Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 240

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Innovatieve technologie in beheer en oogst van houtige biomassa : eindrapportage
  Raa, Rik te; Pfau, S. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Massop, Hans ; Hissink, H.J. - \ 2017
  BTG Biomass Technology Group - 57
  bio-energie - biobased economy - biobrandstoffen - hout - biomassa productie - bosbeheer - bioenergy - biobased economy - biofuels - wood - biomass production - forest administration
  Administrative co-management in special use forests of Vietnam
  Dung, Nguyen Kim - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): Arthur Mol, co-promotor(en): Simon Bush. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462579866 - 183
  forests - forest administration - forest management - nature conservation - environmental protection - vietnam - bossen - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - natuurbescherming - milieubescherming - vietnam

  To protect its natural heritage and biodiversity, Vietnam has established a system of ‘special use forest’ (SUFs) which is “the backbone of the national protected areas”. The ineffective management of SUFs based solely on the state leads to a decline in biodiversity and density of the forests. Recognizing this, collaborative or ‘co’-management for SUFs is advocated to get more participation and shared responsibilities and rights between government and non-state actors. However, it is widely noted that co-management is a particularly great challenge in Vietnam because of the nature of strong state control, decades of SUF conflicts, and the lack of capacity and initiatives of communities to negotiate with the government in co-management arrangements. This PhD thesis questions the degree to which co-management can be put in Vietnamese SUFs and the degree of ‘adaptiveness’ it can engender. Conditions of the economic, political and social context surrounding SUFs becomes key to any understanding of how co-management can be implemented, including insights into how co-management may need to be amended to adjust to ‘fit’ the context of mono-organisational states.

  Quick scan of implementation actions for sustainable forest management in The Netherlands
  Hendriks, C.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research - 33
  forest administration - international cooperation - government policy - forest policy - sustainable development - biobased economy - bosbeheer - internationale samenwerking - overheidsbeleid - bosbeleid - duurzame ontwikkeling - biobased economy
  Duurzaam bosbeheer (Sustainable Forest Management: SFM) is van groot belang voor de duurzame instandhouding van het bosareaal met de bijbehorende biodiversiteit en ecosysteem diensten zoals hout productie, opslag van koolstof en recreatie. Voor de bescherming van bossen en functies zijn in diverse internationale fora afspraken gemaakt over SFM. Nederlandse regering heeft de afspraken om SFM te stimuleren in het kader van deze fora onderschreven en uitgewerkt in het beleid. Vanwege de vele verdragen, programma’s en afspraken ontbreekt momenteel een overzicht van acties die in Nederland daadwerkelijk invulling geven aan (internationale) afspraken over SFM . Om te kunnen verantwoorden hoe Nederland zijn internationale afspraken heeft geïmplementeerd hebben beleidsmakers bij de rijksoverheid behoefte aan meer inzicht in het aantal en het soort implementatieacties met betrekking tot SFM van de Nederlandse bossen . In deze studie wordt met een quick scan een globaal overzicht gegeven van implementatie acties waarmee de Nederlandse Rijksoverheid invulling geeft aan de internationale afspraken voor SFM in het Forest Europe - proces met betrekking tot bossen en bosbeheer in Nederland .
  Vochtige bossen, tussen verdrogen en nat gaan : OBN deskundigenteam Nat zandlandschap
  Burg, A. van den; Bijlsma, R.J. ; Brouwer, E. ; Waal, R.W. de - \ 2016
  VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 36
  bosbeheer - waterbeheer - bossen - bosecologie - ecohydrologie - grondwater - grondwaterstand - beekdalen - forest administration - water management - forests - forest ecology - ecohydrology - groundwater - groundwater level - brook valleys
  Deze brochure is geschreven voor bos- en waterbeheerders, landschapsecologen en provinciale beleidsambtenaren, om hen te stimuleren de vochtige bossen met meer aandacht te bekijken. De brochure beschrijft om welke bostypen het gaat, hoe je deze kunt herkennen, in welke landschappen ze voorkomen en hoe ze functioneren.
