Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 151

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Forensic forest ecology : unraveling the stand history of tropical forests
  Vlam, M. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Frits Mohren, co-promotor(en): Pieter Zuidema; P.J. Baker. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739421 - 208
  bosecologie - tropische bossen - geschiedenis - opstandsontwikkeling - bosopstanden - bosdynamiek - klimaatverandering - verstoring - forest ecology - tropical forests - history - stand development - forest stands - forest dynamics - climatic change - disturbance

  Tropical forests are occasionally hit by intense disturbances like hurricanes or droughts that kill many trees. We found evidence for such intense disturbances in a tree-ring study on tropical forests in Bolivia, Cameroon and Thailand. To reconstruct past disturbances we applied ‘forensic forest ecology’, a combined analysis of age distributions and spatial distributions of trees. The study shows that all three forests carry a legacy of past disturbances. The process of recovery after past disturbance may explain recently reported increases in tree growth and forest biomass from long-term forest monitoring plots. This finding is in contradiction with the dominant paradigm that increases in forest biomass are the result of enhanced photosynthesis due to rising CO2 concentrations in the atmosphere. A more dominant role for past disturbances means that the compensating effect of tropical forests in global warming may be smaller than previously thought.

  Wanneer is goed veilig?
  Niemeijer, C.M. ; Oosterbaan, A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)6. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 27.
  bosbouw - bosbomen - bosbouwkundige handelingen - onderhoud - gereedschappen - openbaar groen - bosopstanden - forestry - forest trees - forestry practices - maintenance - tools - public green areas - forest stands
  In de jaren negentig bleek de bosbouw- en groenvoorzieningsector een van de onveiligste sectoren te zijn in Nederland. Verbetering van de werkomstandigheden was dus hard nodig. Hierbij is de beschikbaarheid van goedgekeurde apparatuur en middelen een belangrijk aandachtspunt. Logo's (als kwaliteitsaanduiding) kunnen de aspirant-koper helpen om iets goeds te kopen
  Gaten in het bosbeheer
  Wijdeven, S.M.J. ; Willems, A.J.H. ; Groot Bruinderink, G.W.T.A. - \ 2004
  Vakblad Natuur Bos Landschap 1 (2004)8. - ISSN 1572-7610 - p. 18 - 19.
  bosbouw - bosbeheer - verjonging - natuurlijke verjonging - velling - kaalslag - geïntegreerde systemen - opstandskenmerken - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - bossen - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - biodiversiteit - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - forestry - forest administration - regeneration - natural regeneration - felling - clear felling - integrated systems - stand characteristics - stand structure - stand development - forests - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - biodiversity - forest stands - integrated forest management
  Pleidooi voor het toepassen van grotere gaten bij de natuurlijke verjonging van bosopstanden. In de huidige praktijk wordt geïntegreerd bosbeheer veelal ingevuld door kleinschalige ingrepen, afgestemd op het opstandsniveau. Weliswaar verhoogt dit op dit schaalniveau (de plek of de opstand) de variatie, maar het leidt tot een meer uniforme situatie op het niveau van terreindelen en de beheerseenheid. Grote verjongingsgaten hebben niet alleen een specifiek effect op de soortensamenstelling en structuur van de verjonging, maar zijn ook van belang voor andere soorten, zoals kruiden, korstmossen, reptielen, insecten, vogels en grote hoefdieren, en leveren daarmee een bijdrage aan vergroting van de biodiversiteit en de belevingswaarde
  Stand dynamics in Fontainebleau; dynamics in beech forest structure and composition over 17 years in La Tillaie forest reserve, Fontainebleau, France
  Wijdeven, S.M.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1124) - 54
  fagus - beschermde bossen - bossen - groei - botanische samenstelling - frankrijk - bosopstanden - fagus - reserved forests - forests - growth - botanical composition - france - forest stands
  Developments in forest structure and composition were studied over a 17 year period in a near-natural beech forests reserve in Fontainebleau, France. In two 1ha plots, all individuals with a dbh > 5cm were mapped, identified and measured in 1983, 1990 and 2000. Individual growth was highly variable between periods, and a large proportion of individuals survived one or both periods with no detectable change in size. Generally, mortality is relatively high. A shift from clumped establishment towards hyperdispersion in large trees was detected. Dead wood levels vary in space and time but are relatively high, compared to other studies. Two regeneration pathways are distinghuised. Firstly, gap phase regeneration, with estblishment in groups and higher survival in dominant individuals. Secondly a substantial proportion of individuals shows strong survival with no detectable change in size and flexible growth patterns. Two major factors are identified in influencing forest development in Fontainebleau. Firstly a dynamic cycle based on forest history, with wave like regeneration waves, slowly leveling of in time. Secondly a shorter storm initiated cycle, creating gaps and opportunities for regeneration and supressed individuals. The combination of forest history, tree behaviour and unpredictable occurences of storms results in complex forest dynamics
  Relatie bos en waterwinning 2. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden
  Jansen, A.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)3. - ISSN 0028-2057 - p. 5 - 7.
