Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==bosinventarisaties
  Check title to add to marked list
  Oogst in het Nederlandse bos : Analyse van niet-geoogste plots uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie
  Clerkx, A.P.P.M. ; Schelhaas, M. ; Zwart, J. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2610) - 33
  forestry - forest inventories - forest management - forests - netherlands - bosbouw - bosinventarisaties - bosbedrijfsvoering - bossen - nederland
  Vanuit de overheid zijn al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw acties genomen om de oogst in het
  Nederlandse bos te promoten, maar het niveau van de oogst is al enkele decennia min of meer
  constant. Uit de Zesde Nederlandse Bosinventarisatie is gebleken dat op ruim 40% van de punten niet
  is geoogst sinds de inventarisatie van het Meetnet Functievervulling. De eigenaren van deze punten
  zijn gevraagd naar de redenen waarom daar niet is geoogst en wanneer zij wel over zullen gaan op
  oogst. Met deze gegevens is een schatting gemaakt van de hoeveelheid hout die mogelijk meer zal
  kunnen worden geoogst
  Een kaart van de oude bosgroeiplaatsen in Nederland : basisbestand voor de bepaling van de landelijke verspreiding van de habitattypen Beuken-eikenbos met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190)
  Dorland, G.J. van; Bijlsma, R.J. ; Bal, D. ; Janssen, J.A.M. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2376) - 26
  bodem-plant relaties - bosecologie - quercus - fagus - habitats - groeiplaatsen - bosinventarisaties - historische ecologie - nederland - natura 2000 - soil plant relationships - forest ecology - sites - forest inventories - historical ecology - netherlands
  De Habitatrichtlijn (artikel 17) vraagt om een periodieke landsdekkende rapportage over de status en trend van habitattypen en van onder de richtlijn vallende soorten. Voor de herkenning van de habitattypen Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190) gelden volgens het profielendocument naast vegetatiekundige criteria ook beperkende criteria voor bodemkenmerken en voor de ouderdom van de groeiplaats. Dit rapport documenteert een nieuw GIS-bestand dat ook buiten Natura 2000-gebieden een beoordeling van beperkende criteria mogelijk maakt. Het voorkomen van oude bosgroeiplaatsen is landsdekkend gescoord op de Topografische en Militaire Kaart (TMK) van ca. 1850 in een raster van hokken van 500x500 m. Per hok met bos is precies één punt gedigitaliseerd in het midden van het grootste bosoppervlak. Voor alle punten met bos op de hogere zandgronden en in het heuvelland zijn alle combinaties van bodemcode en grondwatertrap volgens de bodemkaart 1:50.000 beoordeeld als indicatie voor de habitattypen 9120 en 9190. Op grond van de combinatie van oude bosgroeiplaats en bodemindicatie zijn verspreidingskaartjes gemaakt van de potentiële verspreiding van beide habitattypen.
  Oude bossen en oude bosgroeiplaatsen : een referentie voor het karteren van de habitattypen beuken-eikenbossen met hulst en oude eikenbossen
  Bijlsma, R.J. ; Dorland, G.J. van; Bal, D. ; Janssen, J.A.M. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1967) - 43
  bosecologie - bossen - quercus - fagus - habitats - cartografie - bosinventarisaties - indicatorsoorten - nederland - databanken - natura 2000 - historische ecologie - forest ecology - forests - quercus - fagus - habitats - mapping - forest inventories - indicator species - netherlands - databases - natura 2000 - historical ecology
  Dit rapport beschrijft een referentiebestand waarmee wordt beoogd een standaard hulpmiddel aan te bieden om bij het karteren van deze habitattypen de beperkende criteria goed toe te passen. Dit referentiebestand bestaat uit twee GIS-bestanden. Het GIS-bestand 'n2tmkbos' geeft invulling aan het criterium 'oude bosgroeiplaats' door voor alle Natura 2000-gebieden op de Hogere zandgronden en in het Heuvelland zo exact mogelijk de locaties weer te geven waar in 1850 bos aanwezig was. Rond deze tijd kwam de eerste landsdekkende topografische kaart beschikbaar: de Topografische en Militaire Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden (TMK). De oude bosgroeiplaatsen zijn overlegd met de digitale bodemkaart van Nederland 1:50.000 waarbij voor alle bodemcodes is aangegeven of ze voldoen aan het bodemkundig criterium voor habitattype Oude eikenbossen. Het GIS-bestand 'n2bosstat4' helpt bij de toepassing van het criterium 'honderdjarige bosopstand': het is een uitsnede van de Vierde bosstatistiek voor alle Natura 2000-gebieden op de Hogere zandgronden en in het Heuvelland. De bestanden zelf zijn als ESRI-shapefile beschikbaar.
