Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 72

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Sleutels tot herstel van hoogveen
  Limpens, J. ; Duinen, G.A. van; Schouten, M.G.C. ; Tomassen, H. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 82 - 91.
  natuurbeheer - hoogveengronden - hoogveengebieden - ecologisch herstel - biodiversiteit - toegepast onderzoek - hydrologische factoren - ruimtelijke variatie - sphagnum - bodems van waterrijke gebieden - waterstand - nature management - bog soils - moorlands - ecological restoration - biodiversity - applied research - hydrological factors - spatial variation - sphagnum - wetland soils - water level
  Hoogvenen herbergen een unieke biodiversiteit, variërend van insectenetende zonnedauw, kleurrijke veenmossen tot broedende kraanvogels. Genoeg reden dus om hoogvenen te beschermen en te herstellen. Dankzij de nauwe samenwerking tussen beheerders en onderzoekers en de daaruit resulterende kennisontwikkeling is herstel van levend hoogveen in Nederland niet langer een droom. In dit artikel geven we een overzicht van de hoogtepunten van 18 jaar OBN-onderzoek en sluiten af met een kijkje naar de toekomst.
  Subsidence of Clara Bog West and acrotelm development of Raheenmore Bog and Clara Bog East
  Heggeler, M.M.A. ; Ploeg, M.J. van der; Vuurens, S.H. ; Schaaf, S. van der - \ 2005
  Wageningen : Sub-department Water Resources (Rapport / Wageningen University, Department of Environmental Sciences, Sub-Department Water Resources 121) - 74
  hoogveengronden - veengronden - drainage - grondwaterspiegel - bodemdaling - ierse republiek - hydrologie - grondwater - ecohydrologie - bog soils - peat soils - drainage - water table - subsidence - irish republic - hydrology - groundwater - ecohydrology
  Perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland
  Smolders, A.J.P. ; Thomassen, H.B.M. ; Limpens, J. ; Duinen, G.A. van; Schaaf, S. van der; Roelofs, J.G.M. - \ 2004
  In: Duurzaam herstel voor behoud van biodiversiteit - 15 jaar herstelmaatregelen in het kader van het overlevingsplan bos en natuur Ede : LNV (Rapport EC-LNV 2004/305) - ISBN 9789075789140 - p. 71 - 107.
  hoogveengronden - hoogveengebieden - ecosystemen - herstel - verdroging - natuurgebieden - bog soils - moorlands - ecosystems - desiccation - rehabilitation - natural areas
  Het hoogveenareaal in Nederland is door turfwinning, boekweitbrandcultuur en verdroging gedecimeerd en bestaat grotendeels uit ontwaterde en vergraven hoogveenrestanten, die het karakter van een hoogveensysteem nagenoeg geheel hebben verloren. In de hoogveenrestanten treedt een ongewenste dominantie op van Pijpenstrootje, Berk en Slank veenmos. Al decennia lang worden vernattingsmaatregelen uitgevoerd om delen van het sterk gedegradeerde hoogveenlandschap te herstellen. Hoogveenvorming komt echter op slechts enkele locaties op gang. Daarom is in het kader van het OBN onderzoek gestart naar de perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland. Centrale vragen daarbij zijn of bij de huidige hoge atmosferische stikstofdepositie hoogveenherstel mogelijk is en wat de randvoorwaarden zijn voor herstel van de karakteristieke flora en fauna.
  Stikstofdepositie, eutrofiëring en nutriëntenkringloop
  Limpens, J. ; Tomassen, H.B.M. - \ 2003
  In: Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 / Tomassen, H,, Smolders, F., - p. 17 - 69.
  hoogveengronden - nitraten - depositie - eutrofiëring - sphagnum - voedingsstoffen - vegetatie - zure regen - organisch bodemmateriaal - bog soils - nitrates - acid rain - deposition - nutrients - eutrophication - soil organic matter - vegetation - sphagnum
  Venen bestaan bij de gratie van een positieve balans tussen productie en afbraak van organisch materiaal. In hoogveen zijn veenmossen cruciaal in dit verband. Hogere planten komen echter in het gedrang. Binnen het hoogveen-onderzoek zijn de effecten van stikstof op de verschillende plantenniveau's onderzocht
  Samenvatting en synthese: perspectieven voor hoogveenherstel in Nederland
  Smolders, A. ; Tomassen, H. ; Limpens, J. ; Schaaf, S. van der; Duinen, G.J. - \ 2003
  In: Onderzoek herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 / Tomassen, H., Smolders, A., Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV 2003/139) - ISBN 9789080723610 - p. 163 - 173.