  bossen - bosbomen - grondwater - grondwateraanvulling - waterrelaties - plant-water relaties - verdroging - bosecologie - natuurbescherming - houtaanwas - groei - opstandsontwikkeling - grondwaterstand - waterwinning - bosopstanden - natuur - forests - forest trees - groundwater - groundwater recharge - water relations - plant water relations - desiccation - forest ecology - nature conservation - increment - growth - stand development - groundwater level - water catchment - forest stands - nature
  In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 2 de invloed van waterwinning op bos en boomsoorten. Waterwinning en grondwaterdaling kunnen bijdragen aan verdroging, verzuring en vermesting in bossen, met nadelige effecten voor de productiecapaciteit (aanwasvermindering) en de natuurwaarden. Anderzijds kan bij omschakeling van donker naaldbos naar licht naaldbos of loofbos sprake zijn van wederzijds voordeel voor bossen en waterwinning
  Natuurdoelen in bossen en heide op arme, droge zandgrond onhaalbaar bij de huidige milieukwaliteit
  Dobben, H.F. van; Wamelink, W. ; Schouwenberg, E.P.A.G. ; Mol-Dijkstra, J.P. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)1. - ISSN 0028-2057 - p. 45 - 48.
  bossen - heidegebieden - vegetatie - plantensuccessie - biodiversiteit - depositie - zure depositie - verzuring - eutrofiëring - natuurbescherming - simulatiemodellen - bodemchemie - nitraten - bosopstanden - forests - heathlands - vegetation - plant succession - biodiversity - soil chemistry - nitrates - deposition - acid deposition - acidification - eutrophication - nature conservation - simulation models - forest stands
  Met behulp van simulatiemodellen SMART, SUMO en NTM heeft Alterra onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de biodiversiteit in bossen en heide op arme zandgronden, bij bepaalde combinaties van beheer en abiotische condities. Er zijn twee scenario's van milieukwaliteit doorgerekend, namelijk gelijkblijvende en dalende atmosferische depositie (verzuring) en stikstof (eutrofiëring). Bij het beheer is uitgegaan van wel of geen begrazing. Als maten voor biodiversiteit zijn gebruikt de 'potentiële natuurwaarde' (de kans op rode-lijstsoorten), de kans op het voorkomen van een aantal vegetatietypen, en de variatie in bosstructuur
  Natuurlijke verjonging: van kleine naar grote gaten
  Wijdeven, S.M.J. ; Berg, C.A. van den; Oosterbaan, A. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)6. - ISSN 1388-4875 - p. 111 - 115.