  Space-born spectrodirectional estimation of forest properties
  Verrelst, J. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Schaepman, co-promotor(en): Jan Clevers; B. Koetz. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856214 - 152
  bossen - bosecologie - achteruitgang, bossen - gezondheidstoestand van het bos - bosinventarisaties - remote sensing - spectrometrie - bosbedrijfsvoering - bosmonitoring - bosstructuur - nabij infrarood spectroscopie - geïntegreerd bosbeheer - forests - forest ecology - forest decline - forest health - forest inventories - remote sensing - spectrometry - forest management - forest monitoring - forest structure - near infrared spectroscopy - integrated forest management
  With the upcoming global warming forests are under threat. To forecast climate change impacts and adaptations, there is need for developing improved forest monitoring services, which are able to record, quantify and map bio-indicators of the forests’ health status across the globe. In this context, Earth observation (EO) can provide a substantial amount of up-to-date information about the biochemical and structural conditions of our forests at a local-to-global scale. Among the optical EO instruments in space, one of the most innovative instruments is the experimental Compact High Resolution Imaging Spectrometer (CHRIS) on board the PROBA-1 (Project for On Board Autonomy) satellite. CHRIS is capable of sampling reflected radiation at five viewing angles over the visible and near-infrared (VNIR) region of the solar spectrum with a relatively high spatial resolution (~17 m). The as such acquired spectrodirectional (combined multi-angular and spectroscopy) data may lead to new opportunities for space-based forest monitoring applications, yet the added value of canopy reflectance anisotropy measured over the whole VNIR spectral region is largely unknown. This is why the use of space-borne spectrodirectional data of a forested target has been investigated in this thesis.
  De varenrijkdom van het Kuinderbos
  Bremer, P. - \ 2006
  Natura 104 (2006)2. - ISSN 0028-0631 - p. 44 - 46.
  varens - bosinventarisaties - bossen - flevoland - ferns - forest inventories - forests
  In de provincie Flevoland verwacht je in eerste instantie geen botanische bijzonderheden. Bij nadere beschouwing blijken die er wel te zijn. In het Kuinderbos bevinden zich bijvoorbeeld varensoorten, die voorheen niet in Nederland te zien waren
  Factsheets dood hout in het bosbeheer
  Wijdeven, S.M.J. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1430) - 30
  dode bomen - bosbomen - bosbedrijfsvoering - bosinventarisaties - dead trees - forest trees - forest management - forest inventories
  Dood hout is een van de speerpunten in het natuurgerichte bosbeheer en –beleid. De aanwezigheid van dood hout, in kwantiteit, samenstelling en de variatie en dynamiek daarin, is onderwerp van verschillende analyses geweest in enkele gerelateerde projecten. In deze rapportage worden de belangrijkste resultaten hiervan samengevat in de vorm van factsheets
  Tropical forest mapping using polarimetric and interferometric SAR data
  Prakoso, K.U. - \ 2006
  Wageningen University. Promotor(en): Reinder Feddes, co-promotor(en): Dirk Hoekman. - Wageningen : Kemal Unggul Prakoso - ISBN 9789085043140 - 125
  cartografie - bosinventarisaties - remote sensing - afbeelden - indonesië - polarimetrie - interferometrie - classificatie - mapping - forest inventories - remote sensing - imagery - indonesia - polarimetry - interferometry - classification

  A study was made of the potential of the combined use of C-, L- and P-band polarimetric and C- and L-band interferometric airborne SAR data for tropical forest mapping. These data were collected with the NASA/JPL AirSAR during the PacRim-2 2000 campaign in Indonesia. The Sungai Wain forest reserve and its surrounding area near Balikpapan city, located in the province of East-Kalimantan, Indonesia, was chosen as study site. This site covers an area of 10 x 60 km2, which consists of a wide variety and complex mosaic of vegetation and land cover types. Extensive and detailed ground data measurements were made.

