Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 219

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==boekhouding
Check title to add to marked list
Uniform begroten met eenduidige normen
Vermeij, I. ; Haan, M.H.A. de; Bosma, A.J.J. - \ 2010
V-focus 7 (2010)4. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 44.
varkenshouderij - pluimveehouderij - melkveehouderij - boekhouding - normen - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - krediet - pig farming - poultry farming - dairy farming - accounting - standards - farm management - farm planning - credit
Enige tijd geleden zijn de uitgangspunten en normen voor de bedrijfsbegrotingen in de veehouderij opnieuw vastgesteld. Deze normen gelden voor de middellange termijn (5-10 jaar) en worden onder meer gebruikt bij bedrijfsbegrotingen, bij aanvragen voor kredietverlening en bij de Garantstelling Landbouw.
Relevante processen voor SALDO in beeld : State of the Art, een quick scan van de omgeving
Holster, H.C. ; Meulen, H.A.B. van der; Annevelink, E. ; Geerling-Eiff, F.A. ; Paassen, R.A.F. van; Schreuder, R. - \ 2006
Den Haag [etc.] : LEI [etc.] - 57
agrarische economie - overheidsbeleid - landbouwsector - informatietechnologie - datacommunicatie - boekhouding - agricultural economics - government policy - agricultural sector - information technology - data communication - accounting
N-mineraal in bodem indicator voor nitraat in grondwater
Hoving, I.E. - \ 2005
V-focus (2005)april 2005. - ISSN 1574-1575 - p. 14 - 15.
rundveeteelt - grondwater - dierlijke meststoffen - mineralen - boekhouding - nitraat - stikstof - stikstofbalans - bemonsteren - agrarische bedrijfsvoering - zandgronden - mineralenboekhouding - cattle farming - groundwater - animal manures - minerals - accounting - nitrate - nitrogen - nitrogen balance - sampling - sandy soils - farm management - nutrient accounting system
Gesteld wordt dat op droge zandgrond de hoeveelheid N-mineraal in de bodem in het najaar de beste indicatie is om de nitraatconcentratie in het grondwater te voorspellen voor het voorjaar daarop. Met de Nmin-meting kunnen boeren zien waar de stikstofverliezen zullen optreden
Inbouw ANIMO in MEBOT; technische rapportage van de wijze waarop ANIMO is ingebouwd in het milieUtechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten MEBOT
Heinen, M. - \ 2005
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1262) - 79
agrarische bedrijfsvoering - modellen - mineralen - boekhouding - veldgewassen - farm management - models - minerals - accounting - field crops
Dit technische rapport beschrijft de wijze waarop het model ANIMO is ingepast in het milieutechnisch bedrijfsmodel voor de open teelten (MEBOT). Het beschrijft geen onderzoeksresultaten, en is bedoeld als achtergronddocument voor de gebruiker van ANIMO in MEBOT en voor de beheerder van de versie van ANIMO welke in MEBOT is ingebouwd. Via een preprocessor worden gegevens vanuit MEBOT vertaald naar voor ANIMO geschikte invoer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enerzijds standaard invoergegevens op basis van het landelijke consensus model STONE, en anderzijds van specifieke gegevens via de gebruiker. Omdat ANIMO gebruik maakt van vooraf berekende hydrologische gegevens, zijn éénmalig SWAP berekeningen uitgevoerd voor vooraf vastgestelde grondsoort-gewas combinaties. Dit heeft als consequentie dat ook alleen voor deze situaties ANIMO gedraaid kan worden
Kostprijsverschil tussen biologisch en gangbaar geproduceerde melk = Comparison of cost price of organic and regular milk
Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2004
Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee 59) - 19
biologische landbouw - prijzen - prijzen van productiemiddelen - agrarische economie - boekhouding - melk - markteconomie - biologisch-dynamische landbouw - organic farming - prices - input prices - agricultural economics - accounting - milk - market economics - biodynamic farming
Als vervolg op een onderzoek van kostprijsverschillen tussen biologisch en gangbare melk uit 1999, vindt in dit rapport een update plaats met actuele uitgangspunten. Door een nieuw mestbeleid, aangepaste SKAL-regels en nieuwe inzichten is deze update wenselijk. Naast biologische en gangbare bedrijven zijn ook biologisch dynamische bedrijven in deze studie meegenomen.