  bossen - bosbeheer - bosbedrijfsvoering - natuurlijke verjonging - verjongingsinventarisaties - bosinventarisaties - opstandsstructuur - opstandsontwikkeling - plantensuccessie - botanische samenstelling - bosecologie - gaten in het kroondak - soortendiversiteit - bosopstanden - forests - forest administration - forest management - natural regeneration - regeneration surveys - forest inventories - stand structure - stand development - plant succession - botanical composition - forest ecology - canopy gaps - species diversity - forest stands
  Resultaten van een analyse van de natuurlijke verjonging in relatie tot de gatgrootte op 240 geïnventariseerde verjongingsplekken in naaldbossen op de hoge zandgronden. De grootte van de gaten varieerde van kleine gaten (1 maal de boomhoogte) tot vlakten van 0,5-6 ha (ontstaan na de stormen van de jaren zeventig). Onderzocht werden het stamtal van de verjonging, de aandelen van schaduwtolerante en lichteisende soorten, en de aantallen individuen per soort. Op de grote vlakten is gekeken naar de dichtheid en soortensamenstelling van de verjonging en de aanwezigheid van ruimtelijke patronen. Binnen grote gaten blijkt een grote variatie te zijn in dichtheid en in individuele en groepsgewijze mengingen van verschillende soorten
  Rijke bossen op arme bodems; alternatieve boomsoortenkeuze verhoogt soortenrijkdom ondergroei op verzuringgevoelige gronden
  Hommel, P.W.F.M. ; Waal, R.W. de - \ 2003
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 20 (2003)4. - ISSN 0169-6300 - p. 193 - 204.
  bodemchemie - humus - bosgronden - bodemaciditeit - habitats - bosstrooisel - bostypen - bosopstanden - soil chemistry - humus - forest litter - forest soils - soil acidity - habitats - forest types - forest stands
  Aanplant van gemengde opstanden, hoogdunning, creëren van open plekken, bosbegrazing, 'niets-doen' en dood hout laten liggen: het zijn allemaal maatregelen die bijdragen aan een gevarieerder bosecosysteem. In dit artikel wordt aangegeven dat een alternatieve boomsoortensamenstelling hier een extra dimensie aan kan toevoegen
  Bosontwikkeling en soortsdiversiteit in bosreservaat het Rot; 1 lotgevallen van een oud opgaand bos
  Bijlsma, R.J. ; Clerkx, A.P.P.M. ; Kwakkel, D.M. - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 6 - 10.
  bossen - beschermde bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - natuurlijke verjonging - plantensuccessie - stadia in de successie - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - botanische samenstelling - bosecologie - bosopstanden - natuur - achterhoek - biodiversiteit - bosbeheer - bosbouw - bosreservaat - ecologie - vegetatie - Gelderland - forests - reserved forests - nature reserves - nature conservation - natural regeneration - plant succession - seral stages - stand development - stand structure - botanical composition - forest ecology - forest stands - nature - achterhoek - flora
  In het bosreservatenprogramma worden kansen en bedreigingen van zelfregulerend bos m.b.t. biodiversiteit in kaart gebracht. Bosreservaat het Rot in het Woold onder Winterswijk, een oud bos op keileeem en tertiaire klei, is een voorbeeld van bosbeelden en natuurdoelen die gerealiseerd kunnen worden door zelfregulatie. Een beschrijving van de boshistorie en in relatie daarmee de bosstructuur (vooral wintereik, beuk en grove den), de huidige bosontwikkeling en de rol van boom- en struiksoorten, en het verwachte bosbeeld anno 2050 en verder (dominantie van beuk en hulst)
  Biomassa-ontwikkeling in niet meer beheerde bossen
  Hees, A.F.M. van - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 2 - 5.