  hoogveengronden - hydrologie - herstel - natuurbescherming - waterverzadiging - wetlands - nederland - natuurgebieden - bog soils - waterlogging - hydrology - rehabilitation - nature conservation - wetlands - netherlands - natural areas
  De gebrekkige kennis over hoe in Nederland hoogvenen hersteld moeten worden waren voor de Directie Natuurbeheer van het ministerie van LNV en het EC-LNV aanleiding om in het kader van de regeling Overlevingsplan Bos & Natuur een subsidie beschikbaar te stellen voor onderzoek naar hoogveenherstel in Nederland. In eerste instantie is het preadvies samengesteld waarin de bestaande kennis bijeengebracht is en benodigd onderzoek geformuleerd is (Schouwenaars et al. 1997). Op basis van het preadvies zijn keuzes gemaakt waarbij uiteindelijk de meeste knellende kennislacunes geprioriteerd werden voor de eerste onderzoeksfase. Dit betekent dat niet alle vragen die voor het beheer en herstel van hoogvenen van belang kunnen zijn aan bod zijn gekomen. In deze eerste fase heeft nog erg de nadruk gelegen op het beheren en herstellen van de typische hoogveenvegetaties, omdat deze, zoals hierna zal worden uitgelegd, de basis vormen voor een goed functionerend hoogveensysteem.
  Waterkwantiteit
  Schaaf, S. van der - \ 2003
  In: Onderzoek herstel en beheer van Nederlandse Hoogvenen / Tomassen, H., Smolders, A., Ede : Expertisecentrum LNV (EC-LNV 139) - ISBN 9789080723610 - p. 123 - 134.
  wateropslag - watervoorziening - grondwaterspiegel - hoogveengronden - tijdreeksen - nederland - overijssel - bog soils - water table - water storage - water supply - time series - netherlands - overijssel
  Binnen het totaal van het OBN hoogveenonderzoek is dit hoofdstuk geweid aan het tijdreeksen-onderzoek van grondwaterstand en neerslag; het kwantificeren van waterstromen in zowel bestaande hoogveentjes als in regeneratiegebieden; het berekenen van een compartimentbreedte en afstand tot de (toekomstige) waterscheiding in de hoogveen gebieden
  General conclusions: implications for management and restoration
  Schouten, M.G.C. ; Streefkerk, J.G. ; Schaaf, S. van der; Ryan, J.B. - \ 2002
  In: Conservation and restoration of raised bogs: geological, hydrological and ecological studies / Schouten, M.G.C., Dublin : Dept. of the Env. and Local Government; Staatsbosbeheer - ISBN 9780755715596 - p. 210 - 217.
  veenmoerassen - hoogveengronden - herstel - wetlands - landschapsbescherming - bogs - bog soils - wetlands - rehabilitation - landscape conservation
  Conservation and restoration of raised bogs : geological, hydrological and ecological studies
  Schouten, M.G.C. - \ 2002
  Dublin : The Government Stationary Office - ISBN 9780755715596 - 219
  veenmoerassen - hoogveengronden - wetlands - landschapsbescherming - herstel - bogs - bog soils - landscape conservation - rehabilitation
  Reports on detailed studies in Raheenmoor Bog and Clara Bog, both in County Offaly, that were performed between 1989 and 2001. Containing a wealth of information on the two sites, including regional geology, regional hydrology, bog hydrology, and vegetation ecology, with much attention to hydrochemistry, this book includes an extra chapter on `soaks', areas of mesotrophic or minerotrophic vegetation, occurring on otherwise ombrotrophic bog, which are usually associated with internal drainage systems. An overview is given of the relationships between biotic and abiotic conditions, again with much attention for hydrology and hydrochemistry.
  Relationships among testate amoebae (Protozoa), vegetation and water chemistry in five Sphagnum-dominated peatlands in Europe
  Mitchell, E.A.D. ; Buttler, A. ; Grosvernier, P. ; Rydin, H. ; Albinsson, C. ; Greenup, A.L. ; Heijmans, M.M.P.D. ; Hoosbeek, M.R. ; Saarinen, T. - \ 2000
  New Phytologist 145 (2000). - ISSN 0028-646X - p. 95 - 106.