Boeren en hun boekhouding : kosten worden over het hoofd gezien
Bruinsma, A. - \ 2004
Ekoland 24 (2004)5. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
biologische landbouw - akkerbouw- en tuinbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - boekhouding van landbouwbedrijf - boekhouding - kosten - productiekosten - kosten per eenheid - kostenanalyse - gewasproductie - akkerbouw - groenteteelt - ondernemerschap - vollegrondsteelt - organic farming - crop enterprises - farm management - farm accounting - accounting - costs - production costs - unit costs - cost analysis - crop production - arable farming - vegetable growing - entrepreneurship - outdoor cropping
Veel telers kunnen op basis van een saldoberekening een goede inschatting geven van de kosten op gewasniveau. Maar vaak bestaat geen inzicht in de kostprijs per product en de factoren die daarop van invloed zijn. Een werkelijke kostprijs kan bepaald worden door alle kosten op bedrijfsniveau (o.a. machinekosten, grondkosten en overige kosten, waaronder overige arbeid) toe te rekenen aan ieder gewas. PPO heeft deze kosten berekend op basis van de bedrijfsgegevens van vijf biologische telers (akkerbouw plus vollegrondsgroenteteelt) en met behulp van een kostprijsprogramma. Met dit programma kunnen tevens scenario's worden doorgerekend. In een voorbeeld de veranderingen in de kostprijs van consumptieaardappelen bij veranderingen in grondkosten, overige kosten, toeslag voor overige arbeid, en hogere of lagere opbrengsten
Verfijnde mineralenbalans van 'Het Spelderholt'
Buisonjé, F.E. de; Wassink, A. ; Timmerman, M. - \ 2004
De Pelsdierenhouder 54 (2004)4. - ISSN 0922-1719 - p. 119 - 121.
pelsdierhouderij - pelsdieren - nerts - veehouderijbedrijven - mineralen - boekhouding - proefbedrijven - mest - dierlijke meststoffen - stikstof - fosfaat - overschotten - bemonsteren - monsters - chemische analyse - chemische samenstelling - laboratoria - proefboerderijen - mineralenboekhouding - fur farming - furbearing animals - mink - livestock enterprises - minerals - accounting - pilot farms - manures - animal manures - nitrogen - phosphate - surpluses - sampling - samples - chemical analysis - chemical composition - laboratories - experimental farms - nutrient accounting system
Voor de periode 1 december 2002 tot 1 december 2003 is een Minas-balans opgesteld voor de nertsenfarm op 'Het Spelderholt' in Beekbergen. Er is zowel een verfijnde als een forfaitaire mineralenbalans opgesteld, op basis van een groot aantal monsters van de drijfmest uit vier mestkelders en de strooiselmest uit drie sheds. Aan de hand van 14 mestanalyses bleek het mogelijk om uit te komen op een zo goed als sluitende balans (fosfaatoverschot 2 kg; stikstofoverschot 36 kg). Daarnaast is een kleine ringtest gedaan naar de analyseresultaten van enkele Minas-laboratoria. Er blijken grote verschillen te zijn. Blijkbaar is het analyseren van nertsendrijfmest erg lastig, wat kan leiden tot onterechte heffingen
CO2FIX V 3.1 A modelling framework for quantifying carbon sequestration in forest ecosystems
Schelhaas, M.J. ; Esch, P.W. van; Groen, T.A. ; Jong, B.H.J. de; Kanninen, M. ; Liski, J. ; Masera, O. ; Mohren, G.M.J. ; Nabuurs, G.J. ; Palosuo, T. ; Pedroni, L. ; Vallejo, A. ; Vilén, T. - \ 2004
onbekend : Alterra - Centrum Ecosystemen (Alterra-rapport 1068) - 122
koolstofcyclus - koolstof - boekhouding - voorraden - bossen - bosbedrijfsvoering - simulatiemodellen - bio-energie - bebossing - agroforestry - biomassa productie - biobased economy - carbon cycle - carbon - accounting - stocks - forests - forest management - simulation models - bioenergy - afforestation - agroforestry - biomass production - biobased economy
