Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 21

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==boekhouden
Check title to add to marked list
Ondernemer centraal bij terugdringing administratieve lasten in Agrarisch Nederland; Verkenning naar de toekomstige informatie architectuur tussen overheid en agrarische ondernemingen
Annevelink, E. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Kroeze, G.H. ; Meulen, H.A.B. van der; Stormink, H. ; Holster, H.C. ; Poppe, K.J. ; Schreuder, R. ; Paassen, R.A. van - \ 2004
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789052428888 - 92
agrarische economie - overheidsbeleid - landbouwsector - boekhouding van landbouwbedrijf - informatietechnologie - datacommunicatie - boekhouden - wetgeving - regelingen - nederland - agricultural economics - government policy - agricultural sector - farm accounting - information technology - data communication - book-keeping - legislation - regulations - netherlands
De Nederlandse regering heeft zich tot doel gesteld de administratieve lasten van ondernemersdrastisch te verlagen. Eén van de middelen daarbij is het beter gebruik maken vaninformatica- en communicatietechnologie, en het daarmee beter aansluiten op de bedrijfsprocessenvan ondernemingen. In opdracht van het Ministerie van LNV heeft een groeponderzoekers van Wageningen UR nagegaan of en hoe het centraal stellen van de ondernemerbij kan dragen aan de vermindering van administratieve lasten. Dit rapport beschrijftin een essay en negen wetenschappelijke hoofdstukken welke mogelijkheden en valkuilener zijn. Gepleit wordt voor een publiek-private samenwerking rond dit thema.
Bodemverontreiniging: een bodemloze put?
Bremmers, H.J. - \ 2002
Bodem 12 (2002)5. - ISSN 0925-1650 - p. 179 - 181.
bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - schade - ondernemingen - bedrijven - kosten - financiën - bedrijfsvoering - boekhouding - balansen - boekhouden - taxatie - overheidsbeleid - milieubeleid - rapporten - grondwaarde - financieren - soil pollution - pollution control - damage - enterprises - businesses - costs - finance - management - accounting - balance sheets - book-keeping - valuation - government policy - environmental policy - reports - land value - financing
De gevolgen van het gewijzigde bodemsaneringsbeleid van de overheid (van multifunctioneel naar functioneel saneren) voor de financiële positie en de financiële verslaggeving van ondernemingen. Vier casusposities worden beschreven, waarbij de bodemschade al dan niet bestaat (of alleen nog maar een risico vormt) en de betrokken onderneming al dan niet economische zeggenschap over de grond heeft. De financiële voorzieningen die getroffen moeten worden variëren, maar in alle situaties is de onderneming goedkoper uit door de beleidswijziging
Nutrient management legislation in European countries
Clercq, P. de; Hofman, G. ; Jarvis, S.C. ; Neeteson, J.J. ; Sinabel, F. ; Gertsis, A. - \ 2001
Wageningen : Wageningen Pers - ISBN 9789080653726 - 347
voedingsstoffen - kringlopen - stikstofkringloop - voedingsstoffenbalans - bedrijfsvoering - boekhouden - fosfor - dierlijke meststoffen - bedrijfssystemen - wetgeving - landbouwbeleid - milieuwetgeving - europa - nutrients - cycling - nitrogen cycle - nutrient balance - management - book-keeping - phosphorus - animal manures - farming systems - legislation - agricultural policy - environmental legislation - europe
Saldoberekeningen voor KWIN-Vee 1998-1999
Brakel, C. van - \ 1998
Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)3. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 9.
boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - zeugen - varkens - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - kostenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - sows - pigs - farm accounts - farm accounting - cost analysis - farm results - profitability
In het zogenaamde 'Prijzenoverleg Varkenshouderij' zijn de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen voor de langere termijn vastgesteld. Het te verwachten saldo per gemiddeld aanwezige zeug per jaar bedraagt f 808,- (exclusief rentekosten). Voor de vleesvarkenshouderij is het te verwachten saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken f 137,- per jaar (exclusief rentekosten).