  turf - hoogveengronden - veengronden - grondanalyse - vegetatie - amoeba - grondwater - peat - bog soils - peat soils - soil analysis - vegetation - amoeba - groundwater
  To study the relationships between groups of organisms and the degree to which these relationships are consistent across major climatic gradients, we analysed the testate amoeba (Protozoa) communities, vegetation and water chemistry of one peatland in five countries: Switzerland, The Netherlands, Great Britain, Sweden and Finland, as part of the BERI (Bog Ecosystem Research Initiative) project. The relationships between the different data sets and subsets were investigated by means of detrended correspondence analysis, canonical correspondence analysis and Mantel permutation tests. The comparison of data on vegetation and testate amoebae showed that inter-site differences are more pronounced for the vegetation than for the testate amoebae species assemblage. Testate amoebae are a useful tool in multi-site studies and in environmental monitoring of peatlands because: (1) the number of species in Sphagnum-dominated peatlands is much higher than for mosses or vascular plants; (2) most peatland species are cosmopolitan in their distributions and therefore less affected than plants by biogeographical distribution patterns, thus differences in testate amoeba assemblages can be interpreted primarily in terms of ecology; (3) they are closely related to the ecological characteristics of the exact spot where they live, therefore they can be used to analyse small-scale gradients that play a major role in the functioning of peatland ecosystems. This study revealed the existence of small-scale vertical gradients within the vegetation and life-form niche separation in response to water chemistry. The deep-rooted plants such as Carex spp. and Eriophorum spp. are related to the chemistry of water sampled at or near the ground water table, whereas the mosses are not. Testate amoebae were shown to be ecologically more closely related to the chemistry of water sampled at or near the water table level and to the mosses than to the deep-rooted plants.
  Balanceren tussen kwel en wegzijging
  Schaaf, S. van der - \ 1998
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 2 (1998). - ISSN 0169-6300 - p. 87 - 98.
  kwel - regulatie - moerasgronden - hoogveengronden - veengronden - graslanden - waterstand - veluwe - gelderland - seepage - regulation - swamp soils - bog soils - peat soils - grasslands - water level
  Bij het herstel van soortenrijke kwelafhankelijke graslandvegetaties op koopveengronden moet men rekening houden met irreversible veranderingen in de bodemgesteldheid als erfenis van voorafgaand landbouwkundig gebruik. Bij het herstel van kwelinvloed speelt behalve de relatie tussen intern en extern peilbeheer ook de geohydrologische gesteldheid in het gebied en zijn omgeving een rol. Dit heeft consequenties voor de minimale omvang van een reservaat. Het hanteren van vuistregels daarbij kan onbedoeld leiden tot minder gewenste situaties. Zinvol peilbeheer in en om een kwelafhankelijk natuurgebied is dan ook maatwerk.
  Methane production and methane consumption: a review of processes underlying wetland methane fluxes.
  Segers, R. - \ 1998
  Biogeochemistry 41 (1998)1. - ISSN 0168-2563 - p. 23 - 51.
  lucht - hygiëne - luchtverontreiniging - methaan - broeikaseffect - opwarming van de aarde - bodembacteriën - moerasgronden - hoogveengronden - veengronden - wetlands - polders - air - hygiene - air pollution - methane - greenhouse effect - global warming - soil bacteria - swamp soils - bog soils - peat soils - wetlands - polders
  Potential rates of both methane production and methane consumption vary over three orders of magnitude and their distribution is skew. These rates are weakly correlated with ecosystem type, incubation temperature, in situ aeration, latitude, depth and distance to oxic/anoxic interface. Anaerobic carbon mineralisation is a major control of methane production. The large range in anaerobic CH_4:CO_2 production rates indicate that a large part of the anaerobically mineralised carbon is used for reduction of electron acceptors, and, hence, is not available for methanogenesis. Consequently, cycling of electron acceptors needs to be studied to understand methane production. Methane and oxygen half saturation constants for methane oxidation vary about one order of magnitude. Potential methane oxidation seems to be correlated with methanotrophic biomass. Therefore, variation in potential methane oxidation could be related to site characteristics with a model of methanotrophic biomass.