This report describes the conceptual approach of the CO2FIX V 3.1 model, as well as its implementation and numerous examples. This stand level simulation model is a tool which quantifies the C stocks and fluxes in the forest biomass, the soil organic matter and the wood products chain. Included are also a bioenergy module, a financial module and a carbon accounting module. The model is applicable to many different situations: afforestation projects, agroforestry systems, and selective logging systems. The model is freely available from the web, together with numerous examples. The model has many users. The two earlier versions of the model have been downloaded already almost 2000 times
Benefits of deposition reduction for nature management; a nation-wide assessment of the relation between atmospheric deposition, ecological quality and avoidable management costs
Jong, J.J. de; Wamelink, G.W.W. ; Dobben, H.F. van; Wijk, M.N. van - \ 2004
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1051) - 86
depositie - luchtverontreiniging - natuurbescherming - kostenanalyse - boekhouding - milieueffect - nederland - deposition - air pollution - nature conservation - cost analysis - accounting - environmental impact - netherlands
Alterra was commissioned by the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to estimate the additional costs made by nature reserve managers to mitigate the effects of atmospheric deposition. The costs of increasing deposition levels - or the benefits of reducing deposition levels - were calculated from the costs for nature management per Nature Target Type (NTT) for both the current and reduced deposition levels, which result in a similar ecological quality. For the NTTs within the clusters grassland, reed and roughland, and heathland model simulations were run using the models of the `Nature Planner`. For forests and moorland pools a different approach was used. The total amount of money that may be saved because of the reduction of deposition rates is estimated on 42 million euro per year for the period from 2000 till 2020 for the assessed NTTs. The highest savings can be made in grassland; 28 million euro. On average, over a nitrogen deposition reduction from 2312 to 1304 mol per hectare per year, a reduction of one mol per hectare per year can lead to a reduction of costs for nature management of 42 thousand euro per year for the involved NTTs nation-wide.
Phosphorus accumulation in Dutch soils: history, policies and options
Chardon, W.J. ; Koopmans, G.F. - \ 2004
In: Critical evaluation of options for reducing phosphorus loss from agriculture. - Wageningen : Alterra - ISBN 9789032703387 - p. 10 - 10.
bodemchemie - bodemverontreiniging - fosfaten - boekhouding - nederland - mest - overheidsbeleid - soil chemistry - soil pollution - phosphates - manures - accounting - government policy - netherlands
Nitraatrichtlijn haalbaar met MINAS?
Reuler, H. van; Pronk, A.A. - \ 2003
De Boomkwekerij 2003 (2003)40. - ISSN 0923-2443 - p. 11 - 11.
plantenvoeding - houtachtige planten als sierplanten - nitraten - stikstofmeststoffen - boekhouding - agrarische bedrijfsvoering - natuurbescherming - plant nutrition - ornamental woody plants - nitrates - nitrogen fertilizers - accounting - farm management - nature conservation
Lopend onderzoek van PPO in Horst moet aangeven of de gehanteerde normen van het geïntegreerde bedrijfssysteem voor de boomkwekerij voldoet aan de MINAS-normen. Gegevens in bijgaande figuren: 1) Stikstofbalans van het geïntegreerde bedrijfssysteem van 1999 tot en met 2002; 2) Stikstofopname in het eerste teeltjaar en stikstofafvoer (met de oogst) in het tweede teeltjaar, van de proefgewassen (Taxus, Rosa, Thuja, Carpinus) in het geïntegreerde bedrijfssysteem.