  The approach presented in this thesis includes new elements such as (1) slope correction, using InSAR, (2) mapping, using a new reversible transform technique and (3) Iterated Conditional Modes (ICM), using prior knowledge such as height and texture. The C-band InSAR DEM allowed for a correction of the disturbing effects of relief on the backscatter level. The new method based on a reversible transform of the covariance matrix was introduced to describe the full polarimetric information of land cover type target properties, allowing for the development of simple and robust classifiers. The ICM approach was extended using additional information such as 3-D textural information derived from the InSAR DEM. This approach was demonstrated using a substantial ground truth data set of land cover observations; the result was then validated using a large independent data set with a different legend structure. The results show that most land cover types can be accurately mapped. The land cover classification result reached 88.9% accuracy for a commonly used legend, while for the independent data set, using a 'radar' legend with more classes, the result improved to 93.8%. Validation of the results by inter-comparison provided large consistency. The best results of land cover type classification are obtained for the C- and P-band and for the C-, L- and P-band fully polarimetric combinations, for which the additional use of relief correction and texture had no noticeable effects. Biomass data were collected for a large number of forests transects and several non-forest plots. The linear relationships between biomass and the radar responses in C-, L- and P-band were not strong. It is evident that this result is caused by the complexity of vegetation, frequent forest fires and the effect of radar saturation at a certain biomass level.

  his study has provided the first experiences with this kind of new technology and methodology in Indonesia. It may offer a substantia) contribution to the developments of similar approaches for tropical forest regions in general, especially in those areas where it is difficult to obtain data from optical sensors.

  Betekenis van de bosmeetnetten voor de beleidscyclus van LNV
  Dirkse, G.M. ; Grimberg, G.T.M. ; Vries, W. de - \ 2004
  Ede : Expertisecentrum LNV (Rapport / EC-LNV nr. 2004/314) - 47
  bosbeleid - bosbouw - bosinventarisaties - houtmeetkunde - informatie - nederland - bedrijfsinformatiesystemen - natuurbeheer - forest policy - forestry - forest inventories - mensuration - information - netherlands - management information systems - nature management
  Deze notitie is primair bedoeld voor het bepalen van de beleidskoers voor bosmeetnetten binnen LNV, maar biedt daarnaast aan velen die zich met natuur- en milieumeetnetten bezighouden inzicht in zowel informatiebehoeften als informatieaanbod over bos. De notitie is tevens te beschouwen als een state-of-the-art document voor het WOT-programma Informatievoorziening Natuur waarvan in 2004 de voorbereiding is gestart en waarvan Forest Focus en MFV bos vanaf 2006 deel gaan uitmaken.
  Natuurlijke verjonging: van kleine naar grote gaten
  Wijdeven, S.M.J. ; Berg, C.A. van den; Oosterbaan, A. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 111 - 115.
