; Aasman, B. ; Evers, A.G. ; Wit, J. de - \ 2012
  Uden : DLV Dier - 25
  bodemverdichting - agrobiodiversiteit - akkerbouw - bedrijfseconomie - agrarische bedrijfsvoering - melkveehouderij - compost - beregening - de peel - kempen - noord-brabant - soil compaction - agro-biodiversity - arable farming - business economics - farm management - dairy farming - composts - overhead irrigation - de peel - kempen - noord-brabant
  Het project “Boeren en Agrobiodiversiteit” heeft als doel: Duurzaam Ondernemen in de agrarische sector te stimuleren door middel van biodiversiteit. Centraal hierin staat het zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijke processen binnen de agrarische bedrijfsvoering. Uitvoering van het project vindt plaats in drie proeftuinen, gelegen in de gebieden De Peel, De Kempen en De Duinboeren. Het ontbreken van inzicht van de bedrijfseconomische effecten en milieueffecten van biodiversiteitmaatregelen is nog als een gemis ervaren bij de verdere kennisverspreiding en opschaling bij de toepassing op de bedrijven. In dit onderdeel van het project wordt een uitwerking gemaakt voor het vergroten van het inzicht in bedrijfseconomische en milieueffecten van biodiversiteitmaatregelen.
  Risk assessment methodologies of soil threats in Europe: status and options for harmonization for risks by erosion, compaction, salinization, organic matter decline and landslides
  Ano-Vidal, C. ; Ehlert, P.A.I. ; Hagyo, A. ; Heesmans, H.I.M. ; Kuikman, P.J. ; Oenema, O. ; Recatala-Boix, L. ; Simota, C. ; Tóth, G. ; Beek van, C. ; Akker van de, J. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Verzandvoort, S. - \ 2012
  Luxembourg : Publications Office of the European Union (JCR scientific and technical reports ) - ISBN 9789279142918 - 84
  risicoschatting - methodologie - bodemdegradatie - erosie - bodemverdichting - verzilting - organisch bodemmateriaal - aardverschuivingen - europa - risk assessment - methodology - soil degradation - erosion - soil compaction - salinization - soil organic matter - landslides - europe
  The EU thematic strategy for soil protection recognizes that soil degradation through erosion, soil organic matter decline, compaction, salinization and landslides occurs in specific areas, and that these areas must be identified in an unequivocal way. Currently, there are various risk assessment methodologies (RAMs) and the question has risen to what extent these RAMs yield similar outcome and, if not, whether the outcome can be harmonized, i.e. whether the results of the various RAMs can be made compatible or comparable. In this study i) the current status of RAMs for erosion, soil organic matter decline, compaction, and salinization in the European Union (EU27) is reviewed, and ii) the need and the options for harmonization are assessed. The need for harmonization was defined as the likelihood of achieving different outcomes when using different RAMs, whereas the options for harmonization refer to the efforts that are required to harmonize soil RAMs. The current status of RAMSs in EU-27 was assessed on the basis of questionnaires, which were sent out to soil specialists and policy officers in all Member States. We received more than 100 (response rate >50%) completed questionnaires. It turned out that many of the so called RAMs are still incomplete; they are ‘process (or threat) quantifications’ rather than methodologies that assess the risk of a soil threat. Moreover, there were significant differences between RAMs for a soil threat in terms of (i) the notion of the threat, (ii) data collection, (iii) data processing, (iv) data interpretation, and (v) risk perception. The need for harmonization appeared highest for erosion and salinization, whereas the options for harmonization were best for SOM decline. Harmonization of soil RAMs may be very complex and for that reason not always feasible. We suggest two options that may facilitate unequivocal identification of risk (or priority) areas for soil threats, i) a two Tiered approach based on data availability and spatial scale and ii) generic harmonization, i.e. combining standardization and harmonization in a rather pragmatic way
  Waterkwaliteit bij de wortel aangepakt
  Zwart, K.B. ; Akker, J.J.H. van den; Bussink, D.W. ; Haas, M.J.O.M. de; Weide, R.Y. van der; Paauw, J.G.M. ; Saathoff, W. ; Goense, D. ; Doornbos, A.J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2177) - 92
  bodemverdichting - landgebruik - voedingsstoffen - oppervlakkige afvoer - pesticiden - nadelige gevolgen - agrarische bedrijfsvoering - inventarisaties - bodemstructuur - drenthe - soil compaction - land use - nutrients - runoff - pesticides - adverse effects - farm management - inventories - soil structure - drenthe
  De ecologische waterkwaliteit van veel oppervlaktewateren voldoet niet aan de norm door een hoge belasting met nutriënten. De grondwaterkwaliteit wordt op sommige plaatsen bedreigd door residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Bodemverdichting van landbouwgronden, van zowel de bouwvoor als van de laag daaronder, is de mogelijke oorzaak van deze problematiek. Bodemverdichting is de directe oorzaak van verhoogde afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Indirect is bodemverdichting de oorzaak van verhoogd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, voor het bestrijden van ziektes die aan natte omstandigheden zijn gerelateerd. Dit rapport beschrijft de bodemverdichting in de provincie Drenthe, de omvang, de oorzaken en de gevolgen daarvan voor zowel de landbouw als de waterkwaliteit en een aantal technieken om de problematiek op te lossen of, beter nog, te voorkomen.