Investering standaardstal
Brakel, C. van - \ 1997
Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 18 - 19.
financiën - investering - zeugen - varkens - varkensstallen - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - finance - investment - sows - pigs - pig housing - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
Met behulp van de prijsopgave van verschillende aannemers en stalinrichters is berekend dat een zeugenplaats een gemiddeld investeringsbedrag (excl. BTW) van f 5.178,- vraagt. De jaarkosten bedragen f 557,88 per zeugenplaats. Voor een vleesvarkensplaats is het investeringsbedrag (excl. BTW) f 885,-. De jaarkosten zijn berekend op f 91,33 per vleesvarkensplaats
Saldoberekeningen voor KWIN-Vee 1997-1998
Brakel, C. van - \ 1997
Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 7 - 9.
boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - zeugen - varkens - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - sows - pigs
Het Praktijkonderzoek Varkenshouderij heeft in samenwerking met IKC-Landbouw de normen voor middellange termijn bedrijfsbegrotingen varkenshouderij uitgewerkt
Saldoberekeningen voor KWIN-vee 1996 - 1997
Brakel, C. van; Backus, G. ; Ogink, G. ; Westerlaken, L. - \ 1996
Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)4. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 9.
boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - varkens - kostenanalyse - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - pigs - cost analysis - farm results - profitability
In samenwerking met het IKC-Landbouw heeft het Praktijkonderzoek Varkenshouderij ten behoeve van KWIN-vee 1996-1997 de begrotingsnormen voor de periode 1996 tot 2001 opgesteld. Het voor deze periode te verwachten saldo per gemiddeld aanwezige zeug bedraagt f 860,-. Voor de vleesvarkenshouderij is het saldo per gemiddeld aanwezig vleesvarken op f 141,- ingeschat.
Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland, 1995/1996. De stand van zaken in 1995. (Budgeting of Facility Services in General Hospitals in the Netherlands, the state of the art in 1995/1996).
Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van; Duysens, M.M.A. ; Lenselink, M. ; Melger, K.I.M. ; Nota, M.E.D.A. ; Oosterom, I.D. ; Roffelsen, L.G. - \ 1996
Zeist : BUFAZ - 82
bedrijfsvoering - leiderschap - organisaties - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - onderzoek - inkomen - consumptie - verpleeghuizen - gezondheidscentra - gebouwen - sociaal welzijn - gezondheidszorg - ziekenhuizen - financiën - huishoudens - ziekenhuiscatering - Nederland - voorzieningen - institutionele huishoudens - management - leadership - organizations - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - research - income - consumption - nursing homes - health centres - buildings - social welfare - health care - hospitals - finance - households - hospital catering - Netherlands - facilities - institutional households
Het maken van arbeidsbegrotingen geautomatiseerd
Hendrix, A.T.M. - \ 1995
Agro Informatica 8 (1995)2. - ISSN 0925-4455 - p. 31 - 34.
boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - computer software - toepassingen - informatiesystemen - automatisering - bedrijfsvoering - glastuinbouw - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - applications - information systems - automation - management - greenhouse horticulture
Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland.
Duysens, M.M.A. ; Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van - \ 1995
Huishoudstudies 5 (1995)1. - p. 12 - 22.
boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - huishoudens - ziekenhuizen - ziekenhuiscatering - verpleeghuizen - Nederland - institutionele huishoudens - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - households - hospitals - hospital catering - nursing homes - Netherlands - institutional households
Inventarisatie van de gang van zaken m.b.t. vormen van interne budgettering in 1993/94, het begin van het vijfjarige BUFAZ-project. Aan de orde komen structuur en proces van budgetteren in algemene ziekenhuizen, het budgetresultaat, interne verrekenprijzen, en uitbesteding
Individuele bedrijfsanalyse in de champignonteelt op basis van de fiscale boekhouding.