  Terug naar de basis
  Willems, Arno ; Schreppers, Harrie ; Jans, Rino ; Klingen, Simon ; Ouden, J. den; Schoonderwoerd, Henny ; Wijdeven, Sander ; Staak, Erik van der - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 40 - 41.
  bosbeheer - houtachtige planten - duurzaamheid (sustainability) - bosgronden - bodemuitputting - bosecologie - voedingsstoffenbalans - verzuring - bodemverdichting - mechanisatie - forest administration - woody plants - sustainability - forest soils - soil exhaustion - forest ecology - nutrient balance - acidification - soil compaction - mechanization
  Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen nog wel volgens de principes van duurzaamheid beheren. Met name over de mogelijke uitputting van de bodem en de invloed van de exploitatie op de bodem bestaan veel vragen waarvan de antwoorden niet voor het oprapen liggen. Op 17 mei 2016 ging de Studiekring van de KNBV terug naar de basis: de bosbodem.
  Waarheen met het Nederlandse bos?
  Hekhuis, Harrie ; Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  bosbeheer - houtachtige planten - gebruikswaarde - nederland - klimaatverandering - ecosystemen - bostypen - recreatie - zandgronden - oppervlakte (areaal) - forest administration - woody plants - use value - netherlands - climatic change - ecosystems - forest types - recreation - sandy soils - acreage
  Het Nederlandse bos is een populair park met jaarlijks honderden miljoenen bezoeken. Het bos is een belangrijke pijler van de Nederlandse natuur met bijvoorbeeld veel Natura 2000-habitats, nieuwe wildernissen en een bron van hernieuwbare grondstoffen. Welke kennis en beheer zijn nodig om aan al deze functies tegemoet te blijven komen? Wij zijn ons als bosbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders onvoldoende bewust van de forse uitdagingen waar het Nederlandse bosbeheer voor staat!
  Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging: van bosbouw naar bosbeheer
  Mohren, G.M.J. ; Wijdeven, Sander - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 28.
  forestry - forest administration - professional associations - nature conservation - nature conservation policy - experiential value - natural value - timber production - urban areas - extension - woodlands - bosbouw - bosbeheer - beroepsverenigingen - natuurbescherming - natuurbeleid - belevingswaarde - natuurwaarde - houtproductie - stedelijke gebieden - voorlichting - bosgebieden
  Bos en bosbeheer veranderen continu. Met de ontwikkeling van de productiegerichte bosbouw van vijftig jaar geleden naar een bosbeheer gericht op meervoudige functievervulling in een dichtbevolkte samenleving veranderde ook de rol van de beheerder. Dit vraagt om andere kennis en vaardigheden van de beroepsgroep en andere organisatievormen van onderwijs en onderzoek. De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) fungeert sinds de oprichting in 1910 als vakvereniging door en voor mensen uit de sector, volledig draaiend op vrijwilligers. De veranderingen in de sector en het werkveld vragen ook om een andere rol van de beroepsvereniging.