  Controlled traffic farming to improve soil structure and crop productivity
  Vermeulen, G.D. ; Chamen, W.C.T. - \ 2010
  York : International Fertiliser Society (Proceedings / International Fertiliser Society 678) - ISBN 9780853103158 - 28
  bodemverdichting - rijpadensysteem - bodemstructuur - gewasproductie - soil compaction - controlled traffic farming - soil structure - crop production
  Kosten en baten van bodembeheer; Maatregelen tegen winderosie, veenafbraak en ondergrondverdichting
  Kuhlman, J.W. ; Michels, R. ; Groot, B. - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Regionale economie & ruimtegebruik ) - ISBN 9789086154487 - 64
  landbouwgronden - bodemverdichting - kosten-batenanalyse - windeffecten - degradatie - veengronden - drainage - economische analyse - nederland - bodem-landschap relaties - landschapsbeheer - kaderrichtlijn bodem - maatregelen - agricultural soils - soil compaction - cost benefit analysis - wind effects - degradation - peat soils - drainage - economic analysis - netherlands - soil-landscape relationships - landscape management - soil framework directive - measures
  In 2006 is door de Europese Commissie een Kaderrichtlijn Bodem voorgesteld. In dit rapport wordt onderzocht wat de gevolgen van het voorstel voor Nederland zouden zijn voor landbouwgronden. Drie processen van bodemdegradatie zijn in dit verband relevant: winderosie, afbraak van veen en ondergrondverdichting. Van deze processen wordt onderzocht welke gevolgen ze hebben voor de landbouw en voor de samenleving als geheel en wat de kosten en baten van eventuele maatregelen ertegen zijn.
  Basismateriaal voor eventuele prioritaire gebieden : quick scan voor Drenthe
  Bakker, G. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Vries, F. de; Akker, J.J.H. van den - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1964) - 88
  erosie - bodem - organisch bodemmateriaal - bodemverdichting - nederland - kaderrichtlijn bodem - bodemkwaliteit - drenthe - erosion - soil - soil organic matter - soil compaction - netherlands - soil framework directive - soil quality - drenthe
  In vervolg op een studie die op nationale schaal inzicht gaf in het mogelijke voorkomen van bodembedreigingen waardoor in het kader van de concept Kaderrichtlijn Bodem prioritaire gebieden aangewezen moesten worden, is in dit rapport de aandacht gericht op de provincie Drenthe. Zowel in Nederland als in Drenthe zijn drie bodembedreigingen het meest relevant, namelijk erosie, afname van de hoeveelheid organische stof en verdichting. Bij erosie gaat het in de provincie Drenthe vooral over winderosie. Afname van de organische stofhoeveelheden speelt vooral in (voormalige) veengebieden.
  Priority areas in the Soil Framework Directive : the significance of soil biodiversity and ecosystem services
  Rutgers, M. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Bloem, J. - \ 2010
  Bilthoven : RIVM (RIVM Report / National Institute for Public Health and the Environment 607370002/2010) - 62
  bodembiologie - bodemverdichting - organisch bodemmateriaal - bodembescherming - bodembiodiversiteit - ecosysteemdiensten - kaderrichtlijn bodem - soil biology - soil compaction - soil organic matter - soil conservation - soil biodiversity - ecosystem services - soil framework directive
  Seven soil threats are distinguished in the draft text of the Soil Framework Directive of the European Commission. Soil organic matter decline and soil compaction are the most relevant for the Netherlands due to intensive agricultural land management. Loss of soil biodiversity should be considered when identifying priority areas requiring protection from organic matter decline and compaction. This report describes the first steps in clarifying the relationship between soil biodiversity and decline in soil organic matter or soil compaction.
  Kaderrichtlijn bodem : basismateriaal voor eventuele prioritaire gebieden
  Hack-ten Broeke, M.J.D. ; Beek, C.L. ; Hoogland, T. ; Knotters, M. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Schils, R.L.M. ; Smit, A. ; Vries, F. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2007) - 77
  organisch bodemmateriaal - bodemverdichting - bodembeleid - erosie - nederland - europa - kaderrichtlijn bodem - soil organic matter - soil compaction - soil conservation policy - erosion - netherlands - europe - soil framework directive
  Dit rapport geeft een overzicht van het basismateriaal voor de bodembedreigingen die genoemd worden in de ontwerpteksten voor de Kaderrichtlijn Bodem (KRB) en waarbij wordt gesproken over de aanwijzing van prioritaire gebieden. Waar mogelijk bestaat dit materiaal uit kaarten voor Europa en Nederland. Achtereenvolgens komen de thema’s erosie, organische stof, verdichting, verzilting en verzuring aan bod. Voor Nederland zijn de eerste drie thema’s waarschijnlijk het meest aan de orde. Voor erosie gaat het dan naast watererosie, dat slechts in een beperkt deel van het land voorkomt, vooral over winderosie. Afname van de hoeveelheid organische stof is vooral aan de orde in de veengebieden van ons land. Verdichting lijkt op veel plaatsen een probleem te gaan vormen, maar hierover is nog veel onzekerheid. Verzilting, verzuring en aardverschuivingen zijn in de ontwerpteksten van de KRB zo gedefinieerd dat ze in Nederland niet aan de orde zijn. In het rapport wordt ook ingegaan op de gegevensbehoefte
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.