  bossen - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - natuurlijke verjonging - verjongingsinventarisaties - bosinventarisaties - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - bosopstanden - forests - forest administration - forest management - natural regeneration - regeneration surveys - forest inventories - stand structure - stand development - plant succession - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - forest stands
  Resultaten van een analyse van de natuurlijke verjonging in relatie tot de gatgrootte op 240 geïnventariseerde verjongingsplekken in naaldbossen op de hoge zandgronden. De grootte van de gaten varieerde van kleine gaten (1 maal de boomhoogte) tot vlakten van 0,5-6 ha (ontstaan na de stormen van de jaren zeventig). Onderzocht werden het stamtal van de verjonging, de aandelen van schaduwtolerante en lichteisende soorten, en de aantallen individuen per soort. Op de grote vlakten is gekeken naar de dichtheid en soortensamenstelling van de verjonging en de aanwezigheid van ruimtelijke patronen. Binnen grote gaten blijkt een grote variatie te zijn in dichtheid en in individuele en groepsgewijze mengingen van verschillende soorten
  Herstel van een bosecosysteem na overbelasting met ammoniak : resultaten van de nul-meting in 2002
  Dueck, T.A. ; Dijk, C.J. van; Leeters, E.E.J.M. ; Groot, G.J. de; Mols, J.J. - \ 2003
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 256) - 32
  ecosystemen - bossen - ammoniak - depositie - bosinventarisaties - opstandskenmerken - bodemwater - voedingsstoffen - plantengemeenschappen - botanische samenstelling - nederland - ecosystems - forests - ammonia - deposition - forest inventories - stand characteristics - soil water - nutrients - plant communities - botanical composition - netherlands
  Bosdynamiek in bosreservaat Zeesserveld
  Clerkx, A.P.P.M. ; Goede, D.M. de; Sanders, M.E. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 668) - 46
  bossen - bosinventarisaties - vegetatie - structuur - beschermde bossen - bosecologie - nederland - overijssel - forests - forest inventories - vegetation - structure - reserved forests - forest ecology - netherlands - overijssel
  Bosreservaat Zeesserveld bij Ommen is in 2000 voor de tweede keer sinds aanwijzing geïnventariseerd. De boomlaag van grove den is niet veranderd. In de struiklaag heeft op de opgestoven gronden een sterke toename van sporkehout en Amerikaans krentenboompje plaatsgevonden. Hier begint ook blauwe bosbes in de bochtige-smelemat uit te breiden. Op de uitgestoven laagten verloopt deze ontwikkeling veel trager. Amerikaanse vogelkers breidde zich in beperkte mate uit. Zomereik en berk hebben moeite zich te vestigen en handhaven. De ontwikkeling naar een berken-eikenbos zal daarom een proces van lange adem zijn.
  Het meetnet functievervulling bos
  Dirkse, G.M. ; Daamen, W.P. ; Grimberg, G.T.M. - \ 2002
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 74 (2002)3. - ISSN 0028-2057 - p. 12 - 16.
  bossen - meervoudig gebruik - bosbeleid - overheidsbeleid - monitoring - gegevens verzamelen - natuurbescherming - bosbouw - bosinventarisaties - karteringen - bosstatistieken - natuur - forest statistics - forests - multiple use - forest policy - government policy - monitoring - data collection - nature conservation - forestry - forest inventories - surveys - nature
  Achtergronden en opzet van het Meetnet Functievervulling bos (MFV-bos), de opvolger van voorheen de Vierde Bosstatistiek en de Houtoogst Statistiek en Prognose oogstbaar hout (HOSP). Het MFV-bos meet in bosterreinen steekproefsgewijs de kwaliteit voor recreatie, economie, natuur, milieu en landschap; belangrijke onderdelen zijn de bossenkaart, de steekproef, de te meten variabelen en de database. Het meetnet sluit aan bij verwante (natuur)meetnetten van LNV, en vormt een basis voor de informatievoorziening, monitoring en evaluatie van het natuurbeleid
  Bosdynamiek in bosreservaat Lheebroeker Zand
  Clerkx, A.P.P.M. ; Wijdeven, S.M.J. ; Sanders, M.E. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 537) - 54
  bossen - beschermde bossen - bosinventarisaties - vegetatie - bosecologie - plantensuccessie - nederland - drenthe - forests - reserved forests - forest inventories - vegetation - forest ecology - plant succession - netherlands
  Bosreservaat Lheebroeker Zand is in 1999 en 2000 voor de tweede keer geïnventariseerd op bosstructuur en vegetatie. Sinds de aanwijzing tot bosreservaat zijn de struiklaag en de tweede boomlaag sterk uitgebreid. Voor de Drentse struifzandbossen is een bosontwikkelingsreeks opgesteld. In het bosreservaat zijn de korstmossenfase en de bladmossenfase voorbij. In het oude grove-dennenbos komt een stabiel kraaiheifase voor. In de overige delen van het bosreservaat wordt de kraaihei vervangen door bochtige smele en ontwikkelt het bos zich verder in een dennen-eikenbos met ondergroei van sporkehout en stekelvarens.