Resultaten bollenteelt en boomteelt 2000-2002 : cijfers en eindrapportage
Kater, L.J.M. ; Kool, S.A.M. de; Dam, A.M. van; Langedijk, R.P.J. ; Guiking, F.C.T. - \ 2003
De Bilt : Praktijkcijfers (Praktijkcijfers 2) - 47
bloembollen - boomteelt - kunstmeststoffen - mestgiften - mineralen - boekhouding - mestbehoeftebepaling - stikstofmeststoffen - bodemstructuur - voedingsstoffenbalans - bemesting - noord-holland - ornamental bulbs - arboriculture - fertilizers - dressings - minerals - accounting - fertilizer requirement determination - nitrogen fertilizers - soil structure - nutrient balance - fertilizer application
Praktijkcijfers 2 bloembollen is in 2000 van start gegaan met 30 deelnemers verdeeld over drie telersgroepen. De telersgroepen bestrijken de regio’s Noord-Holland (Noordelijk zandgebied, West-Friesland en Texel, “De Zuid”(Bollenstreek in Zuid-Holland) en Noordoost Nederland (Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe) en vertegenwoordigen verschillende bedrijfstypen in de bollensector. De gegevens die gedurende de looptijd van het project zijn verzameld bij de deelnemers waren in eerste instantie gericht op het kunnen berekenen van de Minasbalans. Daarnaast is informatie geregistreerd die betrekking had op de gewas- en organische bemesting. Het project Praktijkcijfers 2 in de boomteelt is in 2000 van start gegaan met 22 deelnemers, verdeeld over drie groepen. De groepen bestrijken de regio’s Noord (Friesland en Drenthe), West (West-Brabant en Zeeland) en Oost (Limburg, Gelderland en Oost-Brabant). Er zijn duidelijke verschillen tussen de bedrijven, gelet op grondsoort en teeltplan. Ook het gebruik van dierlijke meststoffen verschilt per bedrijf. De beschikbaarheid en prijsvorming van dierlijke meststoffen zijn hierbij sterk bepalende factoren. De gegevens die gedurende de looptijd van het project zijn verzameld bij de deelnemers waren gericht op het kunnen berekenen van de mineralenbalans per kalenderjaar aan de hand van de aangevoerde hoeveelheden mineralen op het land
Voldoen aan Minas kost soms geld
Dijk, W. van; Smit, A.L. - \ 2003
Groenten en Fruit. Algemeen 2003 (2003)18. - ISSN 0925-9694 - p. 32 - 33.
mineralen - groenteteelt - akkerbouw - stikstof - boekhouding - agrarisch recht - landbouwbeleid - milieubeleid - minerals - vegetable growing - arable farming - nitrogen - accounting - agricultural law - agricultural policy - environmental policy
Voor vollegrondsgroentetelers is het lastig met de bemesting binnen de normen van Minas te blijven. Eén van de knelpunten is dat op een perceel meer teelten per seizoen plaatsvinden en dat voor iedere teelt wordt bemest. Een studie is uitgevoerd waarbij is nagegaan op welke manier dit knelpunt kan worden opgelost. Gegevens in bijgaande figuur: Stikstofoverschot (kg/ha) op diverse typen bedrijven, afgezet tegen eindnormen MInas
Bezinklagen en bemonstering van varkensmest
Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Varkens ) - 42
varkensmest - sediment - bemonsteren - opslag - stikstof - fosfaten - mineralen - boekhouding - nederland - pig manure - sampling - storage - nitrogen - phosphates - minerals - accounting - netherlands
Binnen het MINeralenAangifteSysteem (MINAS) dat ingevoerd is per 1 januari 1998, wordt vastgelegd hoeveel stikstof (N) en fosfaat (P2O5) op een veehouderijbedrijf men mag aan- en afvoeren. In het kader van het MINASonderzoek heeft het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR onderzoek gedaan naar in hoeverre bezinklagen en bemonstering van varkensmest invloed hebben op de afvoer van mineralen. Uit het onderzoek blijkt dat het ontstaan van bezinklagen in mestkelders een langdurig proces is, waarbij in de loop van de tijd het fosfaatgehalte toeneemt en in mindere mate het stikstofgehalte. Daarnaast neemt de dichtheid toe en worden de bezinklagen dikker. Door bezinking van mest blijven mineralen achter in de mestput waardoor een gat op de MINAS-balans ontstaat, waarover men een mineralenheffing moet betalen
MINAS-monsternamemethode voldoet niet bij ongemixte drijfmest
Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 8 - 9.