  Nederlands bosbeheer en bos- en houtsector in de bio-economie : scenario’s tot 2030 in een internationaal bio-economie perspectief
  Nabuurs, G.J. ; Schelhaas, M. ; Oldenburger, J. ; Jong, Anjo de; Schrijver, R.A.M. ; Woltjer, G.B. ; Silvis, H.J. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2747) - 83
  bosbeheer - houtproductie - bosbouweconomie - houtgebruik - houthandel - biobased economy - scenario-analyse - duurzaamheid (sustainability) - nederland - forest administration - timber production - forest economics - wood utilization - timber trade - biobased economy - scenario analysis - sustainability - netherlands
  Deze studie is uitgevoerd als ondersteuning voor het opstellen van een Actieplan Bos en Hout. Het Actieplan is een initiatief van alle spelers in de bos- en houtsector en beoogt het verduurzamen van de sector en het vergroten van de duurzame bijdrage van de sector aan de bio-economie. Het houtgebruik in Nederland gaat waarschijnlijk stijgen van 0,9 m3 per inwoner nu naar 1,5-2 m3 in 2030 (de biomassavisie2030 verwacht een extra vraag door Nederland van ~30 miljoen m3/j). Deze toename komt door beleidsdoelen op het gebied van hernieuwbare energie, ambities voor de ontwikkeling van een biobased economy en ambities voor meer gebruik van duurzame materialen in
  bijvoorbeeld de bouw. Andere landen hebben soortgelijke ambities, waardoor de vraag naar houtige biomassa wereldwijd enorm zal stijgen. Nederland zal meer nog dan nu afhankelijk zijn van houtige biomassa import, maar het zal lastiger zijn om de gevraagde hoeveelheden te verkrijgen. Het niet
  beschikbaar komen van deze grote hoeveelheden biomassa zou de duurzaamheidsambities in gevaar kunnen brengen
  toename komt door beleidsdoelen op het gebied van hernieuwbare energie, ambities voor de ontwikkeling van een biobased economy en ambities voor meer gebruik van duurzame materialen in bijvoorbeeld de bouw. Andere landen hebben soortgelijke ambities, waardoor de vraag naar houtige
  biomassa wereldwijd enorm zal stijgen. Nederland zal meer nog dan nu afhankelijk zijn van houtige biomassa import, maar het zal lastiger zijn om de gevraagde hoeveelheden te verkrijgen.
  Marteloscopen – studiemateriaal voor de praktijk
  Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 29.
  bosbeheer - dunnen - proefvelden - bossen - experimentele bossen - bosbouwkundige handelingen - forest administration - thinning - experimental plots - forests - experimental forests - forestry practices
  De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in Nederland bossen ingericht als marteloscoop. De naam “marteloscoop” is afgeleid van het Franse martelage = hameren of blessen, en –scoop = kijken, onderzoeken. De marteloscoop “Oostereng” is officieel in gebruik genomen tijdens de jubileumbijeenkomst van Pro Silva Nederland op 8 oktober 2015. Het betreft een 0.5 ha grote douglasopstand uit 1961, waar in totaal 12 groepen een dunning hebben gesimuleerd. De algemene dunningsinstructie luidde: “Zet een dunning uit waarmee de houtteeltkundige waarde van de opstand zoveel mogelijk verhoogd wordt.”
  Genetische diversiteit van de door essentaksterfte geplaagde gewone es
  Copini, P. ; Kopinga, J. ; Laros, I. ; Bovenschen, J. ; Buiteveld, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)april. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  chalara fraxinea - fraxinus excelsior - schimmelziekten - resistentie van variëteiten - genetische diversiteit - rassenlijsten - genenbanken - bosbeheer - chalara fraxinea - fraxinus excelsior - fungal diseases - varietal resistance - genetic diversity - descriptive list of varieties - gene banks - forest administration
  Essenzaadbronnen op de Rassenlijst Bomen hebben een hoge genetische diversiteit. Dat is een belangrijk kwaliteitsaspect van teeltmateriaal en speelt een cruciale rol in het aanpassingsvermogen van soorten aan een veranderend klimaat en nieuwe ziekten en plagen. De huidige generatie essenbossen heeft te kampen met de veelal desastreuze gevolgen van essentaksterfte. Uit onderzoek blijkt dat resistentie tegen deze ziekte genetisch bepaald is, en dat een klein deel van de essen goed bestand is tegen de ziekte. Deze genetische basis biedt hoop om een
  nieuwe generatie essen te selecteren die bestand is tegen de ziekte, met behoud van de genetische diversiteit.
  Opstanden voor zaadoogst van de inheemse fladderiep uitgebreid
  Vries, S.M.G. de; Kopinga, J. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  fladderiep - bosbestanden - ulmus - opstandsontwikkeling - natuurlijke opstanden - zaailingen - bosbeheer - forest resources - ulmus - stand development - natural stands - seedlings - forest administration
  Voor de bosbouwers die wat willen gaan doen met inheemse iepenhout, is het assortiment met autochtone herkomst toegenomen. Van de fladderiep stond in de 7e Rassenlijst (2002) tot voor kort slechts één opstand vermeld, maar daar is nu een opstand in Twente bijgekomen: Denekamp-01, NL.SI.1.3.09.01. De opstand laat zien dat in Nederland niet alleen klonaal vermeerderde selecties, maar ook zaailingpopulaties van deze iep zich kunnen ontwikkelen tot redelijk recht groeiende bomen van imponerende afmeting. Zowel solitair als in bosverband. En bestand tegen iepziekte!
