Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 12 / 12

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  BOFEK2012 versie 2 : Status A
  Wösten, J.H.M. ; Vries, F. de; Wesseling, J.G. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 86) - 93
  bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - classificatiesystemen - soil physics - soil water retention - soil types - classification systems
  Water retention and hydraulic conductivity properties from the Staring series have been attributed to the315 soil typological units of the Soil Map of the Netherlands, scale 1: 50,000, and functional characteristicsfor these units were calculated using a model. Based on commonalities between these functionalcharacteristics, the 315 soil typological units have been clustered to form 72 soil physics units, which makeup the new soil physics units map ‘BOdemFysische EenhedenKaart’ (BOFEK2012). To make these dataavailable for use in models to calculate water and nutrient transport in soils, a dataset has been compiledcontaining information on (i) the GIS database, with the geographical distribution of the BOFEK units in theNetherlands, and (ii) profile diagrams showing the soil layers to a depth of 1.2 metres below ground level,together with the relevant soil physical properties. For the award of A Status to the BOFEK database anumber of aspects of the mapping methodology were reviewed, including the clustering method used, thevalidation and verification of the calculations made, the verification of the conversion from the soil map tothe soil physics units map, and the addition of meta information.
  Unsaturated hydraulic properties of xerophilous mosses: towards implementation of moss covered soils in hydrological models
  Voortman, B.R. ; Bartholomeus, R.P. ; Bodegom, P.M. van; Gooren, H.P.A. ; Zee, S.E.A.T.M. van der; Witte, J.P.M. - \ 2014
  Hydrological Processes 28 (2014)26. - ISSN 0885-6087 - p. 6251 - 6264.
  evaporatie - bryophyta - hydraulisch geleidingsvermogen - korstmossen - mossen - hydrologie - waterbalans - bodemwaterretentie - modelleren - evaporation - bryophyta - hydraulic conductivity - lichens - mosses - hydrology - water balance - soil water retention - modeling - sphagnum moss - water - conductivity - bryophytes - desiccation - ecosystems - tolerance
  Evaporation from mosses and lichens can form a major component of the water balance, especially in ecosystems where mosses and lichens often grow abundantly, such as tundra, deserts and bogs. To facilitate moss representation in hydrological models, we parameterized the unsaturated hydraulic properties of mosses and lichens such that the capillary water flow through moss and lichen material during evaporation could be assessed. We derived the Mualem-van Genuchten parameters of the drying retention and the hydraulic conductivity functions of four xerophilous moss species and one lichen species. The shape parameters of the retention functions (2.17¿
  BOFEK2012. de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland
  Wösten, J.H.M. - \ 2013
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2012 (2013)april. - ISSN 0166-8439 - p. 1 - 3.
  bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - modellen - soil physics - soil water retention - soil types - models
  Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra Wageningen UR hebben samen een nieuwe bodemfysische schematisatie voor Nederland ontwikkeld. Deze schematisatie geeft een gedetailleerd beeld van de bodemfysische eigenschappen van de afzonderlijke horizonten waaruit de bodem is opgebouwd, en verschaft daarmee belangrijke invoergegevens in modelstudies naar het transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone. Deze nieuwe schematisatie vervangt de veelgebruikte PAWN-schematisatie uit 1988.
  BOFEK2012, de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland
  Wosten, J.H.M. ; Vries, F. de; Hoogland, T. ; Massop, H.T.L. ; Veldhuizen, A.A. ; Vroon, H.R.J. ; Wesseling, J.G. ; Heijkers, J. ; Bolman, A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2387) - 46
  bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - classificatiesystemen - soil physics - soil water retention - soil types - classification systems
  Aan de 315 bodemeenheden behorende bij de bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50.000, zijn waterretentie- en doorlatendheidskarakteristieken uit de Staringreeks toegekend. Met een model zijn voor deze eenheden functionele kenmerken berekend. Op grond van verwantschap in functionele kenmerken zijn de 315 bodemeenheden geclusterd in 72 bodemfysische eenheden en afgebeeld in de nieuwe BOdemFysische EenhedenKaart (BOFEK2012). Om bij modelberekeningen van bodemwatertransport en stoffentransport in de bodem deze gegevens te kunnen gebruiken is een dataset samengesteld met informatie over: - GIS-bestand, met de geografische verbreiding van de BOFEK-eenheden in Nederland. - Profielschetsen met de laagopbouw van het bodemprofiel tot 1.20 m-mv. en de daaraan gerelateerde bodemfysische kenmerken.