  Oorzaken van diffuse stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater in veenweidegebieden
  Hendriks, R.F.A. - \ 1997
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 30 (1997)3. - ISSN 0166-8439 - p. 66 - 75.
  hoogveengronden - kanalen - nederland - stikstof - weiden - veengronden - fosfor - rivieren - waterlopen - oppervlaktewater - moerasgronden - water - waterverontreiniging - waterkwaliteit - bog soils - canals - netherlands - nitrogen - pastures - peat soils - phosphorus - rivers - streams - surface water - swamp soils - water - water pollution - water quality
  In Nederlandse veenweidegebieden is de diffuse stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater groot. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de achtergrondbelasting en de belasting door ontwatering en bemesting. Een complex samenspel vande factoren veensoort, hydrologische randvoorwaarden en meteorologische condities blijkt beide vormen van nutriëntenbelasting te bepalen. De hydrologie is de meest bepalende factor; vooral het optreden van nutriëntrijke kwel is belangrijk. In grote delenvan het Nederlandse veenweidegebied valt deze kwel te verwachten. De waterkwaliteitsbeheerder moet daarom een goed inzicht hebben in de hydrologie van zijn gebied.
  De invloed van sulfaat en chloride op de fosfaatbeschikbaarheid in veenbodem, een bijdrage aan integraal waterbeheer.
  Beltman, B. ; Krift, T. van der - \ 1997
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 1 (1997). - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 22.
  hoogveengronden - kanalen - chloor - hydrologie - veengronden - fosfor - rivieren - bodem - waterlopen - sulfaten - oppervlaktewater - moerasgronden - water - waterbeheer - waterverontreiniging - waterkwaliteit - watervoorziening - utrecht - bog soils - canals - chlorine - hydrology - peat soils - phosphorus - rivers - soil - streams - sulfates - surface water - swamp soils - water - water management - water pollution - water quality - water supply - utrecht
  Actualisatie Gt-kaarten 1 : 50.000 Drents deel kaartbladen 16 Oost (Steenwijk) en 17 West (Emmen)
  Finke, P.A. ; Groot Obbink, D.J. ; Rosing, H. - \ 1996
  Wageningen : SC-DLO (Rapport / DLO-Staring Centrum 439) - 46
  hoogveengronden - veengronden - moerasgronden - grondwaterspiegel - nederland - bodemkarteringen - kaarten - drenthe - bog soils - peat soils - swamp soils - water table - soil surveys - maps - netherlands - drenthe
  De grondwatertrappenkaarten van de provincie Drenthe zijn geactualiseerd en er is een veendiktekaart gemaakt. Daartoe zijn op aselecte plaatsen de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand (GHG resp. GLG) en de veendikte vastgesteld. Plaatselijk zijn de grondwaterstanden sterk gedaald. Algemeen geldt een verlaging van de GHG in de gebieden met voorheen grondwatertrap III en V tot dieper dan 25 cm. Grondwatertrap I en II komen nergens meer als vlak voor. De oppervlakte veengronden is met 80% afgenomen, maar het restant lijkt niet onmiddellijk door oxydatie te worden bedreigd. De eveneens afgenomen oppervlakte moerige gronden zal waarschijnlijk wel verder afnemen door oxydatie van veen.
  Maaiveldsdaling van veengrasland bij twee slootpeilen in de polder Zegvelderbroek : vijfentwintig jaar zakkingsmetingen op het ROC Zegveld
  Beuving, J. ; Akker, J.J.H. van den - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 377) - 145
  regulatie - bodemverdichting - moerasgronden - hoogveengronden - veengronden - grondwaterspiegel - nederland - waterstand - veenweiden - peilbeheer - utrecht - regulation - soil compaction - swamp soils - bog soils - peat soils - water table - netherlands - water level - peat grasslands - water level management - utrecht
  Prediction of nitrous oxide fluxes managed grassland on peat soil using a simple empirical model
  Velthof, G.L. ; Koops, J.G. ; Duyzer, J.H. ; Oenema, O. - \ 1996
  Netherlands Journal of Agricultural Science 44 (1996)4. - ISSN 0028-2928 - p. 339 - 356.
  hoogveengronden - graslanden - hydraulisch geleidingsvermogen - infiltratie - distikstofmonoxide - veengronden - kwel - bodem - moerasgronden - bog soils - grasslands - hydraulic conductivity - infiltration - nitrous oxide - peat soils - seepage - soil - swamp soils
  Preferente stroming en vochtpatronen in waterafstotende zavel-, klei- en veengronden
  Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 1996
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 2 (1996)4. - ISSN 1382-6069 - p. 23 - 35.