  bossen - natuurreservaten - natuurbescherming - natuurlijke verjonging - bosecologie - plantensuccessie - stadia in de successie - opstandsontwikkeling - biomassa - koolstof - koolstofcyclus - bosopstanden - veerkracht van de natuur - bosbeheer - bosbouw - bosreservaat - koolstofvastlegging - forests - nature reserves - nature conservation - natural regeneration - forest ecology - plant succession - seral stages - stand development - biomass - carbon - carbon cycle - forest stands - resilience of nature
  Voor een aantal bostypen (met grove den, eik, beuk of douglas als hoofdsoort) in niet meer beheerde Nederlandse bosreservaten op wat rijkere zandgronden zijn op grond van twee opeenvolgende inventarisaties de bovengrondse biomassa en de koolstofvastlegging berekend, en vergeleken met beheerde bossen. Bij een ongestoorde bosontwikkeling neemt de koolstofvoorraad in de bovengrondse biomassa toe in de opeenvolgende successiefasen (van grove den naar beuk) en zal in het eindstadium van de ontwikkeling uitkomen op circa 150 ton C per ha
  Internationale gevolgen van geïntegreerd bosbeheer in Nederland; verwaarloost Nederland de rol van bos als natuurlijke hulpbron?
  Nabuurs, G.J. ; Schelhaas, M.J. ; Goede, D. de - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)5. - ISSN 0028-2057 - p. 29 - 32.
  bosbeheer - bosbouw - bossen - bosbestanden - opstandsstructuur - leeftijd - leeftijdsstructuur - leeftijdssamenstelling - boomleeftijd - houthandel - import - export - internationale handel - vraag - aanbod - opstandskenmerken - opstandsontwikkeling - europa - natuurlijke hulpbronnen - hulpbronnenbeheer - economie van natuurlijke hulpbronnen - bosopstanden - geïntegreerd bosbeheer - houtproductie - natuurlijke hulpbron - Nederland - forest administration - forestry - forests - forest resources - stand structure - age - age structure - age composition - age of trees - timber trade - imports - exports - international trade - demand - supply - stand characteristics - stand development - europe - natural resources - resource management - natural resource economics - forest stands - integrated forest management
  De lange-termijneffecten van een meer natuurlijk bosbeheer in Europa wat betreft de leeftijdsklassenverdeling van het Europese bos en de verwachte veranderingen in de import- en exportstromen van naald- en loofhout binnen Europa (Scandinavië, Oost-Europa, Centraal-Europa, Middellandse-Zeegebied). Ondanks de noodkreten van de verwerkende industrie zal er op korte en middellange termijn geen houttekort ontstaan, maar vanaf 2050 zal de voorziene stijging van de houtconsumptie niet meer gedekt worden door het Europese bos
  Resultaten praktijkproef dennenscheerder
  Moraal, L.G. ; Nas, R.M.W.J. - \ 2001
  Vakblad Natuurbeheer 40 (2001)3. - ISSN 1388-4875 - p. 31 - 34.
  tomicus piniperda - plagenbestrijding - bossen - bosecologie - bosbedrijfsvoering - wetgeving - bosopstanden - Nederland - bosbouw - dennenscheerder - entomologie - fauna - fytopathologie - insecten - plantenziektekunde - Brabant - tomicus piniperda - pest control - forests - forest ecology - forest management - legislation - forest stands - Netherlands - fauna
  Het Bosschap vindt het niet noodzakelijk om in 2001 het bosbeheer beperkingen op te leggen in het kader van het beheersen van de dennenscheerder. Uit een praktijkonderzoek van Alterra is gebleken dat de dennenscheerder veel minder erg is dan altijd is gedacht
  Overzicht van een eeuw onderzoek naar groei en opstandontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer
  Bartelink, H.H. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Oosterbaan, A. ; Wijdeven, S.M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 256) - 53
  bosinventarisaties - opbrengsten - monitoring - groei - onderzoek - methodologie - standplaatsfactoren - nederland - bosopstanden - forest inventories - yields - monitoring - growth - research - methodology - site factors - netherlands - forest stands
  Deze publicatie omvat een overzicht van het onderzoek naar groei en opstandontwikkeling dat gedurende de laatste honderd jaar is verricht door het toenmalige bosbouwkundig onderzoeksinstituut De Dorschkamp (later IBN, thans Alterra) en de toenmalige LH (later LUW, thans Wageningen Universiteit). Dit onderzoek bestond voor een groot deel uit groei- en opbrengstonderzoek en groeiplaatsonderzoek. Aan de orde komen de proef- en meetperkseries en de belangrijkste producten. Tenslotte wordt ingegaan op de vraag aan welke informatie op het gebied van groei en bosontwikkeling de hedendaagse en toekomstige bosbouwpraktijk behoefte heeft. Het overzicht wordt afgesloten met een lijst van publicaties over onderzoek naar groei en opstandontwikkeling in relatie tot groeiplaats en beheer.
