Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Voorstellen voor toekomstig europees landbouwbeleid uit Duitsland en Zwitserland : debat over het GLB na 2014 met nadruk op biodiversiteit en multifunctionele landbou
  Schröder, R.R.G. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Notitie / Alterra ) - 54
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - biodiversiteit - agrarisch natuurbeheer - multifunctionele landbouw - landbouwbeleid - vergelijkingen - nederland - bondsrepubliek duitsland - zwitserland - cap - biodiversity - agri-environment schemes - multifunctional agriculture - agricultural policy - comparisons - netherlands - german federal republic - switzerland
  Het voormalige ministerie van LNV heeft in het voorjaar 2010 twee helpdeskvragen gesteld over het toekomstige Europese landbouwbeleid in de periode 2014 - 2020. Nederland heeft in 2008 het standpunt ingenomen dat het GLB meer gekoppeld dient te worden aan maatschappelijke waarden, zoals natuur en landschap. Vanuit deze achtergrond heeft het ministerie belangstelling voor verwante standpunten in Duitsland en Zwitserland over het GLB. In deze landen heeft men concrete voorstellen over vergoedingen voor de productie van publieke goederen door de landbouw. Focus van dit project ligt op de bijdrage aan de biodi-versiteit en de vergoeding voor natuurbeheer door een multifunctionele landbouw.
  Grote afzetmarkten in beeld
  Roestel, A.J.J. van; Deneux, S.D.C. - \ 2001
  Paddestoelen : onafhankelijk vakblad voor Nederland en België 2001 (2001)10. - ISSN 1380-359X - p. 4 - 5.
  paddestoelen - eetbare paddestoelen - agaricus bisporus - marketingkanalen - marketing voor de detailhandel - export - internationale handel - bondsrepubliek duitsland - frankrijk - groot-brittannië - supermarkten - voorbereide voedingsmiddelen - mushrooms - edible fungi - agaricus bisporus - marketing channels - retail marketing - exports - international trade - german federal republic - france - great britain - supermarkets - prepared foods
  Het eerste van twee artikelen over de concurrentiepositie van verse champignons uit Nederland aan de hand van een studie van het LEI, het Productschap Tuinbouw en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  Verslag van de buitenlandse excursie naar Munsterland, het Ruhrgebied en de Eifel 4 t/m 7 september 1989
  Dommerholt, A. ; Warmerdam, P.M.M. - \ 1990
  Wageningen : Landbouwuniversiteit Wageningen (Rapport / Landbouwuniversiteit, Vakgroep Hydrologie, Bodemnatuurkunde en Hydraulica 3) - 41
  afvoer - bondsrepubliek duitsland - grondwater - hydrologie - lysimeters - lysimetrie - onderzoek - oppervlakkige afvoer - geohydrologie - hydrogeologie - discharge - german federal republic - groundwater - hydrology - lysimeters - lysimetry - research - runoff - geohydrology - hydrogeology
  Pacht en superheffing: de betekenis van het arrest van het Hof van Justitie in zaak 5/88.
  Velde, M. van der; Walda, H.C.A. - \ 1990
  Agrarisch recht 50 (1990). - ISSN 0167-4242 - p. 216 - 228.
  landbouw - zuivelindustrie - bondsrepubliek duitsland - inhuren - huiseigenaren - recht - pachtovereenkomsten - melkproducten - productiecontroles - bezit - quota's - huur - eigendomsrechten - productiebeperkingen - agriculture - dairy industry - german federal republic - hiring - homeowners - law - leases - milk products - production controls - property - quotas - rent - property rights - production restrictions
  In genoemd arrest heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de aanspraken van pachter en verpachter op het quotum. Het betreft de zaak Wachauf/Bondsrepubliek Duitsland
  Het gebruik van boomkokers bij de aanleg van beplantingen : resultaten van onderzoek in Engeland en West-Duitsland
  Jansen, G.J. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 569) - 26
  bosbouw - bestrijdingsmethoden - barrières - plantmateriaal - bosbomen - onderzoek - groot-brittannië - bondsrepubliek duitsland - forestry - control methods - barriers - planting stock - forest trees - research - great britain - german federal republic
  Verslag van een bezoek aan het Bundesforschungsanstalt fuer Gartenbauliche Pflanzenzuechtung (Ahrensburg) en het Obstbauversuchsanstalt Jork (Das Alte Land), 25 - 28 aug. 1989
  Janse, J. ; Verhaegh, J.J. - \ 1989
  Wageningen : I.V.T. (IVT-rapport no. 268)
  bondsrepubliek duitsland - tuinbouw - reisverslagen - german federal republic - horticulture - travel reports
  Abfall, Verpackungsmaterial und Chemikalien im Haushalt. Anwendungsbeispiele für Beratung.
  Groot-Marcus, J.P. ; Schneider, L. - \ 1989