  Aanvullende bodemfysische gegevens voor BIS-Nederland
  Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Verzandvoort, S.J.E. ; Heinen, M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2245) - 33
  bodemfysica - bodemwater - bodemwaterretentie - bemonsteren - schaalverandering - soil physics - soil water - soil water retention - sampling - scaling
  Waterretentie- en doorlatendheidskarakteristiek worden gebruikt in simulatiemodellen voor water- en stoftransport in de onverzadigde zone. De gegevens worden gebruikt in studies naar voedsel- en biomassaproductie, het gebruik van bodem en water als grondstoffen, de emissie van broeikasgassen, het risico van uitspoeling van vervuilende stoffen naar het grond- en oppervlakte-water, en de gevolgen van klimaatverandering voor het stedelijk gebied, infrastructurele werken en andere vormen van ruimte-gebruik. Momenteel zijn er onvoldoende gecertificeerde gegevens van bodemfysische karakteristieken beschikbaar om een vlakdekkend ruimtelijk gegevensbestand van bodemfysische karakteristieken voor Nederland te maken. Dit onderzoek heeft als doel om een plan te maken voor de verzameling van aanvullende bodemmonsters voor laboratoriumbepalingen van bodemfysische karakteristieken (waterretentiekarakteristiek en doorlatendheidskarakteristiek). Het aantal eenheden waarvoor ruimtelijke opschaling mogelijk moet zijn bedraagt maximaal 2364. Er zijn echter gecertificeerde gegevens van 96 monsters beschikbaar in het bestand Priapus. Het is niet haalbaar om voor alle 2364 eenheden monsters te verzamelen, maar met latin hypercube sampling kan wel worden bereikt dat er gegevens zijn voor alle textuurklassen, klassen van gehalten aan organische stof, en afzettingsmilieus. Als de aanvullende steekproef boven- en ondergronden en verschillende afzettingsmilieus moet vertegenwoordigen, en het aantal monsters per klasse ten minste twee moet bedragen, dan is de minimale steekproefomvang 50 steekproeflocaties
  Effect of grass-clover on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation
  Eekeren, N.J.M. van; Bokhorst, J.G. ; Brussaard, L. ; Koopmans, C.J. - \ 2011
  In: Proceedings of the third scientific conference of the International Society of Organic Agriculture Research (ISOFAR), 28 Sept - 1 Oct 2011. - - p. 44 - 47.
  grasklaver - melkveehouderij - biologische landbouw - trifolium repens - aardwormen - bodemstructuur - bodemwaterretentie - wortels - grass-clover swards - dairy farming - organic farming - trifolium repens - earthworms - soil structure - soil water retention - roots
  White clover has a lower root biomass and a higher abundance of earthworms than grass. This might have an impact on the ecosystem services soil structure maintenance and water regulation when white clover is introduced in the grassland on organic dairy farms. We investigated the root biomass, the abundance of earthworms and a selection of soil physical parameters in white clover, grass-clover, and grass with and without N fertilizer. The treatment with clover-only had a lower root biomass, a lower C/N-ratio of the roots, a higher abundance of earthworms, a higher number of earthworm burrows, a lower penetration resistance at the 20-30 cm soil layer and a lower proportion of crumbs in the soil, than the other treatments. This confirms the literature that pure clover stimulates the ecosystem services of water regulation, but is less conducive to soil structure maintenance. However, the grass-clover mixture did not differ significantly from the grass treatments, but differed from pure clover in a higher percentage of soil crumbs. We infer that, when clover is introduced in grassland on organic dairy farms to fix atmospheric N2, the mixture of grass and clover maintains the positive impact of grass roots on soil structure but only may show a positive effect of clover-only on water regulation with a higher clover percentage in the dry matter.