  Beleefbare natuur: van recreatieve infrastructuur naar bioculturele diversiteit.
  Wiersum, K.F. ; Elands, B.H.M. - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2016 (2016)feb. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  natuur - landschapsbeleving - perceptie - recreatie - biodiversiteit - culturele psychologie - ecosysteemdiensten - natuurwaarde - cultuur - bosbeheer - nature - landscape experience - perception - recreation - biodiversity - cultural psychology - ecosystem services - natural value - culture - forest administration
  Traditioneel richt de aandacht van het bosbeheer voor een beleefbare natuur zich op de ontwikkeling van de recreatieve infrastructuur. Tegenwoordig krijgen ook andere vormen van samenleven met natuur aandacht. Deze ontwikkeling wordt weerspiegeld in het nieuwe begrip “bioculturele diversiteit”.
  Arme bossen verdienen beter : OBN Deskundigenteam Droog zandlandschap
  Burg, A. Van den; Bijlsma, R.J. ; Bobbink, R. - \ 2015
  VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 24
  bossen - bosbeheer - zandgronden - zure regen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - biodiversiteit - verzuring - voedingsstoffenbalans - verstoorde bossen - bosecologie - forests - forest administration - sandy soils - acid rain - nutrient availability - biodiversity - acidification - nutrient balance - disturbed forests - forest ecology
  Bossen van het droog zandlandschap van Noordwest- Europa staan bekend als ‘arme bossen’. Het landschap waarin ze voorkomen was tot in de 20ste eeuw overwegend een heidelandschap. Op de voedselarme heide- en stuifzandbodems zijn vanaf 1900 vooral naaldbossen geplant. Inmiddels zijn in deze voormalige plantages volop kenmerken aanwezig van oudere, meer natuurlijke bossen, zoals dikke levende en dode bomen, natuurlijke verjonging van inheemse loofbomen en een gevarieerd lichtklimaat. Veel soorten hebben sterk geprofiteerd van deze natuurlijke ontwikkeling die nog steeds doorzet. In de loop van 20ste eeuw zijn echter eerst zwaveldepositie (‘zure regen’) en later ook stikstofdepositie een grote negatieve invloed gaan uitoefenen op het landschap. Dit raakt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de hout- en biomassaproductie en daarmee de duurzaamheid van het bosgebruik. We hebben directe gevolgen vastgesteld voor soorten en nutriëntenvoorraden in de bodem en indirecte effecten op concurrentieverhoudingen en voedselketens. Er zijn echter ook onzekerheden en belangrijke kennisleemten waar het gaat om de precieze mechanismen, het experimenteel vastleggen van oorzaak-gevolg relaties en mogelijke oplossingsrichtingen. De achtergronden van deze problematiek in droge bossen staan centraal in deze brochure.
  Negen vragen over ecologie van bosbodems
  Jong, J.J. de; Waal, R.W. de; Al, Erwin - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)119. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 21.