  hoogveengronden - dehydratie - hydratatie - hydraulisch geleidingsvermogen - hygroscopiciteit - infiltratie - veengronden - kwel - bodem - moerasgronden - bog soils - dehydration - hydration - hydraulic conductivity - hygroscopicity - infiltration - peat soils - seepage - soil - swamp soils
  Meststoffen en andere chemicaliën komen vaak sneller in het grondwater terecht dan modellen voorspellen. De meeste modellen zijn namelijk gebaseerd op de veronderstelling dat de bodem homogeen is, het water in de onverzadigde zone verticaal infiltreert en het vochtfront evenwijdig is aan het bodemoppervlak. In werkelijkheid stroomt het water vaak via preferente banen door de bodem. Preferente stroming heeft diverse oorzaken en kan in nagenoeg alle gronden optreden. In dit artikel wordt naar voren gebracht dat regenwater zich in zavel-, klei- en veengronden niet alleen snel naar de ondergrond verplaatst door scheuren en gangen, maar dat tevens de bovengrond ongelijkmatig bevochtigd wordt, waardoor vochtpatronen in de matrix van deze gronden ontstaan
  Variation in water content and wetting patterns in Dutch water repellent peaty clay and clayey peat soils
  Dekker, L.W. ; Ritsema, C.J. - \ 1996
  Catena 28 (1996)1-2. - ISSN 0341-8162 - p. 89 - 105.
  hoogveengronden - dehydratie - hydratatie - hygroscopiciteit - nederland - veengronden - bodem - moerasgronden - bog soils - dehydration - hydration - hygroscopicity - netherlands - peat soils - soil - swamp soils
  The variation in water content of grass-covered peaty clay and clayey peat soils was studied at six sites in the Netherlands. The topsoils were water-repellent during dry spells. When the topsoils were dry, they could absorb water only with difficultywhich is illustrated by wetting rate measurements. Precipitation could flow rapidly through shrinkage cracks towards the subsoil, bypassing the matrix of the peat. The measurements, however, revealed that preferential flow was not limited to macropore flow: irregular, finger-like wetting patterns were also formed in the soil matrix. Owing to these typical wetting patterns, soil water content varied over short distances at all the sites on all the sampling dates.
  Predicting the effects of measures to reduce eutrophication in surface water in rural areas - a case study
  Hendriks, R.F.A. ; Kolk, J.W.H. van der - \ 1995
  In: Scenario studies for the rural environment : selected and edited proceedings of the symposium scenario studies for the rural environment, Wageningen, The Netherlands, 12 - 15 September 1994 / Schoute, J.T.H., Finke, P.A., Veeneklaas, F.R., - p. 355 - 358.
  hoogveengronden - veengronden - moerasgronden - waterbeheer - waterkwaliteit - zuid-holland - bog soils - peat soils - swamp soils - water management - water quality
  The effectiveness of measures to reduce nutrient concentrations in surface water was predicted by a combination of a nutrient leaching model for groundwater and a nutrient simulation model for surface water. Scenarios were formulated based on several measures. Different combinations of drainage level and fertilizer use gave slightly different leaching concentrations. Removing duckweed, dredging the total sediment layer, improving the sewage treatment plants, and a combination of these will reduce thephosphorus concentration in the surface water in the summer substantially. For nitrogen, removing duckweed and improving the sewage treatment plants are important, but less effective than for phosphorus. Dredging will not reduce the nitrogen concentration.
  Effecten van beheersmaatregelen op de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater van een veenweidegebied - een case-studie
  Hendriks, R.F.A. ; Kolk, J.W.H. van der - \ 1995
  In: Waarheen met het landelijk gebied? : geselecteerde en geredigeerde bijdragen aan het symposium 'Waarheen met het landelijk gebied?', Wageningen, 15 september 1994 / Schoute, J.F.T., van den Berg, L.M., Farjon, H., - p. 151 - 155.
  hoogveengronden - veengronden - moerasgronden - waterbeheer - waterkwaliteit - zuid-holland - veenweiden - bog soils - peat soils - swamp soils - water management - water quality - peat grasslands
  Om een evenwichtig aquatisch ecosysteem in het peilgebied Bergambacht te krijgen moeten de nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater dalen. De effectiviteit van maatregelen is onderzocht met simuatiemodellen en scenario's. Combinaties van peilbeheer en bemestingsregime geven kleine verschillen in de nutriëntenemissie naar het oppervlaktewater. Kroos verwijderen, baggeren en verbeteren van de afvalwaterzuiveringsinstallaties en de combinatie van deze maatregelen geven een substantiële verlaging van de fosforconcentratie in het oppervlaktewater in de zomer. Voor stikstof is kroos verwijderen en verbeteren van de zuiveringsinstallatie belangrijk, maar minder effectief dan voor fosfor. Baggeren verlaagt de stikstofconcentratie niet.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.