dierlijke meststoffen - samenstelling - drijfmest - monsters - representatieve monstername - monstertrekkers - mineralen - boekhouding - meting - gegevensanalyse - apparatuur - wetgeving - Nederland - animal manures - composition - slurries - samples - representative sampling - samplers - minerals - accounting - measurement - data analysis - apparatus - legislation - Netherlands
Het fosfaat- en stikstofgehalte varieert sterk tijdens het opzuigen van ongemixte mest uit mestopslagen. Het is daarom niet mogelijk om volgens de toegepaste monsternamemethode een MINAS-monster te nemen, welke representatief is voor de werkelijke samenstelling van de vracht drijfmest.
High-techbedrijf haalt verscherpte MINASnormen in 2002 niet
Evers, A.G. ; Kamp, A. van der - \ 2003
Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)4. - ISSN 1570-8586 - p. 4 - 5.
mineralen - boekhouding - voedingsstoffenbalans - stikstof - voedingsstoffenovermaat - normen - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - demonstratiebedrijven, landbouw - proefbedrijven - proefboerderijen - minerals - accounting - nutrient balance - nitrogen - nutrient excesses - standards - dairy farming - farm management - demonstration farms - pilot farms - experimental farms
Het high-techbedrijf van de Waiboerhoeve haalt de verscherpte MINAS-norm voor stikstof in 2002 niet. Dit ondanks een lichte daling van het stikstofoverschot ten opzichte van 2001. Het fosfaatoverschot blijft in 2002 met 18 kg P2O5/ha wel onder de wettelijke verliesnorm.
An environmental-economic framework to support multi-objective policy-making
Pacini, G.C. - \ 2003
Wageningen University. Promotor(en): Ruud Huirne. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789064641985 - 173
economie - milieu - boekhouding - indicatoren - bedrijfssystemen - duurzaamheid (sustainability) - biologische landbouw - modellen - landbouwbeleid - alternatieve kosten - italië - toscane - agrarisch natuurbeheer - economics - environment - accounting - indicators - farming systems - sustainability - organic farming - models - agricultural policy - opportunity costs - italy - tuscany - agri-environment schemes

Keywords: environmental accounting, environmental indicators, farming systems, sustainability, organic farming, ecological-economic modelling, spatial analysis, multi-objective policy-making, opportunity cost.

There is a growing awareness in present-day society of the potential of sustainable farming systems to enhance wildlife and the landscape and to decrease environmental harm caused by farming practices. EU commitment to integrate environmental considerations into agricultural political agenda has resulted in the adoption of environmental cross-compliance and agri-environment support schemes. Sustainability can only be achieved through multi-objective policy tools. Furthermore, more insight is needed into the environmental-economic tradeoffs of farming systems to direct policy interventions towards sustainable development of rural areas. The main objective of the present research is to provide an environmental-economic framework for the design and evaluation of agricultural policy schemes aimed at the operationalisation of sustainability in agricultural areas. The research involved designing and applying (1) an environmental accounting information system (EAIS), and (2) an integrated ecological-economic model to evaluate sustainability of farming systems. First, the EAIS together with a set of economic indicators was applied to three case study farms representing organic, integrated and conventional farming systems. Results showed that organic farming systems have the potential to improve the efficiency of many environmental indicators in addition to being remunerative. Environmental performances of all farming systems analysed were consistently affected by pedo-climatic factors on a regional as well as on a site scale. Subsequently, the EAIS indicators were integrated with farm records from one of the case studies and were used as a data source for the construction of an integrated ecological-economic model. The model was first used to evaluate the impact of current (Agenda 2000) and previous (MacSharry reform) agro-environment regimes on sustainability of organic farming systems. Then, the model was used to analyse the impact of Agenda 2000 common market organisation and agri-environment schemes on conventional and organic farming systems. Results indicated that the level of sustainability achieved with organic farming was satisfactory under both the MacSharry reform and the Agenda 2000 regulations. Optimising the model under different policy scenarios confirmed that organic farming systems are environmentally more beneficial than conventional farming systems. Combining the model with sensitivity and scenario analyses enabled an evaluation of the opportunity costs incurred by farmers to supply environmental amenities. Finally, the use of such information to back policy decisions is discussed.