Roestel, A.J.J. van; Noort, W.M.H. van; Horen, L.J.G. van; Giesen, G.W.J. - \ 1994
De Champignoncultuur 38 (1994). - ISSN 0009-1316 - p. 289 - 299.
agrarische bedrijfsvoering - agaricus - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - boekhouden - boekhouding - farm management - farm results - profitability - book-keeping - accounting
In de tabellen informatie over: bestaande bedrijfsvergelijking (in gld per 100 vierkante meter per jaar); overzicht van de groepen bij verschillende indelingscriteria; uitbreiding van de mogelijkheden van bedrijfsvergelijking; schatting van de kilogramopbrengst per vierkante meter per teelt door middel van meervoudige lineaire regressie bij verschillende groepsindelingen; schatting van de arbeidskosten per vierkante meter door middel van meervoudige lineaire regressie bij verschillende groepsindelingen
Administratieve automatisering in de zeugenhouderij = The automation of the administrative management on pig breeding farms
Abbenhuis, C.J.E. - \ 1981
Wageningen : IMAG (Publikatie / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen no. 161) - 79
varkens - zeugen - boekhouden - boekhouding - bestuur - automatisering - mechanisatie - nederland - pigs - sows - book-keeping - accounting - administration - automation - mechanization - netherlands
Het inrichten van een bedrijfseconomische boekhouding op een bosbedrijf
Slangen, L.H.G. - \ 1976
Den Haag : Unknown Publisher (LEI-publicatie 149) - 75
bosbouw - boekhouden - boekhouding - forestry - book-keeping - accounting
Handleiding voor het opstellen van begrotingen voor gemengde bedrijven op zandgrond
Garming, R.W. - \ 1967
Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 31) - 44
landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - gemengde landbouw - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - nederland - farms - farming systems - farm accounts - farm accounting - mixed farming - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - netherlands
Programplanning : een hulpmiddel voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen
Kamminga, J. ; Vries, K.J. de - \ 1965
Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 25) - 56
agrarische bedrijfsvoering - besluitvorming - bedrijfsvoering - operationeel onderzoek - simulatie - werkschema - lineair programmeren - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - landbouw - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - farm management - decision making - management - operations research - simulation - work flow - linear programming - farm accounts - farm accounting - agriculture - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
Begrotingen voor veenkoloniale akkerbouwbedrijven in de Krim (Ov.)
Aaftink, E. ; Grijpstra, J. - \ 1964
Wageningen : [s.n.] (Rapport / Proefstation voor de Akker-en Weidebouw, Wageningen. Rijkslandbouwconsulentschap Oost Overijsel no. 167) - 121
rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - landbouwbedrijven - bedrijfssystemen - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - veldgewassen - akkerbouw - nederland - overijssel - farm accounts - farm accounting - farms - farming systems - book-keeping - accounting - financial planning - estimates - field crops - arable farming - netherlands
Het opstellen van bedrijfsbegrotingen : de methode van program - planning
Boonman, D.C.M. ; Boven, B. van; Veltman, B. - \ 1962
Wageningen : [s.n.] (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 18) - 28
rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - arbeid (werk) - werkplanning - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - farm accounts - farm accounting - labour - work planning - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
Het opstellen van bedrijfsbegrotingen : saldotabellen voor het opstellen van begrotingen van gemengde bedrijven op zandgrond
Broekhuis, E. ; Stegeman, T.R. ; Westra, R. - \ 1960
Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Publikatie / Proefstation voor de akker- en weidebouw no. 13) - 43
arbeid (werk) - werkplanning - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - labour - work planning - farm accounts - farm accounting - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
Bedrijfsbegroting op gemengde bedrijven op zandgrond met behulp van saldo - normen
Westra, R. - \ 1959
Wageningen : Proefstation voor de Akker- en Weidebouw (Intern rapport / Proefstation voor de Akker- en Weidebouw nr. 32) - 19
arbeid (werk) - werkplanning - rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - gemengde landbouw - boekhouden - boekhouding - financiële planning - schattingen - labour - work planning - farm accounts - farm accounting - mixed farming - book-keeping - accounting - financial planning - estimates
De financiele positie van de landbouwbedrijven in het ruilverkavelingsgebied Lollebeek
Steenweg, J.A.Q. - \ 1959
's-Gravenhage : L.E.I. (Nota / Landbouw-economisch instituut no. 123, suppl.) - 13
rekeningen van landbouwbedrijf - boekhouding van landbouwbedrijf - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - ondernemingen - winsten - verliezen - schuld - rentabiliteit - nederland - limburg - farm accounts - farm accounting - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - enterprises - profits - losses - debt - profitability - netherlands
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.