  Hauswirtschaftliche Bildung 65 (1989). - p. 170 - 181.
  chemicaliën - uitrusting - bondsrepubliek duitsland - huishoudens - nederland - verpakking - verpakkingsmaterialen - verpakken - vuilnis - vaste afvalstoffen - afval - machines - chemicals - equipment - german federal republic - households - netherlands - packaging - packaging materials - packing - refuse - solid wastes - wastes - machines
  Beispiel zweier Industrienationen : Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande. Zie ook: Hauswirtschaftliche Bildung (1989)4, p. 170-181, Dl. 2: Anwendungsbeispiele fuer Beratung: Moeglichkeiten fuer Veraenderungen des Umweltverhaltens im privaten Haushalten
  Rijsporen ecologisch beter op platteland.
  Jaarsma, C.F. ; Michels, Th. - \ 1989
  Wegen 63 (1989)2. - ISSN 0043-2067 - p. 9 - 13.
  infrastructuur - wegtransport - verkeer - wegen - plattelandswegen - bedrijfswegen - ruimtelijke ordening - landgebruik - landbouwgrond - landschap - landschapsecologie - bondsrepubliek duitsland - velden - verkaveling - infrastructure - road transport - traffic - roads - rural roads - farm roads - physical planning - land use - agricultural land - landscape - landscape ecology - german federal republic - fields - land parcelling
  Natuur- en landschapsaspecten van plattelandswegen. Enkele impressies uit West-Duitsland.
  Jaarsma, C.F. ; Michels, Th. - \ 1989
  Landinrichting 29 (1989)3. - ISSN 0922-6419 - p. 27 - 31.
  plattelandswegen - dichtheid - wegtransport - verkeer - tellen - bedrijfswegen - onderzoek - landbouwgrond - landschap - bondsrepubliek duitsland - rural roads - density - road transport - traffic - counting - farm roads - research - agricultural land - landscape - german federal republic
  Verslag van de bijeenkomst van de "Sektion Waldernaehrung im deutschen Verband forstlicher Forschungsanstalten" te Wingst (Nedersaksen), 26 t/m 28 september 1988
  Burg, J. van den - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 531) - 44
  bosschade - atmosfeer - luchtverontreiniging - chemicaliën - stikstof - bosbouw - verzuring - bodem ph - bodemaciditeit - rondreizen - bondsrepubliek duitsland - studie - forest damage - atmosphere - air pollution - chemicals - nitrogen - forestry - acidification - soil ph - soil acidity - tours - german federal republic - study
  Ontwikkelingen op de haringmarkt in West-Duitsland
  Jager, J. de - \ 1987
  's-Gravenhage : L.E.I. (Mededeling / Landbouw-Economische Instituut, Afdeling Visserij no. 357) - 64
  bondsrepubliek duitsland - haringen - marktconcurrentie - marketing - markten - aanbodsevenwicht - german federal republic - herrings - market competition - marketing - markets - supply balance
  De Nederlandse concurrentiepositie t.o.v. andere landen wordt in dit rapport geanalyseerd voor de verschillende sortimenten haring. Een uitvoerige beschrijving volgt van de ontwikkelingen die er toe geleid hebben dat West-Duitsland de grootste afzetmarkt voor haring in de EG is
  Onderzoek in West-Duitsland op het gebied van de bodemverdichting : verslag van een studiereis
  Akker, J.J.H. van den - \ 1987
  Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1803) - 23
  bondsrepubliek duitsland - onderzoek - bodemverdichting - machines - german federal republic - research - soil compaction - machines
  Verslag van een studiereis door R.J. Bino (IVT), A.P.M. den Nijs (SVP) en A.G. Stephenson (Penn State University, gast (SVP-IVT)) naar verschillende onderzoekcentra in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland : 5 - 10 april 1987
  Bino, R.J. ; Nijs, A.P.M. den; Stephenson, A.G. - \ 1987
  Wageningen : IVT (Rapport / Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen 233) - 12
  europa - frankrijk - genetische modificatie - bondsrepubliek duitsland - plantenveredeling - recombinant dna - onderzoek - zwitserland - europe - france - genetic engineering - german federal republic - plant breeding - recombinant dna - research - switzerland
  Nitrogen fixation (Acetylene reduction) in the sediments of the pluss-see : with special attention to the role of sedimentation
  Blauw, T.S. - \ 1987
  Agricultural University. Promotor(en): E.G. Mulder, co-promotor(en): H.J. Overbeek. - S.l. : Blauw - 199
  meren - reservoirs - plassen - water - sediment - microbiologie - stikstofkringloop - nitrificatie - gramnegatieve bacteriën - bondsrepubliek duitsland - acetyleenreductie - lakes - reservoirs - ponds - water - sediment - microbiology - nitrogen cycle - nitrification - gram negative bacteria - german federal republic - acetylene reduction