  Effecten van dunning en vraat op spontane verjonging in eiken-dennenbossen.
  Goudzwaard, L. ; Bartelink, H.H. - \ 2001
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 73 (2001)3. - ISSN 0028-2057 - p. 23 - 27.
  bossen - bosbeheer - opstandsontwikkeling - verjonging - natuurlijke verjonging - opstandskenmerken - opstandsstructuur - dunnen - begrazing - herbivoren - concurrentie tussen planten - licht - schaduw - plantensuccessie - bosopstanden - gemengde opstanden - forests - forest administration - stand development - regeneration - natural regeneration - stand characteristics - stand structure - thinning - grazing - herbivores - plant competition - light - shade - plant succession - forest stands - mixed stands
  In bospercelen in de Beheerseenheid Ugchelen (Gelderland) is vanaf 1993 onderzoek gedaan naar de effecten van dunning (verschillende dunningspercentages) en herbivorie (wel of niet begraasd) op de bodemvegetatie (hogere planten in de kruidlaag), de bosstructuur en de spontane verjonging. De wilddruk belemmert de spontane verjonging sterk en beïnvloedt ook de samenstelling van de verjonging
  De psychologie van de houtmeter en zijn gelijk
  Schulting, R. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)3. - ISSN 0028-2057 - p. 90 - 94.
  houtmeetkunde - bosbouw - bosinventarisaties - bomen - monsters - volume - volumebepaling - tapsheid - stamvorm - stamhout - meting - richtlijnen (guidelines) - handel - marketing - economie - bosbouweconomie - bosopstanden - mensuration - forestry - forest inventories - trees - samples - volume - volume determination - taper - stem form - logs - measurement - guidelines - trade - marketing - economics - forest economics - forest stands
  Meting van liggend en staand rondhout. Een evaluatie van de bestaande richtlijnen, en welke bewuste of onbewuste fouten er in de praktijk worden gemaakt bij het bepalen van het houtvolume. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van de houtmeetcursussen georganiseerd door Praktijkschool Arnhem (nu IPC)
  Relationships between crown condition and its determining factors in the Netherlands for the period 1984 to 1994
  Hendriks, C.M.A. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Klap, J.M. ; Goedhart, P.W. ; Oude Voshaar, J.H. ; Bleeker, A. ; Vries, F. de; Salm, C. van der; Voogd, J.C.H. ; Vries, W. de; Wijdeven, S.M.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 161) - 69
  kroon - bosbouw - ontbladering - verkleuring - stressfactoren - bosschade - monitoring - tijdreeksen - nederland - bosopstanden - crown - forestry - defoliation - discoloration - stress factors - forest damage - monitoring - time series - netherlands - forest stands
  From 1984 to 1994 forest condition in the Netherlands was estimated by recording defoliation and discolouration in 3000 plots. In this study the defoliation classes for this eleven years' period was related to possible stress factors such as deposition, soil chemistry and soil moisture. The data for most of the stress factors were derived using a site-specific model, since no measured data are available. The relationship was assessed by a split plot analysis. Results show that deposition and climaticstand, site and biotic factors contribute significantly to the explanation of defoliation, although percentages accounted for are low.