  natuurbeheer - bosbeheer - bodemecologie - bodembeheer - bodemkwaliteit - bossen - nature management - forest administration - soil ecology - soil management - soil quality - forests
  Een goed functionerende bodem van het bos is een van de belangrijke pijlers voor duurzaam bosbeheer. Een bosbeheerder leert dan ook al vroeg in zijn opleiding dat het zijn verantwoordelijkheid is om de mogelijkheden van de bodem voor de ontwikkeling van bos niet aan te tasten maar zo mogelijk te verbeteren. Een bosbodem kan zich daarbij onafhankelijk van het moedermateriaal op den duur ontwikkelen tot een drager van een bijzonder rijk ecosysteem. Bekend zijn de tropische regenwouden, waar het moedermateriaal extreem arm is, maar waar het bos zich op een flinterdunne laag bosbodem in ongekende dimensies en soortenrijkdom weet te handhaven en te ontwikkelen. Ook voor de gematigde streken bestaan voorbeelden van oude rijke bossen op ondergrond waar je dat in eerste instantie niet zou verwachten, zoals in het zuidoosten van Finland en in Bialowieza. Een vraag die hier centraal staat is: wat maakt nu dat die bosbodems zich zo kunnen ontwikkelen en hoe kan je daar als beheerder zo goed mogelijk op inspelen? Aan de hand van onderstaande negen vragen met antwoorden geven we u hierin meer inzicht.
  Pan-European strategy for genetic conservation of forest trees and establishment of a core network of dynamic conservation units
  Vries, S.M.G. de; Alan, Murat ; Bozzano, Michele ; Burianek, Vaclav - \ 2015
  Rome : EUFORGEN - ISBN 9789292550295 - 40
  forest administration - forests - forest trees - genetic diversity - trees - nature conservation - bosbeheer - bossen - bosbomen - genetische diversiteit - bomen - natuurbescherming
  The diversity of forests, at the level of species and at the level of genetic diversity within species, is an important resource for Europe. Over the past several decades European countries have made considerable efforts to conserve the genetic diversity of tree species. According to the EUFGIS portal, there are more than 3200 genetic conservation units which harbour more than 4000 populations of about 100 tree species. An earlier analysis of the EUFGIS information revealed significant gaps in the conservation efforts in terms of the species covered and the geographical distribution of the units within the species’ ranges. Subsequently, the EUFORGEN Steering Committee established a working group to develop the pan-European genetic conservation strategy for forest trees. The process followed by the working group and its results are presented in this report
  De Keizersmantel als indicator voor het herstel van lichte en viooltjesrijke hellingbossen
  Omon, B. ; Veling, K. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 204 - 207.
  bosgebieden - bossen - soortenrijkdom - fauna - lepidoptera - nymphalidae - waardplanten - ecosystemen - habitats - zuid-limburg - bosbeheer - natuurbeheer - woodlands - forests - species richness - fauna - lepidoptera - nymphalidae - host plants - ecosystems - habitats - zuid-limburg - forest administration - nature management
  Een deel van de soorten die eens kenmerkend waren voor de hellingbossen in Zuid-Limburg is afgenomen of zelfs verdwenen. Het dichtgroeien van de bossen na het beëindigen van hakhoutbeheer zou een verklaring kunnen zijn, maar is dat ook zo? In dit artikel worden de ecologische eisen van de fauna van hellingbossen besproken aan de hand van de Keizersmantel. Ingegaan wordt op de vraag in welke mate de ecologische randvoorwaarden voor de Keizersmantel worden bepaald door het aanbod van waardplanten en door het microklimaat.
  Op pad met... Jolanda van Hasselt in Zundert : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  Beunen, R. ; Hazeleger, B. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 128 - 132.
  natuurbeheer - bosbouw - bosbeheer - biodiversiteit - landschap - kennisoverdracht - kennisvalorisatie - samenwerking - nature management - forestry - forest administration - biodiversity - landscape - knowledge transfer - knowledge exploitation - cooperation
  Jolanda van Hasselt heeft de ambitie om de biodiversiteit van het intensief gebruikte landschap in Zundert te vergroten. Ze verdient haar brood als boomteler, is actief binnen de coöperatieve boomkwekerijvereniging Treeport en zat jarenlang in het bestuur van het Vogelrevalidatiecentrum. Met die dubbele pet op probeert ze de kloof tussen boomkwekers en ‘natuurvorsers’ te overbruggen. Eenvoudig is dat niet, maar het onderzoek dat de Wageningse Wetenschapswinkel in Zundert uitvoerde geeft haar daarbij een steun in de rug.