  Fire effects on soil and hydrology
  Stoof, C.R. - \ 2011
  Wageningen University. Promotor(en): Coen Ritsema; A.J.D. Ferreira. - S.l. : s.n. - ISBN 9789085859154 - 182
  brandgevolgen - branden - bodem - hydrologie - grondverwarming - as - fysische bodemeigenschappen - bodemwaterretentie - bodemtemperatuur - landdegradatie - erosie - fire effects - fires - soil - hydrology - soil heating - ash - soil physical properties - soil water retention - soil temperature - land degradation - erosion

  Fire can significantly increase a landscape’s vulnerability to flooding and erosion events. By removing vegetation, changing soil properties and inducing soil water repellency, fire can increase the risk and erosivity of overland flow. Mitigation of land degradation and flooding events after fire can help safeguard natural resources and prevent further economical and ecological havoc, but can benefit from an improved understanding of its drivers.
  The aim of this thesis is to improve the understanding of the effects of fire on soil and hydrology. Laboratory and field studies focus on the relation between fire, soil, vegetation and hydrology as well as the effects of scale, in order to find the drivers of post-fire flooding and erosion events. The effect of soil heating on soil physical properties is evaluated, and the above- and belowground drivers of soil heating are investigated. Furthermore, the results of a unique field experiment are presented in which the Portuguese Valtorto catchment was burned by experimental fire. The effects of fire on soil and surface properties is assessed, as well as the changes in the temporal evolution of soil water repellency, Finally, the hydrological implications are discussed. The thesis concludes with recommendations for mitigation of fire-induced land degradation; focusing on guidelines for prescribed burns, that are used to prevent fire, and on reducing runoff and erosion in burned lands where fire prevention was unsuccessful.

  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Vierlingsbeek"
  Vroon, H.R.J. ; Brouwer, F. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1758) - 41
  bodemkarteringen - bodemwater - bodemwaterretentie - grondwaterstand - grondwaterspiegel - kaarten - oogstschade - waterwingebied - noord-brabant - soil surveys - soil water - soil water retention - groundwater level - water table - maps - crop damage - water extraction area - noord-brabant
  In opdracht van de Commissie Deskundigen Grondwaterwet (CDG) is een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een groot aantal landbouwpercelen (circa 1236 ha) in het waterwingebied Vierlingsbeek. Als gevolg van de grondwateronttrekking is namelijk een grondwaterstandsverlaging opgetreden.
  Technische voorbereiding bedrijfswateradviezen ter stimulering van watervasthoudende maatregelen op Twentse melkveebedrijven = Technical preparations for farm water recommendations to stimulate water rentention measures
  Hoving, I.E. ; Gaast, J.W.J. van der - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (Praktijkrapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 39
  melkveehouderij - bodemwaterretentie - wateropslag - agrarische bedrijfsvoering - overijssel - dairy farming - soil water retention - water storage - farm management - overijssel
  The impact of water retention measures on the water discharge and their repercussions on the farm’s technical management and profits were studied in two dairy farms in Twente. The measures involved removing tile drains or reinstalling them more shallowly at the same or narrower or wider spacing. The maximum reduction in water discharge occurred after tile drains had been removed: it was approx. 3 cubic metres per day for a field of 2 hectares. With a rise of almost 30 cm in the mean highest water table, this is a reduction of 0.16 mm per day; On both farms the effects of the water-saving measures on the technical and economic operational results were marginal, because 1) they affected a relatively small area of the farms and 2) the influence on the mean lowest water table was small.