  Converging estimates of the forest carbon sink; a comparison of the carbon sink of Scots pine forest in The Netherlands as presented by the eddy covariance and the forest inventory method
  Schelhaas, M.J. ; Nabuurs, G.J. ; Jans, W.W.P. ; Moors, E.J. ; Sabaté, S. ; Daamen, W.P. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 631) - 44
  bossen - koolstof - kringlopen - opslag - monitoring - bosinventarisaties - meting - pinus sylvestris - nederland - bosinventarisatie - koolstofhuishouding - forests - carbon - cycling - storage - forest inventories - measurement - netherlands
  The aim of this study was to compare estimates of the net ecosystem exchange (NEE) by two different methods for a small pine forest in the Netherlands. The inventory-based carbon budgeting method estimated the average NEE for 1997-2001 at 202 g C per mr per year, with a confidence interval of 138-271 g C per mr per year. The estimate obtained by the eddy covariance method was 295 g C per mr per year on average for the same period, with a confidence interval of 224-366 g C per mr per year. Uncertainties in both methods are assessed, and recommendations are given for future research.
  Bosdynamiek in bosreservaat Het Leesten
  Clerkx, A.P.P.M. ; Sanders, M.E. ; Bijlsma, R.J. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 556) - 55
  beschermde bossen - bosinventarisaties - bosecologie - vegetatie - nederland - gelderland - bosbouw - bosreservaat - Veluwe - reserved forests - forest inventories - forest ecology - vegetation - netherlands
  Bosreservaat Het Leesten bestaat uit douglassparrenbos, Japanselariksbos en grovedennenbos. Hier zijn in 2000 voor de tweede keer de bosstructuur en vegetatie opgenomen. Het douglassparrenbos is erg stabiel; er hebben zich weinig verschuivingen voorgedaan. In het lariksbos vindt veel ingroei van douglasspar en fijnspar plaats. In het grovedennenbos verjongen berk en lijsterbes goed. Hier breidt douglasspar zich plaatselijk sterk uit. Hoewel het bosreservaat in de tweede helft van de negentiende eeuw is bebost, wijzen verschillende soorten erop dat het bosreservaat deel heeft uitgemaakt van een oudboslandschap met stabiele overgangen van bos naar heide. In het hele reservaat komen oude wintereikenstrubben, zowel individueel als in groepen. Verspreid voorkomende populaties van dalkruid, witte klaverzuring, bleeksporig bosviooltje, mannetjesereprijs, adelaarsvaren en hengel wijzen op de aanwezigheid van ousboscomplexen.
  Bosreservaat het Rot : Bosstructuur en vegetatie bij aanwijzing tot bosreservaat
  Clerkx, A.P.P.M. ; Sanders, M.E. ; Jans, W.W.P. ; Bijlsma, R.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 192) - 41
  fagus sylvatica - quercus petraea - bossen - beschermde bossen - vegetatie - plantengemeenschappen - structuur - bosecologie - bosinventarisaties - nederland - gelderland - forests - reserved forests - vegetation - plant communities - structure - forest ecology - forest inventories - netherlands
  Bosreservaat Het Rot in de Achterhoek bestaat uit een wintereikenbos waarin plaatselijk beuk domineert. Waar wintereik domineert begint beuk vanuit een tweede boomlaag de wintereik te verdringen. Verjonging van wintereik komt niet voor. Plaatselijk is dit het gevolg van lichtconcurrentie door de beuk, maar ook vraat en adelaarsvaren belemmeren een succesvolle verjonging. In de nabije toekomst bestaat de vrees dat de wintereiken zullen verdwijnen, al zijn de beuken op deze natte bodems extra stormgevoelig, waardoor ze minder concurrentiekrachtig zijn
  Omvang en achtergronden van eikensterfte
  Oosterbaan, A. ; Berg, C.A. van den; Maas, G.J. ; Moraal, L.G. - \ 2001
  Vakblad Natuurbeheer 40 (2001)5. - ISSN 1388-4875 - p. 102 - 105.