  Dennenscheerder schadelijk in jonge beplantingen?; een praktijkproef voor het versoepelen van de verordeningen
  Moraal, L.G. ; Nas, R.M.W.J. ; Els, M. van der; Eijk, W. van - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 137) - 42
  tomicus piniperda - plagenbestrijding - wetgeving - bossen - bosschade - boomleeftijd - bosecologie - nederland - bosopstanden - tomicus piniperda - pest control - legislation - forests - forest damage - age of trees - forest ecology - netherlands - forest stands
  De Verordeningen Bosschap Schadelijke Dieren 1996 bevatten onder meer regels ter voorkoming en bestrijding van de dennenscheerder, Tomicus piniperda. In de praktijk bestonden er twijfels over de noodzaak van de verplichtingen die met deze verordeningen verbonden zijn. In een periode van vijf jaar is onderzocht of, gezien de huidige samenstelling van het Nederlandse bos, de verplichtingen van de verordeningen nog zouden moeten gelden. Uit dit vijfjarig onderzoek is gebleken dat met het uitleggen van een beperkte hoeveelheid broedbomen de populatie niet vergroot werd. Daarnaast bleek uit de literatuur dat de kevers bij voorkeur dominante bomen in de oudere opstanden scheren. Bij het aantasten van topscheuten van jonge boompjes zou meertoppigheid kunnen ontstaan, waardoor de lengte van het werkhout vermindert. Dat laatste gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen, bij extreem hoge dichtheden van de kever. Geconcludeerd is dat het laten liggen van kleine partijen storm- of vellingshout gedurende de broedperiode van de dennenscheerder niet snel schadelijke gevolgen met een bedrijfseconomische betekenis voor jonge dennen zal hebben.
  Nieuwe methodieken voor bosstatistieken? hoogte van bomen bepaald met remote sensing
  Sanders, M.E. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)6. - ISSN 0028-2057 - p. 238 - 239.
  hoogte - bomen - bosbomen - bossen - remote sensing - toepassingen via de lucht - telemetrie - lasers - meting - houtmeetkunde - bosopstanden - height - trees - forest trees - forests - remote sensing - aerial methods - telemetry - lasers - measurement - mensuration - forest stands
  Een nieuwe techniek voor hoogtemeting, laser-altimetrie, wordt gebruikt voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) en levert tevens gegevens op over boomhoogten die geschikter zijn voor invoer in bossuccessie- en productiemodellen dan de hoogten uit de vierde bosstatistiek
  Behoud van structuurvariatie en menging in het Zeisterbosch; Pro Silva excursie oktober 1999
  Wolf, R.J.A.M. ; Houtzagers, M.R. - \ 2000
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 72 (2000)1. - ISSN 0028-2057 - p. 13 - 15.
  bosbedrijfsvoering - bosbouwkundige handelingen - bosbouw - gemeenschapsbosbouw - houtteelt - houtteeltkundige systemen - bossen - mengsels - opstandsontwikkeling - opstandskenmerken - opstandsstructuur - variatie - ruimtelijke variatie - verjonging - natuurlijke verjonging - bosopstanden - gemengde opstanden - natuurlijke opstanden - utrecht - forest management - forestry practices - forestry - community forestry - silviculture - silvicultural systems - forests - mixtures - stand development - stand characteristics - stand structure - variation - spatial variation - regeneration - natural regeneration - forest stands - mixed stands - natural stands - utrecht
  Hoe behoud je structuurvariatie en menging door kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging in een oud en zeer gevarieerd bos. Verschillende soorten opstanden in het Zeisterbosch werden bezocht en bediscussieerd
  Hoe ervaart de praktijk kleinschalig bosbeheer? Resultaten van een enqulte
  Bussink, C.B. ; Wieman, E.A.P. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 1997
  Bosbouwvoorlichting 36 (1997)9. - ISSN 0166-8986 - p. 138 - 140.
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - karteringen - willekeurige bemonstering - dunnen - bosbezit - particuliere bosbouw - bossen - particulier eigendom - bedrijfsresultaten in de landbouw - rentabiliteit - nederland - bosopstanden - forestry - forest management - surveys - random sampling - thinning - forest ownership - private forestry - forests - private ownership - farm results - profitability - netherlands - forest stands
  Enquete over kleinschalig bosbeheer i.v.m.: werkzaamheden voor dunning en oogst; de noodzaak om bij te planten; het bedrijfsresultaat
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.