  De duizendpoot van Staatsbosbeheer : De beleving van het tegelijkertijd werken in de binnen- en buitenwereld : de tussenfunctie van beheerders en boswachter
  Meijer, J. ; Stobbelaar, D.J. ; Boerma, S. - \ 2015
  Velp : Hogeschool VHL - 80
  governance - samenleving - sociale netwerken - boswachters - bosbeheer - natuurbeheer - identiteit - functieuitoefening - beroepen - society - social networks - park rangers - forest administration - nature management - identity - job performance - occupations
  De tussenfunctie bestaat! De beheerder en boswachter werken als intermediair tussen de organisatie en de buitenwereld. De netwerksamenleving heeft duidelijk invloed op het werk van beheerders en boswachters. Zowel organisatie als buitenwereld hebben doelen en wensen die ze kenbaar maken bij de beheerder en boswachter. Deze beheerder of boswachter moet een modus vinden om met deze soms tegenstrijdige belangen om te gaan. In die positie ervaart hij problemen die persoonlijk, functiegerelateerd en organisatorisch kunnen zijn. Deels zijn deze problemen zogenoemde beroepsdilemma’s, die inherent zijn aan de baan. Maar de meeste problemen zijn in elk geval deels op te lossen door een passender aannamebeleid , beter op te leiden in zowel werk als vooropleiding, en een betere ondersteuning in het dagelijks werk.
  De Gedragscode Bosbeheer : regeldruk voor boseigenaren
  Broekmeyer, M.E.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2619)
  bosbeheer - natuurbeheer - bedreigde soorten - flora - fauna - kwaliteitsnormen - forest administration - nature management - endangered species - flora - fauna - quality standards
  Toenemende regeldruk wordt wel als een belemmering ervaren voor de houtoogst en daarmee voor de functievervulling van het bos. Regeldruk wordt door boseigenaren vooral ervaren bij het voldoen aan de maatregelen uit de Gedragscode Bosbeheer. Dit rapport geeft de huidige stand van zaken bij het toepassen van de Flora- en faunawet en de Gedragscode Bosbeheer. Ook geeft het een kwalitatieve beschrijving van de werkdruk van boseigenaren bij het uitvoeren van de Gedragscode Bosbeheer. Tot slot schetst het toekomstige ontwikkelingen op het vlak van wettelijke bescherming van natuur.
  Contesting control : land and forest in the struggle for Loita Maasai self-government in Kenya
  Kronenburg García, A.J.N. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Han van Dijk, co-promotor(en): S.W.J. Luning. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572720 - 311
  landgebruik - autonomie - plattelandsgemeenschappen - grondrechten - bosbezit - bosbeheer - governance - leiderschap - pachtstelsel - regering - staat - interventie - kenya - land use - autonomy - rural communities - land rights - forest ownership - forest administration - governance - leadership - tenure systems - government - state - intervention - kenya

  Abstract

  Contesting Control: Land and Forest in the Struggle for Loita Maasai Self-government in Kenya

  Angela Kronenburg García

  Contesting Control is about the Loita Maasai in Kenya who, faced with increasing outside interventions and pressure from neighbouring communities, the state and other agencies, have been struggling to maintain access and control over the land they inhabit and the forest they use. They have been on the losing side in territorial struggles with neighbouring Purko Maasai and (non-Maasai) Sonjo. However, with regard to the state, NGOs and environmental organizations, the Loita have successfully navigated policies and projects and retained access and control of their land and forest. Interventions have, nevertheless, changed the way people engage with the land and forest and with each other on these issues. This study investigates the (in)direct effects of interventions and how they have articulated with existing relations, practices, processes and struggles in Loita. It considers the state-led land adjudication programme of the 1960s that sought to convert Kenya’s pastoral lands into privately owned group ranches, the attempt by Narok County Council to turn the Naimina Enkiyio Forest into a nature reserve for tourism in the 1990s, and a forest co-management project carried out by IUCN in the early 2000s. This volume captures the process of property-in-the-making and socio-political change among the Loita Maasai as they struggle for autonomy and self-government.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.