  Predicting three-region unsaturated hydraulic conductivity from three soil-water retention points
  Poulsen, T.G. ; Moldrup, P. ; Wösten, J.H.M. ; Jacobsen, O.H. - \ 2004
  Soil Science 169 (2004)3. - ISSN 0038-075X - p. 157 - 167.
  onverzadigd hydraulisch geleidingsvermogen - bodemwaterretentie - macroporiën - modellen - nederland - unsaturated hydraulic conductivity - soil water retention - macropores - models - netherlands - undisturbed soils
  Reliable prediction models for unsaturated hydraulic conductivity (K) based on a minimum of easily measurable input parameters are valuable for assessing water and chemical transport in the vadose zone. Recently, the Three Region Campbell (TRC) model for predicting K in undisturbed soil in three separate pore size regions (corresponding to 0 to -10, -10 to -350, and -350 to -15,000 cm H2O of soil-water matric potential) was suggested and calibrated, but not tested. In this study, the TRC model is tested against independent data for 36 undisturbed soils from the Netherlands, and the number of necessary input parameters is reduced
  Reliable prediction models for unsaturated hydraulic conductivity (K) based on a minimum of easily measurable input parameters are valuable for assessing water and chemical transport in the vadose zone. Recently, the Three Region Campbell (TRC) model for predicting K in undisturbed soil in three separate pore size regions (corresponding to 0 to -10, -10 to -350, and -350 to -15,000 cm H2O of soil-water matric potential) was suggested and calibrated, but not tested. In this study, the TRC model is tested against independent data for 36 undisturbed soils from the Netherlands, and the number of necessary input parameters is reduced. The TRC model yielded accurate K predictions for the 36 soils in all three pore-size regions. Two different methods for using the TRC model with reduced sets of input parameters were proposed. Method I requires two measurements of hydraulic conductivity (at saturation and at -10 cm H2O) and three measurements of soil-water retention (swr) (at -10, -100 and about -250 cm H2O). Method II requires only a measurement of soil total porosity and the three swr measurements, and it is based on estimating saturated and near-saturated hydraulic conductivity from the air-filled porosity at -100 cm H2O (representing pores larger than 30 mum equivalent pore diameter). Root mean square error (RMSE) of prediction of Log(K) for the 36 soils increased by 18% (Method I) and 78% (Method II) compared with using the nonreduced parameter input in the TRC model. However, the prediction accuracy (typically around one order of magnitude) is still sufficient for many modeling purposes and, in comparison, the RMSE (Method II) was still four times lower than the original Campbell single-region K model. Data from six additional soils were used to evaluate the possibility of adding a fourth region (film flow, <- 15,000 cm H2O) in the TRC model. The results imply that the TRC model concept, with its advantage, could be expanded to a four-region model when additional data for K in very dry soil become available.
  Waterretentie en waterdoorlatendheidskarakteristieken van TmT-proefvelden in Meterik en Vredepeel
  Vos, J.A. de; Hummelink, E.W.J. ; Steenbergen, T.S. van - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International (Telen met toekomst OV 0204) - 24
  bodemwater - bodemwaterretentie - hydraulisch geleidingsvermogen - bodemfysica - nederland - limburg - de peel - soil water - soil water retention - hydraulic conductivity - soil physics - netherlands - limburg - de peel
  Unsaturated hydraulic conductivity of sandy soil columns packed to different bulk densities and water uptake by plantroots
  Rossi-Pisa, P. - \ 1978
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1066) - 34
  bodemwater - hydraulisch geleidingsvermogen - bodemwaterretentie - modellen - soil water - hydraulic conductivity - soil water retention - models
  This paper describes a laboratory metbod used to determine both the soil moisture retention curve and the unsaturated hydraulic conductivity in soil columns under transient flow conditions during evaporation.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.