  Sediments of productive lakes are usually rich in organic matter and, except for a thin surficial layer, anaerobic. These conditions seem to be favourable for heterotrophic nitrogen fixation. However, these sediments also contain relatively high ammonium concentrations. Ammonium represses the synthesis of the enzyme nitrogenase. Moreover, ammonium inhibits the activity of the enzyme in aerobic nitrogen fixers. These effects of ammonium seem to be functional. Nitrogen fixation is a highly endergonic process. Therefore it is more economic to use combined nitrogen (e.g. ammonium) than atmospheric nitrogen as a nitrogen source. Nevertheless, a number of workers have detected nitrogen fixing activity in ammonium rich sediments.

  In the present investigation the significance of heterotrophic nitrogen fixation in the sediments or the nitrogen economy of the Pluss-See has been studied. Special attention has been paid to the role of organic matter supply and ammonium.

  The surface area of the lake is 14 ha, the maximum depth is 29 m. Every year a stable thermal stratification develops in the lake, usually with an anaerobic hypolimnion.

  The problem of nitrogen fixation in lake sediments has been approached in three ways:
  1. Nitrogen fixation in the sediments was studied under controlled conditions in the laboratory;
  2. The relation between nitrogen fixation and some properties of the sediments was studied under natural conditions;
  3. The relation between nitrogen fixation in the sediments and processes within the lake was studied under natural conditions.

  Laboratory studies (chapters 3, 4 and 5).

  Nitrogen fixating activity was measured with the acetylene reduction assay. One of the requirements for this assay, the saturation of nitrogenase with acetylene, was not met (figure 5), because nitrogen fixation apparently occured in protected microsites with poor accessibility for acetylene (3.2.2). This protection may have also consequences for the measurement of nitrogen fixation with 15N 2 (3.2.3).

  Nitrogenase activity of the sediments was stimulated by the addition of organic substrates, as mannitol, glucose, fructose etc., suggesting that the activity of nitrogenase in situ in these sediments was limited by the availability of organic substrate (4-2). This suggestion is affirmed by the absence of a discontinuity in the Arrhenius plot (figure 17b).

  Upon addition of organic substrate to the sediments two phases could be observed (figure 9). In the first phase acetylene reducing activity is constant, but higher than in control sediments. In this phase the activity of the already present nitrogenase is stimulated (increase of the actual activity). In the second phase, after the interstitial ammonium concentration has dropped below a certain threshold-value, the synthesis of nitrogenase is derepressed and an exponential increase of nitrogenase activity can be observed (increase of the potential activity). Because nitrogenase synthesis in situ had to be assumed above the derepression threshold, the conclusion was drawn that the dissolved ammonium concentration within the protected microsites was lower than in the bulk of the sediments (4.3). Apparently nitrogen fixation occures in ammonium rich sediments, because nitrogen fixers are not in contact with these high concentrations.

  Field observations; relation between the nitrogenase activity and some other properties of the sediments (chapters 6 and 7).

  During a year nitrogenase activity and some other characteristics of the sediments were measured at three stations in the lake: in the littoral sediments at 5 m water depth and in the profundal sediments at 15 and 29 m water depth. Highest nitrogenase activity was measured at the sediment surface at the deepest part of the lake (figure 27). Especially in the winter period very high rates were observed (figure 28). In the sediments at the deepest part of the lake the yearly fixed amount of nitrogen was estimated to be 0.24-1.10 g.m -2, depending on the conversion factor used. In the shallower regions this amount was estimated to be 0.15-0.77 g N.m -2.

  Acetylene reduction in the littoral sediments was correlated with temperature (table II). In the profundal sediments no significant temperature variation could be observed. Acetylene reducing activity in the profundal sediments was correlated with the C/N ratio (figure 33), which could be shown to be an index for substrate availability in these sediments. In both littoral and profundal sediments acetylene reducing activity was highly significantly correlated with the maximum glucose uptake velocity (V m ) of the heterotrophic population in the sediments (figure 41). The repression-derepression threshold of the interstitial ammonium concentration could be observed under natural conditions (figure 33). Acetylene reducing rates were higher at ammonium concentrations below this threshold. The ammonium adsorption coefficient (Ke) of the sediments seemed to be more important for the acetylene reducing activity than the ammonium concentration it self (table II). This finding suggests that the dissolved ammonium concentration in the protected microsites is lowered by adsorption.

  Field observations; the relation between nitrogen fixation in the sediments and the sedimentation of suspended matter (chapters 8, 9 and 10).