  bosschade - bosinventarisaties - dode bomen - quercus - mortaliteit - insectenplagen - hydrologie - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - waterbeheer - bodem - bosbouw - bosvitaliteit - eik - fytopathologie - grondwater - plantenziektekunde - waterhuishouding - forest damage - forest inventories - dead trees - mortality - insect pests - hydrology - forest administration - forest management - water management
  Uit een inventarisatie is gebleken dat in bijna een kwart van de zomereikenopstanden de laatste vijftien jaar veel sterfte is opgetreden. Deze sterfte vertoont duidelijke samenhang met ongunstige factoren in de (storende bodemlagen, grote grondwaterfluctuaties e.d.). De laatste paar jaar heeft de eikenprachtkever veel eiken aangetast en wellicht versneld doen afsterven. Vanwege de slechte vitaliteit van veel eiken is de komende jaren nog meer sterfte te verwachten.
  Overzicht van een eeuw onderzoek naar groei en opstandontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer
  Bartelink, H.H. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Oosterbaan, A. ; Wijdeven, S.M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 256) - 53
  bosinventarisaties - opbrengsten - monitoring - groei - onderzoek - methodologie - standplaatsfactoren - nederland - bosopstanden - forest inventories - yields - growth - research - methodology - site factors - netherlands - forest stands
  Deze publicatie omvat een overzicht van het onderzoek naar groei en opstandontwikkeling dat gedurende de laatste honderd jaar is verricht door het toenmalige bosbouwkundig onderzoeksinstituut De Dorschkamp (later IBN, thans Alterra) en de toenmalige LH (later LUW, thans Wageningen Universiteit). Dit onderzoek bestond voor een groot deel uit groei- en opbrengstonderzoek en groeiplaatsonderzoek. Aan de orde komen de proef- en meetperkseries en de belangrijkste producten. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag aan welke informatie op het gebied van groei en bosontwikkeling de hedendaagse en toekomstige bosbouwpraktijk behoefte heeft. Het overzicht wordt afgesloten met een lijst van publicaties over onderzoek naar groei en opstandontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer.
  Long-term effects of climate change on carbon budgets of forests in Europe
  Kramer, K. ; Mohren, G.M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 194) - 290
  bossen - klimaatverandering - koolstofcyclus - bosbedrijfsvoering - modellen - remote sensing - bosinventarisaties - koolstof - voorraden - evaluatie - onzekerheid - europa - forests - climatic change - carbon cycle - forest management - models - forest inventories - carbon - stocks - evaluation - uncertainty - europe
  The EU-funded project Long-term regional effects of climate change on European forests: impact assessment and consequenses for carbon budgets (LTEEF-II, ENV4-CT97-0577) aimed to: i) assess likely responses of European forests to climate change; ii) quantify the fluxes of carbon and water between the vegetation and the atmosphere; iii) assess acclimation mechanisms of forests to climate change; iv) identify optimal regional forest management strategies; and v) to assess the carbon balance of the forest sector in Europe. Several process-based models on forest growth at the stand scale were able to accurately represent both short-term flux data and long-term growth and yield data. However, the models diverged in their assessment of possible effects of climate change. Three approaches were applied to scale up to from the regional to the European scale and to assess the carbon budget of the European forests. Evaluation of different forest management strategies at the European scale was performed using the forest inventory approch. Remaining uncertainties include that currently available forest cover maps from different sources are inconsistent and that the different large scale model diverge in their assessment of the contribution of carbon stocks in trees versus soils and in their assessment of the magnitude of net primary production and heterotroph respiration.
  De psychologie van de houtmeter en zijn gelijk
  Schulting, R. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)3. - ISSN 0028-2057 - p. 90 - 94.
  houtmeetkunde - bosbouw - bosinventarisaties - bomen - monsters - volume - volumebepaling - tapsheid - stamvorm - stamhout - meting - richtlijnen (guidelines) - handel - marketing - economie - bosbouweconomie - bosopstanden - mensuration - forestry - forest inventories - trees - samples - volume - volume determination - taper - stem form - logs - measurement - guidelines - trade - marketing - economics - forest economics - forest stands
  Meting van liggend en staand rondhout. Een evaluatie van de bestaande richtlijnen, en welke bewuste of onbewuste fouten er in de praktijk worden gemaakt bij het bepalen van het houtvolume. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de houtmeetcursussen georganiseerd door Praktijkschool Arnhem (nu IPC)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.