Bezinklagen: een bron van mineralen
Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)4. - ISSN 1570-8578 - p. 10 - 11.
mest - varkensmest - varkensdrijfmest - dierlijke meststoffen - varkenshouderij - varkens - afvalverwijdering - mineralen - boekhouding - opslag - chemische samenstelling - stikstof - fosfaat - afvalverwerking - sedimentatie - sediment - mestverwerking - manures - pig manure - pig slurry - animal manures - pig farming - pigs - waste disposal - minerals - accounting - storage - chemical composition - nitrogen - phosphate - waste treatment - sedimentation - manure treatment
Veel varkensbedrijven kampen met het zogenaamde 'Minas-gat' op hun Minas-aangifte. Uit onderzoek op Praktijkcentrum Rosmalen blijkt dat hoge fosfaat- en stikstofgehalten van de bezinklagen in de mestput een belangrijke oorzaak vormen van het achterblijven van mineralen op het bedrijf. Het is van belang te voorkomen dat de mest bezinkt en de putten goed leeg te zuigen
MINAS: een verfijnd systeem?
Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Verdoes, N. - \ 2002
Praktijkkompas. Varkens 16 (2002)2. - ISSN 1570-8578 - p. 2 - 4.
varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - mineralen - boekhouding - heffingen - proefbedrijven - demonstratiebedrijven, landbouw - statistische analyse - overschotten - proefboerderijen - pig farming - farm management - minerals - accounting - levies - pilot farms - demonstration farms - statistical analysis - surpluses - experimental farms
Op de Praktijkcentra voor de varkenshouderij Sterksel, Raalte en Rosmalen zijn de MINAS-boekhoudingen geanalyseerd op de effecten van verschillen in de voorraden voer en mest, en van afwijkingen in de bepalingen van het mineralengehalte in aangevoerd voer en afgevoerde mest. Door voorraadeffecten en onnauwkeurigheden in de bepalingen van de aan- en afvoer van mineralen is het mogelijk dat een varkenshouder heffing moet betalen, terwijl mest en dieren zijn afgevoerd volgens de regels. Om de spreiding in de MINAS-aangifte voor fosfaat en stikstof en de mogelijke heffing te bepalen werd een statistische analyse uitgevoerd voor een bedrijf met 237 zeugen en een bedrijf met 2000 vleesvarkens
Deelnemers besparen flink op stikstof
Dwarswaard, A. ; Ruijter, F.J. de; Kool, S.A.M. de - \ 2002
Bloembollencultuur 113 (2002)13. - p. 12 - 13.
bloembollen - bodemvruchtbaarheid - mineralen - boekhouding - stikstofgehalte - fosfaten - uitspoelen - berekening - ornamental bulbs - soil fertility - minerals - accounting - nitrogen content - phosphates - leaching - calculation
Binnen het project "Telen met toekomst" (PPO, PRI, adviseurs van DLV en WLTO) doen vijf bloembollenbedrijven mee. In 2001 werd vooral gekeken naar afstemming van de stikstofgift op de behoefte
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.