  Sedimentation of particulate organic matter was measured at the three stations. The measured rates were corrected for resuspension using the differences in carbon content between the settling particulate material and the carbon content of the surficial sediments (8.4; figure 47). Eight percent of the primary production reached the bottom at the deepest part of the lake (table VI). Redistribution of sediments resulting in sediment focusing is important in the lake. Both intermittent complete mixing and sliding of sediments on slopes are important for the focusing process. A correlation between sedimentation and acetylene reducing activity could be observed in the littoral sediments and at the deepest part of the lake (figure 63). No correlation was found at 15 m water depth. Only at the deepest part of the lake a correlation was found between the sedimentation and both the C/N ratio and Ke of the sediments (figure 61 and 62). These correlations and non- correlations could be explained by the transport of sediments within the lake, described by a simple focusing model (8.7). Using this model the efficiency of nitrogen fixation under natural conditions could be estimated to be high compared to the efficiency measured in pure and enrichment cultures (8.10).

  Also using this model it could be shown (10) that nitrogen fixation may be important to the nitrogen economy of the sediments but not for the nitrogen economy of the whole lake. Nitrogen fixation is expected to be more important in lakes with a larger proportion of the primary production reaching the bottom.

  Buitenlandse ontwikkelingen in het onderzoek rond plattelandswegen.
  Michels, Th. ; Jaarsma, C.F. - \ 1987
  Wageningen : I.C.W. (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1776) - 80
  tellen - dichtheid - bondsrepubliek duitsland - infrastructuur - onderzoek - wegtransport - wegen - plattelandswegen - zwitserland - verkeer - counting - density - german federal republic - infrastructure - research - road transport - roads - rural roads - switzerland - traffic
  Verslag van een 5-daags bezoek aan het Institut fuer Gartenbau, Universiteit Hannover
  Heuvelink, E. ; Ruys, M. ; Koning, A. de - \ 1986
  Wageningen etc. : Heuvelink [etc.] (Intern verslag / Vakgroep Tuinbouwplantenteelt. Landbouwhogeschool no. 26) - 15
  proefstations - bondsrepubliek duitsland - tuinbouw - onderzoeksinstituten - experimental stations - german federal republic - horticulture - research institutes
  Verslag van een studiereis naar Midden- en Zuid-Duitsland, 8 t/m 13 september 1985
  Graaf - van der Zande, M.T. de; Lentjes, P.W.M. ; Oprel, L. - \ 1986
  Aalsmeer : Proefstation voor de Bloemisterij in Nederland - 33
  bondsrepubliek duitsland - sierplanten - german federal republic - ornamental plants
  Doel van de reis was het bestuderen van de ontwikkelingen op potplantengebied (met speciale aandacht voor produktvernieuwing) en het intensiveren van contacten, met name uit de onderzoekswereld
  Afstandsverwarming in de glastuinbouw van Denemarken en de Bondsrepubliek : verslag van een studiereis
  Velden, N.J.A. van der; Nawrocki, K.R. ; Sterke, H.J. de - \ 1986
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut, Afdeling Tuinbouw (Mededeling / Landbouw Economische Instituut no. 353) - 41
  energie - nuttig gebruik - energieterugwinning - afvalwarmtebenutting - bondsrepubliek duitsland - denemarken - glastuinbouw - energy - utilization - energy recovery - waste heat utilization - german federal republic - denmark - greenhouse horticulture
  Verslag van een studiereis naar tuinbouwbedrijven in Denemarken en de Bondsrepubliek Duitsland die gebruik maken van afstandsverwarming om de kassen te verwarmen
  Excursie West-Duitsland, 13 - 21 juni 1985 : excursienummer 85022 t.b.v. onderwijselement F 350-018 en F350-119 met examenvak F 350-623
  Anonymous, - \ 1986
  Wageningen : L.H. (Mededeling / Landbouwhogeschool, Vakgroep Landbouwplantenteelt en Graslandkunde no. 87) - 121
  akkerbouw - veldgewassen - bondsrepubliek duitsland - onderzoek - arable farming - field crops - german federal republic - research
  Brandstofverbruik in de glastuinbouw van Denemarken, Belgie en de Bondsrepubliek
  Verhaegh, A.P. ; Velden, N.J.A. van der - \ 1986
  Den Haag : LEI (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut no. 350) - 100
  energiebeleid - energie - economie - probleemanalyse - efficiëntie - energiegebruik - brandstofverbruik - belgië - bondsrepubliek duitsland - denemarken - glastuinbouw - energy policy - energy - economics - problem analysis - efficiency - energy consumption - fuel consumption - belgium - german federal republic - denmark - greenhouse horticulture
  Onderzoek naar de omschakeling van glastuinbouwbedrijven in Denemarken, Belgie en de Bondsrepubliek van olie op goedkopere energiedragers als kolen, afstandsverwarming, aardgas, enz. Aandacht wordt besteed aan de consequenties van de olieprijsdalingen in 1985 en 1986 voor de op kolen overgeschakelde tuinbouwbedrijven
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.